งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การผลิตและการค้ามัน สำปะหลังปี 2552/53 โดย นายเสรี เด่นวรลักษณ์ นายกสมาคมการค้ามัน สำปะหลังไทย วันที่ 27 มกราคม 2553

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การผลิตและการค้ามัน สำปะหลังปี 2552/53 โดย นายเสรี เด่นวรลักษณ์ นายกสมาคมการค้ามัน สำปะหลังไทย วันที่ 27 มกราคม 2553"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การผลิตและการค้ามัน สำปะหลังปี 2552/53 โดย นายเสรี เด่นวรลักษณ์ นายกสมาคมการค้ามัน สำปะหลังไทย วันที่ 27 มกราคม 2553 www.ttta-tapioca.org E-mail : ttta@loxinfo.co.th

2 การสำรวจผลผลิตมันสำปะหลังปี 2551- 2553 รายการ 2551/522552/53 ส. ค. 52(% เพิ่ม / ลด ) ม. ค. 53 (% เพิ่ม / ลด ) พื้นที่เก็บ เกี่ยว ( ไร่ ) 8,292,1467,781,352-6.167,781,352-6.16 ผลผลิต รวม ( ตัน ) 30,088,02427,759,115-7.7422,116,917-26.49 ผลผลิต เฉลี่ยต่อไร่ ( ตัน / ไร่ ) 3.6283.567-1.682.842-21.66 ที่มา : สมาคมการค้ามันสำปะหลัง ไทย

3 ปี 25512552 รวม เดือน ต.ค.ต.ค. พ.ย.พ.ย. ธ.ค.ธ.ค. ม.ค.ม.ค. ก.พ.ก.พ. มี. ค. เม. ย. พ.ค.พ.ค. มิ. ย. ก.ค.ก.ค. ส.ค.ส.ค. ก.ย.ก.ย. % 6.8112.2017.7615.8012.6511.585.782.611.573.534.225.49100 หัวมัน 1.993.565.184.613.693.381.680.760.461.031.231.6029.15 ที่มา : สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ปริมาณหัวมันที่เก็บเกี่ยวแต่ละเดือน ปี 25522553 รวม เดือน ต.ค.ต.ค. พ.ย.พ.ย. ธ.ค.ธ.ค. ม.ค.ม.ค. ก.พ.ก.พ. มี. ค. เม. ย. พ.ค.พ.ค. มิ. ย. ก.ค.ก.ค. ส.ค.ส.ค. ก.ย.ก.ย. % 5.4211.0415.2520.9315.1612.079.342.410.861.822.383.32100 หัวมัน 1.362.763.825.243.803.022.340.600.220.460.600.8325.05

4 ลำดั บ ประเทศ 25472548254925502551 ผลผลิตโลก 203.107 207.086 222.292 224.132 232.950 1 ไนจีเรีย 38.84541.56545.72143.41044.582 2 บราซิล 23.92625.87226.63926.54125.878 3 ไทย 21.44016.93822.58426.91627.566 4 อินโดนีเ ซีย 19.42419.32119.98719.98821.593 5 คองโก 14.95014.97414.98915.00015.019 6 เวียดนา ม 5.8216.7167.7838.1939.396 ปริมาณ : ล้านตัน ปริมาณผลผลิตหัวมันของโลกปี 2546- 50

5 ประมาณการใช้มันสำปะหลังใน อุตสาหกรรมต่างๆ ปี 2551/52

6 ประมาณการใช้มันสำปะหลังใน อุตสาหกรรมต่างๆ ปี 2552/53 รวม 29.00 ล้านตัน อุปสงค์หัวมันมากกว่าอุปทาน 7.00 ล้านตัน เอทานอล 3.00 ล้านตัน

7 สถิติการส่งออกมันเส้นของประเทศไทย ประเทศ 25482549255025512552 จีน 2,765,8093,962,6053,126,6461,213,8794,062,624 ญี่ปุ่น - - - -21 มาเลเซีย -4,000 - 462 1,040 เนเธอร์แ ลนด์ - 520 - - - เกาหลีใต้ - - -6,32291 ไต้หวัน - -3,8136,709 - รวม 2,765,8093,967,1253,130,4591,227,3734,063,816 ปริมาณ : ตัน

8 สถิติการส่งออกมันอัดเม็ดของประเทศไทย ประเทศ 25482549255025512552 ออสเตรเลี ย --24,740-100 เบลเยี่ยม -68,15083,729-- จีน --41,200-174,376 เยอรมนี ---36,050- อิตาลี -26,80070,62065,500- ญี่ปุ่น 16,47919,93324,34037,57335,934 มาเลเซีย -33,32546,50035,648- เนเธอร์แล นด์ 15,650-820,005487,56117,000 นิวซีแลนด์ --56,35371,0508,220 โปรตุเกส 15,15068,938--- สเปน 215,283176,943461,147400,098- เกาหลีใต้ --19,831474,158111,400 ไต้หวัน --44,56212,454380 อื่นๆ --1840- รวม 262,562394,0891,693,0441,620,132347,410 ปริมาณ : ตัน

9 สถิติการส่งออกแป้งมันสำปะหลังของประเทศไทย ประเทศ 2548254925502551*2552 ญี่ปุ่น 310,830346,967364,395410,956347,337 จีน 262,358361,432346,833279,673560,257 ไต้หวัน 251,203337,857274,083221,923308,463 อินโดนีเ ซีย 174,178483,983333,358205,336241,993 มาเลเซีย 114,385155,796128,025138,215188,171 สิงคโปร์ 63,20982,08772,50162,47160,725 ฮ่องกง 61,13260,19754,19929,05829,303 สหรัฐฯ 41,45943,72644,61553,13847,553 เนเธอร์แ ลนด์ 37,55747,99397,66846,38620,182 ออสเตรเ ลีย 31,84531,75430,37123,88333,947 อื่นๆ 257,599356,241462,192390,569409,807 รวม 1,605,7562,308,0332,208,2401,861,6082,247,739 * หมายเหตุ : * ปี 2552 ข้อมูลถึงเดือนพฤศจิกายน ปริมาณ : ตัน

10 2548%2549%2550%2551%2552% ผงชูรส 250,00023250,00021250,00019250,00019250,00020 สารความ หวาน 320,00029350,00029460,00035460,00035500,00040 ขายส่ง, อุตสาหกรรม ครัวเรือน 220,00020220,00018200,00015200,00015200,00016 กระดาษ 120,00011120,00010120,0009 9100,0008 สาคู 60,000570,000660,0005 4 4 แป้งแปรรูป 100,0009150,00013150,00012150,00011120,0009 สิ่งทอ 10,0001 1 1 4 1 อื่นๆ ( กาว, ยา, ไม้อัด, อาหารสัตว์ ) 20,000230,000350,0004 3 3 รวม 1,100,0001,200,0001,300,000 1,240,000 ความต้องการใช้แป้งมันของอุตสาหกรรม ต่างๆ ในประเทศ

11 วัตถุดิบขบวนการผลิตจำนว น โรงงา น กำลัง การผลิต ( ลิตร ) % มันสำปะหลัง 248,390,00068.2 มันสำปะหลัง / กากน้ำตาล / อ้อย 173,030,00024.6 รวม 4111,420,00092.8 โรงงานเอทาเอทานอลที่ได้รับ ใบอนุญาต

12 รายการ 20092010 จำนวนโรงงานที่เปิดทำ การ 814 รวมกำลังการผลิต ( ลิตร / วัน ) 1,105, 000 3,125, 000 การผลิตเอทานอลจากมันสำปะหลัง

13 รายการ 2554255525562557 พื้นที่เก็บเกี่ยว ( ล้าน / ไร่ ) 7.4 ผลผลิตต่อไร่ ( ตัน ) 4.14.364.775.04 ผลผลิต ( ล้าน ตัน ) 30.3432.335.337.3 ยุทธศาสตร์การผลิตมันสำปะหลังปี 2554- 2557

14 ราคาผลิตภัณฑ์มันสำปะหลัง 2549 ราคาภายใน ( บาท / ตัน ) เอฟ. โอ. บี. กรุงเทพฯ (USD/ ตัน ) หัวมันมันเส้นแป้งมันมันเส้นแป้งมัน ม.ค.ม.ค. 1,6063,8138,200102228 ก.พ.ก.พ. 1,5503,8258,175105230 มี. ค. 1,4693,6638,050102226 เม. ย. 1,3193,5507,700103220 พ.ค.พ.ค. 1,3183,6637,500106220 มิ. ย. 1,3233,8387,500115220 ก.ค.ก.ค. 1,2813,9257,225115213 ส.ค.ส.ค. 1,1693,8387,075114208 ก.ย.ก.ย. 1,1633,8007,000113208 ต.ค.ต.ค. 1,1853,7507,150114215 พ.ย.พ.ย. 1,2953,6007,875110235 ธ.ค.ธ.ค. 1,3753,5758,100111240 ถัวเฉลี่ย 1,3383,7377,629109222 ที่มา : สมาคมการค้ามันสำปะหลังไทย

15 ราคาผลิตภัณฑ์มันสำปะหลัง 2550 ราคาภายใน ( บาท / ตัน ) เอฟ. โอ. บี. กรุงเทพฯ (USD/ ตัน ) หัวมันมันเส้นแป้งมันมันเส้นแป้งมัน ม.ค.ม.ค. 1,3743,5508,250111250 ก.พ.ก.พ. 1,4313,6138,263112253 มี. ค. 1,4053,6138,225114244 เม. ย. 1,4533,6508,400116255 พ.ค.พ.ค. 1,6253,8259,625124293 มิ. ย. 1,7754,21310,450128313 ก.ค.ก.ค. 1,8634,40010,625138328 ส.ค.ส.ค. 1,9134,42510,500146328 ก.ย.ก.ย. 2,0014,72510,550154331 ต.ค.ต.ค. 2,0444,92511,050167349 พ.ย.พ.ย. 2,0254,82511,200162350 ธ.ค.ธ.ค. 2,1295,00011,250165348 ถัวเฉลี่ย 1,7534,2309,866136304 ที่มา : สมาคมการค้ามันสำปะหลังไทย

16 ราคาผลิตภัณฑ์มันสำปะหลัง 2551 ราคาภายใน ( บาท / ตัน ) เอฟ. โอ. บี. กรุงเทพฯ (USD/ ตัน ) หัวมันมันเส้นแป้งมันมันเส้นแป้งมัน ม.ค.ม.ค. 2,2885,13011,500170369 ก.พ.ก.พ. 2,3385,18812,000177395 มี. ค. 2,4815,38812,325186418 เม. ย. 2,5005,51312,350188418 พ.ค.พ.ค. 2,3815,41312,250190413 มิ. ย. 2,1695,37511,850189385 ก.ค.ก.ค. 2,1135,61311,325188363 ส.ค.ส.ค. 2,0315,5509,925183318 ก.ย.ก.ย. 1,7945,2759,450165298 ต.ค.ต.ค. 1,6134,3759,175149288 พ.ย.พ.ย. 1,6003,9509,100141280 ธ.ค.ธ.ค. 1,5383,6488,500124265 ถัวเฉลี่ย 2,0715,03510,813171351 ที่มา : สมาคมการค้ามันสำปะหลังไทย

17 ราคาผลิตภัณฑ์มันสำปะหลัง 2552 ราคาภายใน ( บาท / ตัน ) เอฟ. โอ. บี. กรุงเทพฯ (USD/ ตัน ) หัวมันมันเส้นแป้งมันมันเส้นแป้งมัน ม.ค.ม.ค. 1,4503,1487,975110 250 ก.พ.ก.พ. 1,4253,2557,700114235 มี. ค. 1,4503,7688,075125245 เม. ย. 1,4693,9188,425125250 พ.ค.พ.ค. 1,5003,6158,575124261 มิ. ย. 1,5633,7988,638129271 ก.ค.ก.ค. 1,6753,9308,625135275 ส.ค.ส.ค. 1,6693,9508,650141275 ก.ย.ก.ย. 1,6884,1758,775145281 ต.ค.ต.ค. 1,7564,4139,500159310 พ.ย.พ.ย. 2,0815,01311,150169354 ธ.ค.ธ.ค. 2,2885,21312,250174388 ถัวเฉลี่ย 1,6684,0169,028138283 ที่มา : สมาคมการค้ามันสำปะหลังไทย

18 ข้อมูลเพิ่มเติม โปรดติดต่อ สมาคมการค้ามันสำปะหลัง ไทย 92/58 อาคารสาธรธานี 2 ชั้น 20 ถ. สาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500 โทรศัพท์ : 0-2234-4724, 0- 2234-0620, 0-2236-4375 โทรสาร : 0-2236-6084 E-mail : ttta@loxinfo.co.th www.ttta-tapioca.org


ดาวน์โหลด ppt การผลิตและการค้ามัน สำปะหลังปี 2552/53 โดย นายเสรี เด่นวรลักษณ์ นายกสมาคมการค้ามัน สำปะหลังไทย วันที่ 27 มกราคม 2553

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google