งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โครงการเครื่องวัด ระดับ ความสูงคลื่น. ที่มา ภัย ธรรมชา ติ ความเป็นมา เนื่องจากคลื่นพายุซัด ชายฝั่งนอกจากจะส่งผลต่อ ระบบนิเวศของพื้นที่แล้ว ยัง ทำให้เกิดปัญหาด้านที่อยู่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โครงการเครื่องวัด ระดับ ความสูงคลื่น. ที่มา ภัย ธรรมชา ติ ความเป็นมา เนื่องจากคลื่นพายุซัด ชายฝั่งนอกจากจะส่งผลต่อ ระบบนิเวศของพื้นที่แล้ว ยัง ทำให้เกิดปัญหาด้านที่อยู่"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โครงการเครื่องวัด ระดับ ความสูงคลื่น

2 ที่มา ภัย ธรรมชา ติ ความเป็นมา เนื่องจากคลื่นพายุซัด ชายฝั่งนอกจากจะส่งผลต่อ ระบบนิเวศของพื้นที่แล้ว ยัง ทำให้เกิดปัญหาด้านที่อยู่ อาศัยของชุมชนรอบชายฝั่ง

3 ข่าว จ. ระนอง ที่ประสบปัญหาน้ำทะเลเปลี่ยน ทิศเซาะกินชายฝั่ง เพียง 3 เดือนกิน พื้นที่ลึกกว่า 100 เมตร ที่มา

4 ส่วนประกอบหลักของเครื่อง Sensor วัดระดับสูงสุด - ต่ำสุด Transmit- Reciever Data หน่วยประมวลผลกลาง (CPU)

5 ส่วนประกอบเสริม Wind vane and Anemometer Battery System

6 หลักการ ทำงาน - วัดความสูงคลื่น Sensor HighestLowest Compare(H-L) Transmit h Data Locker

7 ส่งผ่าน สัญญาณ โทรศัพท์ ส่งไปยัง สำนักงาน ดาวน์โหลด ข้อมูลเข้า คอมพิวเตอร์ แสดงผล ผ่าน คอมพิวเต อร์ วิเคราะห์ หลักการ ทำงาน - การรับ - ส่ง ข้อมูล

8 ทิศทางดำเนินการใน อนาคต ทำไมต้องติดตั้งหลาย จุด จุดเดียว รู้พียงความ สูงและคาบ หลายจุด รู้ทิศทางคลื่น และความยาวคลื่น

9 Next

10 โครงการ เครื่องวัดปริมาณ น้ำฝนอัจริยะ

11 ลักษณะหมู่บ้านในหุบเขา ที่ ถูกดินถล่มหุบเขา ( อำเภอลับแล จังหวัด อุตรดิตถ์ ) อำเภอลับแล จังหวัด อุตรดิตถ์ พัทลุง - ฝนตกหนัก น้ำป่าไหล หลากที่ อ. ควนขนุน

12 ลำปาง - น้ำป่าไหลหลากเข้าท่วม ต. ไหล่หิน เชียงใหม่ - น้ำป่าไหลหลากที่ อ. ฝาง เด็กเสียชีวิต 2 ราย

13 เครื่องวัดฝนแบบ แก้วตวง เครื่องวัดฝนแบบ ชั่งน้ำหนัก เครื่องวัดปริมาณน้ำฝน ในปัจจุบัน เครื่องวัดปริมาณน้ำฝน อัตโนมัติ

14 คุณสมบัติของเครื่องวัดปริมาณน้ำฝนอัตโนมัติ - สามารถทำงานได้อย่าง อัตโนมัติ ( ใช้พลังงานจากแผงโซลาร์ เซลล์จ่ายไฟ ) - สามารถส่งข้อความเตือน ภัยผ่านคลื่นวิทยุและ โทรศัพท์เคลื่อนที่ได้ในกรณี ที่มีปริมาณน้ำฝนมากกว่าปกติ - สามารถส่งข้อความรายงาน ปริมาณน้ำฝนเมื่อปริมาณ น้ำฝนเป็นระยะได้ - สามารถทำงานได้อย่าง อัตโนมัติ ( ใช้พลังงานจากแผงโซลาร์ เซลล์จ่ายไฟ ) - สามารถส่งข้อความเตือน ภัยผ่านคลื่นวิทยุและ โทรศัพท์เคลื่อนที่ได้ในกรณี ที่มีปริมาณน้ำฝนมากกว่าปกติ - สามารถส่งข้อความรายงาน ปริมาณน้ำฝนเมื่อปริมาณ น้ำฝนเป็นระยะได้

15

16 Next

17 โครงการ เครื่องป้องกันเด็กหาย สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะ วิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณ ทหารลาดระบัง

18 ประกอบด้วย ชุด Bluetooth ชุด Microcontroller Bluetooth ตัว ลูก Bluetooth ตัว แม่

19 แผนภาพกระบวนการทำงานโดยสังเขป (Process Flow Diagram)

20 ประโยชน์การนำไปใช้ - ป้องกันความปลอดภัยให้กับเด็ก เด็กที่มี ภาวะผิดปกติทางสมอง ผู้ที่เป็นโรคโรคอัลไซ เมอร์ (Alzheimer's disease หรือ AD) และ คนชรา เมื่ออยู่ในสถานที่สาธารณะ - ได้อุปกรณ์ตรวจจับให้มีคุณประโยชน์ทาง สังคมมากขึ้น


ดาวน์โหลด ppt โครงการเครื่องวัด ระดับ ความสูงคลื่น. ที่มา ภัย ธรรมชา ติ ความเป็นมา เนื่องจากคลื่นพายุซัด ชายฝั่งนอกจากจะส่งผลต่อ ระบบนิเวศของพื้นที่แล้ว ยัง ทำให้เกิดปัญหาด้านที่อยู่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google