งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 1 กฎข้อบังคับสำหรับการตรวจเรือ ( ฉบับที่ 37) พ. ศ. 2553 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาวันที่ 14 มกราคม 2554.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 1 กฎข้อบังคับสำหรับการตรวจเรือ ( ฉบับที่ 37) พ. ศ. 2553 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาวันที่ 14 มกราคม 2554."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 1 กฎข้อบังคับสำหรับการตรวจเรือ ( ฉบับที่ 37) พ. ศ. 2553 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาวันที่ 14 มกราคม 2554

2 กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 2 สรุปสาระสำคัญ  1. กฎข้อบังคับนี้เรียกว่า “ กฎข้อบังคับ สำหรับการตรวจเรือ ( ฉบับที่ 37) พ. ศ. 2553”  2. กฎข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้น กำหนดเก้าสิบวันนับแต่วันถัดจากวัน ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป  3. ให้ยกเลิกข้อ 1 และ 2 หมวด ค แห่งกฎ ข้อบังคับสำหรับการตรวจเรือ ( ฉบับที่ 15) พ. ศ. 2528 และบรรดา กฎข้อบังคับ และ ระเบียบในส่วนที่บัญญัติไว้แล้ว ซึ่งขัด หรือแย้งกับบทแห่งกฎข้อบังคับนี้

3 กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 3  4. กฎข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับกับเรือทุกลำที่ มีขนาดความยาวตลอดลำตั้งแต่ 24 เมตร ขึ้นไป ตามหลักเกณฑ์ดังนี้ (1) เป็นเรือซึ่งต่อสร้างขึ้นใหม่หรือ ดัดแปลงในหรือหลังจากวันที่กฎข้อบังคับนี้ มีผลใช้บังคับ (2) เป็นเรือที่ซื้อมาจากต่างประเทศซึ่งต่อ สร้างหรือดัดแปลงเสร็จสมบูรณ์ก่อนวันที่  กฎข้อบังคับนี้มีผลใช้บังคับกฎข้อบังคับนี้ ไม่ใช้บังคับกับ เรือรบ เรือช่วยรบ และเรือ ราชการ สรุปสาระสำคัญ

4 กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 4  5. บทบัญญัติว่าด้วยการตรวจรับรองแบบ แปลนเรือ รายการคำนวณ คู่มือการบรรทุก หนังสือแสดงความทรงตัวตามข้อ 8 ให้มี ผลใช้บังคับเมื่อพ้นกำหนด 2 ปี นับแต่วัน ถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็น ต้นไป สรุปสาระสำคัญ

5 กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 5 การนำไปปฏิบัติและสิ่งที่ต้อง ตรวจสอบ  1. เจ้าของเรือ ผู้ออกแบบเรือ ผู้ต่อเรือ ราย ใด ประสงค์ในการอนุมัติแบบแปลนเรือของ ตน ให้ร้องขอตามแบบคำร้อง ก.5 ตาม ภาคผนวก 1 ท้ายกฎข้อบังคับนี้ ต่อสำนัก มาตรฐานเรือกรมเจ้าท่า  2. การตรวจแบบแปลนเรือ เป็นการตรวจ แบบแปลน รายการคำนวณ คู่มือการ บรรทุก หนังสือแสดงความทรงตัว เพื่อให้ แน่ใจว่า โครงสร้าง อุปกรณ์ ระบบ การ ติดตั้งการจัดการ และวัสดุ เป็นไปตาม มาตรฐานสากล ข้อกำหนดตามอนุสัญญา ระหว่างประเทศ รวมถึงกฎข้อบังคับอื่นใดที่ เกี่ยวข้อง

6 กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 6 การนำไปปฏิบัติและสิ่งที่ต้อง ตรวจสอบ  3. แบบแปลนบังคับยื่น รายการคำนวณ คู่มือการบรรทุก หนังสือแสดงความทรงตัว ที่ยื่น ประกอบการตรวจแบบแปลนเรือ มี ดังต่อไปนี้ (1) แบบการจัดการทั่วไป (General arrangement) (2) แบบรูปตัดกึ่งกลางลำ (Midship section) (3) แบบโครงสร้าง (Construction profile) (4) แบบดาดฟ้า (Deck plans) (5) หนังสือแสดงความทรงตัว (Stability booklet)"

7 กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 7 การนำไปปฏิบัติและสิ่งที่ต้อง ตรวจสอบ  4. แบบแปลนหรือเอกสารประกอบใดผ่าน การตรวจรับรองจากผู้ที่ได้รับการรับรอง จากกรมเจ้าท่า หรือสมาคมจัดชั้นเรือที่กรม เจ้าท่ายอมรับแล้ว หรือแบบแปลนหรือ เอกสารประกอบนั้นเป็นเอกสารสนับสนุนใน การต่อสร้างหรือดัดแปลงเรือ ให้วิศวกร ผู้ตรวจแบบแปลนประทับตราตามรูปแบบที่ กำหนดในภาคผนวก 3 พร้อมลงนามไว้เป็น สำคัญ

8 กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 8 การนำไปปฏิบัติและสิ่งที่ต้อง ตรวจสอบ  เอกสารแนบท้าย 1. แบบคำร้อง ก.5 2. แบบสัญลักษณ์สำหรับใช้ในแบบการ จัดการเพลิงไหม้ (Fire Control Plan) แบบ การจัดการอุปกรณ์ความปลอดภัยแห่งชีวิต (Life Saving Appliance Plan) และ แบบการจัดการความปลอดภัย (Safety Plan)" 3. แบบตราประทับบนแบบแปลนเรือ ของ กรมเจ้าท่า 4. แบบใบสำคัญรับรองการตรวจอนุมัติ แบบแปลนเรือ 5. อัตราค่าธรรมเนียมสำหรับการตรวจเพื่อ ออกใบสำคัญรับรองการตรวจอนุมัติแบบ แปลนเรือ

9 กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 9 จบการนำเสนอ


ดาวน์โหลด ppt กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 1 กฎข้อบังคับสำหรับการตรวจเรือ ( ฉบับที่ 37) พ. ศ. 2553 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาวันที่ 14 มกราคม 2554.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google