งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กฎกระทรวง ฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2555) ออกตามความในพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. 2535 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 20 เมษายน 2555.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กฎกระทรวง ฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2555) ออกตามความในพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. 2535 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 20 เมษายน 2555."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กฎกระทรวง ฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2555) ออกตามความในพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 20 เมษายน 2555

2 สรุปสาระสำคัญ ให้ยกเลิกความในข้อ 1 แห่งกฎกระทรวง (พ.ศ. 2537) ออกตามความในพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน “ข้อ 1 ผู้ใดประสงค์จะขออนุญาตผลิต นำเข้า ส่งออก หรือมีไว้ในครอบครองซึ่งวัตถุอันตราย ให้ยื่นคำขอพร้อมด้วยเอกสารตามที่ระบุไว้ในแบบคำขอแบบ วอ. 1 แบบวอ. 3 แบบวอ. 5 หรือแบบวอ. 7 ท้ายกฎกระทรวงนี้ จำนวน 2 ชุด การยื่นคำขอให้ยื่นต่อหน่วยงานผู้รับผิดชอบในการควบคุมวัตถุอันตราย หรือหน่วยงานอื่นทีรัฐมนตรีผู้รับผิดชอบกำหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา

3 สรุปสาระสำคัญ ให้ยกเลิกความในวรรคหนึ่งของข้อ 16 แห่งกฎกระทรวง (พ.ศ. 2537) ออกตามความในพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน “ข้อ 16 ให้มีใบอนุญาตผลิต นำเข้า และส่งออกซึ่งวัตถุอันตราย สำหรับแต่ละผลิตภัณฑ์หรือแต่ละชื่อของวัตถุอันตราย และใบอนุญาตมีไว้ในครอบครองซึ่งวัตถุอันตราย สำหรับแต่ละสถานที่เก็บรักษาหรือแต่ละผลิตภัณฑ์หรือแต่ละชื่อของวัตถุอันตราย ตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง บัญชีรายชื่อวัตถุอันตราย ซึ่งออกตามมาตรา 18 วรรคสอง”

4 สรุปสาระสำคัญ ให้ยกเลิกความในขอ 22 และขอ 23 แห่งกฎกระทรวง (พ.ศ. 2537)
ให้ยกเลิกความในขอ 22 และขอ 23 แห่งกฎกระทรวง (พ.ศ. 2537) ออกตามความในพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. ๒๕๓๕ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน “ข้อ 22 ผู้ได้รับใบอนุญาตผลิต นำเข้า ส่งออก หรือมีไว้ในครอบครองซึ่งวัตถุอันตราย ซึ่งจำเป็นต้องขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการในใบอนุญาตดังกล่าว ให้ยื่นหนังสือพร้อมใบอนุญาตฉบับเดิมที่ได้รับอนุญาตและเอกสารที่เกี่ยวข้องต่อหน่วยงานผู้รับผิดชอบในการควบคุมวัตถุอันตรายนั้นเพื่อขอแก้ไขเปลี่ยนแปลง ทั้งนี้ การขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงชื่อวัตถุอันตราย สูตรเคมี อัตราส่วน ลักษณะ และสูตรของวัตถุอันตรายจะกระทำไม่ได้

5 สรุปสาระสำคัญ ข้อ 23 ผู้ใดประสงค์จะขอต่ออายุใบอนุญาตผลิต นำเข้า ส่งออก หรือมีไว้ในครอบครอง ซึ่งวัตถุอันตราย ให้ยื่นคำขอพร้อมด้วยเอกสารตามที่ระบุไว้ในแบบคำขอแบบ วอ. 9 ท้ายกฎกระทรวงนี้ จำนวน 2 ชุด” คำขออนุญาตผลิต นำเข้า ส่งออก หรือมีไว้ในครอบครองซึ่งวัตถุอันตราย หรือคำขอต่ออายุใบอนุญาตที่ยื่นไว้ก่อนวันที่กฎกระทรวงนี้ใช้บังคับให้พนักงานเจ้าหน้าที่ดำเนินการต่อไปได้ และในกรณีที่คำขอที่ยื่นไว้นั้นมีข้อแตกต่างไปจากคำขอตามกฎกระทรวง (พ.ศ ) ออกตามความในพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวงนี้ ให้พนักงานเจ้าหน้าที่มีอำนาจสั่งให้แก้ไขเพิ่มเติมได้ตามความจำเป็น

6 การนำไปปฏิบัติและสิ่งที่ต้องตรวจสอบ
ผู้ใดประสงค์จะขออนุญาตผลิต นำเข้า ส่งออก หรือมีไว้ในครอบครองซึ่งวัตถุอันตราย ให้ยื่นคำขอพร้อมด้วยเอกสารตามที่ระบุไว้ในแบบคำขอ และให้ใช้แบบคำขออนุญาต/ใบอนุญาตตามท้ายกฎกระทรวงนี้แทนแบบคำขออนุญาต/ใบอนุญาตตามกฎกระทรวง (พ.ศ. 2537) ออกตามความในพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. 2535 คำขออนุญาตผลิตวัตถุอันตราย ให้ใช้แบบ วอ.1 ใบอนุญาตผลิตวัตถุอันตราย ให้ใช้ วอ. 2 คำขออนุญาตนำเข้าวัตถุอันตราย ให้ใช้แบบ วอ.3 ใบอนุญาตนำเข้าวัตถุอันตราย ให้ใช้ วอ. 4

7 การนำไปปฏิบัติและสิ่งที่ต้องตรวจสอบ
คำขออนุญาตส่งออกวัตถุอันตราย ให้ใช้แบบ วอ.5 ใบอนุญาตส่งออกวัตถุอันตราย ให้ใช้ วอ. 6 คำขออนุญาตมีไว้ในครอบครองซึ่งวัตถุอันตราย ให้ใช้แบบ วอ.7 ใบอนุญาตมีไว้ในครอบครองซึ่งวัตถุอันตราย ให้ใช้ วอ. 8 คำขอต่ออายุวัตถุอันตราย ให้ใช้แบบ วอ.9 แนบท้ายแบบแบบ วอ.1 แบบ วอ.2 แบบ วอ.3 แบบ วอ.4 แบบ วอ.5 แบบ วอ.6 แบบ วอ.7 แบบ วอ.8 แบบ วอ.9

8 จบการนำเสนอ


ดาวน์โหลด ppt กฎกระทรวง ฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2555) ออกตามความในพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. 2535 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 20 เมษายน 2555.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google