งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 1 คำสั่งการนิคมอุตสาหกรรมแห่ง ประเทศไทยที่ 229/2554 เรื่องการ ตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีเกิด เหตุการณ์ภาวะฉุกเฉินในนิคม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 1 คำสั่งการนิคมอุตสาหกรรมแห่ง ประเทศไทยที่ 229/2554 เรื่องการ ตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีเกิด เหตุการณ์ภาวะฉุกเฉินในนิคม."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 1 คำสั่งการนิคมอุตสาหกรรมแห่ง ประเทศไทยที่ 229/2554 เรื่องการ ตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีเกิด เหตุการณ์ภาวะฉุกเฉินในนิคม อุตสาหกรรม หรือบริเวณท่าเรือ อุตสาหกรรม ประกาศ ณ วันที่ 23 พฤศจิกายน 2554

2 กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 2 สรุปสาระสำคัญ  กำหนดบทบาทหน้าที่ของผู้อำนวยการ สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมหรือผู้อำนวยการ สำนักงานท่าเรืออุตสาหกรรมในการตรวจสอบ ข้อเท็จจริง กรณีเกิดเหตุการณ์ภาวะฉุกเฉินใน นิคมอุตสาหกรรม  บังคับใช้ตั้งแต่วันที่ประกาศเป็นต้นไป

3 กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 3 การนำไปปฏิบัติและสิ่งที่ต้อง ตรวจสอบ  หน้าที่ของผู้อำนวยการสำนักงานนิคม อุตสาหกรรมหรือผู้อำนวยการสำนักงานท่าเรือ อุตสาหกรรม  1. รายงานสถานการณ์เบื้องต้นทางโทรศัพท์ให้ ผู้ว่าการรับทราบทันทีที่ได้รับแจ้งเหตุ ทั้งนี้อย่าง ช้าไม่น้อยกว่า 15 นาที ตามแผนผังขั้นตอนการ สื่อสาร กรณีเกิดเหตุการณ์ภาวะฉุกเฉินในนิคม อุตสาหกรรมหรือบริเวณท่าเรืออุตสาหกรรม ท้าย คำสั่งนี้  2. รายงานความคืบหน้าให้ผู้ว่าการ และศูนย์รับ แจ้งเหตุกระทรวงอุสาหกรรมรับทราบ ตามแบบ รายงานเหตุการณ์ภาวะฉุกเฉินเบื้องต้น ( กนอ. EMER 01) ท้ายคำสั่งนี้ภายใน 1 ชั่วโมงนับแต่ที่ ได้แจ้งเหตุ

4 กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 4 การนำไปปฏิบัติและสิ่งที่ต้อง ตรวจสอบ  3. ดำเนินการตรวจสอบ ประมวลข้อมูลสาเหตุ และจัดทำรายงานเหตุการณ์ภาวะฉุกเฉินรวมทั้ง ข้อเสนอแนะแนวทางป้องกันต่อผู้ว่าการตามแบบ รายงานเหตุการณ์ภาวะฉุกเฉิน ( กนอ. EMER 02) ท้ายคำสั่งนี้ภายใน 30 วันทำการ หากไม่แล้วเสร็จ ให้รายงานทุก 7 วัน  แนบท้าย แผนผังการสื่อสารกรณีเกิดเหตุการณ์ ภาวะฉุกเฉินในนิคมอุตสาหกรรมหรือบริเวณ ท่าเรืออุตสาหกรรม แบบรายงานเหตุการณ์ภาวะ ฉุกเฉินเบื้องต้น ( กนอ.EMER 01) แบบรายงาน เหตุการณ์ภาวะฉุกเฉิน ( กนอ.EMER 02)

5 กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 5 จบการนำเสนอ


ดาวน์โหลด ppt กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 1 คำสั่งการนิคมอุตสาหกรรมแห่ง ประเทศไทยที่ 229/2554 เรื่องการ ตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีเกิด เหตุการณ์ภาวะฉุกเฉินในนิคม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google