งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ประกาศกระทรวงแรงงาน เรื่อง แบบบัตรประจำตัวกรรมการค่าจ้างและอนุกรรมการ ประกาศในราชกิจจานุเบกษาวันที่ 9 เมษายน 2553.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ประกาศกระทรวงแรงงาน เรื่อง แบบบัตรประจำตัวกรรมการค่าจ้างและอนุกรรมการ ประกาศในราชกิจจานุเบกษาวันที่ 9 เมษายน 2553."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ประกาศกระทรวงแรงงาน เรื่อง แบบบัตรประจำตัวกรรมการค่าจ้างและอนุกรรมการ ประกาศในราชกิจจานุเบกษาวันที่ 9 เมษายน 2553

2 สรุปสาระสำคัญ ให้ยกเลิกประกาศกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม เรื่อง แบบมีบัตรประจำตัวกรรมการค่าจ้างและอนุกรรมการลงวันที่ 19 สิงหาคม 2541 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

3 การนำไปปฏิบัติและสิ่งที่ต้องตรวจสอบ
กำหนดแบบบัตรประจำตัวกรรมการค่าจ้างและอนุกรรมการให้เป็นไปตามแนบท้ายประกาศฉบับนี้ - บัตรประจำตัวกรรมการค่าจ้างให้เป็นไปตามแบบที่ 1 - บัตรประจำตัวอนุกรรมการให้เป็นไปตามแบบที่ 2 - ให้ปลัดกระทรวงแรงงานเป็นผู้ออกบัตรประจำตัวกรรมการค่าจ้างและอนุกรรมการ - ให้ยื่นคำขอมีบัตรประจำตัวแนบพร้อมกับรูปถ่ายต่อปลัดกระทรวงแรงงาน - กำหนดรายละเอียดเกี่ยวกับการขอมีบัตรตามรายละเอียดในประกาศฉบับนี้ - แนบท้ายแบบบัตรประจำตัวกรรมการค่าจ้าง/บัตรประจำตัวอนุกรรมการ/แบบคำขอมีบัตรประจำตัว

4 เอกสารแนบท้าย

5 เอกสารแนบท้าย

6 จบการนำเสนอ


ดาวน์โหลด ppt ประกาศกระทรวงแรงงาน เรื่อง แบบบัตรประจำตัวกรรมการค่าจ้างและอนุกรรมการ ประกาศในราชกิจจานุเบกษาวันที่ 9 เมษายน 2553.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google