งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

รายนามกรรมการบริหารสภาหอการค้า แห่งประเทศไทย ตำแหน่งต่าง ๆ ตามข้อบังคับ วาระปี 2554 – 2556.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "รายนามกรรมการบริหารสภาหอการค้า แห่งประเทศไทย ตำแหน่งต่าง ๆ ตามข้อบังคับ วาระปี 2554 – 2556."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 รายนามกรรมการบริหารสภาหอการค้า แห่งประเทศไทย ตำแหน่งต่าง ๆ ตามข้อบังคับ วาระปี 2554 – 2556

2 ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหาร Mr. Kyoichi Tanada

3 ประธานกรรมการ คุณดุสิต นนทะ นาคร

4 1. คุณพงษ์ศํกดิ์ อัสสกุล รองประธาน 2. คุณนิยม ไวย รัชพานิช 3. Mr.Ferdinand Gyula von der Luehe 4. คุณคมสัน โอภาสสถาวร

5 กรรมการเลขาธิการ คุณวิชัย อัศรัส กร คุณพลิศร์ ภิรมย์ ภักดี กรรมการรองเลขาธิการ กรรมการเหรัญญิก คุณอรดี รุ่งเรืองโรจน์

6 คุณฐาปน สิริ วัฒนภักดี กรรมการนายทะเบียน กรรมการปฏิคม คุณศิรินา ปว โรฬารวิทยา กรรมการเหรัญญิก คุณอรดี รุ่งเรือง โรจน์

7 คุณวิไล เกียรติศรี ชาติ กรรมการบริหาร คุณสุชาติ จันทรา นาคราช คุณวิชัย เบญจ รงคกุล คุณอธิป พีชา นนท์ คุณสุรพล ว่อง วัฒนโรจน์


ดาวน์โหลด ppt รายนามกรรมการบริหารสภาหอการค้า แห่งประเทศไทย ตำแหน่งต่าง ๆ ตามข้อบังคับ วาระปี 2554 – 2556.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google