งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 1 กฎกระทรวง ฉบับที่ 4 ( พ. ศ. 2555) ออกตามความในพระราชบัญญัติ วัตถุอันตราย พ. ศ. 2535 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 1 กฎกระทรวง ฉบับที่ 4 ( พ. ศ. 2555) ออกตามความในพระราชบัญญัติ วัตถุอันตราย พ. ศ. 2535 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 1 กฎกระทรวง ฉบับที่ 4 ( พ. ศ. 2555) ออกตามความในพระราชบัญญัติ วัตถุอันตราย พ. ศ. 2535 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 20 เมษายน 2555

2 กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 2 สรุปสาระสำคัญ  ให้ยกเลิกความในข้อ 1 แห่งกฎกระทรวง ( พ. ศ. 2537) ออกตามความในพระราชบัญญัติ วัตถุอันตราย พ. ศ. 2535 และให้ใช้ความ ต่อไปนี้แทน “ ข้อ 1 ผู้ใดประสงค์จะขออนุญาต ผลิต นำเข้า ส่งออก หรือมีไว้ในครอบครอง ซึ่งวัตถุอันตราย ให้ยื่นคำขอพร้อมด้วยเอกสาร ตามที่ระบุไว้ในแบบคำขอแบบ วอ. 1 แบบวอ. 3 แบบวอ. 5 หรือแบบวอ. 7 ท้ายกฎกระทรวงนี้ จำนวน 2 ชุด การยื่นคำขอให้ยื่นต่อหน่วยงาน ผู้รับผิดชอบในการควบคุมวัตถุอันตราย หรือ หน่วยงานอื่นทีรัฐมนตรีผู้รับผิดชอบกำหนดโดย ประกาศในราชกิจจานุเบกษา

3 กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 3 สรุปสาระสำคัญ  ให้ยกเลิกความในวรรคหนึ่งของข้อ 16 แห่ง กฎกระทรวง ( พ. ศ. 2537) ออกตามความใน พระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ. ศ. 2535 และให้ ใช้ความต่อไปนี้แทน “ ข้อ 16 ให้มีใบอนุญาตผลิต นำเข้า และ ส่งออกซึ่งวัตถุอันตราย สำหรับแต่ละผลิตภัณฑ์ หรือแต่ละชื่อของวัตถุอันตราย และใบอนุญาตมี ไว้ในครอบครองซึ่งวัตถุอันตราย สำหรับแต่ละ สถานที่เก็บรักษาหรือแต่ละผลิตภัณฑ์หรือแต่ละ ชื่อของวัตถุอันตราย ตามประกาศกระทรวง อุตสาหกรรม เรื่อง บัญชีรายชื่อวัตถุอันตราย ซึ่งออกตามมาตรา 18 วรรคสอง ”

4 กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 4 สรุปสาระสำคัญ  ให้ยกเลิกความในขอ 22 และขอ 23 แห่ง กฎกระทรวง ( พ. ศ. 2537) ออกตามความในพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ. ศ. ๒๕๓๕ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน “ ข้อ 22 ผู้ได้รับใบอนุญาตผลิต นำเข้า ส่งออก หรือมีไว้ในครอบครองซึ่งวัตถุอันตราย ซึ่งจำเป็นต้องขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการใน ใบอนุญาตดังกล่าว ให้ยื่นหนังสือพร้อม ใบอนุญาตฉบับเดิมที่ได้รับอนุญาตและเอกสารที่ เกี่ยวข้องต่อหน่วยงานผู้รับผิดชอบในการควบคุม วัตถุอันตรายนั้นเพื่อขอแก้ไขเปลี่ยนแปลง ทั้งนี้ การขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงชื่อวัตถุอันตราย สูตร เคมี อัตราส่วน ลักษณะ และสูตรของวัตถุอันตรายจะกระทำไม่ได้

5 กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 5 สรุปสาระสำคัญ ข้อ 23 ผู้ใดประสงค์จะขอต่ออายุใบอนุญาต ผลิต นำเข้า ส่งออก หรือมีไว้ในครอบครอง ซึ่ง วัตถุอันตราย ให้ยื่นคำขอพร้อมด้วยเอกสาร ตามที่ระบุไว้ในแบบคำขอแบบ วอ. 9 ท้าย กฎกระทรวงนี้ จำนวน 2 ชุด ”  คำขออนุญาตผลิต นำเข้า ส่งออก หรือมีไว้ใน ครอบครองซึ่งวัตถุอันตราย หรือคำขอต่ออายุ ใบอนุญาตที่ยื่นไว้ก่อนวันที่กฎกระทรวงนี้ใช้บังคับ ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ดำเนินการต่อไปได้ และใน กรณีที่คำขอที่ยื่นไว้นั้นมีข้อแตกต่างไปจากคำขอ ตามกฎกระทรวง ( พ. ศ. 2537) ออกตามความใน พระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ. ศ. 2535 ซึ่ง แก้ไขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวงนี้ ให้พนักงาน เจ้าหน้าที่มีอำนาจสั่งให้แก้ไขเพิ่มเติมได้ตาม ความจำเป็น

6 กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 6 การนำไปปฏิบัติและสิ่งที่ต้อง ตรวจสอบ  ผู้ใดประสงค์จะขออนุญาตผลิต นำเข้า ส่งออก หรือมีไว้ในครอบครองซึ่งวัตถุอันตราย ให้ยื่นคำ ขอพร้อมด้วยเอกสารตามที่ระบุไว้ในแบบคำขอ และให้ใช้แบบคำขออนุญาต / ใบอนุญาตตามท้าย กฎกระทรวงนี้แทนแบบคำขออนุญาต / ใบอนุญาต ตามกฎกระทรวง ( พ. ศ. 2537) ออกตามความใน พระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ. ศ. 2535 คำขออนุญาตผลิตวัตถุอันตราย ให้ใช้แบบ วอ.1 ใบอนุญาตผลิตวัตถุอันตราย ให้ใช้ วอ. 2 คำขออนุญาตนำเข้าวัตถุอันตราย ให้ใช้แบบ วอ.3 ใบอนุญาตนำเข้าวัตถุอันตราย ให้ใช้ วอ. 4

7 กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 7 การนำไปปฏิบัติและสิ่งที่ต้อง ตรวจสอบ คำขออนุญาตส่งออกวัตถุอันตราย ให้ใช้แบบ วอ.5 ใบอนุญาตส่งออกวัตถุอันตราย ให้ใช้ วอ. 6 คำขออนุญาตมีไว้ในครอบครองซึ่งวัตถุอันตราย ให้ใช้แบบ วอ.7 ใบอนุญาตมีไว้ในครอบครองซึ่งวัตถุอันตราย ให้ ใช้ วอ. 8 คำขอต่ออายุวัตถุอันตราย ให้ใช้แบบ วอ.9  แนบท้ายแบบแบบ วอ.1 แบบ วอ.2 แบบ วอ.3 แบบ วอ.4 แบบ วอ.5 แบบ วอ.6 แบบ วอ.7 แบบ วอ.8 แบบ วอ.9

8 กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 8 จบการนำเสนอ


ดาวน์โหลด ppt กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 1 กฎกระทรวง ฉบับที่ 4 ( พ. ศ. 2555) ออกตามความในพระราชบัญญัติ วัตถุอันตราย พ. ศ. 2535 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google