งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

คำสั่งการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยที่ 229/2554 เรื่องการตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีเกิดเหตุการณ์ภาวะฉุกเฉินในนิคมอุตสาหกรรม หรือบริเวณท่าเรืออุตสาหกรรม ประกาศ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "คำสั่งการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยที่ 229/2554 เรื่องการตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีเกิดเหตุการณ์ภาวะฉุกเฉินในนิคมอุตสาหกรรม หรือบริเวณท่าเรืออุตสาหกรรม ประกาศ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 คำสั่งการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยที่ 229/2554 เรื่องการตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีเกิดเหตุการณ์ภาวะฉุกเฉินในนิคมอุตสาหกรรม หรือบริเวณท่าเรืออุตสาหกรรม ประกาศ ณ วันที่ 23 พฤศจิกายน 2554

2 สรุปสาระสำคัญ กำหนดบทบาทหน้าที่ของผู้อำนวยการสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมหรือผู้อำนวยการสำนักงานท่าเรืออุตสาหกรรมในการตรวจสอบข้อเท็จจริง กรณีเกิดเหตุการณ์ภาวะฉุกเฉินในนิคมอุตสาหกรรม บังคับใช้ตั้งแต่วันที่ประกาศเป็นต้นไป

3 การนำไปปฏิบัติและสิ่งที่ต้องตรวจสอบ
หน้าที่ของผู้อำนวยการสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมหรือผู้อำนวยการสำนักงานท่าเรืออุตสาหกรรม 1. รายงานสถานการณ์เบื้องต้นทางโทรศัพท์ให้ผู้ว่าการรับทราบทันทีที่ได้รับแจ้งเหตุ ทั้งนี้อย่างช้าไม่น้อยกว่า 15 นาที ตามแผนผังขั้นตอนการสื่อสาร กรณีเกิดเหตุการณ์ภาวะฉุกเฉินในนิคมอุตสาหกรรมหรือบริเวณท่าเรืออุตสาหกรรม ท้ายคำสั่งนี้ 2. รายงานความคืบหน้าให้ผู้ว่าการ และศูนย์รับแจ้งเหตุกระทรวงอุสาหกรรมรับทราบ ตามแบบรายงานเหตุการณ์ภาวะฉุกเฉินเบื้องต้น (กนอ. EMER 01) ท้ายคำสั่งนี้ภายใน 1 ชั่วโมงนับแต่ที่ได้แจ้งเหตุ

4 การนำไปปฏิบัติและสิ่งที่ต้องตรวจสอบ
3. ดำเนินการตรวจสอบ ประมวลข้อมูลสาเหตุ และจัดทำรายงานเหตุการณ์ภาวะฉุกเฉินรวมทั้งข้อเสนอแนะแนวทางป้องกันต่อผู้ว่าการตามแบบรายงานเหตุการณ์ภาวะฉุกเฉิน (กนอ. EMER 02) ท้ายคำสั่งนี้ภายใน 30 วันทำการ หากไม่แล้วเสร็จให้รายงานทุก 7 วัน แนบท้าย แผนผังการสื่อสารกรณีเกิดเหตุการณ์ภาวะฉุกเฉินในนิคมอุตสาหกรรมหรือบริเวณท่าเรืออุตสาหกรรม แบบรายงานเหตุการณ์ภาวะฉุกเฉินเบื้องต้น (กนอ.EMER 01) แบบรายงานเหตุการณ์ภาวะฉุกเฉิน (กนอ.EMER 02)

5 จบการนำเสนอ


ดาวน์โหลด ppt คำสั่งการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยที่ 229/2554 เรื่องการตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีเกิดเหตุการณ์ภาวะฉุกเฉินในนิคมอุตสาหกรรม หรือบริเวณท่าเรืออุตสาหกรรม ประกาศ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google