งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โครงการส่งเสริมการ ได้รับยาต้านไวรัสใน ผู้ป่วยวัณโรคเอดส์ใน สถาบันบำราศนราดูร (CT3-BI)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โครงการส่งเสริมการ ได้รับยาต้านไวรัสใน ผู้ป่วยวัณโรคเอดส์ใน สถาบันบำราศนราดูร (CT3-BI)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โครงการส่งเสริมการ ได้รับยาต้านไวรัสใน ผู้ป่วยวัณโรคเอดส์ใน สถาบันบำราศนราดูร (CT3-BI)

2

3 Treatment Outcome for New and Retreatment TB Case (Oct2004 - Sept2005) Classification N(%) No. of TB cases 774 On treatment Change of Dx. 9955 Outcome completed 620 - Cured* - Cured* 100(16.2) - Completed* - Completed* 190(30.6) - Failure* - Failure* 5(0.8) - Died* - Died* 112(18.1) - Default* - Default* 90(14.5) - Transfer out* - Transfer out* 123(19.8) Remark * The denominator is No. of Completed treatment outcome.

4 Outcome after 2 mo of treatment of New PTB smear+ cases Outcome Oct2004-Sep2005 (N=306 cases) Oct2005-Sep2006 (N=203 cases) n(%)n(%) Sputum AFB; negative 129(42.2)98(48.3) Sputum AFB; positive 26(8.5)16(7.9) Not done 55(18.0)23(11.3) Died34(11.1)25(12.3) Default24(7.8)7(3.4) Transfer Out 28(9.2)29(14.3) Change of Dx. 10(3.3)5(2.5)

5 TB Classification by HIV Status

6 CD 4 level in TB/HIV

7 Background of TB clinic  National Training Center for HIV/AIDS Care  Increase number of TB patients  More than 70% of TB patients were PLWHA  Lack of monitoring and evaluation system  Nov 2005 : start TB surveillance

8 Registrat ion Data collectio n

9 TB activities in BI

10 วัตถุประสงค์ เป้าหมายปี 2548 ปี 2550 เพิ่มอัตราความสำเร็จของการ รักษาวัณโรค (Success rate) ร้อยละ 40.8 ร้อยละ 50 ลดอัตราการตายจากวัณโรค (Death rate) ร้อยละ 17.2 ร้อยละ 15 ลดอัตราการขาดยาวัณโรค (Default rate) ร้อยละ 13.7 ร้อยละ 10.0

11 ดัชนีชี้วัด เป้าหมา ย ปี 1/50 คะแนน ปี 2/50 คะแนน ปี 3/50 คะแนน ปี 4/50 คะแนน เฉลี่ย (% ) ผู้ป่วยวัณโรคที่ไม่รู้ผลการติด เชื้อ HIV ได้รับการให้คำปรึกษา เพื่อตรวจหาการติดเชื้อ HIV ร่วม ด้วย > ร้อย ละ 90ร้อยละ8720/244 ร้อยละ 100 41/41 5ร้อยละ9027/304ร้อยละ10029/29594.25 = 5 ผู้ป่วยวัณโรคที่ไม่รู้ผลการติด เชื้อ HIV ได้รับการตรวจเลือด เพื่อตรวจหาการติดเชื้อ HIV ร่วม ด้วย > ร้อย ละ 90ร้อยละ9519/205 ร้อยละ 93 38/41 5ร้อยละ9325/275ร้อยละ9728/29594.5 = 5 ผู้ป่วยวัณโรคที่ติดเชื้อ HIV ได้รับ การตรวจ CD4 หลัง Dx TB/HIV > ร้อย ละ 80ร้อยละ93 100/10 8 5 ร้อยละ 86 97/11 3 5ร้อยละ8283/1015ร้อยละ79 97/12 3 485 = 5 1/50 =1 ตค.- 31 ธค. 49, 2/50 =1 มค..- 31 มีค.50, 3/50 =1 เมย.- 30 มิย. 50 ประเมินเมื่อ กันยายน 2550

12 ดัชนีชี้วัดเป้าหมาย ปี 1/50 คะแนน ปี 2/50 คะแนน ปี 3/50 คะแนน ปี 4/50 คะแนน เฉลี่ย ( %) ผู้ป่วย TB/HIV ในรายที่ CD4<200 ได้รับยาป้องกัน PCP > ร้อยละ 90ร้อยละ9682/865 ร้อยละ 88 72/81 4ร้อยละ8457/664ร้อยละ8563/74488.25=4 ผู้ป่วย TB/HIV ในรายที่ CD4<100 ได้รับยาป้องกันเชื้อราในสมอง > ร้อยละ 90ร้อยละ7756/733 ร้อยละ 77 53/69 3ร้อยละ7945/573ร้อยละ8152/64478.5=3

13 ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ 1. ผู้ป่วยวัณโรคได้รับการรักษาดูแลอย่างมีมาตรฐาน รวมถึงการตรวจการติดเชื้อเอชไอวีร่วม 2. ครอบครัวและผู้ใกล้ชิดผู้ป่วยสามารถให้การดูแล ผู้ป่วย HIV/AIDS ที่เป็นวัณโรคที่บ้านได้อย่างเหมาะสม 3. สามารถทราบผล HIV serology ของคู่สามีภรรยา ของผู้ป่วย เพื่อใช้วางแผนในการให้คำแนะนำเรื่อง safe sex และเรื่องยาต้านไวรัสได้ในเวลาที่ เหมาะสมก่อนเกิดโรคติดเชื้อฉวยโอกาส 4. สถาบันบำราศนราดูรได้รูปแบบการดำเนินงาน ป้องกันควบคุม วัณโรคที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งรวมถึงการคัดกรอง ผู้ป่วยวัณโรคเชิงรุก ในกลุ่มเสี่ยงต่าง ๆ

14 AimTargetPlan Good quality care 1. Standard care 2.TB/HIV finding and treatment 3. Patient education 1.1 TB treatment guideline 1.2 DOTS 1.3 Registration follow up and referral system 1.4 Daily package anti-TB drugs 1.5 Qaulity of lab Microbacterium 1.5 management of adverse drug reaction and drug interaction 2.1 HIV screening in new TB - VCT/DCT for Anti-HIV - CD4 testing for TB/HIV - consider HAART/OI prophylaxis 2.2 TB screening in new HIV 3.1 TB education 3.2 HIV education

15 AimTargetPlan TB prevention in health-carefacilities 1.Early detection and separation of suspect TB patients 2.Safety working place 3.TB surveillance in HCWs 1.1 post alert 1.2 screening criteria and fast track 1.3 prompt diagnosis and proper treatment of suspect cases 1.4 respiratory hygiene/cough etiquette education for TB patients 1.5 isolation room/separated ward for IPD TB patients 2.1 environmental control especially in TB clinic, ward, lab. sputum collecting unit, etc. 2.2 TB prevention training course for HCWs 2.3 appropriate PPE 3.1 yearly screening for LTBI and TB disease and proper management

16 Registration Triage nurse TB Clinic Respiratory hygiene and cough etiquette -masking all patients who had respiratory symptoms Screening criteria (passive case detection ) 1.Chronic cough more than 2 weeks 2.Prolonged fever with weight loss 3.hemoptysis One-stop service - TB registration and data collection - TB management (Ix and Rx) including DOT corner - Counseling; TB and VCT/DCT for Anti-HIV - Follow up and referral system Fast track

17 TB activities in BI O TB Screening Point at OPD

18 Active case detection

19 Sputum collection

20 TB activities in BI O TB S creening and One Stop Services at TB Clinic

21 Result of TB in High risk group Data Elementn(%) Newly HIV diagnosis No TB Pulmonary, smear-positive Pulmonary, smear-negative Extra-pulmonary LTBI 225 173(76.9) 25(11.1) 15(5.9) 11(4.3) 1(0.4)

22 สิทธิการรักษา สปสช จ่ายตรง ประกันสังคม โครงการ NAP โครงการ NAPHA EXTENSION

23 One stop clinic

24 Counselin g including DCT, TB screening in Household and TB/HIV screening in partner

25 Immune Reconstitution Inflammatory Syndrome IRIS

26 ขอความร่วมมือเพื่อ การควบคุมวัณโรคในสถาบัน บำราศนราดูร  1. ผู้ป่วยวัณโรคทุกรายที่วินิจฉัยและรับการ รักษาที่สถาบันบำราศนราดูรต้องส่งลงทะเบียน วัณโรคที่คลินิคโรคระบบการหายใจ ( ตึก 6/1) โทร 3657 ในเวลาราชการทุกวัน เพื่อติดตามการรักษาผู้ป่วยอย่างต่อเนื่อง  2. ผู้ป่วยวัณโรคที่ยังตรวจเสมหะพบเชื้อวัณ โรคหรืออยู่ระหว่างการรักษาวัณโรคในช่วง 2 เดือนแรก ควรนัดตรวจใน TB clinic เพื่อลด การแพร่กระจายเชื้อวัณโรคในโรงพยาบาล

27 DOT corner Daily package

28 DOT

29 TB activities in BI O Build TB, TB/HIV referral system in Nonthaburi network 1.TB technical support for community hospital and PCU staffs 2.Refer TB cases to community hospital/PCU for DOT and home visit by Health officers

30 TB activities in BI

31 Referral system

32 โครงการวิจัยต่างๆ 1. 1. โครงการ การศึกษาสุ่มแบบเปิดเพื่อศึกษา ประสิทธิผล ความปลอดภัย และความทนทาน ต่อยาต้านไวรัสเอดส์ที่มีเนวิราปีนร่วมด้วย โดยเปรียบเทียบเนวิราปีนขนาด 400 มก. ต่อ วันกับเนวิราปีนขนาด 600 มก. ต่อวันใน ผู้ป่วยติดเชื้อเอชไอวีที่เป็นวัณโรคด้วยโดย เริ่มยาต้านไวรัสเอดส์ ที่ 2-6 สัปดาห์หลังจาก ได้ยาวัณโรคที่มีไรแฟมปินร่วมด้วย 2. 2. โครงการ การศึกษาผู้ป่วยวัณโรคที่ติดเชื้อ เอชไอวีร่วมด้วยในประเทศไทยโดยวิธี สังเกตการณ์ ( BIR TUC TB) โครงการ การประเมินการตอบสนองทาง ภูมิคุ้มกันต่อเปปไทด์ของโปรตีนซีเอฟพีเท็น ( CFP ) ของเชื้อวัณโรคในการช่วยวินิจฉัย การติดเชื้อวัณโรคและระยะของโรค 3. โครงการ การประเมินการตอบสนองทาง ภูมิคุ้มกันต่อเปปไทด์ของโปรตีนซีเอฟพีเท็น ( CFP ) ของเชื้อวัณโรคในการช่วยวินิจฉัย การติดเชื้อวัณโรคและระยะของโรค

33 โครงการวิจัยต่างๆ ( ต่อ ) 4. โครงการ เฝ้าระวังเชิง รุก ในกลุ่มสัมผัสโรค ผู้ป่วยใน.. ผู้รับผิดชอบ.. น. พ. วิศิษฏ์ ประสิทธิศิริกุล 5. โครงการ POST. ผู้รับผิดชอบ.. พ. ญ. นาฎพธู สงวนวงศ์ 6. โครงการ ศึกษาวัณ โรคในผู้ป่วยเมตทาโดน........... ผู้รับผิดชอบ.... น. พ. สมสิทธิ์ ตันสุภสวัสดิกุล

34 โครงการวิจัยต่างๆ ( ต่อ ) 7. โครงการ การศึกษาชนิดสุ่มแบบ เปิดชนิดคู่ขนาดเพื่อเปรียบเทียบ ประสิทธิผล ความปลอดภัย ความ ทนต่อยาระหว่างยาตานไวรัสสูตรที่ มีอีฟาวิเรนซ์กับสูตรที่มีเนวิราฟีนใน ผู้ป่วยเอชไอวีที่กำลังได้รับยา ไรแฟมปิซีนร่วมด้วย

35 Characteristic of TB Cases Characteristics (Oct2004 - Sep2005) N=774 (Oct2005 - Sep2006) N=657 (Oct2006 - Sep2007) N=558 Age( median) Age( median) 35 yrs 36 yrs Male : Female Male : Female 554:220(2.5:1 ) 458:199(2.3:1 ) 384:174(2.2:1 ) Married : Single Married : Single326:317(1:1)269:293(1:1) 224:273(1:1.2 ) Thai nationality Thai nationality767(99.1)647(98.5)550(98.5) Current Province Current Province -BMA -BMA - Nonthaburi - Nonthaburi352(45.5)220(28.2)42(5.4)279(42.5)203(30.9)39(5.9)206(35)186(33.3)28(5)

36 Voluntary Counseling and Testing Oct 04 - Sep 05 n=774 Oct 05 - Sep 06 n=657 Oct 06 - Sep 07 n=558 Known HIV status before Dx. TB 551516435 Unknown HIV status before Dx. TB - Performed Pre –test counseling(80%) - Performed Anti-HIV testing(80%) 223 198 (88.8%) (96.8%) 178 (89.9%) (94.2%) 141 134 (95.0%) (98.9%) 106 (80.0%) (94.7%) 123 119 (96.8%) (99.3%) 111 (93.3%) (97.8%)

37 Oct 04 - Sep 05 n=774 Oct 05 - Sep 06 n=657 Oct 06 - Sep 07 n=558 TB/HIV รู้ผล CD4 662 (100%) 562(85%) 555 (100%) 481(87%) 442 (100%) 375 (85) CD4 <250 - Already taking before TB Diagnosis - Prescribed after TB Diagnosis - Not taking 524(93) 115(22) 301(57) 105(20) 452(94) 128(28) 171(38) 248(33) 334(89) 87(26) 151(45) 94(28) Receiving HAART in TB/HIV

38 Treatment Outcome for New and Retreatment TB Cases Classification (Oct2004 - Sep200 5) N=774 (Oct2005 - Sep2006) N=657 (Oct2006 - Sep2007 ) N=558 No. of TB cases 558(72)508(77.3)395(70.8) On treatment 0225 Change of Dx. Change of Dx.412943 -Cure* -Cure* 66(12.8)74(15.5)75(23) - Completed* - Completed* 191(36.9)180(37.7)107(32.7) - Failure* - Failure* 4(0.7)1(0.2)3(0.9) - Died* - Died* 76(14.7)99(20.8)55(16.8) - Default* - Default* 87(16.8)60(12.6)39(11.9) - Transfer out* - Transfer out* 93(18.0)63(13.2)48(14.7)

39 โครงการติดตามผล ของการรักษาใน ผู้ป่วยที่ส่งต่อ (Transfer out) จำนวน 140 ราย - Cure 17 ราย (12) - Complete 27 ราย (19.3) - Failure 0 ราย - Died 48 ราย (34.3) - Default 24 ราย (17) - Transfer out 20 ราย (14.3) - on treatment 3 ราย - Transfer in 1 ราย

40 Treatment Outcome for New and Retreatment TB Cases In 2005 ClassificationBEFOREAFTERNOTTAKE No. of TB cases 132319208 On treatment 000 Change of Dx. Change of Dx.27197 -Cure* -Cure* 8(6)40(13.3)3(1.5) - Completed* - Completed* 54(51.4)162(54)16(8) - Failure* - Failure* 1(0.7)1(0.2)1(0.9) - Died* - Died* 17(16.2)31(10.8)62(30) - Default* - Default* 11(10.5)27(9)52(26) - Transfer out* - Transfer out* 14(13.6)39(13.2)67(33.5)

41 Treatment Outcome for New and Retreatment TB Cases In 2006 ClassificationBEFOREAFTERNOTTAKE No. of TB cases 144179232 On treatment 011 Change of Dx. Change of Dx.13129 -Cure* -Cure* 6(4.6)38(22)15(6.7) - Completed* - Completed* 65(50)83(49.6)38(17) - Failure* - Failure* 100 - Died* - Died* 34(26)20(12)76(34) - Default* - Default* 13(10)11(6.5) 42(18.8 ) - Transfer out* - Transfer out* 12(10)14(8.4)51(22)

42 Treatment Outcome for New and Retreatment TB Cases In 2007 ClassificationBEFOREAFTERNOTTAKE No. of TB cases 102214132 On treatment 864 Change of Dx. Change of Dx.171810 -Cure* -Cure* 6(5.8)35(18)5(4) - Completed* - Completed* 28(33)105(57)19(15.5) - Failure* - Failure* 043 - Died* - Died* 23(27)19(10.2)40(31.5) - Default* - Default* 5(5)15(8)20(16) - Transfer out* - Transfer out* 15(17)12(6.5)31(25)

43


ดาวน์โหลด ppt โครงการส่งเสริมการ ได้รับยาต้านไวรัสใน ผู้ป่วยวัณโรคเอดส์ใน สถาบันบำราศนราดูร (CT3-BI)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google