งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

รายนามกรรมการบริหารสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย ตำแหน่งต่าง ๆ ตามข้อบังคับ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "รายนามกรรมการบริหารสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย ตำแหน่งต่าง ๆ ตามข้อบังคับ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 รายนามกรรมการบริหารสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย ตำแหน่งต่าง ๆ ตามข้อบังคับ
วาระปี 2554 – 2556

2 ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหาร
Mr. Kyoichi Tanada

3 ประธานกรรมการ คุณดุสิต นนทะนาคร

4 รองประธาน 1. คุณพงษ์ศํกดิ์ อัสสกุล 2. คุณนิยม ไวยรัชพานิช
1. คุณพงษ์ศํกดิ์ อัสสกุล 2. คุณนิยม ไวยรัชพานิช 3. Mr.Ferdinand Gyula von der Luehe 4. คุณคมสัน โอภาสสถาวร

5 คุณอรดี รุ่งเรืองโรจน์
กรรมการเลขาธิการ คุณวิชัย อัศรัสกร กรรมการรองเลขาธิการ คุณพลิศร์ ภิรมย์ภักดี กรรมการเหรัญญิก คุณอรดี รุ่งเรืองโรจน์

6 คุณอรดี รุ่งเรืองโรจน์ คุณฐาปน สิริวัฒนภักดี คุณศิรินา ปวโรฬารวิทยา
กรรมการเหรัญญิก คุณอรดี รุ่งเรืองโรจน์ กรรมการนายทะเบียน คุณฐาปน สิริวัฒนภักดี กรรมการปฏิคม คุณศิรินา ปวโรฬารวิทยา

7 กรรมการบริหาร คุณวิไล เกียรติศรีชาติ คุณสุชาติ จันทรานาคราช
คุณวิไล เกียรติศรีชาติ คุณสุชาติ จันทรานาคราช คุณวิชัย เบญจรงคกุล คุณอธิป พีชานนท์ คุณสุรพล ว่องวัฒนโรจน์


ดาวน์โหลด ppt รายนามกรรมการบริหารสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย ตำแหน่งต่าง ๆ ตามข้อบังคับ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google