งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

 โรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์เป็น โรงพยาบาลขนาด 400 เตียง อยู่ใน 3 จังหวัด ชายแดนใต้ที่มีเหตุการณ์ความไม่สงบเกิดขึ้น  โรงพยาบาลได้ดูแลรักษาผู้ติดเชื้อ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: " โรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์เป็น โรงพยาบาลขนาด 400 เตียง อยู่ใน 3 จังหวัด ชายแดนใต้ที่มีเหตุการณ์ความไม่สงบเกิดขึ้น  โรงพยาบาลได้ดูแลรักษาผู้ติดเชื้อ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2  โรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์เป็น โรงพยาบาลขนาด 400 เตียง อยู่ใน 3 จังหวัด ชายแดนใต้ที่มีเหตุการณ์ความไม่สงบเกิดขึ้น  โรงพยาบาลได้ดูแลรักษาผู้ติดเชื้อ / ผู้ป่วยเอดส์ ตั้งแต่ ปีพ. ศ. 2546 เป็นต้นมา ปัจจุบันมีผู้ติดเชื้อ / ผู้ป่วยเอดส์รับการรักษาโดยยาต้านไวรัสประมาณ 500 กว่าราย มีผู้ติดเชื้อฯรายใหม่เฉลี่ย 130 ราย / ปี แต่ยังมีผู้ติดเชื้อ / ผู้ป่วยเอดส์ที่ยังไม่สามารถ เข้าถึงระบบการรักษาอย่างรวดเร็วและต่อเนื่อง

3  การทำงานของแต่ละแผนกไม่มีการเชื่อมโยง ข้อมูลกัน ไม่มีหน่วยงานใดเป็นผู้ประสานข้อมูล ของแต่ละฝ่ายก่อนเข้าถึง ARV คลินิก  การรักษาซ้ำซ้อนเนื่องจากผู้ติดเชื้อ / ผู้ป่วยเอดส์ บางรายปิดบังการติดเชื้อฯ  กรณีผู้ติดเชื้อ / ผู้ป่วยเอดส์ที่ถูกส่งต่อมารับการ รักษา ข้อมูลการส่งต่อไม่ครบถ้วน ทำให้ต้อง เจาะเลือดซ้ำ เช่นการตรวจ CD4  พยาบาลที่รับผิดชอบผู้ติดเชื้อ / ผู้ป่วยเอดส์ โดยตรงมีน้อย มีภาระงานมากไม่สามารถติดตาม ผู้ป่วยอย่างทั่วถึง

4  มีพยาบาลให้คำปรึกษาที่สามารถเข้าถึงผู้ติดเชื้อ / ผู้ป่วยเอดส์ได้ทุกแผนก เข้าเยี่ยมผู้ป่วยที่เพิ่ง ตรวจพบการติดเชื้อฯ Post – counseling พูดคุย ให้กำลังใจ / แนะนำขั้นตอนการรักษาเบื้องต้น / สอบถามสถานพยาบาลที่ต้องการรักษา / สิทธิการ รักษา / การติดต่อ / การป้องกัน / การอยู่ร่วมกัน และการเปิดเผยผลเลือดกับคู่สามีภรรยา เป็นต้น  พยาบาลติดตามผู้ติดเชื้อ / ผู้ป่วยเอดส์ในการ เตรียมและประเมินความพร้อมก่อนรับยาต้านไวรัส

5 รายละเอียดปี พ. ศ. 2554 ปี พ. ศ. 2555 จำนวนผู้ติดเชื้อ / ผู้ป่วยเอดส์รายใหม่ ( ราย ) 126139 จำนวนผู้ติดเชื้อ / ผู้ป่วยเอดส์สามารถ ติดตามลงทะเบียน ( ราย ) 62 ( 49.20 % )96 ( 69.06 % ) เสียชีวิต ( ราย ) จากจำนวนผู้ติดเชื้อฯ ที่ลงทะเบียน 28 ( 45.16 % )34 ( 35.41 % ) ส่งต่อรักษาโรงพยาบาลในเครือข่าย ( ราย ) จากจำนวนผู้ติดเชื้อฯที่ ลงทะเบียน 12 ( 19.35 % )28 ( 29.16% ) จำนวนผู้ติดเชื้อ / ผู้ป่วยเอดส์ที่เข้ารับ การรักษาต่อเนื่อง ( ราย ) จากจำนวน ผู้ติดเชื้อฯที่ลงทะเบียน 16 ( 25.80 % )31 ( 32.29 % ) จำนวนผู้ติดเชื้อ / ผู้ป่วยเอดส์ที่ไม่ สามารถติดตามได้ 6 ( 9.67 % )3 ( 3.12 % )

6

7

8


ดาวน์โหลด ppt  โรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์เป็น โรงพยาบาลขนาด 400 เตียง อยู่ใน 3 จังหวัด ชายแดนใต้ที่มีเหตุการณ์ความไม่สงบเกิดขึ้น  โรงพยาบาลได้ดูแลรักษาผู้ติดเชื้อ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google