งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 1 ระเบียบคณะกรรมการวัตถุอันตราย ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการ เปรียบเทียบปรับตาม พระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 1 ระเบียบคณะกรรมการวัตถุอันตราย ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการ เปรียบเทียบปรับตาม พระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 1 ระเบียบคณะกรรมการวัตถุอันตราย ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการ เปรียบเทียบปรับตาม พระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ. ศ. 2535 พ. ศ. 2555 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาวันที่ 26 ตุลาคม 2555

2 กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 2 สรุปสาระสำคัญ  ระเบียบนี้ให้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวัน ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป “ ผู้มีอำนาจเปรียบเทียบปรับ ” หมายความว่า คณะอนุกรรมการหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ซึ่ง ได้รับแต่งตั้งจากคณะกรรมการวัตถุอันตรายให้ มีอำนาจเปรียบเทียบปรับตามพระราชบัญญัติ วัตถุอันตราย พ. ศ. 2535  1. เมื่อปรากฏหลักฐานว่ามีผู้กระทำความผิด ให้ พนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติวัตถุ อันตราย พ. ศ. 2535 สรุปรายงานการตรวจสอบ เพื่อส่งเรื่องให้ผู้มีอำนาจเปรียบเทียบปรับ

3 กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 3 สรุปสาระสำคัญ  2. ในคดีที่ผู้มีอำนาจเปรียบเทียบปรับพิจารณา แล้วเห็นว่า (1) ไม่มีอำนาจเปรียบเทียบปรับให้ส่งเรื่องคืน หน่วยงานเจ้าของเรื่องเพื่อส่งเรื่องให้พนักงาน สอบสวนดำเนินคดีต่อไป (2) การกระทำนั้นไม่เป็นความผิดตามข้อกล่าวหา ให้ส่งเรื่องคืนหน่วยงานเจ้าของเรื่องเพื่อ ดำเนินการตามที่เห็นสมควรต่อไป (3) ไม่สมควรเปรียบเทียบปรับ เนื่องจากเป็นการ กระทำความผิดเดิมซ้ำเกิน 4 ครั้ง ให้ส่งเรื่องคืน หน่วยงานเจ้าของเรื่อง เพื่อส่งพนักงานสอบสวน ดำเนินคดีต่อไป

4 กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 4 สรุปสาระสำคัญ  3. การพิจารณาเปรียบเทียบปรับให้ผู้มีอำนาจ เปรียบเทียบปรับพิจารณาจากพยานหลักฐาน ดังนี้ (1) สรุปรายงานการตรวจสอบของพนักงาน เจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติวัตถุอันตรายพ. ศ. 2535 หรือสรุปรายงานการสอบสวนของพนักงาน สอบสวน (2) บันทึกการจับกุม ( ถ้ามี ) (3) บันทึกคำให้การของผู้กล่าวหาตามแบบ ปปว. ๐๑ ท้ายระเบียบนี้ ( ถ้ามี ) (4) บันทึกคำให้การของผู้กระทำความผิดตาม แบบ ปปว. ๐๒ ท้ายระเบียบนี้

5 กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 5 สรุปสาระสำคัญ  4. ในการเปรียบเทียบปรับให้ทำเป็นบันทึกการ เปรียบเทียบปรับตามแบบ ปปว. ๐๓ ท้ายระเบียบนี้  5. ในการเปรียบเทียบปรับให้ผู้มีอำนาจ เปรียบเทียบปรับกำหนดเงินค่าปรับที่ผู้กระทำ ความผิดจะชำระ โดยคำนึงถึงความหนักเบาและ พฤติการณ์แห่งการกระทำความผิด  6. เมื่อผู้มีอำนาจเปรียบเทียบปรับดำเนินการเสร็จ แล้วให้แจ้งผลการดำเนินการและส่งเรื่องคืนให้ หน่วยงานเจ้าของเรื่อง เพื่อดำเนินการให้ผู้กระทำ ความผิดนำเงินมาชำระค่าปรับตามที่ผู้มีอำนาจ เปรียบเทียบปรับได้เปรียบเทียบปรับ

6 กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 6 การนำไปปฏิบัติและสิ่งที่ต้อง ตรวจสอบ  1. เป็นข้อมูลแจ้งเพื่อทราบถึงหลักเกณฑ์และ วิธีการเปรียบเทียบปรับตามพระราชบัญญัติวัตถุ อันตราย พ. ศ. 2535  2. กรณีกระทำความผิด ต้องนำเงินมาชำระ ค่าปรับตามที่ผู้มีอำนาจเปรียบเทียบปรับได้เปรียบ เทียบปรับภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ผู้กระทำ ความผิดได้รับแจ้งผลเปรียบเทียบปรับ ตามแบบ ปปว. ๐๔ ท้ายระเบียบนี้ แนบท้ายแบบปปว. ๐๑ แบบปปว. ๐๒ แบบปปว. ๐๓ แบบปปว. ๐๔

7 กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 7 จบการนำเสนอ


ดาวน์โหลด ppt กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 1 ระเบียบคณะกรรมการวัตถุอันตราย ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการ เปรียบเทียบปรับตาม พระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google