งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 1 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 4433 ( พ. ศ. 2555) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐาน ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 1 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 4433 ( พ. ศ. 2555) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐาน ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 1 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 4433 ( พ. ศ. 2555) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐาน ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ. ศ. 2511 เรื่อง ยกเลิก มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ความเข้ากันได้ทาง แม่เหล็กไฟฟ้า เล่ม 3-2 : ขีดจำกัด - ขีดจำกัดสำหรับสิ่ง ที่ส่งออกมาซึ่งเป็นกระแสฮาร์มอนิก ( กระแสไฟฟ้า ≤ 16 แอมแปร์ต่อเฟส ) และกำหนดมาตรฐาน ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ความเข้ากันได้ทาง แม่เหล็กไฟฟ้า เล่ม 3-2 ขีดกำจัด - ขีดจำกัดสำหรับ สัญญาณปล่อยซึ่งเป็น กระแสฮาร์มอนิก ( กระแสไฟฟ้าเข้าบริภัณฑ์ ≤ 16 แอมแปร์ต่อเฟส ) ประกาศในราชกิจจานุเบกษาวันที่ 24 สิงหาคม 2555

2 กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 2 สรุปสาระสำคัญ  อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 15 แห่ง พระราชบัญญัติมาตรฐาน ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ. ศ. 2511 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมออก ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 2946 ( พ. ศ. 2544) ออกตามความในพระราชบัญญัติ มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 2511 เรื่อง ยกเลิกมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ความ เข้ากันได้ทางแม่เหล็กไฟฟ้า เล่ม 3 ขีดจำกัด ส่วนที่ 2 ขีดจำกัดสำหรับสิ่งที่ส่งออกมาซึ่งเป็น กระแสฮาร์มอนิก ( กระแสไฟฟ้า ≤ 16 แอมแปร์ ต่อเฟส ) และกำหนดมาตรฐาน ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ความเข้ากันได้ทาง แม่เหล็กไฟฟ้า เล่ม 3-2 : ขีดกำจัด - ขีดจำกัด สำหรับ สิ่งที่ส่งออกมาซึ่งเป็นกระแสฮาร์มอ นิก

3 กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 3 สรุปสาระสำคัญ ( กระแสไฟฟ้าเข้า ≤ 16 แอมแปร์ต่อเฟส ) ลง วันที่ 14 กันยายน 2544 และออกประกาศกำหนด มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมความเข้ากันได้ ทางแม่เหล็กไฟฟ้า เล่ม 3-2 ขีดจำกัด - ขีดจำกัด สำหรับสัญญาณปล่อยซึ่งเป็นกระแสฮาร์มอนิก ( กระแสไฟฟ้าเข้าบริภัณฑ์ ≤ 16 แอมแปร์ต่อ เฟส ) มาตรฐานเลขที่ มอก. 1448-2553 ขึ้นใหม่ ดังมีรายการละเอียดต่อท้ายประกาศนี้  ให้มีผลเมื่อพ้นกำหนด 270 วันนับแต่วันประกาศ ในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

4 กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 4 การนำไปปฏิบัติและสิ่งที่ต้อง ตรวจสอบ  เป็นแนวทางมาตรฐานระบุความเข้ากันได้ทาง แม่เหล็กไฟฟ้า ขีดกำจัด - ขีดจำกัดสำหรับ สัญญาณปล่อยซึ่งเป็นกระแสฮาร์มอนิก ( กระแสไฟฟ้าเข้าบริภัณฑ์ ≤ 16 แอมแปร์ต่อ เฟส ) ตามมาตรฐานเลขที่ มอก. 1448-2553

5 กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 5 จบการนำเสนอ


ดาวน์โหลด ppt กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 1 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 4433 ( พ. ศ. 2555) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐาน ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google