งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การผลิตและการค้ามัน สำปะหลังปี 2552/53 โดย นายเสรี เด่นวรลักษณ์ นายกสมาคมการค้ามัน สำปะหลังไทย วันที่ 27 มกราคม 2553

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การผลิตและการค้ามัน สำปะหลังปี 2552/53 โดย นายเสรี เด่นวรลักษณ์ นายกสมาคมการค้ามัน สำปะหลังไทย วันที่ 27 มกราคม 2553"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การผลิตและการค้ามัน สำปะหลังปี 2552/53 โดย นายเสรี เด่นวรลักษณ์ นายกสมาคมการค้ามัน สำปะหลังไทย วันที่ 27 มกราคม

2 การสำรวจผลผลิตมันสำปะหลังปี รายการ 2551/522552/53 ส. ค. 52(% เพิ่ม / ลด ) ม. ค. 53 (% เพิ่ม / ลด ) พื้นที่เก็บ เกี่ยว ( ไร่ ) 8,292,1467,781, ,781, ผลผลิต รวม ( ตัน ) 30,088,02427,759, ,116, ผลผลิต เฉลี่ยต่อไร่ ( ตัน / ไร่ ) ที่มา : สมาคมการค้ามันสำปะหลัง ไทย

3 ปี รวม เดือน ต.ค.ต.ค. พ.ย.พ.ย. ธ.ค.ธ.ค. ม.ค.ม.ค. ก.พ.ก.พ. มี. ค. เม. ย. พ.ค.พ.ค. มิ. ย. ก.ค.ก.ค. ส.ค.ส.ค. ก.ย.ก.ย. % หัวมัน ที่มา : สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ปริมาณหัวมันที่เก็บเกี่ยวแต่ละเดือน ปี รวม เดือน ต.ค.ต.ค. พ.ย.พ.ย. ธ.ค.ธ.ค. ม.ค.ม.ค. ก.พ.ก.พ. มี. ค. เม. ย. พ.ค.พ.ค. มิ. ย. ก.ค.ก.ค. ส.ค.ส.ค. ก.ย.ก.ย. % หัวมัน

4 ลำดั บ ประเทศ ผลผลิตโลก ไนจีเรีย บราซิล ไทย อินโดนีเ ซีย คองโก เวียดนา ม ปริมาณ : ล้านตัน ปริมาณผลผลิตหัวมันของโลกปี

5 ประมาณการใช้มันสำปะหลังใน อุตสาหกรรมต่างๆ ปี 2551/52

6 ประมาณการใช้มันสำปะหลังใน อุตสาหกรรมต่างๆ ปี 2552/53 รวม ล้านตัน อุปสงค์หัวมันมากกว่าอุปทาน 7.00 ล้านตัน เอทานอล 3.00 ล้านตัน

7 สถิติการส่งออกมันเส้นของประเทศไทย ประเทศ จีน 2,765,8093,962,6053,126,6461,213,8794,062,624 ญี่ปุ่น มาเลเซีย -4, ,040 เนเธอร์แ ลนด์ เกาหลีใต้ ,32291 ไต้หวัน - -3,8136,709 - รวม 2,765,8093,967,1253,130,4591,227,3734,063,816 ปริมาณ : ตัน

8 สถิติการส่งออกมันอัดเม็ดของประเทศไทย ประเทศ ออสเตรเลี ย --24, เบลเยี่ยม -68,15083,729-- จีน --41, ,376 เยอรมนี ---36,050- อิตาลี -26,80070,62065,500- ญี่ปุ่น 16,47919,93324,34037,57335,934 มาเลเซีย -33,32546,50035,648- เนเธอร์แล นด์ 15, ,005487,56117,000 นิวซีแลนด์ --56,35371,0508,220 โปรตุเกส 15,15068, สเปน 215,283176,943461,147400,098- เกาหลีใต้ --19,831474,158111,400 ไต้หวัน --44,56212, อื่นๆ รวม 262,562394,0891,693,0441,620,132347,410 ปริมาณ : ตัน

9 สถิติการส่งออกแป้งมันสำปะหลังของประเทศไทย ประเทศ *2552 ญี่ปุ่น 310,830346,967364,395410,956347,337 จีน 262,358361,432346,833279,673560,257 ไต้หวัน 251,203337,857274,083221,923308,463 อินโดนีเ ซีย 174,178483,983333,358205,336241,993 มาเลเซีย 114,385155,796128,025138,215188,171 สิงคโปร์ 63,20982,08772,50162,47160,725 ฮ่องกง 61,13260,19754,19929,05829,303 สหรัฐฯ 41,45943,72644,61553,13847,553 เนเธอร์แ ลนด์ 37,55747,99397,66846,38620,182 ออสเตรเ ลีย 31,84531,75430,37123,88333,947 อื่นๆ 257,599356,241462,192390,569409,807 รวม 1,605,7562,308,0332,208,2401,861,6082,247,739 * หมายเหตุ : * ปี 2552 ข้อมูลถึงเดือนพฤศจิกายน ปริมาณ : ตัน

10 2548%2549%2550%2551%2552% ผงชูรส 250, , , , ,00020 สารความ หวาน 320, , , , ,00040 ขายส่ง, อุตสาหกรรม ครัวเรือน 220, , , , ,00016 กระดาษ 120, , , ,0008 สาคู 60,000570,000660, แป้งแปรรูป 100, , , , ,0009 สิ่งทอ 10, อื่นๆ ( กาว, ยา, ไม้อัด, อาหารสัตว์ ) 20,000230,000350, รวม 1,100,0001,200,0001,300,000 1,240,000 ความต้องการใช้แป้งมันของอุตสาหกรรม ต่างๆ ในประเทศ

11 วัตถุดิบขบวนการผลิตจำนว น โรงงา น กำลัง การผลิต ( ลิตร ) % มันสำปะหลัง 248,390, มันสำปะหลัง / กากน้ำตาล / อ้อย 173,030, รวม 4111,420, โรงงานเอทาเอทานอลที่ได้รับ ใบอนุญาต

12 รายการ จำนวนโรงงานที่เปิดทำ การ 814 รวมกำลังการผลิต ( ลิตร / วัน ) 1,105, 000 3,125, 000 การผลิตเอทานอลจากมันสำปะหลัง

13 รายการ พื้นที่เก็บเกี่ยว ( ล้าน / ไร่ ) 7.4 ผลผลิตต่อไร่ ( ตัน ) ผลผลิต ( ล้าน ตัน ) ยุทธศาสตร์การผลิตมันสำปะหลังปี

14 ราคาผลิตภัณฑ์มันสำปะหลัง 2549 ราคาภายใน ( บาท / ตัน ) เอฟ. โอ. บี. กรุงเทพฯ (USD/ ตัน ) หัวมันมันเส้นแป้งมันมันเส้นแป้งมัน ม.ค.ม.ค. 1,6063,8138, ก.พ.ก.พ. 1,5503,8258, มี. ค. 1,4693,6638, เม. ย. 1,3193,5507, พ.ค.พ.ค. 1,3183,6637, มิ. ย. 1,3233,8387, ก.ค.ก.ค. 1,2813,9257, ส.ค.ส.ค. 1,1693,8387, ก.ย.ก.ย. 1,1633,8007, ต.ค.ต.ค. 1,1853,7507, พ.ย.พ.ย. 1,2953,6007, ธ.ค.ธ.ค. 1,3753,5758, ถัวเฉลี่ย 1,3383,7377, ที่มา : สมาคมการค้ามันสำปะหลังไทย

15 ราคาผลิตภัณฑ์มันสำปะหลัง 2550 ราคาภายใน ( บาท / ตัน ) เอฟ. โอ. บี. กรุงเทพฯ (USD/ ตัน ) หัวมันมันเส้นแป้งมันมันเส้นแป้งมัน ม.ค.ม.ค. 1,3743,5508, ก.พ.ก.พ. 1,4313,6138, มี. ค. 1,4053,6138, เม. ย. 1,4533,6508, พ.ค.พ.ค. 1,6253,8259, มิ. ย. 1,7754,21310, ก.ค.ก.ค. 1,8634,40010, ส.ค.ส.ค. 1,9134,42510, ก.ย.ก.ย. 2,0014,72510, ต.ค.ต.ค. 2,0444,92511, พ.ย.พ.ย. 2,0254,82511, ธ.ค.ธ.ค. 2,1295,00011, ถัวเฉลี่ย 1,7534,2309, ที่มา : สมาคมการค้ามันสำปะหลังไทย

16 ราคาผลิตภัณฑ์มันสำปะหลัง 2551 ราคาภายใน ( บาท / ตัน ) เอฟ. โอ. บี. กรุงเทพฯ (USD/ ตัน ) หัวมันมันเส้นแป้งมันมันเส้นแป้งมัน ม.ค.ม.ค. 2,2885,13011, ก.พ.ก.พ. 2,3385,18812, มี. ค. 2,4815,38812, เม. ย. 2,5005,51312, พ.ค.พ.ค. 2,3815,41312, มิ. ย. 2,1695,37511, ก.ค.ก.ค. 2,1135,61311, ส.ค.ส.ค. 2,0315,5509, ก.ย.ก.ย. 1,7945,2759, ต.ค.ต.ค. 1,6134,3759, พ.ย.พ.ย. 1,6003,9509, ธ.ค.ธ.ค. 1,5383,6488, ถัวเฉลี่ย 2,0715,03510, ที่มา : สมาคมการค้ามันสำปะหลังไทย

17 ราคาผลิตภัณฑ์มันสำปะหลัง 2552 ราคาภายใน ( บาท / ตัน ) เอฟ. โอ. บี. กรุงเทพฯ (USD/ ตัน ) หัวมันมันเส้นแป้งมันมันเส้นแป้งมัน ม.ค.ม.ค. 1,4503,1487, ก.พ.ก.พ. 1,4253,2557, มี. ค. 1,4503,7688, เม. ย. 1,4693,9188, พ.ค.พ.ค. 1,5003,6158, มิ. ย. 1,5633,7988, ก.ค.ก.ค. 1,6753,9308, ส.ค.ส.ค. 1,6693,9508, ก.ย.ก.ย. 1,6884,1758, ต.ค.ต.ค. 1,7564,4139, พ.ย.พ.ย. 2,0815,01311, ธ.ค.ธ.ค. 2,2885,21312, ถัวเฉลี่ย 1,6684,0169, ที่มา : สมาคมการค้ามันสำปะหลังไทย

18 ข้อมูลเพิ่มเติม โปรดติดต่อ สมาคมการค้ามันสำปะหลัง ไทย 92/58 อาคารสาธรธานี 2 ชั้น 20 ถ. สาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ โทรศัพท์ : , , โทรสาร :


ดาวน์โหลด ppt การผลิตและการค้ามัน สำปะหลังปี 2552/53 โดย นายเสรี เด่นวรลักษณ์ นายกสมาคมการค้ามัน สำปะหลังไทย วันที่ 27 มกราคม 2553

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google