งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

พรศิลป์ พัชรินทร์ตนะกุล รองประธานกรรมการหอการค้าไทย วันพุธที่ 21 ธันวาคม 2554 ณ ห้องคริสตัล ฮอลล์ โรงแรมพลาซ่า แอทธินี บูรณาการประเทศไทย ก้าวพ้นภัยพิบัติ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "พรศิลป์ พัชรินทร์ตนะกุล รองประธานกรรมการหอการค้าไทย วันพุธที่ 21 ธันวาคม 2554 ณ ห้องคริสตัล ฮอลล์ โรงแรมพลาซ่า แอทธินี บูรณาการประเทศไทย ก้าวพ้นภัยพิบัติ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 พรศิลป์ พัชรินทร์ตนะกุล รองประธานกรรมการหอการค้าไทย วันพุธที่ 21 ธันวาคม 2554 ณ ห้องคริสตัล ฮอลล์ โรงแรมพลาซ่า แอทธินี บูรณาการประเทศไทย ก้าวพ้นภัยพิบัติ

2 1. การสร้างความสามัคคีในทุกภาคส่วน มาตรการระยะสั้น 2. รีบทยอยหรือวางแผนการบริหารจัดการในการเก็บขยะหรือสิ่งที่เป็นมลพิษ 3. เร่งมาตรการเยียวยาทั้งภาครัฐและเอกชนที่ประสบปัญหาน้ำท่วม 5. ควรมีการดูแลเรื่องการเปิดปิดประตูน้ำอย่างมีประสิทธิภาพ 4. การช่วยเหลือให้ทั่วถึงในการเข้าถึงประชาชนระดับชุมชน หรือหมู่บ้าน 9. การให้ข้อมูล ข่าวสารที่มีความถูกต้อง ชัดเจน และรวดเร็ว 7. การขุดลอกคูคลองอย่างสม่ำเสมอ 6. การติดตั้งเครื่องสูบน้ำในบริเวณที่น้ำท่วมขัง เพื่อระบายน้ำออกสู่ทะเล 8. สร้างความเชื่อมั่นให้กับนักลงทุน

3 8. ลดหย่อนทางด้านภาษี มาตรการระยะปานกลาง 7. มีมาตรการช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเสียหาย 6. ควรจะจัดหาเงินทุนหมุนเวียน หรือลดอัตราดอกเบี้ยสำหรับภาคธุรกิจ โดยเฉพาะ SME 5. การเตรียมพื้นที่สำหรับประชาชน และผู้ประสบอุทกภัยไว้ให้ทันท่วงที 4. การปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการชดเชยค่าเสียหายให้เหมาะสมกับ ความเสียหายของประชาชน และบทลงโทษของกฎหมายให้เกิดความ เคร่งครัดสำหรับการทำลายแนวกั้นน้ำ หรือการทำลายเครื่องมือระบายน้ำที่ สร้างความเสียหายให้กับผู้อื่น 3. การปรับปรุงระบบระบายน้ำ และเครื่องมือให้เกิดความพร้อม และทันสมัย ตลอดเวลา 2. ควรจะมีการขุดคลองสาขาเพิ่มเติม เพื่อเป็นการระบายน้ำจากสายหลักให้ ลดลง 1. การปรับปรุงเส้นทางการระบายน้ำให้สามารถรองรับน้ำที่ไหลมาจำนวนมากให้ สามารถไหลลงสู่ทะเลได้เร็ว

4 9. ต้องมีการจัดระดับความสำคัญของธุรกิจ มาตรการระยะยาว 8. ต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่อง เช่น ออกพระราชบัญญัติ 7. ต้องมี Political Commitment 1. การจัดตั้งศูนย์ หรือองค์กรอิสระในการบริหารจัดการน้ำอย่างเป็นระบบ เพื่อ ความเป็นเอกภาพ และความรวดเร็วในการตัดสินใจ 2. การวางผังเมือง การจัดการน้ำอย่างเป็นระบบ และการปลูกป่า เพื่อการชะลอน้ำ 3. การสร้างแก้มลิง 4. สร้างกฎหมายช่วยเหลือผู้ประสบภัยธรรมชาติให้ทันสมัย 5. การสร้างทางระบายน้ำให้มีความกว้างมากขึ้น 6. การวางแผนการกระจายการผลิตไปยังภูมิภาคต่างๆ

5 หากเราไม่ดำเนินการบริหารจัดการน้ำอย่างเป็นระบบ จะส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจไทยอย่างไร 1. ไม่มีอนาคต 2. มีความเสี่ยงต่อการลงทุนเพิ่ม เนื่องจาก โครงสร้างไม่เอื้ออำนายต่อการลงทุนเพราะ ต้นทุนแพง เช่น เบี้ยประกันภัย ในที่สุด นักลงทุนก็ต้องไปเพิ่มฐานการผลิตในพื้นที่ที่ มีศักยภาพสูงกว่าและถูกกว่า 3. ไม่สามารถรองรับมาตรการทางการค้า ที่เกี่ยวโยงกับสิ่งแวดล้อม

6 อัตราการเติบโตจะเป็นอย่างไร 4. ยังไม่มีความแน่นอนในปีต่อๆไป 3. ปี 2555 การเติบโตจะเพิ่มขึ้น 4.5% จากปีนี้ที่หายไป 3% 2. ปีหน้าการลงทุนเพิ่ม เสมอตัว? GDP ตกหายไป 3% 1. ปีนี้เสียหายหนึ่งล้านล้านบาท 5. Ten Years of Waste

7 1. มีปัญหา มุมมองต่อการบริหารจัดการแหล่งน้ำ 7 4. ให้คะแนน ? ใน 100 2. One Single Command 3. การบังคับใช้กฎหมาย

8 ขอบคุณครับ


ดาวน์โหลด ppt พรศิลป์ พัชรินทร์ตนะกุล รองประธานกรรมการหอการค้าไทย วันพุธที่ 21 ธันวาคม 2554 ณ ห้องคริสตัล ฮอลล์ โรงแรมพลาซ่า แอทธินี บูรณาการประเทศไทย ก้าวพ้นภัยพิบัติ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google