งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

FTA โอกาสธุรกิจ ไทยปักธงตลาดโลก 29,September, 2010 By : Mr. Sukij Kongpiyacharn President of Thai Garment Manufacturers Association.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "FTA โอกาสธุรกิจ ไทยปักธงตลาดโลก 29,September, 2010 By : Mr. Sukij Kongpiyacharn President of Thai Garment Manufacturers Association."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 FTA โอกาสธุรกิจ ไทยปักธงตลาดโลก 29,September, 2010 By : Mr. Sukij Kongpiyacharn President of Thai Garment Manufacturers Association

2 Country GDP 2009 (Millions USD) GDP Q (Millions USD) : Estimate GDP 2010 (%) Estimate Population (Millions): 2009 Labor cost : Textile 2008 (USD/ hour) Interest Rate:2007 (Loan) Export Clothing: 2009 (Millions USD) Thailand264, , ,961 Vietnam96, , ,380 Indonesia546, , ,661 Philippines161, , n/a ,524 Malaysia193, , ,028 Singapore182, , n/a Laos5,579.2n/a 5.92n/a Myanmar24,972.8n/a 59.53n/a Cambodia10,368.2n/a 14.96n/a ,372 Brunei14,146.7n/a 0.41n/a Total ASEAN1,499, , ,654 EU16,447,259.0 Source : World GDP World Macro - economic outlook July 2010 (www.imf.org) Source :Macro- economic Surveillance Unit Database Source : Thailand Textile Institute Source : World Development Indicators Online Source : USA14,256,275.0 Japan5,068,059.0 China4,908,982.0 AS EA N

3 Integrated Production Base Total labourforce = 287 millions ASEAN consumption = 591 million people AEC ASEAN ECONOMIC COMMUNITY—AEC on 2015 will make ASEAN a single market and key production base of the world. Hongkong Trade is Borderless

4 ASEAN Textile Industry Thailand Cambodia Vietnam ASEAN countries that have competitive advantage on textile & garment industries. yarn fabric information design filament CMT Intra-ASEAN consumption ASEAN trade partners Indonesia Myanmar Lao Raw materials Chemical Industry machineTrims & accessories creativity ASEAN Green Supply Chain ASEAN CUMULATIVE RULES OF ORIGIN ASEAN countries that have competitive advantage on garment industry.

5 MarketsValue : Millions USD)Growth rate (%) Share (%) USA EU(27) JAPAN ASEAN Total Export3, , , Note : 2010 (Jan- Aug) Thai Garment Export Source : Office of the Permanent, Ministry of Commerce.

6 Thai Garment Export MonthValue : Millions USD) Growth rate (%) January February March April May June July August Total (Jan – Aug) 2, ,

7 FTA ความตกลงทางการ ค้า เป้าหมายในการลดภาษี Thai - Australia มีผลบังคับใช้ 1 มกราคม 2005 เป้าหมายลดอัตราภาษี 0% ทุกรายการ ปี 2015 Thai - Newzealand มีผลบังคับใช้ 1 กรกฎาคม 2005 เป้าหมายลดอัตราภาษี 0% ทุกรายการ ปี 2015 Thai - Japan มีผลบังคับใช้ 1 พฤศจิกายน 2007 ลดอัตราภาษี 0% ทันที ASEAN ลดอัตราภาษีเป็น 0% ปี 2010 ( ยกเว้นกัมพูชา, ลาว, พม่า, เวียดนาม เหลืออัตรา 0% ปี 2015 ) ASEAN - China มีผลบังคับใช้ 20 กรกฎาคม สินค้า Normal Track 1 ลดอัตราภาษีเป็น 0% ปี 2010 สินค้า Normal Track 2 ลดอัตราภาษีเป็น 0% ปี 2012 ASEAN - Japan ลดอัตราภาษี 0% 1 มิถุนายน 2009 ( ยกเว้น อินโดนีเซีย, กัมพูชา, ฟิลิปปินส์ ยังไม่ได้ บังคับใช้ ) ASEAN - India มีผลบังคับใช้ 1 มกราคม 2010 ( มีผลบังคับใช้กับ ไทย, มาเลเซีย, สิงคโปร์ ) ASEAN - Korea มีผลบังคับใช้ 1 ตุลาคม 2009 ( ไทย 1 มกราคม 2010) ASEAN- Australia - Newzealand มีผลบังคับใช้ 12 มีนาคม 2010 สินค้าเครื่องนุ่งห่มที่ลดภาษีเป็น 0% ทันที สินค้า Normal Track 1 ลดอัตราภาษี เป็น 0% ปี 2015 สินค้า Normal Track 2 ลดอัตราภาษีเป็น 0% ปี 2020

8 Vision of Thai Textile and Garment Industry Thailand First Center of Environmentally Friendly Textile ASEAN Trend Setter Capacity Building AEC Focus : ASEAN Supply Chain : One Stop Service : Efficiency : Product Development Focus : Green Supply Chain : Standardization : Innovation Focus : Fashion And Branding : Market Research : Intellectual Property

9 ทำไม SME ไทยลงทุนใน ต่างประเทศน้อยมาก มาตรการทางภาษีไม่เอื้อต่อการลงทุน และการทำธุรกรรมนอกราชอาณาจักร ขาดแหล่งเงินทุนดอกเบี้ยต่ำเพื่อการ ลงทุน


ดาวน์โหลด ppt FTA โอกาสธุรกิจ ไทยปักธงตลาดโลก 29,September, 2010 By : Mr. Sukij Kongpiyacharn President of Thai Garment Manufacturers Association.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google