งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ผู้บริหารพบ นักเรียน. ระเบียบและข้อบังคับ ของโรงเรียน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ผู้บริหารพบ นักเรียน. ระเบียบและข้อบังคับ ของโรงเรียน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ผู้บริหารพบ นักเรียน

2 ระเบียบและข้อบังคับ ของโรงเรียน

3 ข้อ ๑ นักเรียนต้อง ประพฤติปฏิบัติให้ เหมาะสมกับสภาพการ เป็นนักเรียน ดังนี้

4 ๑. ๑ มาถึงโรงเรียน ก่อน ๐๘. ๐๐ น. และเข้าแถว เคารพธงชาติทุกวันเปิด เรียน

5 ๑. ๒ มาเรียนตามเวลาที่ โรงเรียนกำหนดอย่าง สม่ำเสมอ

6 ๑. ๓ เข้าเรียนทันเวลาตาม ตารางเรียน

7 ๑. ๔ แต่งกายสะอาด เรียบร้อย ถูกต้องตาม ระเบียบทั้งเครื่องแบบ นักเรียน เครื่องแบบ ลูกเสือ - เนตรนารี และ ชุดพลศึกษา

8 ๑. ๕ ปฏิบัติตามคำสั่งของ โรงเรียน ครู ซึ่งสั่งใน หน้าที่ราชการ และเคารพ เชื่อฟังไม่แสดงกิริยา กระด้างกระเดื่อง

9 ๑. ๖ พูดจาสุภาพ ไม่กล่าว เท็จ ๑. ๗ ไม่ ขโมยสิ่งของหรือ ทรัพย์สินของคนอื่น

10 ๑. ๘ ต้องรักษาระเบียบวินัย ในห้องเรียน ห้องประชุม ไม่กระทำการใดๆที่อาจ ก่อให้เกิดความเดือดร้อน รำคาญแก่ผู้อื่น

11 ๑. ๙ เข้าร่วมประชุมตามที่ โรงเรียนกำหนด ๑. ๑๐ เข้าร่วมกิจกรรมที่ โรงเรียนกำหนด และให้ ความร่วมมือ แก่ชุมชนและองค์กร

12 ๑. ๑๑ ไม่ ก่อการทะเลาะ วิวาททั้งในและนอก สถานศึกษา ๑. ๑๒ ไม่ ดื่มของมึนเมา หรือเสพสิ่งเสพติดทุกชนิด

13 ๑. ๑๓ ไม่ยั่วยุ หรือกล่าว วาจาที่ไม่สุภาพ หรือยั่วยุให้ เกิดการทะเลาะ เกลียดชัง เช่น - กล่าวคำหยาบคายไม่ สุภาพกับผู้อื่น - กล่าวประชด เสียดสี ล้อเลียนผู้อื่น

14 - กล่าวท้าทายหรือแสดง ความก้าวร้าว ชวนทะเลาะวิวาท - กล่าวดูหมิ่น เหยียดหยาม หรือหมิ่น ประมาท


ดาวน์โหลด ppt ผู้บริหารพบ นักเรียน. ระเบียบและข้อบังคับ ของโรงเรียน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google