งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การประชุมเสวนาวิชาการ เรื่อง วิกฤติพืชอาหาร บนกระแส พลังงานทางเลือก โดย ประวิทย์ ประกฤตศรี กรรมการผู้จัดการ บริษัท เพโทรกรีน จำกัด กลุ่มน้ำตาลมิตรผล Strictly.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การประชุมเสวนาวิชาการ เรื่อง วิกฤติพืชอาหาร บนกระแส พลังงานทางเลือก โดย ประวิทย์ ประกฤตศรี กรรมการผู้จัดการ บริษัท เพโทรกรีน จำกัด กลุ่มน้ำตาลมิตรผล Strictly."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การประชุมเสวนาวิชาการ เรื่อง วิกฤติพืชอาหาร บนกระแส พลังงานทางเลือก โดย ประวิทย์ ประกฤตศรี กรรมการผู้จัดการ บริษัท เพโทรกรีน จำกัด กลุ่มน้ำตาลมิตรผล Strictly Confidential, Internal Use Only 1 15 มิถุนายน 2554 ณ โรงแรมอิมพีเรียล ควีนส์ปาร์ค

2 เนื้อหาในการนำเสนอ  บริษัทในกลุ่มน้ำตาลมิตรผล  ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศทั่วโลก  สถานการณ์ปริมาณน้ำมันดิบสำรองทั่วโลก  เปรียบเทียบการนำเข้าน้ำมันเชื้อเพลิง  แนวคิดเชิงกลยุทธ์ในการสร้างความมั่นคงทางอาหารและ พลังงานอย่างยั่งยืนของภาครัฐ  แนวโน้มการส่งออกของผลผลิตทางการเกษตรในประเทศไทย  กรณีศึกษา ความสำเร็จในการพัฒนาของประเทศบราซิล  คาดการณ์แนวโน้มผลผลิตภายใต้อิทธิพลการเปลี่ยนแปลง ภูมิอากาศในอนาคต 2

3 เราจะเป็นบริษัทชั้นนำระดับโลกใน อุตสาหกรรมน้ำตาลและชีวพลังงาน โดยการใช้นวัตกรรมทางเทคโนโลยี และการจัดการ  มุ่งสู่ความเป็นเลิศ  เชื่อในคุณค่าของคน  ตั้งอยู่ในความเป็นธรรม  รับผิดชอบต่อสังคม กลุ่ม มิตรผล 3

4 4 Five business categories of Mitr Phol Group are consisted of: 1.Sugar Industry 2.Particle Board Industry 3.Bio-Energy Industry 4.Ethanol Industry 5.Warehouse and Logistics Industry Business Units

5 Petro Green Co., Ltd. Establish: 8 July 2005 Product : Anhydrous Bioethanol 99.8% 800,000 LPD or 260 Mil Lit per year Technology: MAGUIN SAS. France Address: 3 rd Floor Ploenchit Center Building Sukhumvit Rd., Klongtoey Bangkok 10110 Thailand 5

6 Petro Green 3 rd & 4 th Plant 6

7 Petro Green Co., Ltd.

8 เหตุการณ์การเปลี่ยนแปลงสภาพ ภูมิอากาศอย่างฉับพลัน เหตุการณ์พายุหิมะตกหนักในยุโรป ช่วงปลายปี 53 และ หลายประเทศมีหิมะตกครั้งแรก เหตุการณ์น้ำท่วมหนักทั่วประเทศในปีที่ผ่านมา Strictly Confidential, Internal Use Only พายุไซโคลนพัดถล่มออสเตรเลียเกิดน้ำท่วมฉับพลัน ช่วง ปลายปี 53 และ ต้นเดือน ก. พ. 54 8

9 ผลกระทบจากลานินญา การ เปลี่ยนแปลง จากเอลนินโญ เป็นลานินญา คาดว่าจะ ก่อให้เกิดความ เสียหายทาง เศรษฐกิจใน หลายประเทศ 9

10 ปริมาณฝนตกที่ รง. มิตรผล ( มม.) ปี 2553 ฝนเริ่มตกช้า ไป 1 เดือน ความถี่ของการเกิดลา นินญา และเอลนินโญ 25522549254425392534252925242519251425092504 24992494 ลานินญาเอลนินโญ 10 ปี 2552 ผลกระทบของลานินญา กับ เอลนินโญในไทย ปี 2554 มค.มค. กพ.กพ. มี ค. เม ย. พค.พค. มิ ย. กค.กค. สค.สค. กย.กย. ตค.ตค. พย.พย. ธค.ธค.

11 ผลกระทบของลานินญา กับ เอลนินโญในไทย 11 อุณหภูมิสูงสุด เฉลี่ย มีแนวโน้มที่จะ เพิ่มขึ้น ตั้งแต่ปี 2494 พบว่าอุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ยมี แนวโน้มเพิ่มมากขึ้น ในขณะที่ปริมาณฝนและจำนวนวันฝนตกมี แนวโน้มลดลง ปริมาณฝนตก เฉลี่ยมีแนวโน้ม ลดลง สอดคล้องกับ จำนวนวันที่มี ฝนตกมี แนวโน้มลดลง เช่นกัน ปริมาณฝนที่ต่าง จากค่าปกติ ( มม.) อุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ยที่ต่างจาก ค่าปกติ ( เซลเซียส ) ที่มา กรม อุตุนิยมวิทยา ปี พ. ศ.

12 พลังงาน ทดแทนจากผลิตผลทาง การเกษตร ทำให้ CO 2 หมุนเวียน 12

13 ประมาณการปริมาณน้ำมันดิบสำรอง คงเหลือทั่วโลก 13 จากการสำรวจน้ำมันดิบสำรองคงเหลือทั่วโลก ปัจจุบันมีปริมาณ 1,333 ล้านบาเรล ซึ่งเทียบกับปริมาณความต้องการใช้น้ำมันดิบ ณ ปัจจุบัน สามารถใช้ได้อีกประมาณ 40 ปีข้างหน้า ที่มา : BP’s Statistical Review of World Energy Billion Barrels of Oil Per Year (Gb/a) THE GROWING GAP Regular Conventional Oil: Discovery vs. Production

14 14 เปรียบเทียบราคาน้ำมันดิบใน ตลาดโลก ราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกปัจจุบันมี แนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น ใกล้เคียงกับปี 200 8 ( ซึ่งเป็นปีที่ราคาน้ำมันดิบ ทำสถิติสูงที่สุด )

15

16

17 เปรียบเทียบมูลค่าการนำเข้าน้ำมันเชื้อเพลิง บริษัทฯ มีกำลังการผลิตเอทานอลจาก กากน้ำตาลหรือโมลาส ซึ่ง ถือเป็นผลพลอยได้จากการผลิตน้ำตาล (BY PRODUCT) เท่ากับ 800,000 ลิตรต่อวัน เทียบเท่าน้ำมันเบนซินเท่ากับ 568,000 ลิตรต่อวัน โดยราคาเบนซินหน้าโรงกลั่นของไทยอยู่ที่ประมาณ 24 บาทต่อลิตร (สนพ. 11 มิถุนายน 2554) ณ ราคาน้ำมันดิบประมาณ 100 usd ดังนั้น การผลิตเอทานอลของบริษัทฯ สามารถทดแทนการนำเข้าน้ำมัน เบนซินได้มูลค่าประมาณ 4,498 ล้านบาทต่อปี ทั้งยังเป็นผลให้ราคา โมลาสในตลาดสูงขึ้น และทำให้ราคาผลผลิตอ้อยในตลาดสูงขึ้นด้วย เช่นกัน 17

18  ปี 51ไทยนำเข้าเชื้อเพลิงจากต่างประเทศ กว่า 1.2 ล้านล้านบาท  ความต้องการใช้น้ำมันเพิ่มสูงขึ้น การค้นพบแหล่ง พลังงานใหม่ๆ น้อยลง  ความต้องการการผลิตพืชพลังงานที่เพิ่มขึ้น  การผลิตอาหารให้เพียงพอต่อการบริโภค  ข้อจำกัดเรื่องพื้นที่ผลิตพืชอาหารและพลังงาน ความมั่นคง ทางอาหาร วิกฤติ พลังงาน ประเทศไทยกับปัญหาวิกฤติอาหาร และพลังงาน 18 แนวคิดเชิงกลยุทธ์ สำหรับประเทศไทยในการสร้าง ความมั่นคงทางอาหารและพลังงานอย่างยั่งยืน โดย แนวคิดเชิงกลยุทธ์ สำหรับประเทศไทยในการสร้าง ความมั่นคงทางอาหารและพลังงานอย่างยั่งยืน โดย

19 การบริหารจัดการการผลิตอย่างครบวงจรและยั่งยืน แบบจำลอง ข้าวและปาล์ม แนวทางการดำเนินการ การจัดสรรการใช้ที่ดินทางการเกษตรอย่างเหมาะสม กำหนดนโยบายและสร้างศักยภาพในการสร้างสมดุลระหว่างพืชอาหาร และพืชพลังงานทุกชนิดให้ชัดเจน กำหนดเป้าหมายลดการพึ่งพาการนำเข้าพลังงานระยะยาว อย่างชัดเจน นโยบายที่ 1 นโยบายที่ 2 นโยบายการดำเนินการ แนวทางที่ 1 แนวทางที่ 2 19 นโยบาย และแนวทางในการ ดำเนินการ

20 แผนพัฒนาพลังงานทดแทน 15 ปี 20

21 21

22 22

23 World population will increase to 9 Bln in 40 years 23

24 Food products marketing 24

25 25 แนวโน้มการส่งออกของผลิตผลทาง การเกษตรในไทย 2553 มค.- เมย. 2554 มค.- เมย. 2553 มค.- เมย. 2554 มค.- เมย. ที่มา : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ โดยความร่วมมือจากกรมศุลกากร

26 26 สถานการณ์ของการผลิต การบริโภค และการค้าข้าวของโลก

27 ขาดแคลนน้ำ/น้ำท่วม ขาดแคลนเมล็ดพันธุ์ที่ดี ขาดแคลนแรงงาน ขาดความรู้ในการบริหารจัดการ การผลิต มีข้อจำกัดในการใช้ เทคโนโลยี ขาดเงินทุน การสูญเสียในกระบวนการผลิต การปลูก การเก็บเกี่ยว การตลาด การแปรรูป ต้นทุนในการขนส่งที่เพิ่มขึ้น ความไม่เสถียรของราคาพืชผล ปัญหาในระบบเศรษฐกิจการผลิต ข้าว 27

28 28 แนวโน้มราคาส่งออกข้าวไทย

29 29

30 Food price always follow oil price 30

31 เชื้อเพลิงเอทานอลจากผลิตผล ทางการเกษตร วัตถุดิบ ปริมาณผลผลิตเฉลี่ยบริโภคในประเทศ ส่งออก 2551 – 255430%70% ( ล้านตัน / ปี ) อ้อย 80 *2555 มันสำปะหลัง 27.69.318.3 31 โมลาส 4 ล้านตัน = 1,000 ล้านลิตร

32 ความสำเร็จในการพัฒนาของ ประเทศบราซิล  Brazilian Success Story  1975 นโยบาย แอลกอฮอล์ แห่งชาติ (Proalcool)  รักษาระดับราคา น้ำตาล  บริษัท เพโทรบาส – รับซื้อ เอทานอล เพื่อ ผสมในน้ำมัน ในปี (1975)  1979 กลุมโอเปค รวมตัวกันขึ้นราคาน้ำมัน  สนับสนุน นโยบาย พลังงาน  การสนับสนุน จากภาครัฐ  ให้มี ปั๊มเอทานอล 100%  กำหนดราคา น้ำมันเบนซิน 59%  ให้สินเชื่อดอกเบี้ยต่ำ กับผู้ผลิตเอทานอล  สนันสนุนให้มีการผลิตรถยนต์ ที่ใช้เอทานอล 100% (E100)  1989 – 2003 วิกฤต เอทานอล  2003 เริ่มใช้รถยนต์ FFV to ใน ตลาดบราซิล  ตลาดเอทานอล เติบโต อย่างยั่งยืน 32

33 Brazil ethanol crisis - sugar price increased - oil price decreased - lack of ethanol - E100-only vehicles completely dead FFV introduced (2003) - ethanol retrieval - re-growth and succeed - FFV = success key 33 Brazilian Success Story

34 Monthly FFV sales ปัจจุบันยอดขายรถยนต์ FFV ยังคงเพิ่มสูงขึ้นอย่าง ต่อเนื่อง โดยสัดส่วนยอดจำหน่าย FFV สูงกว่า 80 % ของยอด จำหน่ายรถยนต์เบนซิน 34 Brazilian Success Story

35 35

36 www.mitrphol.com www.petrogreen.co.th 36


ดาวน์โหลด ppt การประชุมเสวนาวิชาการ เรื่อง วิกฤติพืชอาหาร บนกระแส พลังงานทางเลือก โดย ประวิทย์ ประกฤตศรี กรรมการผู้จัดการ บริษัท เพโทรกรีน จำกัด กลุ่มน้ำตาลมิตรผล Strictly.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google