งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การเปลี่ยนแปลงขบวนการผลิต ( A Criterion of Processing or Manufacturing Operation ) หมายถึง การกำหนดเกณฑ์ถิ่น กำเนิดสินค้าโดยดูจาก ขบวนการผลิตที่ มีการกำหนดไว้แล้วเป็นหลัก.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การเปลี่ยนแปลงขบวนการผลิต ( A Criterion of Processing or Manufacturing Operation ) หมายถึง การกำหนดเกณฑ์ถิ่น กำเนิดสินค้าโดยดูจาก ขบวนการผลิตที่ มีการกำหนดไว้แล้วเป็นหลัก."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การเปลี่ยนแปลงขบวนการผลิต ( A Criterion of Processing or Manufacturing Operation ) หมายถึง การกำหนดเกณฑ์ถิ่น กำเนิดสินค้าโดยดูจาก ขบวนการผลิตที่ มีการกำหนดไว้แล้วเป็นหลัก สินค้า ส่งออก ชนิดใดที่ผลิตขึ้นมาโดยใช้ ขบวนการเช่นเดียวกันกับขบวนการที่มี การกำหนดไว้แล้ว ดังกล่าวข้างต้น สินค้ารายนั้นจะได้ถิ่นกำเนิดสินค้า ภายใต้เกณฑ์ Process เป็นของประเทศที่มี การผลิตสินค้านั้น เช่น Chemical Reaction เป็น ต้น โดยไม่คำนึงถึงการเปลี่ยนพิกัดฯและ Value Added

2 เพื่อความมุ่งประสงค์ของคำว่า “Chemical Reaction” Chemical Reaction หมายถึง กระบวนการรวมถึง กระบวนการทาง ชีวเคมี ซึ่งทำให้ได้โมเลกุลที่มี โครงสร้างใหม่โดยการแตกพันธะ ภายในโมเลกุลและโดยการทำให้ เกิดพันธะภายในโมเลกุลขึ้นมาใหม่ หรือโดยการเปลี่ยนแปลงการจัดตัว ของอะตอมภายในช่องว่างของ โมเลกุล

3 Chemical Reaction Model

4

5 PROCESS Trans-Form Cis-Form 2-Butene

6 OLD SPOON NEW SPOON

7

8

9 เกณฑ์แบบผสม หมายถึง การนำเกณฑ์ถิ่นกำเนิด สินค้า หลายชนิดมาผสมกัน เช่น 40%+CTH หรือ 45%+CTH หรือ 35%+CTSH หรือ 55%+CC+PROCESS

10

11 หมายถึง การกำหนดเกณฑ์ ถิ่นกำเนิดสินค้า แต่ละชนิด ขึ้นมา ตามความเหมาะสม ของสินค้าแต่ละชนิด

12 Natural Fibre ฝ้ า ย

13 Fiber Forwarding สำหรับเสื้อผ้าสำเร็จรูป หมายถึง กระบวนการผลิตเสื้อผ้าที่จะต้อง เริ่มต้นด้วย การผลิตเส้นด้ายจากเส้นใยใน ประเทศผู้ผลิต เช่น ถ้าเราต้องการผลิตเสื้อ แจ๊คเก็ตกันหนาวทำด้วยฝ้าย / ใยประดิษฐ์ ส่งไปขายสหรัฐอเมริกา จะเริ่มต้นจาก กรณีทำ ด้วยฝ้าย ให้เริ่มต้นจากการนำเข้าเส้นใยฝ้ายจาก สหรัฐอเมริกา ต่อจากนั้นนำเส้นใยดังกล่าว ไปผลิตเป็นเส้นด้ายแล้วนำเส้นด้ายที่นำเข้า ไปทอเป็นผ้าแล้วจึงนำผ้าที่ได้ไปผ่าน กระบวนการตัดเย็บเป็นเสื้อสำเร็จรูป ต่อจากนั้นจึงส่งเสื้อสำเร็จรูปดังกล่าวออกไป ขายให้ลูกค้าที่อยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกา เสื้อสำเร็จรูปจึงจะได้ถิ่นกำเนิดสินค้าเป็น ประเทศไทยและสามารถใช้สิทธิพิเศษทาง ภาษีศุลกากรได้

14 กรณีทำด้วยใย ประดิษฐ์ ให้เริ่มต้นจากการนำเข้าเม็ดพลาสติค แล้วนำไปผ่านกระบวนการเพื่อผลิตเป็นเส้น ใยยาว แล้วจึงนำเส้นใยยาวไปผลิตเป็น เส้นด้ายใยยาว หลังจากนั้นจึงนำเส้นด้ายใย ยาวดังกล่าวไปทอเป็นผ้า แล้วจึงนำผ้าที่ได้ ไปผ่านกระบวนการตัด เย็บเป็นเสื้อสำเร็จรูป ต่อไป ต่อจากนั้นจึงส่ง เสื้อสำเร็จรูปดังกล่าว ไปขายให้ลูกค้าที่สหรัฐอเมริกา เสื้อสำเร็จรูป ดังกล่าว จะถือว่ามีถิ่นกำเนิดสินค้าเป็นของ ประเทศไทยสามารถใช้สิทธิพิเศษทางภาษี ศุลกากรได้

15 BL will be supported the goods itself

16 TRANSIT สิน ค้า จุด เข้า จุด ออก

17 1 1 2 2 3 3 การขนถ่ายสินค้าอยู่ในความ ควบคุมของศุลกากร

18 BL ตัวสินค้ายังคง อยู่ในความ ควบคุมของ ศุลกากร

19 โครงสร้างภายใต้ Non- Preferential ROOs มี 2 ส่วน Origin Criteria WO ST หลักฐาน เอกสาร CO

20 โครงสร้างภายใต้ Preferential ROOs มี 3 ส่วน Origin Criteria Direct Consignment Document Evidence WO ST CUMULATION TRANSHIP TRANSIT CO

21 องค์ประกอบที่จะทำให้ได้รับสิทธิ การลดภาษีที่สมบูรณ์ 1. ตัวสินค้ามีคุณสมบัติตามกฎถิ่นกำเนิด สินค้าภายใต้ FTA 2. ตัวสินค้ามีการส่งมอบโดยตรง 3. มีใบรับรองถิ่นกำเนิดสินค้าที่ถูกต้อง หรือ มีการรับรองในเอกสารอื่นตามที่ กำหนด


ดาวน์โหลด ppt การเปลี่ยนแปลงขบวนการผลิต ( A Criterion of Processing or Manufacturing Operation ) หมายถึง การกำหนดเกณฑ์ถิ่น กำเนิดสินค้าโดยดูจาก ขบวนการผลิตที่ มีการกำหนดไว้แล้วเป็นหลัก.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google