งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 1 ระเบียบสำนักงานประกันสังคมว่า ด้วย การเป็นผู้ประกันตนตาม มาตรา 39 แห่งพระราชบัญญัติ ประกันสังคม พ. ศ. 2533.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 1 ระเบียบสำนักงานประกันสังคมว่า ด้วย การเป็นผู้ประกันตนตาม มาตรา 39 แห่งพระราชบัญญัติ ประกันสังคม พ. ศ. 2533."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 1 ระเบียบสำนักงานประกันสังคมว่า ด้วย การเป็นผู้ประกันตนตาม มาตรา 39 แห่งพระราชบัญญัติ ประกันสังคม พ. ศ. 2533 พ. ศ. 2555 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาวันที่ 26 ตุลาคม 2555

2 กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 2 สรุปสาระสำคัญ  ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ. ศ. 2555 เป็นต้นไป  ให้ยกเลิก (1) ระเบียบสำนักงานประกันสังคม ว่าด้วย การ เป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 39 แห่ง พระราชบัญญัติประกันสังคม พ. ศ. 2533 พ. ศ.2543 (2) ระเบียบสำนักงานประกันสังคม ว่าด้วย การ เป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 39 แห่ง พระราชบัญญัติประกันสังคม พ. ศ. 2533 ( ฉบับ ที่ 2) พ. ศ. 2545 บรรดาระเบียบ วิธีปฏิบัติ หรือคำสั่งอื่นใดที่ขัด หรือแย้งกับความในระเบียบนี้ให้ใช้ความใน ระเบียบนี้แทน

3 กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 3 สรุปสาระสำคัญ  ผู้ประกันตนตามมาตรา 39 หมายถึง บุคคลที่ ไม่ได้เป็นลูกจ้าง เช่นลาออกจากงาน ถูกเลิกจ้าง หรือเหตุใดก็ตามที่ทำให้ไม่ได้ทำงานกับนายจ้าง แล้ว แต่ต้องการเป็นผู้ประกันตนต่อไปซึ่งต้องมี คุณสมบัติดังนี้ 1. เคยเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 33 โดย จ่ายเงินสมทบกองทุนประกันสังคมมาแล้วไม่น้อย กว่า 12 เดือน คือเคยเป็นลูกจ้างและได้จ่ายเงิน สมทบมาแล้ว 12 เดือน 2. ความเป็นผู้ประกันตนสิ้นสุดลงเพราะสิ้นสภาพ การเป็นลูกจ้างเช่น ลาออกจากงาน ถูกเลิกจ้าง หรือเหตุใดก็ตามที่ทำให้ไม่ได้ทำงานให้กับ นายจ้าง 3. ยื่นแบบแสดงความจำนงของใบสมัครภายใน 6 เดือนนับตั้งแต่วันสิ้นสภาพการเป็นลูกจ้าง

4 กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 4 การนำไปปฏิบัติและสิ่งที่ต้อง ตรวจสอบ  1. ผู้ประกันตนตามมาตรา 33 ที่จ่ายเงินสมทบ มาแล้วไม่น้อยกว่า 12 เดือนและต่อมาความเป็น ผู้ประกันตนได้สิ้นสุดลงตามมาตรา 38 (2) ถ้าผู้ นั้นประสงค์จะเป็นผู้ประกันตนต่อไป ให้ยื่นแบบคำ ขอเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 39 ( แบบ สปส. 1- 20) แนบท้ายระเบียบนี้ ต่อพนักงาน เจ้าหน้าที่ ณ สำนักงานภายใน 6 เดือนนับแต่วันสิ้นสุดความเป็น ผู้ประกันตน พร้อมด้วยหลักฐานบัตรประจำตัว ประชาชน หรือบัตรอื่นที่มีเลขประจำตัวประชาชน และรูปถ่ายซึ่งทางราชการออกให้พร้อมสำเนา

5 กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 5 การนำไปปฏิบัติและสิ่งที่ต้อง ตรวจสอบ  2. ผู้ประกันตนตามมาตรา 39 มีหน้าที่นำส่งเงิน สมทบตามอัตราที่กฎหมายกำหนดเข้ากองทุน ประกันสังคมเดือนละครั้ง โดยให้นำส่งเงินสมทบ งวดแรกตั้งแต่วันที่ได้ยื่นคำขอให้เป็นผู้ประกันตน ตามมาตรา 39 จนถึงวันที่ 15 ของเดือนถัดไป สำหรับเงินสมทบในงวดถัดไปให้นำส่งตั้งแต่วันที่ 1 ของเดือนนั้นจนถึงวันที่ 15 ของเดือนถัดไป  3. ผู้ประกันตนตามมาตรา 39 สามารถดำเนินการ นำ ส่งเงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคม ณ สำนักงานหรือหน่วยบริการ ตามหลักเกณฑ์และ วิธีการที่สำนักงานกำหนด

6 กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 6 การนำไปปฏิบัติและสิ่งที่ต้อง ตรวจสอบ  4. กรณีผู้ประกันตนตามมาตรา 39 เปลี่ยนแปลง สถานที่ติดต่อให้แจ้งต่อสำนักงานตามแบบแจ้ง การเปลี่ยนแปลงสถานที่ติดต่อ ( แบบ สปส. 1-34) แนบท้ายระเบียบนี้  5. กรณีที่ความเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 39 สิ้นสุดลงหากผู้นั้นมีความประสงค์จะเป็น ผู้ประกันตนตามมาตรา 39 อีก จะต้องเป็นไปตาม หลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในข้อ 1 ให้ผู้ประกันตนตามมาตรา 39 ที่ประสงค์จะ ลาออกจากการเป็นผู้ประกันตน หรือกลับเข้าเป็น ผู้ประกันตนตามมาตรา ๓๓ แจ้งการสิ้นสุดความ เป็นผู้ประกันตนตามแบบแจ้งการสิ้นสุดความเป็น ผู้ประกันตนโดยสมัครใจ ( แบบ สปส. 1-21) แนบ ท้ายระเบียบนี้

7 กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 7 การนำไปปฏิบัติและสิ่งที่ต้อง ตรวจสอบ  6. บุคคลที่ยื่นแบบคำขอเป็นผู้ประกันตนตาม มาตรา ๓๙ อยู่ก่อนวันที่ระเบียบนี้ใช้บังคับให้ เป็นไปตามระเบียบสำนักงานประกันสังคม ว่าด้วย การเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 39 แห่ง พระราชบัญญัติประกันสังคม พ. ศ. 2533 พ. ศ. 2543 และระเบียบสำนักงานประกันสังคม ว่าด้วย การเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 39 แห่ง พระราชบัญญัติประกันสังคม พ. ศ. 2533 ( ฉบับที่ 2) พ. ศ. 2545 แนบท้ายแบบ สปส. 1-20 แบบ สปส. 1-34 แบบ สปส. 1-21

8 กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 8 จบการนำเสนอ


ดาวน์โหลด ppt กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 1 ระเบียบสำนักงานประกันสังคมว่า ด้วย การเป็นผู้ประกันตนตาม มาตรา 39 แห่งพระราชบัญญัติ ประกันสังคม พ. ศ. 2533.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google