งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 1 ประกาศคณะกรรมการกําหนด มาตรฐานด้านการตรวจสอบและรับรอง ฉบับที่ 1 ( พ. ศ. 2555) ออกตามความ ในพระราชบัญญัติการมาตรฐาน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 1 ประกาศคณะกรรมการกําหนด มาตรฐานด้านการตรวจสอบและรับรอง ฉบับที่ 1 ( พ. ศ. 2555) ออกตามความ ในพระราชบัญญัติการมาตรฐาน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 1 ประกาศคณะกรรมการกําหนด มาตรฐานด้านการตรวจสอบและรับรอง ฉบับที่ 1 ( พ. ศ. 2555) ออกตามความ ในพระราชบัญญัติการมาตรฐาน แห่งชาติ พ. ศ. 2541 เรื่อง กําหนด มาตรฐานการตรวจสอบและรับรอง ประกาศในราชกิจจานุเบกษาวันที่ 2 ตุลาคม 2555

2 กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 2 สรุปสาระสำคัญ  อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 13 (1) แห่ง พระราชบัญญัติการมาตรฐานแห่งชาติ พ. ศ. 2551 คณะกรรมการกําหนดมาตรฐานด้านการ ตรวจสอบและรับรอง ออกประกาศกําหนด มาตรฐานการตรวจสอบและรับรอง ดังนี้ 1. มาตรฐานการตรวจสอบและรับรองก๊าซ เรือนกระจก 1.1 ข้อกําหนดและข้อแนะนําระดับองค์กร สําหรับการวัดปริมาณและการรายงาน ผลการ ปลดปล่อยและลดปริมาณก๊าซเรือนกระจก ให้ เป็นไปตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ก๊าซเรือนกระจก : เล่ม 1 ข้อกําหนดและ ข้อแนะนําระดับองค์กรสําหรับการวัดปริมาณ และการรายงานผลการปลดปล่อยและลด ปริมาณก๊าซเรือนกระจก มาตรฐานเลขที่ มอก.14064 เล่ม 1 - 2552

3 กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 3 สรุปสาระสำคัญ 1.2 ข้อกําหนดและข้อแนะนําระดับโครงการ สําหรับการวัดปริมาณ การติดตามตรวจสอบ และ การรายงานผลการปลดปล่อย หรือการลด ปริมาณก๊าซเรือนกระจก ให้เป็นไปตามมาตรฐาน ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมก๊าซเรือนกระจก : เล่ม 2 ข้อกําหนดและข้อแนะนําระดับโครงการสําหรับ การวัดปริมาณ การติดตามตรวจสอบ และการ รายงานผลการปลดปล่อย หรือการลดปริมาณ ก๊าซเรือนกระจก มาตรฐานเลขที่ มอก.14064 เล่ม 2 - 2552

4 กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 4 สรุปสาระสำคัญ 1.3 ข้อกําหนดสําหรับหน่วยงานตรวจสอบความ ใช้ได้และทวนสอบก๊าซเรือนกระจกเพื่อใช้ใน กิจกรรมการรับรองระบบงานหรือการยอมรับร่วม ในรูปแบบอื่น ๆ ให้เป็นไปตามมาตรฐาน ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมก๊าซเรือนกระจก : ข้อกําหนดสําหรับหน่วยงานตรวจสอบความใช้ได้ และทวนสอบก๊าซเรือนกระจกเพื่อใช้ในกิจกรรม การรับรองระบบงานหรือการยอมรับร่วมในรูปแบบ อื่น ๆ มาตรฐานเลขที่ มอก.14065 - 2552

5 กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 5 สรุปสาระสำคัญ 2. มาตรฐานระบบการบริหารความต่อเนื่องทาง ธุรกิจ - ข้อกําหนด ให้เป็นไปตามมาตรฐาน ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมระบบการบริหารความ ต่อเนื่องทางธุรกิจ - ข้อกําหนด มาตรฐานเลขที่ มอก.22301-2553 3. มาตรฐานระบบการจัดการอาชีวอนามัยและ ความปลอดภัย : ข้อกําหนด ให้เป็นไปตาม มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมระบบการจัดการ อาชีวอนามัยและความปลอดภัย : ข้อกําหนด มาตรฐานเลขที่ มอก. 18001-2554

6 กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 6 สรุปสาระสำคัญ 4. มาตรฐานแรงงานไทย ความรับผิดชอบทาง สังคมของธุรกิจไทย ให้เป็นไปตามมาตรฐาน แรงงานไทย ความรับผิดชอบทางสังคมของ ธุรกิจไทย มาตรฐานเลขที่ มรท.8001 – 2553 5. มาตรฐานระบบจัดการพลังงาน : ข้อกําหนด และข้อแนะนําในการใช้ ให้เป็นไปมาตรฐาน ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมระบบการจัดการพลังงาน : ข้อกําหนดและข้อแนะนําในการใช้ มาตรฐาน เลขที่ มอก. 50001-2555 รายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้

7 กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 7 การนำไปปฏิบัติและสิ่งที่ต้อง ตรวจสอบ  กําหนดมาตรฐานด้านการตรวจสอบและรับรองให้ เป็นไปตามประกาศนี้

8 กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 8 จบการนำเสนอ


ดาวน์โหลด ppt กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 1 ประกาศคณะกรรมการกําหนด มาตรฐานด้านการตรวจสอบและรับรอง ฉบับที่ 1 ( พ. ศ. 2555) ออกตามความ ในพระราชบัญญัติการมาตรฐาน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google