งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การจัดการระบบการดูแล รักษา โดยผู้ประสานงานใน โรงพยาบาลห้วยพลู นิสาชล นาคทรัพย์และทีมงาน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การจัดการระบบการดูแล รักษา โดยผู้ประสานงานใน โรงพยาบาลห้วยพลู นิสาชล นาคทรัพย์และทีมงาน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การจัดการระบบการดูแล รักษา โดยผู้ประสานงานใน โรงพยาบาลห้วยพลู นิสาชล นาคทรัพย์และทีมงาน

2 รู้จักโรงพยาบาลห้วยพลู โรงพยาบาลชุมชน 60 เตียง ต. ห้วยพลู อ. นครชัยศรี จ. นครปฐม อำเภอนครชัยศรี มีโรงพยาบาลชุมชน 3 แห่ง โรงพยาบาลนครชัยศรี และโรงพยาบาลหลวงพ่อเปิ่น ผู้ป่วย สามารถใช้สิทธิ์บัตรทองร่วมกันได้ทั้ง 3 โรงพยาบาล ศูนย์สุขภาพแผนไทยของ โรงพยาบาลห้วยพลู ผลิตบุคลากรด้านแพทย์แผนไทย ผลิตภัณฑ์สุขภาพและยาแผนไทย ภายใต้วิสัยทัศน์โรงพยาบาล เป็นโรงพยาบาลชุมชนชั้นนำ ให้บริการ การแพทย์แผนไทยดีเด่น

3 การให้บริการยาต้านไวรัสเอดส์ เป็นโรงพยาบาลชุมชนแห่งแรกในจังหวัด นครปฐม รับนโยบายการดูแลรักษาด้วยยาต้าน ไวรัสเอดส์ เมื่อ พ. ศ.2545 ผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์คงเดช ลีโท ชวลิต ผู้อำนวยการโรงพยาบาลห้วยพลู เป็น ผู้รับนโยบาย นายแพทย์มนตรี บุญญเลสนิรันตร์ ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลห้วยพลู ผังโครงสร้าง คลินิก ARV กลุ่มงานยุทธศาสตร์ โรงพยาบาล

4 ทีมผู้ให้บริการ คณะกรรมการพัฒนาการดูแลรักษาโรคเอดส์ ( ผอ. เป็นประธาน ) ทีมผู้รับผิดชอบการดูแลรักษาด้วยยาต้านไวรัส เอดส์ 5 ด้าน พยาบาลผู้รับผิดชอบงานโครงการ CARE ผู้รับผิดชอบงานคลินิกวัณโรค พยาบาลผู้ให้การปรึกษา ก่อน - หลังตรวจเลือด ( OPD ER IPD LR )

5 การจัดบริการดูแล HIV คลินิก HIV+ARV ( ให้การปรึกษาก่อนตรวจ เลือด จนถึงการรักษา ARV) TB with ADIS โครงการ CARE VCT

6 จำนวนผู้รับยา ARV ยอดรับยา ปัจจุบัน ตค.51 90 ราย

7 การพัฒนาคุณภาพ HA HIVQUAL-T QA ตัวชี้วัด

8 การพัฒนาคุณภาพ ความต้องการผู้ป่วย มาตรฐาน การ รักษา ปรับปรุง บริการ

9 ห้วยพลูปรับปรุงบริการอะไรบ้าง ระบบ ONE Stop Service( การยื่นบัตร OPD การตรวจเลือดห้อง Lab การรับยาห้องจ่ายยา ) การบันทึกข้อมูล แบบบันทึก สถานที่คลินิก ARV ห้องคำปรึกษา สร้างทีมบุคลากรผู้ให้บริการ พยาบาล แพทย์ กลุ่มผู้ติดเชื้อ

10 โครงการพัฒนา โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการและบริการ ดูแลรักษา โครงการตรวจเร็ว รู้ไว ทันใจดูแล โครงการห้าคนห้านาทีกินยาดีชีวีสดใส โครงการ Adherence

11 แนวคิดการทำงานในมุมผู้ ประสานงาน

12 5 ปี ของการทำงานเราได้อะไร....... การพูดคุยกับผู้ป่วย + ญาติ เราได้ ความเข้าใจ การทำงานร่วมกับทีมผุ้ทำการรักษา เราได้ มิตรภาพและเห็นข้อดี การพบเพื่อนทำงานเอดส์ เราได้ ประสบการณ์ ตัวอย่างมากมาย การได้ในเรื่องเหล่านี้ เราได้ ปรับปรุงบริการ อย่างต่อเนื่อง

13 ความจริง.... ผู้ให้บริการ ภาระงานมากมาย ย่อมเป็นไปได้ยากที่จะจัด คลินิกยาต้านที่สมบูรณ์แบบตามมาตรฐาน ภายใต้ทรัพยากรจำกัด พยาบาลผู้ให้การ ปรึกษา + พยาบาลผู้ประสานงานคลินิก คือคน ใกล้ชิดผู้ป่วยและผู้ให้บริการนำมาสู่แนวคิด 1. ต้องทำให้ทีมอยู่ในวงจรการักษาร่วมกันเพิ่ม ภาระงานโดยไม่เพิ่มภาระ 2. ต้องให้ทีมรู้สึกว่าตนเองมีความสำคัญกับคลินิก 3. ผลงานและรางวัลเป็นของทีม 4. ผู้ป่วยรู้จักและให้ความสำคัญกับทีม

14 ผู้ช่วยให้มีวันนี้ของผู้ป่วย.. ใน โรงพยาบาลห้วยพลู ผู้อำนวยโรงพยาบาลห้วยพลู ทีมผู้ทำการรักษา สำนักงานควบคุมโรคที่ 4 ราชบุรี สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครปฐม ประสบการณ์จากงานเอดส์โรงพยาบาลอื่นๆ ผู้ป่วยทุกคน

15 โรงพยาบาลห้วยพลู ยังต้องพัฒนาอีก มากมาย ขอให้เราเป็นกำลังใจซึ่งกันและกัน


ดาวน์โหลด ppt การจัดการระบบการดูแล รักษา โดยผู้ประสานงานใน โรงพยาบาลห้วยพลู นิสาชล นาคทรัพย์และทีมงาน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google