งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โครงการคัดกรองมะเร็งปากมดลูก ในหญิงติดเชื้อ โรงพยาบาลชัยภูมิ และผลที่ได้รับ วิชาญ ปลื้มชัยภูมิ, ภ.ม.(เภสัชกรรมคลินิก) และทีมคลินิกเอชไอวี โรงพยาบาลชัยภูมิ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โครงการคัดกรองมะเร็งปากมดลูก ในหญิงติดเชื้อ โรงพยาบาลชัยภูมิ และผลที่ได้รับ วิชาญ ปลื้มชัยภูมิ, ภ.ม.(เภสัชกรรมคลินิก) และทีมคลินิกเอชไอวี โรงพยาบาลชัยภูมิ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โครงการคัดกรองมะเร็งปากมดลูก ในหญิงติดเชื้อ โรงพยาบาลชัยภูมิ และผลที่ได้รับ วิชาญ ปลื้มชัยภูมิ, ภ.ม.(เภสัชกรรมคลินิก) และทีมคลินิกเอชไอวี โรงพยาบาลชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ

2 รพ. ชัยภูมิ รพ.ชัยภูมิ โรงพยาบาล ขนาด 500 เตียง โครงการ Access to Care : ATC กระทรวง สาธารณสุข ปี 2544  NAPHA (ฟรีทุกราย)  NAP ส.ค.47 ได้รับสนับสนุนเครื่องตรวจวัด CD4 การ เปิดบริการทุก วันพุธ-ผู้ใหญ่ และ วันจันทร์สำหรับผู้ที่ไม่พร้อมเข้าคลินิกวันพุธ

3 โครงสร้างการทำงานเอดส์ รพ. ชัยภูมิ ผู้อำนวยการ รพ.ชัยภูมิ คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการเอดส์ คลินิก HIV เด็ก คลินิก HIV ผู้ใหญ่ นพ.สมปอง เจริญวัฒน์ รอง ผอ.ฝ่ายการแพทย์ คุณสุวรรณา เมธีพัฒนวิวัฒน์ รอง ผอ.ฝ่ายการพยาบาล นพ.สมปอง เจริญวัฒน์ นพ.ชัยสิทธิ์ มัทวานนท์ ภก.วิชาญ ปลื้มชัยภูมิ ภญ.สุวลี เมฆาพิมานชัย ภญ.วัชรินทร์ยา วรชัย นางประคอง ดาดจันทึก นางพนมวรรณ ศักดิ์ศิริ นพ. สุนทร ยนต์ตระกูล นางสุภาภรณ์ อยู่เจริญ นางอรดี ชัยลาด นางบุญแย้ม วรพล นางอนุสรา หวังสุดดี นางสำรี พิเศษฤทธิ์ นางศรีสุดา ธรรมประโชติ นายบัวหงษ์ ธรรมประโชติ นายเธฤทธิ์ คำนาแซง กลุ่มงานเภสัชกรรม กลุ่มการพยาบาล เวชกรรมสังคม กลุ่มพลังรัก นายวรวุฒิ มาตา นางสัมฤทธิ์ วงศ์จันทึก กลุ่มงานชันสูตรและ พยาธิวิทยาคลินิก

4 สถานการณ์เอดส์ จังหวัดชัยภูมิมีผู้ป่วยสะสม 4,765 ราย รับ ARV 2,242 ราย ปี 2551 รพ.ชัยภูมิ มีผู้ป่วย (ผู้ใหญ่) เข้ารับบริการต่อเนื่อง 692 ราย - หญิง 321 ราย - ชาย 371 ราย

5 Setting in the past

6 กลับบ้าน One stop service clinic

7 การตรวจ Pap smear ทุกคนได้รับการตรวจตาม โครงการ Pap smear 100% แล้วไม่ใช่รึ

8 HIVQUAL-T ปี 2549 ก่อนดำเนินการ

9 เมื่อผลเป็นอย่างนี้ พวกเราจะทำยังไง ต่อไป

10 Setting in the present

11 การตรวจ Pap smear กลุ่มการพยาบาล เวชกรรมสังคม คลินิก HIV ผู้ใหญ่ กลุ่มงานชันสูตรและ พยาธิวิทยาคลินิก นรีแพทย์ ผู้ป่วย การประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

12 STD clinic กลับบ้าน

13 การดำเนินงาน ปี 2550-2551 STD clinic

14 ผลการวัดการปฏิบัติงานด้านการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกด้วย HIVQUAL-T

15 ผลการดำเนินการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก ที่คลินิกโรคติดเชื้อเอชไอวี รายละเอียด ก. ค.- 30 ก. ย.2550 1 ต. ค.2550 - 30 ก. ย.2551 ตรวจ Pap smear, ราย 62134 ผลการตรวจปกติ, ราย 54113 ผลการตรวจ ผิดปกติ, ราย (%) -ASCUS -LSIL or CIN I -HSIL or CIN II, III -Squamous cell carcinoma 8(12.9) 2 3 1 2 21(15.67) 2 13 6 -

16 ผลตรวจ Pap smear ผิดปกติทุก คนได้รับการ ตรวจติดตามตาม และส่งต่อพบแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ

17 1. การให้ข้อมูลความรู้และสร้างความตระหนัก ในการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก ส่งผล ให้เกิดความร่วมมือที่ดีในการตรวจ 2. สัมพันธภาพที่ดีระหว่างผู้ป่วยและเจ้าหน้าที่ ที่ทำการตรวจ และระบบการตรวจที่สะดวก รวดเร็ว มีผลต่อการเข้ารับตรวจคัดกรอง มะเร็ง ปากมดลูกของผู้ป่วย 3. การทำงานร่วมกันเป็นทีมและการ ประสานงานที่ดีระหว่างหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้องเป็นสิ่งที่สำคัญ 4. ระบบการแจ้งเตือนผู้ป่วยในการตรวจ มีส่วน ช่วยให้ผู้ป่วยวางแผนเข้ารับการตรวจได้ อย่างเหมาะสม 5. เจ้าหน้าที่มีความรู้และความเข้าใจในเรื่อง การตรวจคัดกรองมะเร็ง ปากมดลูกมากขึ้น สิ่งที่ได้เรียนรู้

18 สำหรับทีมงานรพ.ชัยภูมิทุกท่าน และ สอวพ.


ดาวน์โหลด ppt โครงการคัดกรองมะเร็งปากมดลูก ในหญิงติดเชื้อ โรงพยาบาลชัยภูมิ และผลที่ได้รับ วิชาญ ปลื้มชัยภูมิ, ภ.ม.(เภสัชกรรมคลินิก) และทีมคลินิกเอชไอวี โรงพยาบาลชัยภูมิ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google