งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Treatment Outcome. โครงการส่งเสริมการได้รับยาต้านไวรัสในผู้ป่วยวัณโรคเอดส์ใน สถาบันบำราศนราดูร (CT3-BI)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Treatment Outcome. โครงการส่งเสริมการได้รับยาต้านไวรัสในผู้ป่วยวัณโรคเอดส์ใน สถาบันบำราศนราดูร (CT3-BI)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โครงการส่งเสริมการได้รับยาต้านไวรัสในผู้ป่วยวัณโรคเอดส์ใน สถาบันบำราศนราดูร (CT3-BI)

2 Treatment Outcome

3 Treatment Outcome for New and Retreatment TB Case
(Oct Sept2005) Classification N(%) No. of TB cases 774 On treatment Change of Dx. 99 55 Outcome completed 620 - Cured* 100(16.2) - Completed* 190(30.6) - Failure* 5(0.8) - Died* 112(18.1) - Default* 90(14.5) - Transfer out* 123(19.8) Remark * The denominator is No. of Completed treatment outcome.

4 Outcome after 2 mo of treatment of New PTB smear+ cases
Oct2004-Sep2005 (N=306 cases) Oct2005-Sep2006 (N=203 cases) n(%) Sputum AFB; negative 129(42.2) 98(48.3) Sputum AFB; positive 26(8.5) 16(7.9) Not done 55(18.0) 23(11.3) Died 34(11.1) 25(12.3) Default 24(7.8) 7(3.4) Transfer Out 28(9.2) 29(14.3) Change of Dx. 10(3.3) 5(2.5)

5 TB Classification by HIV Status

6 CD4 level in TB/HIV

7 Background of TB clinic
National Training Center for HIV/AIDS Care Increase number of TB patients More than 70% of TB patients were PLWHA Lack of monitoring and evaluation system Nov 2005 : start TB surveillance

8 Registration Data collection

9 TB activities in BI

10 วัตถุประสงค์ เพิ่มอัตราความสำเร็จของการรักษาวัณโรค (Success rate)
เป้าหมาย ปี 2548 ปี 2550 เพิ่มอัตราความสำเร็จของการรักษาวัณโรค (Success rate) ร้อยละ 40.8 ร้อยละ 50 ลดอัตราการตายจากวัณโรค (Death rate) ร้อยละ 17.2 ร้อยละ 15 ลดอัตราการขาดยาวัณโรค (Default rate) ร้อยละ 13.7 ร้อยละ 10.0

11 ดัชนีชี้วัด เป้าหมาย ปี 1/50คะแนน ปี 2/50คะแนน ปี 3/50 คะแนน ปี 4/50 เฉลี่ย(%) ผู้ป่วยวัณโรคที่ไม่รู้ผลการติดเชื้อHIVได้รับการให้คำปรึกษาเพื่อตรวจหาการติดเชื้อHIVร่วมด้วย >ร้อยละ 90 ร้อยละ 87 20/24 4 100 41/41 5 90 27/30 29/29 94.25 = 5 ผู้ป่วยวัณโรคที่ไม่รู้ผลการติดเชื้อHIVได้รับการตรวจเลือดเพื่อตรวจหาการติดเชื้อHIVร่วมด้วย 95 19/20 93 38/41 25/27 97 28/29 94.5 ผู้ป่วยวัณโรคที่ติดเชื้อHIVได้รับการตรวจCD4หลัง Dx TB/HIV >ร้อยละ 80 100/108 86 97/113 82 83/101 79 97/123 85 1/50 =1 ตค.- 31 ธค. 49, 2/50 =1 มค มีค.50, 3/50 =1 เมย.- 30 มิย. 50 ประเมินเมื่อ กันยายน 2550

12 ผู้ป่วยTB/HIVในรายที่CD4<200 ได้รับยาป้องกันPCP >ร้อยละ 90 88.25
ดัชนีชี้วัด เป้าหมาย ปี 1/50คะแนน ปี 2/50คะแนน ปี 3/50 คะแนน ปี 4/50 เฉลี่ย( %) ผู้ป่วยTB/HIVในรายที่CD4<200 ได้รับยาป้องกันPCP >ร้อยละ 90 ร้อยละ 96 82/86 5 88 72/81 4 84 57/66 85 63/74 88.25 =4 ผู้ป่วยTB/HIVในรายที่CD4<100 ได้รับยาป้องกันเชื้อราในสมอง 77 56/73 3 53/69 79 45/57 81 52/64 78.5 =3

13 ผลที่คาดว่าจะได้รับ ผู้ป่วยวัณโรคได้รับการรักษาดูแลอย่างมีมาตรฐาน รวมถึงการตรวจการติดเชื้อเอชไอวีร่วม ครอบครัวและผู้ใกล้ชิดผู้ป่วยสามารถให้การดูแลผู้ป่วยHIV/AIDS ที่เป็นวัณโรคที่บ้านได้อย่างเหมาะสม สามารถทราบผล HIV serology ของคู่สามีภรรยาของผู้ป่วย เพื่อใช้วางแผนในการให้คำแนะนำเรื่อง safe sex และเรื่องยาต้านไวรัสได้ในเวลาที่เหมาะสมก่อนเกิดโรคติดเชื้อฉวยโอกาส สถาบันบำราศนราดูรได้รูปแบบการดำเนินงานป้องกันควบคุม วัณโรคที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งรวมถึงการคัดกรองผู้ป่วยวัณโรคเชิงรุก ในกลุ่มเสี่ยงต่าง ๆ

14 Aim Target Plan Good quality care 1. Standard care
TB/HIV finding and treatment 3. Patient education 1.1 TB treatment guideline 1.2 DOTS 1.3 Registration follow up and referral system 1.4 Daily package anti-TB drugs 1.5 Qaulity of lab Microbacterium 1.5 management of adverse drug reaction and drug interaction 2.1 HIV screening in new TB VCT/DCT for Anti-HIV - CD4 testing for TB/HIV - consider HAART/OI prophylaxis 2.2 TB screening in new HIV 3.1 TB education 3.2 HIV education

15 Aim Target Plan TB prevention in health-care facilities
Early detection and separation of suspect TB patients Safety working place TB surveillance in HCWs 1.1 post alert 1.2 screening criteria and fast track 1.3 prompt diagnosis and proper treatment of suspect cases 1.4 respiratory hygiene/cough etiquette education for TB patients 1.5 isolation room/separated ward for IPD TB patients 2.1 environmental control especially in TB clinic, ward, lab. sputum collecting unit, etc. 2.2 TB prevention training course for HCWs 2.3 appropriate PPE 3.1 yearly screening for LTBI and TB disease and proper management

16 Fast track Registration Triage nurse TB Clinic
Respiratory hygiene and cough etiquette -masking all patients who had respiratory symptoms Registration Screening criteria (passive case detection ) Chronic cough more than 2 weeks Prolonged fever with weight loss hemoptysis Triage nurse One-stop service - TB registration and data collection - TB management (Ix and Rx) including DOT corner - Counseling; TB and VCT/DCT for Anti-HIV - Follow up and referral system TB Clinic

17 TB activities in BI O TB Screening Point at OPD

18 Active case detection

19 Sputum collection

20 TB activities in BI O TB Screening and One Stop Services at TB Clinic

21 Result of TB in High risk group
Data Element n(%) Newly HIV diagnosis No TB Pulmonary, smear-positive Pulmonary, smear-negative Extra-pulmonary LTBI 225 173(76.9) 25(11.1) 15(5.9) 11(4.3) 1(0.4) 21

22 สิทธิการรักษา สปสช จ่ายตรง ประกันสังคม โครงการ NAP
โครงการ NAPHA EXTENSION

23 One stop clinic

24 Counseling including DCT, TB screening in Household and TB/HIV screening in partner

25 Immune Reconstitution Inflammatory Syndrome IRIS

26 ขอความร่วมมือเพื่อ การควบคุมวัณโรคในสถาบันบำราศนราดูร
1. ผู้ป่วยวัณโรคทุกรายที่วินิจฉัยและรับการรักษาที่สถาบันบำราศนราดูรต้องส่งลงทะเบียนวัณโรคที่คลินิคโรคระบบการหายใจ (ตึก 6/1) โทร ในเวลาราชการทุกวัน เพื่อติดตามการรักษาผู้ป่วยอย่างต่อเนื่อง 2. ผู้ป่วยวัณโรคที่ยังตรวจเสมหะพบเชื้อวัณโรคหรืออยู่ระหว่างการรักษาวัณโรคในช่วง 2 เดือนแรก ควรนัดตรวจใน TB clinic เพื่อลดการแพร่กระจายเชื้อวัณโรคในโรงพยาบาล

27 DOT corner Daily package

28 DOT

29 O Build TB, TB/HIV referral system in Nonthaburi network
TB activities in BI O Build TB, TB/HIV referral system in Nonthaburi network TB technical support for community hospital and PCU staffs Refer TB cases to community hospital/PCU for DOT and home visit by Health officers

30 TB activities in BI

31 Referral system

32 โครงการวิจัยต่างๆ 1.โครงการ การศึกษาสุ่มแบบเปิดเพื่อศึกษาประสิทธิผล ความปลอดภัย และความทนทานต่อยาต้านไวรัสเอดส์ที่มีเนวิราปีนร่วมด้วยโดยเปรียบเทียบเนวิราปีนขนาด 400มก.ต่อวันกับเนวิราปีนขนาด 600 มก. ต่อวันในผู้ป่วยติดเชื้อเอชไอวีที่เป็นวัณโรคด้วยโดยเริ่มยาต้านไวรัสเอดส์ ที่ 2-6 สัปดาห์หลังจากได้ยาวัณโรคที่มีไรแฟมปินร่วมด้วย 2. โครงการ การศึกษาผู้ป่วยวัณโรคที่ติดเชื้อ เอชไอวีร่วมด้วยในประเทศไทยโดยวิธีสังเกตการณ์ ( BIR TUC TB) 3. โครงการ การประเมินการตอบสนองทางภูมิคุ้มกันต่อเปปไทด์ของโปรตีนซีเอฟพีเท็น ( CFP )ของเชื้อวัณโรคในการช่วยวินิจฉัยการติดเชื้อวัณโรคและระยะของโรค 1.

33 โครงการวิจัยต่างๆ( ต่อ )
4. โครงการ เฝ้าระวังเชิงรุก ในกลุ่มสัมผัสโรคผู้ป่วยใน ..ผู้รับผิดชอบ..น.พ. วิศิษฏ์ ประสิทธิศิริกุล 5. โครงการ POST .ผู้รับผิดชอบ..พ.ญ.นาฎพธู สงวนวงศ์ 6. โครงการ ศึกษาวัณโรคในผู้ป่วยเมตทาโดน...... .....ผู้รับผิดชอบ....น.พ. สมสิทธิ์ ตันสุภสวัสดิกุล

34 โครงการวิจัยต่างๆ( ต่อ )
7.โครงการ การศึกษาชนิดสุ่มแบบเปิดชนิดคู่ขนาดเพื่อเปรียบเทียบประสิทธิผล ความปลอดภัย ความทนต่อยาระหว่างยาตานไวรัสสูตรที่มีอีฟาวิเรนซ์กับสูตรที่มีเนวิราฟีนในผู้ป่วยเอชไอวีที่กำลังได้รับยาไรแฟมปิซีนร่วมด้วย

35 Characteristic of TB Cases
Characteristics (Oct Sep2005) N=774 (Oct Sep2006) N=657 (Oct Sep2007) N=558 Age( median) 35 yrs 36 yrs Male : Female 554:220(2.5:1) 458:199(2.3:1) 384:174(2.2:1) Married : Single 326:317(1:1) 269:293(1:1) 224:273(1:1.2) Thai nationality 767(99.1) 647(98.5) 550(98.5) Current Province -BMA -Nonthaburi 352(45.5) 220(28.2) 42(5.4) 279(42.5) 203(30.9) 39(5.9) 206(35) 186(33.3) 28(5)

36 Voluntary Counseling and Testing
Oct 04 - Sep 05 n=774 Oct 05 - Sep 06 n=657 Oct 06 - Sep 07 n=558 Known HIV status before Dx. TB 551 516 435 Unknown HIV status before Dx. TB - Performed Pre –test counseling(80%) - Performed Anti-HIV testing(80%) 223 198 (88.8%) (96.8%) 178 (89.9%) (94.2%) 141 134 (95.0%) (98.9%) 106 (80.0%) (94.7%) 123 119 (96.8%) (99.3%) 111 (93.3%) (97.8%)

37 Receiving HAART in TB/HIV
Oct 04 - Sep 05 n=774 Oct 05 - Sep 06 n=657 Oct 06 - Sep 07 n=558 TB/HIV รู้ผล CD4 662 (100%) 562(85%) 555 (100%) 481(87%) 442 (100%) 375 (85) CD4 <250 - Already taking before TB Diagnosis - Prescribed after TB Diagnosis - Not taking 524(93) 115(22) 301(57) 105(20) 452(94) 128(28) 171(38) 248(33) 334(89) 87(26) 151(45) 94(28)

38 Treatment Outcome for New and Retreatment TB Cases
Classification (Oct Sep2005) N=774 (Oct Sep2006) N=657 (Oct Sep2007) N=558 No. of TB cases 558(72) 508(77.3) 395(70.8) On treatment 2 25 Change of Dx. 41 29 43 -Cure* 66(12.8) 74(15.5) 75(23) - Completed* 191(36.9) 180(37.7) 107(32.7) - Failure* 4(0.7) 1(0.2) 3(0.9) - Died* 76(14.7) 99(20.8) 55(16.8) - Default* 87(16.8) 60(12.6) 39(11.9) - Transfer out* 93(18.0) 63(13.2) 48(14.7)

39 โครงการติดตามผลของการรักษาในผู้ป่วยที่ส่งต่อ(Transfer out)จำนวน 140 ราย
- Cure ราย(12) - Complete ราย(19.3) - Failure ราย - Died ราย(34.3) - Default ราย(17) - Transfer out ราย(14.3) - on treatment ราย - Transfer in ราย

40 Treatment Outcome for New and Retreatment TB Cases In 2005
Classification BEFORE AFTER NOT TAKE No. of TB cases 132 319 208 On treatment Change of Dx. 27 19 7 -Cure* 8(6) 40(13.3) 3(1.5) - Completed* 54(51.4) 162(54) 16(8) - Failure* 1(0.7) 1(0.2) 1(0.9) - Died* 17(16.2) 31(10.8) 62(30) - Default* 11(10.5) 27(9) 52(26) - Transfer out* 14(13.6) 39(13.2) 67(33.5)

41 Treatment Outcome for New and Retreatment TB Cases In 2006
Classification BEFORE AFTER NOT TAKE No. of TB cases 144 179 232 On treatment 1 Change of Dx. 13 12 9 -Cure* 6(4.6) 38(22) 15(6.7) - Completed* 65(50) 83(49.6) 38(17) - Failure* - Died* 34(26) 20(12) 76(34) - Default* 13(10) 11(6.5) 42(18.8) - Transfer out* 12(10) 14(8.4) 51(22)

42 Treatment Outcome for New and Retreatment TB Cases In 2007
Classification BEFORE AFTER NOT TAKE No. of TB cases 102 214 132 On treatment 8 6 4 Change of Dx. 17 18 10 -Cure* 6(5.8) 35(18) 5(4) - Completed* 28(33) 105(57) 19(15.5) - Failure* 3 - Died* 23(27) 19(10.2) 40(31.5) - Default* 5(5) 15(8) 20(16) - Transfer out* 15(17) 12(6.5) 31(25)

43


ดาวน์โหลด ppt Treatment Outcome. โครงการส่งเสริมการได้รับยาต้านไวรัสในผู้ป่วยวัณโรคเอดส์ใน สถาบันบำราศนราดูร (CT3-BI)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google