งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 1 ประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม เรื่อง แนวทางการอนุญาตนำเข้า สารเอชซีเอฟซี (HCFC) เพื่อใช้ใน ประเทศ พ. ศ. 2555.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 1 ประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม เรื่อง แนวทางการอนุญาตนำเข้า สารเอชซีเอฟซี (HCFC) เพื่อใช้ใน ประเทศ พ. ศ. 2555."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 1 ประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม เรื่อง แนวทางการอนุญาตนำเข้า สารเอชซีเอฟซี (HCFC) เพื่อใช้ใน ประเทศ พ. ศ. 2555 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 3 เมษายน 2555

2 กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 2 สรุปสาระสำคัญ  1. ตั้งแต่ปี พ. ศ. 2555 เป็นต้นไป กรมโรงงาน อุตสาหกรรมจะอนุญาตนำเข้าสารดังกล่าวให้ อายุใบอนุญาตไม่เกิน 1 ปี โดยกำหนดให้ ใบอนุญาตสิ้นสุดในวันสิ้นปีปฏิทิน  2. ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2556 กรมโรงงาน อุตสาหกรรมจะอนุญาตนำเข้าสารดังกล่าวไม่ เกินปริมาณการนำเข้าของประเทศที่สามารถ นำเข้าได้ในแต่ละปี ตามรายละเอียดแนบท้าย ประกาศ  3. กรมโรงงานอุตสาหกรรม ขอสงวนสิทธิใน การเปลี่ยนแปลงปริมาณการนำเข้าสารดังกล่าว ได้ตามความเหมาะสม เพื่อให้เป็นไปตามข้อ ผูกพันระหว่างประเทศ

3 กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 3 การนำไปปฏิบัติและสิ่งที่ต้อง ตรวจสอบ  ผู้ประสงค์นำเข้าสารเอชซีเอฟซี (HCFC) สามารถ นำเข้าได้แต่ไม่เกินปริมาณการนำเข้าของประเทศ ที่สามารถนำเข้าได้ในแต่ละปี

4 กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 4 จบการนำเสนอ


ดาวน์โหลด ppt กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 1 ประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม เรื่อง แนวทางการอนุญาตนำเข้า สารเอชซีเอฟซี (HCFC) เพื่อใช้ใน ประเทศ พ. ศ. 2555.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google