งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ผู้บริหารพบนักเรียน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ผู้บริหารพบนักเรียน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ผู้บริหารพบนักเรียน

2 ระเบียบและข้อบังคับของโรงเรียน

3 ข้อ ๑ นักเรียนต้องประพฤติปฏิบัติ. ให้เหมาะสมกับสภาพการเป็น
ข้อ ๑ นักเรียนต้องประพฤติปฏิบัติ ให้เหมาะสมกับสภาพการเป็น นักเรียน ดังนี้

4 ๑.๑ มาถึงโรงเรียน ก่อน ๐๘.๐๐ น. และเข้าแถวเคารพธงชาติทุกวันเปิดเรียน

5 ๑.๒ มาเรียนตามเวลาที่โรงเรียนกำหนดอย่างสม่ำเสมอ

6 ๑.๓ เข้าเรียนทันเวลาตามตารางเรียน

7 ๑.๔ แต่งกายสะอาด เรียบร้อย ถูกต้องตามระเบียบทั้งเครื่องแบบนักเรียน เครื่องแบบลูกเสือ-เนตรนารี และ ชุดพลศึกษา

8 ๑.๕ ปฏิบัติตามคำสั่งของโรงเรียน ครู ซึ่งสั่งในหน้าที่ราชการ และเคารพเชื่อฟังไม่แสดงกิริยากระด้างกระเดื่อง

9 ๑.๖ พูดจาสุภาพ ไม่กล่าวเท็จ ๑.๗ ไม่ ขโมยสิ่งของหรือทรัพย์สินของคนอื่น
๑.๖ พูดจาสุภาพ ไม่กล่าวเท็จ ๑.๗ ไม่ ขโมยสิ่งของหรือทรัพย์สินของคนอื่น

10 ๑.๘ ต้องรักษาระเบียบวินัยในห้องเรียน ห้องประชุม ไม่กระทำการใดๆที่อาจก่อให้เกิดความเดือดร้อน รำคาญแก่ผู้อื่น

11 ๑. ๙ เข้าร่วมประชุมตามที่โรงเรียนกำหนด ๑
๑.๙ เข้าร่วมประชุมตามที่โรงเรียนกำหนด ๑.๑๐ เข้าร่วมกิจกรรมที่โรงเรียนกำหนด และให้ความร่วมมือ แก่ชุมชนและองค์กร

12 ๑. ๑๑ ไม่ ก่อการทะเลาะวิวาททั้งในและนอกสถานศึกษา ๑
๑.๑๑ ไม่ ก่อการทะเลาะวิวาททั้งในและนอกสถานศึกษา ๑.๑๒ ไม่ ดื่มของมึนเมา หรือเสพสิ่งเสพติดทุกชนิด

13 ๑.๑๓ ไม่ยั่วยุ หรือกล่าว วาจาที่ไม่สุภาพ หรือยั่วยุให้เกิดการทะเลาะ เกลียดชัง เช่น - กล่าวคำหยาบคายไม่สุภาพกับผู้อื่น - กล่าวประชด เสียดสี ล้อเลียนผู้อื่น

14 - กล่าวท้าทายหรือแสดงความก้าวร้าว ชวนทะเลาะวิวาท - กล่าวดูหมิ่น เหยียดหยามหรือหมิ่น ประมาท


ดาวน์โหลด ppt ผู้บริหารพบนักเรียน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google