งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การพัฒนาระบบการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การพัฒนาระบบการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การพัฒนาระบบการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก

2 ปัญหาและสาเหตุ ผลการประเมิน HIVQUAL-T

3 ปัญหาและสาเหตุ การให้ความสำคัญในการตรวจ Pap-smear ของกลุ่มหญิง
ติดเชื้อเอชไอวี ช่วงเวลาในการตรวจคัดกรอง Pap-smear ไม่ใช่กลุ่มเป้าหมายหลักในการตรวจคัดกรอง Pap-smear การมีประจำเดือนในช่วงมารับบริการที่โรงพยาบาล ระบบการติดตามเพื่อคัดกรอง Pap-smear ระบบการติดตามผลการตรวจคัดกรอง Pap-smear

4 กิจกรรมการพัฒนา ปรับเปลี่ยนแนวคิดของกลุ่มเป้าหมาย ไม่ใช่เรื่องน่าอาย
ชวนคุยเพื่อสร้างความตระหนัก ให้ข้อมูลสถานการณ์อัตราการเกิดมะเร็งปากมดลูก แลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างกัน ปรับเปลี่ยนแนวคิด

5 กิจกรรมการพัฒนา เพิ่มรายการในชุดสิทธิประโยชน์ โดยใช้งบประมาณเหมาจ่ายรายหัวประชากร ประสานงานหน่วยงาน PCU เพื่อดำเนินการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก ทุกวันพุธ จัดคลินิกบริการรับยาต้านไวรัสเอดส์ ให้ตรงกับคลินิกตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก การพัฒนาให้เป็นงานประจำ

6 กิจกรรมการพัฒนา จัดทำ Check list โดยเพิ่มรายการ Pap-smear ใน HIV –Quick card ทบทวน OPD-card ก่อนวันมารับบริการอย่างน้อย 1 วัน จัดทำทะเบียนการตรวจคัดกรอง Pap-smear แยกรายตำบลเพื่อประเมินความครอบคลุม/ติดตาม การลงผลการตรวจ Pap-smear ในระบบสารสนเทศของโรงพยาบาล ระบบการจัดเก็บข้อมูล

7 ผลการประเมิน

8 บทเรียนที่ได้รับ การปรับเปลี่ยนแนวคิดทำได้ยากและใช้เวลานาน
การยอมรับข้อจำกัดของผู้รับบริการ การเสนอช่องทางในการรับบริการตรวจคัดกรอง Pap-smear การไม่ตำหนิผู้รับบริการ ปัญหาและความท้าทาย ปัญหาและความท้าทาย

9 บทเรียนที่ได้รับ การทำให้เป็นงานประจำ ต้องมีการประสานงานและแจ้งเจ้าหน้าที่อย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่อง ข้อเสนอแนะ

10 สิ่งที่จะทำให้แตกต่างจากเดิม
บทเรียนที่ได้รับ การเชื่อมต่อข้อมูลการตรวจ Pap-smear กับ รพสต./คลินิก/รพ.เอกชน สิ่งที่จะทำให้แตกต่างจากเดิม สิ่งที่จะทำให้แตกต่างจากเดิม


ดาวน์โหลด ppt การพัฒนาระบบการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google