งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Amphawa Sustainable City. แนวทางการพลิกฟื้นตลาดน้ำอัมพวา แบบแหล่งท่องเที่ยวยั่งยืน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Amphawa Sustainable City. แนวทางการพลิกฟื้นตลาดน้ำอัมพวา แบบแหล่งท่องเที่ยวยั่งยืน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Amphawa Sustainable City

2 แนวทางการพลิกฟื้นตลาดน้ำอัมพวา แบบแหล่งท่องเที่ยวยั่งยืน

3 เมืองยั่งยืน (Sustainable City) เป็นเมืองที่ให้ ความสำคัญในการรักษาระบบนิเวศ พัฒนา จิตสำนึกในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ให้ความสำคัญกับวัฒนธรรมและวิถีชีวิต / ชุมชน พัฒนาการมีส่วนร่วม ความร่วมมือ

4 เป้าหมายของการพัฒนา มุ่งไปสู่ความมั่นคง มากกว่าความมั่งคั่ง มั่นคงในทางเศรษฐกิจ มั่นคงทางด้านจิตใจ ด้าน วัฒนธรรม การเมือง และด้านนิเวศ

5 ฟื้นฟูวิถีชีวิตชุมชน สร้างอาชีพ รายได้ เศรษฐกิจและสังคม สร้างจุดขายที่โดดเด่น แตกต่าง มีอัตลักษณ์ อย่างยั่งยืนและพอเพียง

6 ปัญหาของชุมชนอัมพวาก่อนการพัฒนา เศรษฐกิจถดถอย ขาดแหล่งงาน ประชาชนไม่มี รายได้ ผู้คนย้ายออกไปหางานทำที่อื่น  ครอบครัว กระจัดกระจาย วิถีชีวิต / ประเพณี / วัฒนธรรมท้องถิ่นสูญหาย / ถูกละทิ้ง ประชาชนมีทัศนคติไม่ดีต่ออาคารเก่า คิดว่าเป็น สัญลักษณ์ของความยากจน อยากรื้อทิ้ง ประกาศขายบ้าน / สวน

7 โมเดลของการทำตลาดน้ำอัมพวา

8 หลักการพัฒนา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ฯ 1. ภูมิสังคม 2. เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา 3. หลักการพัฒนาที่ยั่งยืน 4. หลักเศรษฐกิจพอเพียง ค้นหาคุณค่าของ ชุมชนอัมพวา 1. ด้าน ประวัติศาสตร์ 2. ด้าน ศิลปวัฒนธรรม 3. ด้านสิ่งแวดล้อม

9 ตลาดน้ำอัมพวา ชุมชนอัมพวา กรุงเทพม หานคร อ่าวไทย 72 ก. ม. การพัฒนา 4 มิติ 1.People ( ด้านชุมชน ) พัฒนาการมีส่วนร่วม ของชุมชน สร้างความเข็มแข็ง / ยั่งยืน 2.Product ( ด้านผลิตภัณฑ์ ) พัฒนา ผลิตภัณฑ์ สินค้าและบริการให้มีความโดดเด่น 3.Place ( ด้านการท่องเที่ยว ) พัฒนา ศักยภาพ / สร้าง แหล่งท่องเที่ยว / สถานที่ ท่องเที่ยว 4.Preserve ( ด้านอนุรักษ์ ) สร้าง / รักษา อัต ลักษณ์ของท้องถิ่น ชุมชนและสิ่งแวดล้อม

10 ล่องเรือชม หิ่งห้อย / ชุมชน ริมน้ำ ที่พัก / โฮมสเตย์ อาหาร / ขนม / ผลไม้ ของที่ ระลึก / ของ ฝาก

11 หัวใจของความสำเร็จ ของการทำตลาดน้ำอัมพวา

12 เศรษฐ กิจ สิ่งแวด ล้อม สังคม คุณค่า มาก่อน มูลค่า 1. อนุรักษ์และฟื้นฟู วิถีชีวิต ขนมธรรมเนียม ประเพณี ประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม ทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม 2. สร้างเศรษฐกิจ อาชีพ และรายได้ เพิ่ม / สร้าง การผลิต การค้า การ บริการ การท่องเที่ยว 3. พัฒนาคุณภาพชีวิต ชุมชน เยาวชน ถ่ายทอด ภูมิปัญญา พัฒนาองค์ ความรู้

13 ข้าวแต๋นราด น้ำตาลมะพร้าว น้ำดอกไม้ ( บัว กุหลาบ ดา หลา อัญชัน เข็ม ) เสื้ออัมพ วา / หิ่งห้อย

14 ไอศกรีมผลไม้ไทย ( มะยมคลุกพริกเกลือ ฝรั่ง / มะขาม คลุกบ๊วย มะม่วงน้ำปลาหวาน ฯลฯ ) ซอสผลไม้ไทย ( พริกบางช้าง ส้มโอ ลิ้นจี่ มะม่วง ฝรั่ง มะนาว ส้มแก้ว ชมพู่ สับปะรด ฯลฯ )

15 วิธีการสร้างความร่วมมือ จากชุมชนและนักท่องเที่ยว

16 ปลุกจิตสำนึก สร้างการมีส่วนร่วม ความ รักต่อชุมชนและท้องถิ่น สร้างความรับผิดชอบต่อสังคมและ ส่วนรวม

17

18

19 โครงการปรับภูมิทัศน์ตลาดน้ำอัมพวา ( ปี 2553-2554)

20 คำแนะนำสำหรับแหล่งท่องเที่ยวอื่นๆ ที่ต้องการสร้างรูปแบบแหล่งท่องเที่ยวยั่งยืน

21 ค้นหาคุณค่าของชุมชน นำเสนอจุดขายที่ แตกต่าง โดดเด่น สร้างอัตลักษณ์ของชุมชน สินค้า ผลิตภัณฑ์ และบริการของท้องถิ่น

22 ทำอย่างไรที่จะรักษาและสร้างสรรค์คุณค่าของชุมชนผ่านคนในรุ่นต่อไป โดยได้รับมูลค่าของคุณค่าเหล่านั้น.


ดาวน์โหลด ppt Amphawa Sustainable City. แนวทางการพลิกฟื้นตลาดน้ำอัมพวา แบบแหล่งท่องเที่ยวยั่งยืน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google