งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เรื่อง ประกาศกรมปศุสัตว์ เรื่อง การแจ้ง การออกใบรับแจ้ง การขอ ต่ออายุและ การต่ออายุใบ รับแจ้งการดำเนินการวัตถุอันตรายชนิดที่ 2 ที่กรมปศุสัตว์รับผิดชอบ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เรื่อง ประกาศกรมปศุสัตว์ เรื่อง การแจ้ง การออกใบรับแจ้ง การขอ ต่ออายุและ การต่ออายุใบ รับแจ้งการดำเนินการวัตถุอันตรายชนิดที่ 2 ที่กรมปศุสัตว์รับผิดชอบ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เรื่อง ประกาศกรมปศุสัตว์ เรื่อง การแจ้ง การออกใบรับแจ้ง การขอ ต่ออายุและ การต่ออายุใบ รับแจ้งการดำเนินการวัตถุอันตรายชนิดที่ 2 ที่กรมปศุสัตว์รับผิดชอบ ประกาศในราชกิจจานุเบกษา วันที่ 23 ธันวาคม 2552

2 สรุปสาระสำคัญ ให้ยกเลิกประกาศกรมปศุสัตว์ เรื่อง การแจ้ง การดำเนินการเกี่ยวกับวัตถุอันตรายชนิดที่ 2 ที่ กรมปศุสัตว์รับผิดชอบ พ. ศ.2549 ลงวันที่ 9 กันยายน พ. ศ. 2549

3 สรุปสาระสำคัญ ในประกาศฯ นี้ “ วัตถุอันตราย ” หมายความว่า วัตถุอันตราย ชนิดที่ 2 ที่กรมปศุสัตว์รับผิดชอบตามประกาศ กระทรวงอุตสาหกรรมว่าด้วย เรื่อง บัญชีรายชื่อ วัตถุอันตรายออกตามความในมาตรา 18 วรรค สอง แห่งพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ. ศ.2535

4 สรุปสาระสำคัญ เมื่อได้รับการแจ้งการดำเนินการเกี่ยวกับวัตถุ อันตรายชนิดที่ 2 เจ้าหน้าที่จะพิจารณาออกใบรับ แจ้งการดำเนินการให้เป็นหลักฐานแก่ผู้แจ้ง ตาม แนบท้ายประกาศนี้ ดังนี้ (1) ใบรับแจ้งการดำเนินการผลิตวัตถุอันตรายชนิดที่ 2 ตามแบบ วอ./ กปศ./ บจ. 2 – 1 (2) ใบรับแจ้งการดำเนินการนำเข้าวัตถุอันตรายชนิดที่ 2 ตามแบบ วอ./ กปศ./ บจ. 2 – 2 (3) ใบรับแจ้งการดำเนินการส่งออกวัตถุอันตรายชนิดที่ 2 ตามแบบ วอ./ กปศ./ บจ. 2 – 3 (4) ใบรับแจ้งการดำเนินการมีไว้ในครอบครองซึ่งวัตถุอันตรายชนิดที่ 2 ตามแบบ วอ./ กปศ./ บจ. 2 – 4 ซึ่งใบรับแจ้งการดำเนินการตามวรรคหนึ่ง จะมีอายุ ใช้ได้จนครบ 3 ปี นับแต่วันที่ออกใบรับแจ้งการ ดำเนินการวัตถุอันตรายนั้น

5 ประกาศฉบับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจาก วันประกาศใน ราชกิจจานุเบกษาเป็นต้น ไป สรุปสาระสำคัญ

6 1. 1. ผู้ที่ประสงค์จะดำเนินการผลิต นำเข้า ส่งออก หรือมีไว้ในครอบครองซึ่งวัตถุอันตราย เพื่อใช้รับจ้างในการป้องกัน กำจัดแมลงและ ศัตรูของสัตว์ ให้แจ้งการดำเนินการเกี่ยวกับ วัตถุอันตรายชนิดที่ 2 ตามแบบ วอ./ กปศ./ บจ. 1 ท้ายประกาศนี้ พร้อมเอกสารและ หลักฐานที่ระบุในแบบดังกล่าว การนำไปปฏิบัติและสิ่งที่ต้อง ตรวจสอบ

7 2. ผู้ที่ประสงค์จะแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการใน ใบรับแจ้งการดำเนินการเกี่ยวกับวัตถุอันตราย ชนิดที่ 2 ให้ยื่นคำขอตามแบบ วอ./ กปศ./ บจ. 3 ท้ายประกาศนี้ พร้อมเอกสารและหลักฐานที่ ระบุในแบบดังกล่าว ทั้งนี้ ห้ามมิให้แก้ไข เปลี่ยนแปลงชื่อทางการค้า ชื่อและปริมาณ วัตถุอันตราย ( สาระสำคัญ ) การนำไปปฏิบัติและสิ่งที่ต้อง ตรวจสอบ

8 3. ผู้ใดประสงค์จะขอต่ออายุใบรับแจ้งการ ดำเนินการเกี่ยวกับวัตถุอันตรายชนิดที่ 2 ให้ ยื่นคำขอตามแบบ วอ./ กปศ./ บจ. 4 ท้าย ประกาศนี้ พร้อมเอกสารและหลักฐานที่ระบุใน แบบดังกล่าว ภายใน 90 วัน ก่อนใบรับแจ้ง การดำเนินการสิ้นอายุ การนำไปปฏิบัติและสิ่งที่ต้อง ตรวจสอบ

9 4. การแจ้งการดำเนินการและการยื่นคำขอตาม ประกาศนี้ ให้ยื่นที่สำนักพัฒนาระบบและ รับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์หรือ หน่วยงานที่กรมปศุสัตว์ประกาศกำหนด การนำไปปฏิบัติและสิ่งที่ต้อง ตรวจสอบ

10 แนบท้ายประกาศฯ - ใบแจ้งการดำเนินการเกี่ยวกับวัตถุอันตรายชนิดที่ 2 ( วอ./ กปศ./ บจ.1) - ใบรับแจ้งการดำเนินการผลิตวัตถุอันตรายชนิดที่ 2 ( วอ./ กปศ./ บจ. 2-1) - ใบรับแจ้งการดำเนินการนำเข้าวัตถุอันตรายชนิดที่ 2 ( วอ./ กปศ./ บจ. 2-2) - ใบรับแจ้งการดำเนินการส่งออกวัตถุอันตรายชนิดที่ 2 ( วอ./ กปศ./ บจ. 2-3) - ใบรับแจ้งการดำเนินการมีไว้ในครอบครองซึ่งวัตถุอันตราย ชนิดที่ 2 ( วอ./ กปศ./ บจ. 2-4) - คำขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการในใบรับแจ้งการ ดำเนินการเกี่ยวกับวัตถุอันตรายชนิดที่ 2 ( วอ./ กปศ./ บจ. 3) - คำขอต่ออายุใบรับแจ้งการดำเนินการเกี่ยวกับวัตถุ อันตรายชนิดที่ 2 ( วอ./ กปศ./ บจ. 4)

11 จบการนำเสนอ


ดาวน์โหลด ppt เรื่อง ประกาศกรมปศุสัตว์ เรื่อง การแจ้ง การออกใบรับแจ้ง การขอ ต่ออายุและ การต่ออายุใบ รับแจ้งการดำเนินการวัตถุอันตรายชนิดที่ 2 ที่กรมปศุสัตว์รับผิดชอบ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google