งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การเปลี่ยนแปลงขบวนการผลิต

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การเปลี่ยนแปลงขบวนการผลิต"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การเปลี่ยนแปลงขบวนการผลิต
(A Criterion of Processing or Manufacturing Operation) หมายถึง การกำหนดเกณฑ์ถิ่นกำเนิดสินค้าโดยดูจาก ขบวนการผลิตที่มีการกำหนดไว้แล้วเป็นหลัก สินค้าส่งออก ชนิดใดที่ผลิตขึ้นมาโดยใช้ขบวนการเช่นเดียวกันกับขบวนการที่มีการกำหนดไว้แล้ว ดังกล่าวข้างต้น สินค้ารายนั้นจะได้ถิ่นกำเนิดสินค้าภายใต้เกณฑ์ Process เป็นของประเทศที่มีการผลิตสินค้านั้น เช่น Chemical Reaction เป็นต้น โดยไม่คำนึงถึงการเปลี่ยนพิกัดฯและValue Added

2 เพื่อความมุ่งประสงค์ของคำว่า “Chemical Reaction” Chemical Reaction หมายถึง
กระบวนการรวมถึง กระบวนการทางชีวเคมี ซึ่งทำให้ได้โมเลกุลที่มีโครงสร้างใหม่โดยการแตกพันธะภายในโมเลกุลและโดยการทำให้เกิดพันธะภายในโมเลกุลขึ้นมาใหม่หรือโดยการเปลี่ยนแปลงการจัดตัวของอะตอมภายในช่องว่างของโมเลกุล

3 Chemical Reaction Model

4 ION H H O : H : Br C Br H H Process Rule O H : Br C H H EXPORT

5 C C C C C C C C H H 2-Butene H H H H H H H H H H H H H H PROCESS
Cis-Form Trans-Form

6 MELTING CLEANING MOLDING EXPORT PLATING Thailand’s Origin PROCESS RULE
OLD SPOON MOLDING EXPORT PLATING NEW SPOON Thailand’s Origin PROCESS RULE

7 (การแยกสารที่มีสูตรโมเลกุลเหมือนกัน)
PURIFICATION(การทำสารให้บริสุทธิ์) ISOMER SEPARATION OR ISOLATION (การแยกสารที่มีสูตรโมเลกุลเหมือนกัน) REDUCTION IN PARTICLE SIZE (การลดขนาดของสาร)

8 กฎเฉพาะสำหรับผลิตภัณฑ์ (Product Specific Rules)
4. เกณฑ์แบบผสม (Mixed Criteria) และ กฎเฉพาะสำหรับผลิตภัณฑ์ (Product Specific Rules)

9 เกณฑ์แบบผสม (Mixed Criteria)
เกณฑ์แบบผสม หมายถึง การนำเกณฑ์ถิ่นกำเนิดสินค้า หลายชนิดมาผสมกัน เช่น 40%+CTH หรือ 45%+CTH หรือ 35%+CTSH หรือ 55%+CC+PROCESS

10 CC AND PROCESS RULE LOCAL CONTENT= 55% CUT&SAWN OR OTHERWISE ASSEMBLED
CC+55%+PROCESS

11 กฎเฉพาะสำหรับผลิตภัณฑ์
(Product Specific Rules) หมายถึง การกำหนดเกณฑ์ถิ่นกำเนิดสินค้า แต่ละชนิดขึ้นมา ตามความเหมาะสมของสินค้าแต่ละชนิด

12 ฝ้าย FIBRE FORWARDING Plastic Synthetic Fibre Natural Fibre Fibre
U.S.A. THAILAND Thailand’s Origin ฝ้าย Yarn Yarn U.S.A. Fabric Fabric

13 Fiber Forwarding สำหรับเสื้อผ้าสำเร็จรูป หมายถึง กระบวนการผลิตเสื้อผ้าที่จะต้องเริ่มต้นด้วย การผลิตเส้นด้ายจากเส้นใยในประเทศผู้ผลิต เช่น ถ้าเราต้องการผลิตเสื้อแจ๊คเก็ตกันหนาวทำด้วยฝ้าย/ใยประดิษฐ์ส่งไปขายสหรัฐอเมริกา จะเริ่มต้นจาก กรณีทำด้วยฝ้าย ให้เริ่มต้นจากการนำเข้าเส้นใยฝ้ายจากสหรัฐอเมริกา ต่อจากนั้นนำเส้นใยดังกล่าวไปผลิตเป็นเส้นด้ายแล้วนำเส้นด้ายที่นำเข้าไปทอเป็นผ้าแล้วจึงนำผ้าที่ได้ไปผ่านกระบวนการตัดเย็บเป็นเสื้อสำเร็จรูป ต่อจากนั้นจึงส่งเสื้อสำเร็จรูปดังกล่าวออกไปขายให้ลูกค้าที่อยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกา เสื้อสำเร็จรูปจึงจะได้ถิ่นกำเนิดสินค้าเป็นประเทศไทยและสามารถใช้สิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากรได้

14 กรณีทำด้วยใยประดิษฐ์
ให้เริ่มต้นจากการนำเข้าเม็ดพลาสติค แล้วนำไปผ่านกระบวนการเพื่อผลิตเป็นเส้นใยยาว แล้วจึงนำเส้นใยยาวไปผลิตเป็นเส้นด้ายใยยาว หลังจากนั้นจึงนำเส้นด้ายใยยาวดังกล่าวไปทอเป็นผ้า แล้วจึงนำผ้าที่ได้ไปผ่านกระบวนการตัด เย็บเป็นเสื้อสำเร็จรูปต่อไป ต่อจากนั้นจึงส่ง เสื้อสำเร็จรูปดังกล่าวไปขายให้ลูกค้าที่สหรัฐอเมริกา เสื้อสำเร็จรูปดังกล่าว จะถือว่ามีถิ่นกำเนิดสินค้าเป็นของประเทศไทยสามารถใช้สิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากรได้

15 1 2 Direct Consignment (การส่งมอบโดยตรง)
BL will be supported the goods itself 2

16 TRANSIT จุดออก จุดเข้า สินค้า

17 การขนถ่ายสินค้าอยู่ในความควบคุมของศุลกากร
Trans-Ship 3 การควบคุมเส้นทางเดินของสินค้าใช้ Through BL เป็นตัวควบคุม ก่อนขนถ่ายสินค้าสายเดินเรือต้องวางประกันให้คุ้มค่าอากรก่อนและจะคืนให้ 9ใน10ส่วนเมื่อเรือออก 2 1 การขนถ่ายสินค้าอยู่ในความควบคุมของศุลกากร

18 ตัวสินค้ายังคงอยู่ในความควบคุมของศุลกากร
1 BL 2 BL 3 ตัวสินค้ายังคงอยู่ในความควบคุมของศุลกากร

19 โครงสร้างภายใต้ Non-Preferential ROOs
มี 2 ส่วน Origin Criteria WO ST หลักฐานเอกสาร CO

20 โครงสร้างภายใต้ Preferential ROOs
มี 3 ส่วน Origin Criteria WO ST CUMULATION Direct Consignment TRANSHIP TRANSIT Document Evidence CO

21 องค์ประกอบที่จะทำให้ได้รับสิทธิการลดภาษีที่สมบูรณ์
1. ตัวสินค้ามีคุณสมบัติตามกฎถิ่นกำเนิดสินค้าภายใต้ FTA 2. ตัวสินค้ามีการส่งมอบโดยตรง 3. มีใบรับรองถิ่นกำเนิดสินค้าที่ถูกต้อง หรือ มีการรับรองในเอกสารอื่นตามที่กำหนด


ดาวน์โหลด ppt การเปลี่ยนแปลงขบวนการผลิต

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google