งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 1 กฎกระทรวง กําหนดให้มีคนงานซึ่ง มีความรู้เฉพาะเพื่อปฏิบัติหน้าที่ เกี่ยวกับการใช้ เก็บ ส่ง และบรรจุ ก๊าซ ประจําโรงงาน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 1 กฎกระทรวง กําหนดให้มีคนงานซึ่ง มีความรู้เฉพาะเพื่อปฏิบัติหน้าที่ เกี่ยวกับการใช้ เก็บ ส่ง และบรรจุ ก๊าซ ประจําโรงงาน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 1 กฎกระทรวง กําหนดให้มีคนงานซึ่ง มีความรู้เฉพาะเพื่อปฏิบัติหน้าที่ เกี่ยวกับการใช้ เก็บ ส่ง และบรรจุ ก๊าซ ประจําโรงงาน ( ฉบับที่ 2) พ. ศ. 2555 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 19 กันยายน 2555

2 กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 2 สรุปสาระสำคัญ  ข้อ 1 ให้ยกเลิกความในข้อ 2 แห่ง กฎกระทรวงกำหนดให้มีคนงานซึ่งมี ความรู้เฉพาะเพื่อปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับ การใช้ เก็บ ส่ง และบรรจุก๊าซประจำ โรงงาน พ. ศ. 2549 และให้ใช้ความ ต่อไปนี้แทน

3 กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 3 สรุปสาระสำคัญ “ ข้อ 2 ผู้ประกอบกิจการโรงงานผลิตก๊าซซึ่ง มิใช่ก๊าซธรรมชาติ ส่งหรือจำหน่ายก๊าซตาม ประเภทหรือชนิดของโรงงานลำดับที่ 89 และ โรงงานบรรจุก๊าซในภาชนะโดยไม่มีการผลิตตาม ประเภทหรือชนิดของโรงงานลำดับที่ 91 (2) แห่ง บัญชีท้ายกฎกระทรวง ( พ. ศ. 2535) ออกตาม ความในพระราชบัญญัติโรงงาน พ. ศ. 2535 เฉพาะก๊าซคลอรีน คาร์บอนไดออกไซด์ ไนโตรเจน ออกซิเจนอาร์กอน แอมโมเนีย ฮีเลียม ไฮโดรเจน หรือก๊าซอันตรายอื่นตามที่รัฐมนตรี กำหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา ต้องจัด ให้มีคนงานซึ่งได้รับหนังสือรับรองการผ่านการ ฝึกอบรมจากหน่วยงานที่กรมโรงงานอุตสาหกรรม รับรองและขึ้นทะเบียนเป็นคนงานควบคุมก๊าซ คนงานส่งก๊าซ หรือคนงานบรรจุก๊าซ แล้วแต่ กรณี ”

4 กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 4 สรุปสาระสำคัญ  ข้อ 2 ให้ยกเลิกความในข้อ 3 แห่ง กฎกระทรวงกำหนดให้มีคนงานซึ่งมีความรู้ เฉพาะเพื่อปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการใช้ เก็บ ส่ง และบรรจุก๊าซประจำโรงงาน พ. ศ. 2549 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

5 กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 5 สรุปสาระสำคัญ “ ข้อ 3 ผู้ประกอบกิจการโรงงานทุกประเภท หรือชนิดของโรงงานตามบัญชีท้ายกฎกระทรวง ( พ. ศ. 2535) ออกตามความในพระราชบัญญัติ โรงงาน พ. ศ. 2535 ที่มีการใช้หรือเก็บก๊าซเฉพาะ ก๊าซคลอรีน คาร์บอนไดออกไซด์ ไนโตรเจน ออกซิเจน อะเซทิลีน อาร์กอน แอมโมเนีย ฮีเลียม ไฮโดรเจน หรือก๊าซอันตรายอื่นตามที่รัฐมนตรี กำหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษาที่มีการ ติดตั้งถังเก็บและจ่ายก๊าซ (storage tank) หรือมี ปริมาณการใช้หรือเก็บก๊าซในภาชนะบรรจุก๊าซ (cylinder) จำนวนรวมตั้งแต่ 20 ภาชนะบรรจุขึ้น ไป หรือมีการใช้หรือเก็บก๊าซจากภาชนะบรรจุ ชนิดติดตั้งบนรถ (tube trailer) ต้องจัดให้มีคนงาน ซึ่งได้รับหนังสือรับรองการผ่านการฝึกอบรมจาก หน่วยงาน ที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมรับรองและ ขึ้นทะเบียนเป็นคนงานควบคุมก๊าซ ทั้งนี้ ยกเว้น ก๊าซแอมโมเนียสำหรับระบบทำความเย็นใน โรงงาน ”

6 กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 6 การนำไปปฏิบัติและสิ่งที่ต้อง ตรวจสอบ  ต้องจัดให้มีคนงานซึ่งได้รับหนังสือรับรอง การผ่านการฝึกอบรมจากหน่วยงานที่กรม โรงงานอุตสาหกรรมรับรองและขึ้นทะเบียน เป็นคนงานควบคุมก๊าซ คนงานส่งก๊าซ หรือ คนงานบรรจุก๊าซ ตามประกาศนี้กำหนด

7 กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 7 จบการนำเสนอ


ดาวน์โหลด ppt กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 1 กฎกระทรวง กําหนดให้มีคนงานซึ่ง มีความรู้เฉพาะเพื่อปฏิบัติหน้าที่ เกี่ยวกับการใช้ เก็บ ส่ง และบรรจุ ก๊าซ ประจําโรงงาน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google