งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 1 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กําหนดปริมาณของสารเจือ ปนในอากาศที่ระบายออกจาก โรงงานผลิตแก้วและกระจก พ. ศ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 1 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กําหนดปริมาณของสารเจือ ปนในอากาศที่ระบายออกจาก โรงงานผลิตแก้วและกระจก พ. ศ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 1 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กําหนดปริมาณของสารเจือ ปนในอากาศที่ระบายออกจาก โรงงานผลิตแก้วและกระจก พ. ศ. 2555 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 28 มิถุนายน 2555

2 กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 2 สรุปสาระสำคัญ  “ โรงงานผลิตแก้วและกระจก ” หมายความว่า โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับการผลิตแก้ว เส้น ใยแก้ว หรือผลิตภัณฑ์แก้ว  “ อากาศที่ระบายออกจากโรงงาน ” หมายความว่า อากาศที่ระบายออกจากปล่องระบายอากาศของ โรงงานไม่ว่าจะผ่านระบบบําบัดหรือไม่ก็ตาม  “ ระบบปิด ” หมายความว่า ระบบการเผาไหม้ เชื้อเพลิงและหรือวัตถุดิบที่มีการออกแบบ เพื่อ ควบคุมปริมาณอากาศและสภาวะแวดล้อมในการ เผาไหม้  “ ระบบเปิด ” หมายความว่า ระบบการเผาไหม้ เชื้อเพลิงและหรือวัตถุดิบทีไม่มีการออกแบบ เพื่อ ควบคุมปริมาณอากาศและสภาวะแวดล้อมในการ เผาไหม้

3 กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 3 สรุปสาระสำคัญ  1. กำหนดปริมาณสารเจือปนในอากาศที่ระบาย ออกจากโรงงานผลิตแก้วและกระจกเป็นการ เฉพาะ ดังนี้

4 กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 4 สรุปสาระสำคัญ  2. การรายงานผลตรวจวัดปริมาณสารเจือปนแต่ ละชนิด ให้รายงานผล ดังต่อไปนี้ (1) ระบบปิดให้คํานวณผลที่ความดัน 1 บรรยากาศ หรือ 760 มิลลิเมตรปรอท อุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส สภาวะแห้ง (Dry Basis) และปริมาณอากาศส่วนเกินในการเผาไหม้ (Excess Air) ร้อยละ 50 หรือปริมาณ ออกซิเจนในอากาศที่ระบายออกจากโรงงานร้อย ละ 7 (2) ระบบเปิดให้คํานวณผลที่ความดัน 1 บรรยากาศ หรือ 760 มิลลิเมตรปรอท อุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส สภาวะแห้ง (Dry Basis) และปริมาณออกซิเจนในอากาศที่ระบายออกจาก โรงงาน ณ สภาวะจริงขณะตรวจวัด

5 กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 5 สรุปสาระสำคัญ  3. การตรวจวัดปริมาณสารเจือปนแต่ละชนิดให้ ใช้วิธีการตรวจวัดตามประกาศนี้  4. ให้โรงงานที่ประกอบกิจการก่อนประกาศนี้มี ผลใช้บังคับได้รับการยกเว้นไม่ต้องปฏิบัติตาม ประกาศนี้มีกําหนด 1 ปีนับแต่วันประกาศในราช กิจจานุเบกษา  ประกาศนี้ให้ใช้บังคับนับแต่วันประกาศในราช กิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

6 กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 6 การนำไปปฏิบัติและสิ่งที่ต้อง ตรวจสอบ  ควบคุมคุณภาพอากาศที่ระบายออกจาก โรงงานผลิตแก้วและกระจก ต้องมีปริมาณ สารเจือปนแต่ละชนิด ไม่เกินค่าที่กําหนดไว้ตาม ประกาศนี้

7 กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 7 จบการนำเสนอ


ดาวน์โหลด ppt กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 1 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กําหนดปริมาณของสารเจือ ปนในอากาศที่ระบายออกจาก โรงงานผลิตแก้วและกระจก พ. ศ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google