งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

แนวคิดเกี่ยวกับ Wholly Obtained Goods Definition ตาม แนวทางของ WTO.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "แนวคิดเกี่ยวกับ Wholly Obtained Goods Definition ตาม แนวทางของ WTO."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 แนวคิดเกี่ยวกับ Wholly Obtained Goods Definition ตาม แนวทางของ WTO

2 1. สัตว์มีชีวิตที่เกิดและโตใน ประเทศนั้น พ่อแม่ จากจีน พ่ อ แ ม่ เกิ ด โตโต

3 2. สัตว์มีชีวิตที่ได้โดยการ ล่า ดัก ตก คัด หรือจับในประเทศนั้น ได้โดยการ ล่า ดัก ตก คัดหรือ จับในประเทศนั้น ส่งอ อก ลด ภาษี ได้ เกณ ฑ์

4 3. ผลิตภัณฑ์ที่ได้จากสัตว์มีชีวิตใน ประเทศนั้น พ่ อ แ ม่ นำเ ข้า เกิ ด โตโต ส่งอ อก ได้ลด ภาษี

5 4. พืชและผลิตภัณฑ์จากพืชที่ได้จากการ เก็บเกี่ยว เก็บหรือคัด ในประเทศนั้น นำเ ข้า เติบ โต เมล็ด ข้าวสาลี เพาะ ปลูก เก็บ เกี่ยว ข้าวเป ลือก บรรจุ กระสอบ ส่งอ อก ได้ลด ภาษี

6 5. ผลิตภัณฑ์ที่ผลิตขึ้นจาก ของตามข้อ 4. ข้าวเป ลือก ไม่ ส่งออ ก นำ ข้าวเปลื อกไป ผลิตต่อ แปร รูป โรงง าน แป้ง สาลี แปร รูป

7 6. แร่ธาตุและสารอื่นที่ เกิดขึ้นตามธรรมชาติ ได้จากการสกัดหรือ โดยวิธีอื่น จากพื้นดิน พื้นน้ำ พื้นทะเลและ พื้นดินใต้ทะเล

8 ได้ลด ภาษี การทำ เหมืองแร่


ดาวน์โหลด ppt แนวคิดเกี่ยวกับ Wholly Obtained Goods Definition ตาม แนวทางของ WTO.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google