งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 4418 (พ. ศ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 4418 (พ. ศ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 4418 (พ. ศ
ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 4418 (พ.ศ. 2555) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ เรื่อง กำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมข้อกำหนดในการป้องกันอัคคีภัย เล่ม 5 การควบคุมวัสดุอาคาร ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 9 กรกฎาคม 2555

2 สรุปสาระสำคัญ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 15 แห่งพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมออกประกาศกำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ข้อกำหนดในการป้องกันอัคคีภัย เล่ม 5 การควบคุมวัสดุอาคาร มาตรฐานเลขที่ มอก เล่ม ไว้ ดังรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้ ให้มีผลบังคับ ตั้งแต่วันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เป็นต้นไป

3 การนำไปปฏิบัติและสิ่งที่ต้องตรวจสอบ
ในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง/กระบวนการคัดเลือก ให้เป็นไปตามข้อกำหนดในการป้องกันอัคคีภัย เล่ม 5 การควบคุมวัสดุอาคาร มาตรฐานเลขที่ มอก เล่ม ตามแนบท้ายประกาศฉบับนี้

4 จบการนำเสนอ


ดาวน์โหลด ppt ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 4418 (พ. ศ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google