งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Minimal Operation ( กระบวนการ อย่างง่าย ) เปลี่ยน เนื่องจากมี การแยก ชิ้นส่วน เปลี่ยน เนื่องจากการ จัดทำขึ้นเป็น ชุดเท่านั้น การฟอก หรือการ ย้อมสีสิ่งทอ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Minimal Operation ( กระบวนการ อย่างง่าย ) เปลี่ยน เนื่องจากมี การแยก ชิ้นส่วน เปลี่ยน เนื่องจากการ จัดทำขึ้นเป็น ชุดเท่านั้น การฟอก หรือการ ย้อมสีสิ่งทอ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Minimal Operation ( กระบวนการ อย่างง่าย ) เปลี่ยน เนื่องจากมี การแยก ชิ้นส่วน เปลี่ยน เนื่องจากการ จัดทำขึ้นเป็น ชุดเท่านั้น การฟอก หรือการ ย้อมสีสิ่งทอ การเจือจาง ด้วยน้ำหรือตัว ทำละลาย เปลี่ยน เนื่องจากการ บรรจุหรือแบ่ง บรรจุ

2 Bleached Polyester 5512.11 Processes Dyed Polyester 5512.19 Dyeing 5512.11 5512.19 พิกัดฯ เปลี่ยน CTSH Minimal Operation ไม่ได้ถิ่นกำเนิดสินค้าเมื่อส่งผ้า Dyed Polyester ออก

3 Minimal Operation การทดสอบ คุณภาพ การ ปิดป้าย ปิด สลาก แช่เย็น แช่แข็ง การละลายน้ำ การดอง แช่เค็ม การเติม เครื่องเทศ การหมัก การ ต้ม การกลั่น การฉาบด้วยไข สีกันสนิม การปัก การเย็บ หรือต่อเป็นส่วน การผึ่งลม อบแห้ง ระบายอากาศ การรมควัน

4 A Criterion of Value Added ( VA ) การหา VA มี 2 วิธี 1. ทางตรง ( Direct Method ) : เหมาะที่ จะใช้กับประเทศที่พัฒนาแล้ว ( Developed Country ) 2. ทางอ้อม ( Indirect Method ) : เหมาะ ที่จะใช้กับประเทศที่กำลัง พัฒนา ( Developing Country ) และด้อย พัฒนา ( Un-Develop Country )

5 วัตถุดิบ นำเข้า มูลค่า 2,200 USD C.I.F. ของสำเร็จรูป ที่ส่งออก มูลค่า 4,000 USDF.O.B.

6 มูลค่าเพิ่ม ทางตรง ค่าวัตถุดิบ + ค่าแรง + ค่า น้ำ + ค่าไฟฟ้า + ค่าใช้จ่าย อื่นๆ + กำไร ( จากระบบ บัญชี ) F.O.B. X100 1,800/4,000X100 = 45% ได้ถิ่นกำเนิดสินค้าภายใต้ เกณฑ์มูลค่าเพิ่มฯ ≥ 40 %

7 มูลค่าวัตถุดิบ ที่นำเข้าจาก ประเทศนอก เขตการค้าเสรี มูลค่าวัตถุดิบ จากถิ่นกำเนิด ที่ปรากฏไม่แน่ ชัด ราคา เอฟ. โอ. บี. 100% + X60% ดังนั้ น สัดส่วนวัตถุดิบ ของเขตการค้า เสรีอาเซียน - จีน คื อ 100% - เปอร์เซ็นต์ ของวัตถุดิบที่ นำเข้าจาก ประเทศนอกเขต การค้าเสรี อาเซียน - จีน ≤ มูลค่าเพิ่ม ทางอ้อม

8 2,200 + 0 มูลค่าเพิ่ม ทางอ้อม 4,000 X100 = 2,200 4,000 X100 = 55 % LOCAL Content = 100-55=45%

9 - ประเทศที่ทำการสะสม จะต้อง เป็นประเทศสมาชิกภายใต้เขต การค้าเสรีเดียวกัน - สินค้าที่ประเทศผู้ขาย ขายให้กับ ประเทศผู้ซื้อ จะต้องได้ถิ่นกำเนิด สินค้า ในประเทศผู้ขายก่อนขาย ให้กับประเทศผู้ซื้อ - มูลค่าของสินค้า จากประเทศผู้ขาย เมื่อส่งออก มูลค่าเพิ่มที่มีอยู่ในตัว สินค้า จะถูกคิดเพิ่มขึ้นเป็น 100% กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิด แบบสะสม

10 วัตถุดิบของ ประเทศไทย มูลค่า 200 USD ( Local Content=5% ) วัตถุดิบของ สิงคโปร์ มูลค่า 200 USD ( Local Content=60% ) AFTA-Rate 100% EXPORT + PROCESSES 5%+100% ( 10US D+ 200USD ) Local Content > 40% AFTA-Rate

11 190+0 400 X 100 = 190 400 X 100 = 47.5 % สัดส่วนวัตถุดิบ ของเขตการค้า เสรีอาเซียน - จีน = 100 - 47.5 = 52.5 %

12 Partial Cumulation Model ( PC- Model ) Total Value(TV)= 100 20%LC 80%Non- ASEAN 20%LC 80%Non- ASEAN EXPORT MFN-Rate 20%LC 80%Non- ASEAN + Local Content=LC= 20+20 =40 Total Value= 100+100 = 200 Content of Partial Cumulation = 40/200X100 20%


ดาวน์โหลด ppt Minimal Operation ( กระบวนการ อย่างง่าย ) เปลี่ยน เนื่องจากมี การแยก ชิ้นส่วน เปลี่ยน เนื่องจากการ จัดทำขึ้นเป็น ชุดเท่านั้น การฟอก หรือการ ย้อมสีสิ่งทอ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google