งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1 ประกาศกระทรวงแรงงาน เรื่อง แบบ บัตรประจำตัวกรรมการค่าจ้างและ อนุกรรมการ ประกาศในราชกิจจานุเบกษาวันที่ 9 เมษายน 2553.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1 ประกาศกระทรวงแรงงาน เรื่อง แบบ บัตรประจำตัวกรรมการค่าจ้างและ อนุกรรมการ ประกาศในราชกิจจานุเบกษาวันที่ 9 เมษายน 2553."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 1 ประกาศกระทรวงแรงงาน เรื่อง แบบ บัตรประจำตัวกรรมการค่าจ้างและ อนุกรรมการ ประกาศในราชกิจจานุเบกษาวันที่ 9 เมษายน 2553

2 2 สรุปสาระสำคัญ  ให้ยกเลิกประกาศกระทรวงแรงงานและ สวัสดิการสังคม เรื่อง แบบมีบัตรประจำตัว กรรมการค่าจ้างและอนุกรรมการลงวันที่ 19 สิงหาคม 2541  ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่ประกาศในราชกิจจา นุเบกษาเป็นต้นไป

3 3 การนำไปปฏิบัติและสิ่งที่ต้อง ตรวจสอบ  กำหนดแบบบัตรประจำตัวกรรมการค่าจ้างและ อนุกรรมการให้เป็นไปตามแนบท้ายประกาศฉบับนี้  - บัตรประจำตัวกรรมการค่าจ้างให้เป็นไปตามแบบที่ 1  - บัตรประจำตัวอนุกรรมการให้เป็นไปตามแบบที่ 2  - ให้ปลัดกระทรวงแรงงานเป็นผู้ออกบัตรประจำตัว กรรมการค่าจ้างและอนุกรรมการ  - ให้ยื่นคำขอมีบัตรประจำตัวแนบพร้อมกับรูปถ่ายต่อ ปลัดกระทรวงแรงงาน  - กำหนดรายละเอียดเกี่ยวกับการขอมีบัตรตาม รายละเอียดในประกาศฉบับนี้  - แนบท้ายแบบบัตรประจำตัวกรรมการค่าจ้าง / บัตร ประจำตัวอนุกรรมการ / แบบคำขอมีบัตรประจำตัว

4 4 เอกสารแนบท้าย

5 5 เอกสารแนบท้าย

6 6 จบการนำเสนอ


ดาวน์โหลด ppt 1 ประกาศกระทรวงแรงงาน เรื่อง แบบ บัตรประจำตัวกรรมการค่าจ้างและ อนุกรรมการ ประกาศในราชกิจจานุเบกษาวันที่ 9 เมษายน 2553.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google