งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Ashoka: Innovators for the Public. การประกอบการเพื่อสังคม (Social Entrepreneurship) ผู้ประกอบการสังคม (Social Entrepreneurs)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Ashoka: Innovators for the Public. การประกอบการเพื่อสังคม (Social Entrepreneurship) ผู้ประกอบการสังคม (Social Entrepreneurs)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Ashoka: Innovators for the Public

2 การประกอบการเพื่อสังคม (Social Entrepreneurship) ผู้ประกอบการสังคม (Social Entrepreneurs)

3 ผู้ประกอบการสังคมคือใคร ผลิตและจำหน่ายเทคโนโลยีทางการแพทย์แก่คนยากจนในชนบท Ashoka Fellow David Green

4 ผู้ประกอบการสังคมคือใคร จัดระบบแลกเปลี่ยนผ้าระหว่างคนมั่งมีและคนยากจน อย่างมีศักดิ์ศรี Ashoka Fellow Anshu Gupta

5 ผู้ประกอบการสังคมคือใคร จัดระบบการผลิตและจำหน่ายกระแสไฟฟ้าเพื่อชุมชนชนบท Ashoka Fellow Tri Mumpuni

6 ผู้ประกอบการสังคมคือใคร พัฒนาระบบ Hospital OS เพื่อปฏิรูปงานด้านสาธารณสุข Ashoka Fellow Kongkiat Kespechara

7 ผู้ประกอบการสังคมคือใคร พัฒนากลไกทางการเงินเพื่อสนับสนุนสื่อมวลชนอิสระ Ashoka Fellow Sasa Vucinic

8 ผู้ประกอบการสังคมมีคุณลักษณะอย่างไร แก้ไขปัญหาพื้นฐาน ของสังคม เช่น เศรษฐกิจ การศึกษา สิ่งแวดล้อม สิทธิ มนุษยชน และ สาธารณสุข ไม่ใช้ผลสำเร็จทาง เศรษฐกิจเป็นตัวชี้วัด ผลกระทบทางสังคม เสนอวิธีแก้ไขปัญหา ที่โครงสร้าง มีทักษะ ผู้ประกอบการ ได้แก่ วิสัยทัศน์ การปฏิบัติที่ เป็นจริง ความมุ่งมั่น และคุณธรรม สังคมการประกอบการ

9 การประกอบการเพื่อสังคมมีเป้าหมายอย่างไร ผู้ประกอบการสังคม... ไม่ได้ให้ปลาแก่คนยากจน ไม่ได้สอนให้คนยากจนจับปลา แต่... มุ่งมั่นที่จะให้เกิด วิธีจับปลาที่ยุติธรรม สอดคล้องกับระบบนิเวศน์และมีความยั่งยืนในสังคม

10 อโชก้าทำอะไร ค้นหา ผู้ประกอบการ สังคม สนับสนุนความ ร่วมมือระหว่าง ผู้ประกอบการ สังคม ร่วมมือกับภาค ธุรกิจสร้างกลไก สนับสนุนภาค ประชาชน

11 ผู้ประกอบการธุรกิจร่วมมือกับผู้ประกอบการสังคมอย่างไร Hybrid Value Chain  Amanco, Mexico พัฒนาตลาดสำหรับโครงการชลประทานเพื่อที่นาขนาดเล็ก  Dialogue in the Dark, Hong Kong ขยายแฟรนไชส์เพื่อการพัฒนาบุคคลากรในองค์กรธุรกิจ  Social Icon เวทีนวัตกรรมทางสังคม  Ashoka MindMatch, Singapore พัฒนากลไกทางการเงินเพื่อขยายนวัตกรรมทางสังคม

12 Amanco, Mexico ผู้ประกอบการธุรกิจร่วมมือกับผู้ประกอบการสังคมอย่างไร

13 Dialogue in the Dark, Hong Kong

14 ผู้ประกอบการธุรกิจร่วมมือกับผู้ประกอบการสังคมอย่างไร Social Icon, Singapore

15 ผู้ประกอบการธุรกิจร่วมมือกับผู้ประกอบการสังคมอย่างไร MindMatch, Singapore

16 ผู้ประกอบการสังคมอยู่ที่ใดในโลก  มีอโชก้าเฟลโลว์กว่า 2,000 คน ใน 60+ ประเทศทั่วโลก  มีอโชก้าเฟลโลว์กว่า 700 คน ใน 10 ประเทศในเอเชีย รวมประเทศจีน และญี่ปุ่น

17 www. a s h o k a. o r g www.thailand.ashoka.org


ดาวน์โหลด ppt Ashoka: Innovators for the Public. การประกอบการเพื่อสังคม (Social Entrepreneurship) ผู้ประกอบการสังคม (Social Entrepreneurs)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google