งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การพัฒนาระบบการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก. ปัญหาและสาเหตุ ผลการประเมิน HIVQUAL-T.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การพัฒนาระบบการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก. ปัญหาและสาเหตุ ผลการประเมิน HIVQUAL-T."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การพัฒนาระบบการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก

2 ปัญหาและสาเหตุ ผลการประเมิน HIVQUAL-T

3 ปัญหาและสาเหตุ การให้ความสำคัญในการตรวจ Pap-smear ของกลุ่มหญิง ติดเชื้อเอชไอวี ช่วงเวลาในการตรวจคัดกรอง Pap-smear ไม่ใช่กลุ่มเป้าหมายหลักในการตรวจคัดกรอง Pap-smear การมีประจำเดือนในช่วงมารับบริการที่ โรงพยาบาล ระบบการติดตามเพื่อคัดกรอง Pap-smear ระบบการติดตามผลการตรวจคัดกรอง Pap- smear

4 กิจกรรมการพัฒนา ปรับเปลี่ยนแนวคิดของ กลุ่มเป้าหมาย ไม่ใช่เรื่องน่าอาย ชวนคุยเพื่อสร้างความ ตระหนัก ให้ข้อมูล สถานการณ์อัตราการเกิด มะเร็งปากมดลูก แลกเปลี่ยนประสบการณ์ ระหว่างกัน ปรับเปลี่ยน แนวคิด

5 กิจกรรมการพัฒนา เพิ่มรายการในชุดสิทธิ ประโยชน์ โดยใช้งบประมาณ เหมาจ่ายรายหัวประชากร ประสานงานหน่วยงาน PCU เพื่อดำเนินการตรวจคัดกรอง มะเร็งปากมดลูก ทุกวันพุธ จัดคลินิกบริการรับยาต้าน ไวรัสเอดส์ ให้ตรงกับคลินิก ตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก การพัฒนาให้เป็น งานประจำ

6 กิจกรรมการพัฒนา จัดทำ Check list โดยเพิ่ม รายการ Pap-smear ใน HIV – Quick card ทบทวน OPD-card ก่อน วันมารับบริการอย่างน้อย 1 วัน จัดทำทะเบียนการตรวจคัด กรอง Pap-smear แยกราย ตำบลเพื่อประเมินความ ครอบคลุม / ติดตาม การลงผลการตรวจ Pap- smear ในระบบสารสนเทศ ของโรงพยาบาล ระบบการจัดเก็บข้อมูล

7 ผลการประเมิน

8 บทเรียนที่ได้รับ การปรับเปลี่ยนแนวคิด ทำได้ยากและใช้ เวลานาน การยอมรับข้อจำกัด ของผู้รับบริการ การเสนอช่องทางใน การรับบริการตรวจคัด กรอง Pap-smear การไม่ตำหนิ ผู้รับบริการ ปัญหาและความท้าทาย

9 บทเรียนที่ได้รับ การทำให้เป็นงาน ประจำ ต้องมีการ ประสานงานและแจ้ง เจ้าหน้าที่อย่าง สม่ำเสมอและต่อเนื่อง ข้อเสนอแนะ

10 บทเรียนที่ได้รับ การเชื่อมต่อข้อมูลการ ตรวจ Pap-smear กับ รพสต./ คลินิก / รพ. เอกชน สิ่งที่จะทำให้แตกต่างจากเดิม


ดาวน์โหลด ppt การพัฒนาระบบการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก. ปัญหาและสาเหตุ ผลการประเมิน HIVQUAL-T.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google