งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ประกาศกรมปศุสัตว์ เรื่อง การแจ้ง การออกใบรับแจ้ง การขอต่ออายุและ การต่ออายุใบรับแจ้งการดำเนินการวัตถุอันตรายชนิดที่ 2.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ประกาศกรมปศุสัตว์ เรื่อง การแจ้ง การออกใบรับแจ้ง การขอต่ออายุและ การต่ออายุใบรับแจ้งการดำเนินการวัตถุอันตรายชนิดที่ 2."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ประกาศกรมปศุสัตว์ เรื่อง การแจ้ง การออกใบรับแจ้ง การขอต่ออายุและ การต่ออายุใบรับแจ้งการดำเนินการวัตถุอันตรายชนิดที่ ที่กรมปศุสัตว์รับผิดชอบ ประกาศในราชกิจจานุเบกษา วันที่ 23 ธันวาคม 2552

2 สรุปสาระสำคัญ ให้ยกเลิกประกาศกรมปศุสัตว์ เรื่อง การแจ้งการดำเนินการเกี่ยวกับวัตถุอันตรายชนิดที่ 2 ที่กรมปศุสัตว์รับผิดชอบ พ.ศ.2549 ลงวันที่ กันยายน พ.ศ. 2549

3 สรุปสาระสำคัญ ในประกาศฯ นี้
“วัตถุอันตราย” หมายความว่า วัตถุอันตรายชนิดที่ 2 ที่กรมปศุสัตว์รับผิดชอบตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรมว่าด้วย เรื่อง บัญชีรายชื่อวัตถุอันตรายออกตามความในมาตรา 18 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ.2535

4 สรุปสาระสำคัญ เมื่อได้รับการแจ้งการดำเนินการเกี่ยวกับวัตถุอันตรายชนิดที่ 2 เจ้าหน้าที่จะพิจารณาออกใบรับแจ้งการดำเนินการให้เป็นหลักฐานแก่ผู้แจ้ง ตามแนบท้ายประกาศนี้ ดังนี้ (1) ใบรับแจ้งการดำเนินการผลิตวัตถุอันตรายชนิดที่ 2 ตามแบบ วอ./กปศ./บจ. 2 – 1 (2) ใบรับแจ้งการดำเนินการนำเข้าวัตถุอันตรายชนิดที่ 2 ตามแบบ วอ./กปศ./บจ. 2 – 2 (3) ใบรับแจ้งการดำเนินการส่งออกวัตถุอันตรายชนิดที่ 2 ตามแบบ วอ./กปศ./บจ. 2 – 3 (4) ใบรับแจ้งการดำเนินการมีไว้ในครอบครองซึ่งวัตถุอันตรายชนิดที่ 2 ตามแบบ วอ./กปศ./บจ. 2 – 4 ซึ่งใบรับแจ้งการดำเนินการตามวรรคหนึ่ง จะมีอายุใช้ได้จนครบ 3 ปี นับแต่วันที่ออกใบรับแจ้งการดำเนินการวัตถุอันตรายนั้น

5 สรุปสาระสำคัญ ประกาศฉบับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศใน ราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

6 การนำไปปฏิบัติและสิ่งที่ต้องตรวจสอบ
1. ผู้ที่ประสงค์จะดำเนินการผลิต นำเข้า ส่งออก หรือมีไว้ในครอบครองซึ่งวัตถุอันตราย เพื่อใช้รับจ้างในการป้องกัน กำจัดแมลงและศัตรูของสัตว์ ให้แจ้งการดำเนินการเกี่ยวกับวัตถุอันตรายชนิดที่ 2 ตามแบบ วอ./กปศ./บจ. 1 ท้ายประกาศนี้ พร้อมเอกสารและหลักฐานที่ระบุในแบบดังกล่าว

7 การนำไปปฏิบัติและสิ่งที่ต้องตรวจสอบ
2. ผู้ที่ประสงค์จะแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการในใบรับแจ้งการดำเนินการเกี่ยวกับวัตถุอันตรายชนิดที่ 2 ให้ยื่นคำขอตามแบบ วอ./กปศ./บจ. 3 ท้ายประกาศนี้ พร้อมเอกสารและหลักฐานที่ระบุในแบบดังกล่าว ทั้งนี้ ห้ามมิให้แก้ไข เปลี่ยนแปลงชื่อทางการค้า ชื่อและปริมาณวัตถุอันตราย (สาระสำคัญ)

8 การนำไปปฏิบัติและสิ่งที่ต้องตรวจสอบ
3. ผู้ใดประสงค์จะขอต่ออายุใบรับแจ้งการดำเนินการเกี่ยวกับวัตถุอันตรายชนิดที่ 2 ให้ยื่นคำขอตามแบบ วอ./กปศ./บจ. 4 ท้ายประกาศนี้ พร้อมเอกสารและหลักฐานที่ระบุในแบบดังกล่าว ภายใน 90 วัน ก่อนใบรับแจ้งการดำเนินการสิ้นอายุ

9 การนำไปปฏิบัติและสิ่งที่ต้องตรวจสอบ
4. การแจ้งการดำเนินการและการยื่นคำขอตามประกาศนี้ ให้ยื่นที่สำนักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์หรือหน่วยงานที่กรมปศุสัตว์ประกาศกำหนด

10 แนบท้ายประกาศฯ - ใบแจ้งการดำเนินการเกี่ยวกับวัตถุอันตรายชนิดที่ 2 (วอ./กปศ./บจ.1) - ใบรับแจ้งการดำเนินการผลิตวัตถุอันตรายชนิดที่ 2 (วอ./กปศ./บจ. 2-1) - ใบรับแจ้งการดำเนินการนำเข้าวัตถุอันตรายชนิดที่ 2 (วอ./กปศ./บจ. 2-2) - ใบรับแจ้งการดำเนินการส่งออกวัตถุอันตรายชนิดที่ 2 (วอ./กปศ./บจ. 2-3) - ใบรับแจ้งการดำเนินการมีไว้ในครอบครองซึ่งวัตถุอันตรายชนิดที่ 2 (วอ./กปศ./บจ. 2-4) - คำขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการในใบรับแจ้งการดำเนินการเกี่ยวกับวัตถุอันตรายชนิดที่ 2 (วอ./กปศ./บจ. 3) - คำขอต่ออายุใบรับแจ้งการดำเนินการเกี่ยวกับวัตถุอันตรายชนิดที่ 2 (วอ./กปศ./บจ. 4)

11 จบการนำเสนอ


ดาวน์โหลด ppt ประกาศกรมปศุสัตว์ เรื่อง การแจ้ง การออกใบรับแจ้ง การขอต่ออายุและ การต่ออายุใบรับแจ้งการดำเนินการวัตถุอันตรายชนิดที่ 2.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google