งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 1 ประกาศองค์การจัดการน้ำเสีย เรื่อง กำหนดเขตพื้นที่จัดการน้ำเสีย เพิ่มเติม ประกาศในราชกิจจานุเบกษาวันที่ 30.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 1 ประกาศองค์การจัดการน้ำเสีย เรื่อง กำหนดเขตพื้นที่จัดการน้ำเสีย เพิ่มเติม ประกาศในราชกิจจานุเบกษาวันที่ 30."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 1 ประกาศองค์การจัดการน้ำเสีย เรื่อง กำหนดเขตพื้นที่จัดการน้ำเสีย เพิ่มเติม ประกาศในราชกิจจานุเบกษาวันที่ 30 ตุลาคม 2555

2 กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 2 สรุปสาระสำคัญ  อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 23 แห่งพระ ราชกฤษฎีกาจัดตั้งองค์การจัดการน้ำเสีย พ. ศ. 2538 ประกอบ มาตรา 7 (4) แห่ง พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ. ศ. 2540 จึงขอประกาศกำหนดเขตพื้นที่เทศบาล เมืองประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เทศบาลตำบลบางเสร่ จังหวัดชลบุรี เทศบาล เมืองพะเยา จังหวัดพะเยา เทศบาลนครสงขลา จังหวัดสงขลา เทศบาลเมืองมาบตาพุด จังหวัด ระยอง เทศบาลนครแหลมฉบัง จังหวัดชลบุรี เทศบาลเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่ เทศบาลเมือง กาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ เทศบาลนคร เชียงใหม่ รวมถึงพื้นที่ในแนวท่อระบายน้ำเสีย และที่ตั้งระบบบำบัดน้ำเสียซึ่งตั้งอยู่ในพื้นที่ เทศบาลตำบลป่าแดด อำเภอเมืองเชียงใหม่

3 กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 3 สรุปสาระสำคัญ จังหวัดเชียงใหม่ เทศบาลนครนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ เทศบาลนครลำปาง จังหวัด ลำปาง เทศบาลเมืองวารินชำราบ จังหวัด อุบลราชธานี เทศบาลนครหาดใหญ่ จังหวัด สงขลา เทศบาลเมืองอำนาจเจริญ จังหวัด อำนาจเจริญ เทศบาล เมืองหนองบัวลำภู จังหวัด หนองบัวลำภู และพื้นที่ตามเขตควบคุมมลพิษ ตามที่คณะกรรมการสิ่งแวดล้อม แห่งชาติ ประกาศกำหนดประกอบด้วย จังหวัดภูเก็ต อำเภอ หาดใหญ่ อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา หมู่ เกาะพีพี ตำบลอ่าวนาง อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัด กระบี่ อำเภอหัวหิน อำเภอปราณบุรี จังหวัด ประจวบคีรีขันธ์ ตำบลหน้าพระลาน อำเภอเฉลิม พระเกียรติ จังหวัดสระบุรี ตำบลมาบตาพุด ตำบล ห้วยโป่ง

4 กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 4 สรุปสาระสำคัญ ตำบลเนินพระ ตำบลทับมา อำเภอเมืองระยอง ตำบลมาบข่า อำเภอนิคมพัฒนา และตำบลบ้าง ฉาง อำเภอบ้างฉาง จังหวัดระยอง เป็นเขตพื้นที่ จัดการน้ำเสียที่องค์การจัดการน้ำเสียรับผิดชอบ เพิ่มเติมจากที่กำหนดไว้เดิม ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 10 กรกฎาคม พ. ศ. 2555

5 กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 5 การนำไปปฏิบัติและสิ่งที่ต้อง ตรวจสอบ  เป็นข้อมูลแจ้งเพื่อทราบ

6 กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 6 จบการนำเสนอ


ดาวน์โหลด ppt กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 1 ประกาศองค์การจัดการน้ำเสีย เรื่อง กำหนดเขตพื้นที่จัดการน้ำเสีย เพิ่มเติม ประกาศในราชกิจจานุเบกษาวันที่ 30.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google