งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ประกาศคณะกรรมการกําหนดมาตรฐานด้านการตรวจสอบและรับรอง ฉบับที่ 1 (พ. ศ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ประกาศคณะกรรมการกําหนดมาตรฐานด้านการตรวจสอบและรับรอง ฉบับที่ 1 (พ. ศ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ประกาศคณะกรรมการกําหนดมาตรฐานด้านการตรวจสอบและรับรอง ฉบับที่ 1 (พ. ศ
ประกาศคณะกรรมการกําหนดมาตรฐานด้านการตรวจสอบและรับรอง ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2555) ออกตามความในพระราชบัญญัติการมาตรฐานแห่งชาติ พ.ศ เรื่อง กําหนดมาตรฐานการตรวจสอบและรับรอง ประกาศในราชกิจจานุเบกษาวันที่ 2 ตุลาคม 2555

2 สรุปสาระสำคัญ อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 13 (1) แห่งพระราชบัญญัติการมาตรฐานแห่งชาติ พ.ศ คณะกรรมการกําหนดมาตรฐานด้านการตรวจสอบและรับรอง ออกประกาศกําหนดมาตรฐานการตรวจสอบและรับรอง ดังนี้ 1. มาตรฐานการตรวจสอบและรับรองก๊าซเรือนกระจก 1.1 ข้อกําหนดและข้อแนะนําระดับองค์กรสําหรับการวัดปริมาณและการรายงาน ผลการปลดปล่อยและลดปริมาณก๊าซเรือนกระจก ให้เป็นไปตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ก๊าซเรือนกระจก : เล่ม 1 ข้อกําหนดและข้อแนะนําระดับองค์กรสําหรับการวัดปริมาณและการรายงานผลการปลดปล่อยและลดปริมาณก๊าซเรือนกระจก มาตรฐานเลขที่ มอก เล่ม

3 สรุปสาระสำคัญ 1.2 ข้อกําหนดและข้อแนะนําระดับโครงการสําหรับการวัดปริมาณ การติดตามตรวจสอบ และการรายงานผลการปลดปล่อย หรือการลดปริมาณก๊าซเรือนกระจก ให้เป็นไปตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมก๊าซเรือนกระจก : เล่ม 2 ข้อกําหนดและข้อแนะนําระดับโครงการสําหรับการวัดปริมาณ การติดตามตรวจสอบ และการรายงานผลการปลดปล่อย หรือการลดปริมาณก๊าซเรือนกระจก มาตรฐานเลขที่ มอก เล่ม

4 สรุปสาระสำคัญ 1.3 ข้อกําหนดสําหรับหน่วยงานตรวจสอบความใช้ได้และทวนสอบก๊าซเรือนกระจกเพื่อใช้ในกิจกรรมการรับรองระบบงานหรือการยอมรับร่วมในรูปแบบอื่น ๆ ให้เป็นไปตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมก๊าซเรือนกระจก : ข้อกําหนดสําหรับหน่วยงานตรวจสอบความใช้ได้และทวนสอบก๊าซเรือนกระจกเพื่อใช้ในกิจกรรมการรับรองระบบงานหรือการยอมรับร่วมในรูปแบบอื่น ๆ มาตรฐานเลขที่ มอก

5 สรุปสาระสำคัญ 2. มาตรฐานระบบการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ - ข้อกําหนด ให้เป็นไปตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมระบบการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ - ข้อกําหนด มาตรฐานเลขที่ มอก 3. มาตรฐานระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย : ข้อกําหนด ให้เป็นไปตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย : ข้อกําหนด มาตรฐานเลขที่ มอก

6 สรุปสาระสำคัญ 4. มาตรฐานแรงงานไทย ความรับผิดชอบทางสังคมของธุรกิจไทย ให้เป็นไปตามมาตรฐานแรงงานไทย ความรับผิดชอบทางสังคมของธุรกิจไทย มาตรฐานเลขที่ มรท.8001 – 2553 5. มาตรฐานระบบจัดการพลังงาน : ข้อกําหนดและข้อแนะนําในการใช้ ให้เป็นไปมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมระบบการจัดการพลังงาน : ข้อกําหนดและข้อแนะนําในการใช้ มาตรฐานเลขที่ มอก รายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้

7 การนำไปปฏิบัติและสิ่งที่ต้องตรวจสอบ
กําหนดมาตรฐานด้านการตรวจสอบและรับรองให้เป็นไปตามประกาศนี้

8 จบการนำเสนอ


ดาวน์โหลด ppt ประกาศคณะกรรมการกําหนดมาตรฐานด้านการตรวจสอบและรับรอง ฉบับที่ 1 (พ. ศ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google