งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม เรื่อง แนวทางการอนุญาตนำเข้าสารเอชซีเอฟซี (HCFC) เพื่อใช้ในประเทศ พ.ศ. 2555 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 3 เมษายน 2555.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม เรื่อง แนวทางการอนุญาตนำเข้าสารเอชซีเอฟซี (HCFC) เพื่อใช้ในประเทศ พ.ศ. 2555 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 3 เมษายน 2555."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม เรื่อง แนวทางการอนุญาตนำเข้าสารเอชซีเอฟซี (HCFC) เพื่อใช้ในประเทศ พ.ศ ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 3 เมษายน 2555

2 สรุปสาระสำคัญ 1. ตั้งแต่ปี พ.ศ เป็นต้นไป กรมโรงงานอุตสาหกรรมจะอนุญาตนำเข้าสารดังกล่าวให้อายุใบอนุญาตไม่เกิน 1 ปี โดยกำหนดให้ใบอนุญาตสิ้นสุดในวันสิ้นปีปฏิทิน 2. ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2556 กรมโรงงานอุตสาหกรรมจะอนุญาตนำเข้าสารดังกล่าวไม่เกินปริมาณการนำเข้าของประเทศที่สามารถนำเข้าได้ในแต่ละปี ตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศ 3. กรมโรงงานอุตสาหกรรม ขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงปริมาณการนำเข้าสารดังกล่าวได้ตามความเหมาะสม เพื่อให้เป็นไปตามข้อผูกพันระหว่างประเทศ

3 การนำไปปฏิบัติและสิ่งที่ต้องตรวจสอบ
ผู้ประสงค์นำเข้าสารเอชซีเอฟซี (HCFC) สามารถนำเข้าได้แต่ไม่เกินปริมาณการนำเข้าของประเทศที่สามารถนำเข้าได้ในแต่ละปี

4 จบการนำเสนอ


ดาวน์โหลด ppt ประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม เรื่อง แนวทางการอนุญาตนำเข้าสารเอชซีเอฟซี (HCFC) เพื่อใช้ในประเทศ พ.ศ. 2555 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 3 เมษายน 2555.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google