งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การใช้ VCT HIVQUAL-T ในการพัฒนาคุณภาพบริการ ธิดารัตน์ พุ่มอินทร์ โรงพยาบาลกลาง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การใช้ VCT HIVQUAL-T ในการพัฒนาคุณภาพบริการ ธิดารัตน์ พุ่มอินทร์ โรงพยาบาลกลาง."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การใช้ VCT HIVQUAL-T ในการพัฒนาคุณภาพบริการ ธิดารัตน์ พุ่มอินทร์ โรงพยาบาลกลาง

2 2 BMA 4 : Quality HIV Counseling and Testing วิทยาลัย แพทยศาสตร์ กรุงเทพมหานคร และวชิรพยาบาล โรงพยาบาล กลาง โรงพยาบาล ตากสิน โรงพยาบาล เจริญกรุง ประชารักษ์ โรงพยาบาลหลวง พ่อทวีศักดิ์ ชุตินธโร อุทิศ โรงพยาบาล หนองจอก โรงพยาบาล ลาดกระบัง โรงพยาบาล ราชพิพัฒน์ โรงพยาบาลสิ รินธร

3 3 - ประเมินงานบริการที่มีในคลินิกให้บริการ ปรึกษา - ประเมินความต้องการในการฝึกอบรมและ พัฒนาศักยภาพของผู้ให้บริการปรึกษา - ประเมินสถานที่และอุปกรณ์ที่จำเป็นในคลินิก ให้บริการปรึกษา - การประเมินคุณภาพบริการปรึกษาโดยใช้ โปรแกรม VCT HIVQUAL-T ในโรงพยาบาล สังกัดสำนักการแพทย์ 9 แห่ง

4 VCT services performance FY2007 - 2008 Hosp. nameCases list (N)Sample Size (N) Negative (N)Positive (N) 20072008200720082007200820072008 Vajira hosp.18,08 7 17,80 4 19619510410392 Taksin hosp.4,1765,052157176100965780 Klang hosp.5,4807,3411731831011037280 Charoen Krung hosp. 4,9575,002175174101987476 Rev.Thaveesak hosp. 182403869970781621 Ratchapipat hosp.2,0891,65913893100693824 Nong chok hosp.48449212710711398149 Lardkrabang hosp.78979212411885843934 Sirindhorn hosp.2,3572,285168155104966459 (Oct,05-Sep,06) (Oct,06-Sep,07)

5 ผู้รับบริการที่ตรวจเลือดหาการติดเชื้อเอชไอวี และได้รับบริการปรึกษาก่อนการตรวจเลือด 57% 81% 100% 89% 100% 98% 100% 20% 91% 76% 35% 60% 95% 89% 47% 64% เกณฑ์ 75% %

6

7 ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาต ให้สร้างขึ้นเมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2441 และเริ่มการก่อสร้างเมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2441 ปัจจุบันมีอายุครบ 110 ปี มีจำนวนเตียง 380 เตียง สังกัด สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร HOSPITAL BACKGROUND

8 Hospital Profile Health Staff - Physicians - 92 - Nurses - 472 - Psychologist - 1 - Pharmacologists -12 - Social workers - 7 Health staff for VCT services - Physicians - 0 - Counselors (Nurses) - 4 - Psychologist - 0 - Pharmacologists - 0 - Social workers -0

9 Hospital Quality Certified ได้รับการรับรองคุณภาพโรงพยาบาล โดยสถาบันพัฒนาและรับรองคุณภาพ วันที่25 กุมภาพันธ์ 2551

10 VCT Services Quality BMA GENERAL HOSPITAL Dr. Samart Tanariyakun, Director Miss Somphon Choeikhonchom, Counselor Nurse Mrs. Tidarat Pum-in, Counselor Nurse Miss Pornkul Suksod, Counselor Nurse Mrs. Wanida Wongsong, Counselor Nurse

11 หน่วยปรึกษาสุขภาพและจิตวิทยา

12 เปิดให้บริการ ตุลาคม 2548 สังกัดฝ่ายการพยาบาล พยาบาลวิชาชีพ 4 อัตรา คนงาน 1 อัตรา

13 1.Pre test Counseling 2.Post test counseling –HIV negative –HIV positive (ทั้งผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยใน) งานหลัก

14 งานหลัก (ต่อ) 3. การปรึกษาก่อนเข้าโครงการ ARV 4. การปรึกษาก่อนเข้าโครงการ PMTCT 5. การปรึกษาต่อเนื่อง (On going Csg) 6. การปรึกษาต่อเนื่อง ARV (On going ARV Csg) 7. การปรึกษาโรคเรื้อรังต่างๆ

15 งานรอง 1. การให้คำแนะนำเรื่องการใช้ถุงยาง อนามัยอย่างถูกต้อง + การแจก ถุงยางอนามัย 2. การปรึกษาสุขภาพทางโทรศัพท์ 3. การปรึกษาก่อนให้ยาเคมีบำบัด

16 งานรอง (ต่อ) 4. Key ข้อมูลส่ง สปสช. รายวัน ( เพื่อขอค่าใช้จ่าย / เงินชดเชย ) - VCT - Key ส่งการเจาะเลือด HIV - การให้คำปรึกษาผู้ติดเชื้อ / ผู้ป่วยเอดส์ที่มารับยา ต้านไวรัส และมารักษาต่อเนื่องด้วยสิทธิบัตรทอง 5. เก็บข้อมูลกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพ และป้องกันโรคในหน่วยบริการ 6. เก็บข้อมูลคัดกรองภาวะเสี่ยงของ สปสช.

17 งานรอง (ต่อ) 7. การส่งข้อมูล / สถิติ / รายงานให้ สำนักการแพทย์ ตามโครงการ BMA4 8. การส่งข้อมูล / สถิติ / รายงานให้กอง ควบคุมโรคเอดส์ สำนักอนามัย

18 การวัดคุณภาพงานให้การปรึกษา คุณภาพงานบริการปรึกษาด้าน สุขภาพอนามัย H.A. - ได้รับการรับรองคุณภาพจาก สถาบันพัฒนาและรับรอง คุณภาพ 25 กุมภาพันธ์ 2551

19 การวัดคุณภาพงานให้การปรึกษา Pre Test Csg.-Post Test Csg. VCT HIPQUAL-T PROGRAM CL SURVEY CO SURVEY HIV csg HIPQUAL-T PROGRAM

20 การวัดคุณภาพงานให้การปรึกษา VCT HIPQUAL-T PROGRAM เริ่มใช้ 2007-ปัจจุบัน

21 Performance Measurement(PM) CasesSample size 2007200820072008 Number HIV tested client 5,4807,341173183 Number HIV-Negative results 5,2606,986101103 Number HIV-Positive results 2203557280 (Oct,05 – Sep,06) (Oct,06 – Sep,07) (Oct,06-Sep,07)

22 VCT HIVQUAL-T indicator FY 2007 (Oct,05- Sep,06) - 2008 (Oct,06- Sep,07) % ได้รับการบริการปรึกษา ก่อนการตรวจเลือด ได้รับการประเมิน พฤติกรรมเสี่ยง ลงนามเอกสาร 35.30% 60.10% 54.10% 100%

23 VCT HIVQUAL-T indicator FY 2007 (Oct,05- Sep,06) - 2008 (Oct,06- Sep,07) ผู้รับบริการที่มีผลเลือดเป็นบวก Positive และผลเลือดได้ผ่านการตรวจยืนยัน % 78% 100%

24 VCT HIVQUAL-T indicator FY 2007 (Oct,05- Sep,06) - 2008 (Oct,06- Sep,07) ได้รับบริการปรึกษา ได้รับการปรึกษาป้องกัน / ผลเลือดเป็นบวก ผลเลือดเป็นบวกได้รับการ หลังการตรวจเลือด การลดพฤติกรรมเสี่ยง ได้รับบริการปรึกษาเพื่อ ส่งต่อเพื่อการดูแลรักษา ดูแลทางสังคม จิตใจ % 28.30% 100% 55.20% 100% 62.50% 100%

25 Quality improvement plan/activity (FY 2007- FY 2008) 1.การเพิ่มศักยภาพพยาบาลหอผู้ป่วย ในการให้การปรึกษาก่อน และหลังการ ตรวจเลือดหาเชื้อเอชไอวี 2.การค้นหาความเสี่ยงในการติดเชื้อเอช ไอวีที่แผนกผู้ป่วยในโดยพยาบาลจาก หน่วยให้การปรึกษา 3.จัดระบบการออกผลและแจ้งผลเลือด เอชไอวี

26 Quality improvement plan/activity (FY 2007- FY 2008) 4.การอบรมเพื่อเพิ่มความรู้เรื่องการติด เชื้อเอชไอวีและการสนับสนุนการตรวจ เลือดหาเชื้อเอชไอวีด้วยความสมัครใจ ในสามีหญิงตั้งครรภ์ 5.การสร้างเสริมศักยภาพบุคลากรใน การให้บริการปรึกษาเรื่องโรคเอดส์

27 Quality improvement plan/activity (FY 2007- FY 2008) 1.การเพิ่มศักยภาพพยาบาลหอผู้ป่วย ใน การให้การปรึกษาก่อน และหลังการตรวจ เลือดหาเชื้อเอชไอวี วัตถุประสงค์ - เพื่อให้พยาบาลให้การปรึกษาก่อนและหลัง การตรวจเลือดหาเชื้อเอชไอวีได้ - เพื่อเพิ่มความสมบูรณ์ของสถิติการปรึกษา - เพื่อค้นหาความเสี่ยงของผู้ใช้บริการหอผู้ป่วย

28 Quality improvement plan/activity (FY 2007- FY 2008) ตัวชี้วัด 1. จำนวนผู้ป่วยที่ได้รับการให้การปรึกษาก่อน และหลังการตรวจเลือด 2. ความสมบูรณ์ของเวชระเบียนในการบันทึก การปรึกษา ประเมินผล - จำนวนผู้ป่วยที่ได้รับการให้การปรึกษาก่อน และหลังการตรวจเลือด และความสมบูรณ์ของ เวชระเบียนในการบันทึกการปรึกษา เพิ่มขึ้น 5%

29 Quality improvement plan/activity (FY 2007-FY 2008) 2.การให้การปรึกษาและค้นหาความเสี่ยงในการติด เชื้อเอชไอวีที่แผนกผู้ป่วยในโดยผู้ให้การปรึกษา จากหน่วยปรึกษาฯ วัตถุประสงค์ 1. เพื่อเพิ่มจำนวนผู้รับบริการปรึกษาก่อนและหลัง เจาะเลือดและเพิ่มความสมบูรณ์ของเวชระเบียน ผู้ป่วย 2 เพื่อให้ผู้ป่วยในที่มีผลเลือดลบสามารถประเมิน ความ เสี่ยงของตนเองในการรับเชื้อเอชไอวีได้ 3 เพื่อให้ผู้ป่วยทราบถึงความสำคัญของการมาตรวจ เลือดซ้ำถ้ามีความเสี่ยง

30 Quality improvement plan/activity (FY 2007- FY 2008) ตัวชี้วัด 1. ร้อยละของผู้รับบริการปรึกษาก่อนและหลัง เจาะเลือด 2. ร้อยละความสมบูรณ์ของเวชระเบียน 3. จำนวนผู้ป่วยที่มารับการตรวจเลือดซ้ำ (ยัง ไม่ได้เก็บ) ประเมินผล - ปีงบประมาณ 2550 –Pre test csg ร้อยละ 60.10 -Post test csg ร้อยละ 55.20

31 Quality improvement plan/activity (FY 2007- FY 2008) 3. จัดระบบการออกผลและแจ้งผล เลือดเอชไอวี แผนกผู้ป่วยนอกรับผลการตรวจเลือด เอชไอวีได้ที่หน่วยปรึกษาสุขภาพและ จิตวิทยาเท่านั้น แผนกผู้ป่วยในรับผลการตรวจเลือด เอชไอวีได้ที่ห้องชันสูตรโรคชั้น 6 เท่านั้น

32 การวัดคุณภาพงานให้การปรึกษา Client survey result เริ่มใช้ 2008

33 ข้อ ที่ คำถามใช่ไม่ใช่ไม่ แน่ใจ 1. ผู้ให้บริการปรึกษาได้พูดคุยกับท่านเรื่อง เชื้อเอช ไอ วี สามารถติดต่อจากบุคคลหนึ่งไปยังผู้อื่นได้อย่างไร 70.921.4 2. ผู้ให้บริการปรึกษาถามท่านว่า ท่านเคยมีเพศสัมพันธ์โดยไม่ใส่ ถุงยางอนามัยหรือไม่ ? 89.98.12 3. ผู้ให้บริการปรึกษาถามท่านเกี่ยวกับจำนวนคู่นอนของท่าน หรือไม่ 70.926.42.7 4. ผู้ให้บริการปรึกษาถามท่านว่า ท่านทราบหรือไม่ว่าคู่นอนของ ท่านมีเพศสัมพันธ์กับผู้อื่นด้วยหรือไม่ 70.923.65.4 5. ผู้ให้บริการปรึกษาได้พูดคุย และสาธิตวิธีใส่ถุงยางอนามัยที่ ถูกต้องกับท่านหรือไม่ 31.866.22 ผลการเก็บข้อมูลการรับบริการปรึกษาก่อนการตรวจเลือด HIV

34 Quality improvement plan/activity (FY 2007-FY 2008) 4. การอบรมเพื่อเพิ่มความรู้เรื่องการติดเชื้อ เอชไอวีและการสนับสนุนการตรวจเลือดหาเชื้อ เอชไอวีด้วยความสมัครใจในสามีหญิงตั้งครรภ์ วัตถุประสงค์ 1. เพื่อให้ผู้ใช้บริการมีความรู้เกี่ยวกับการ ติดเชื้อเอชไอวีแลการใช้ถุงยาง อนามัยที่ ถูกต้อง 2. เพื่อให้ผู้ใช้บริการทราบถึงความเสี่ยงของ ตนเองในการติดเชื้อเอชไอวี 3. เพื่อให้ผู้ใช้บริการสามารถตัดสินใจรับการ ตรวจเลือดหาเชื้อเอชไอวีด้วย ความสมัครใจ

35 Quality improvement plan/activity (FY 2007-FY 2008) ตัวชี้วัด 1. จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมที่รับการตรวจเลือดหาเชื้อ เอชไอวีด้วยความสมัครใจ 2. คะแนนความรู้ก่อนและหลังของผู้เข้าร่วมกิจกรรม ประเมินผล 1. จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมที่รับการตรวจเลือดหาเชื้อ เอชไอวีด้วยความสมัครใจ 55 ราย (3 เดือน) ยินยอม เจาะเลือด 17 ราย 2. คะแนนความรู้หลังอบรมเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ ทางสถิติ

36 การวัดคุณภาพงานให้การปรึกษา Counselor survey result

37 4. ความพึงพอใจในการทำงานของผู้ให้คำปรึกษา ข้อความ ใช่ ( ร้อยละ ) ไม่ใช่ ( ร้อยละ ) 4.1 โดยทั่วไปแล้ว ท่านพึงพอใจในการ ทำหน้าที่ให้การ ปรึกษา 4.2 ท่านมีความรู้สึก มีคุณค่าจากการทำ หน้าที่ให้การปรึกษา 4.3 ท่านรู้สึกว่าเพื่อน ร่วมงานมองท่าน อย่างมีคุณค่า 4.4 ท่านรู้สึกว่า หัวหน้างาน ( ผู้บังคับบัญชาที่อยู่ ใกล้ตัวท่านที่สุด ) มองท่านอย่างมี คุณค่า 4.5 ท่านมีเวลาใน การปฏิบัติงานให้ การปรึกษาอย่าง เพียงพอ 34.3 61.1 45.8 16.7 65.3 38.9 54.2 83.3 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลผู้ให้การปรึกษาด้านเอดส์

38 Quality improvement plan/activity (FY 2007- FY 2008) 5.การสร้างเสริมศักยภาพบุคลากรในการให้บริการ ปรึกษาเรื่องโรคเอดส์ วัตถุประสงค์ 1 ผู้เข้ารับการอบรมสามารถให้การปรึกษาก่อนการตรวจ เลือดหาเชื้อเอชไอวี/เอดส์และแจ้งผลเลือดกรณีผลเป็นลบ 2 ผู้เข้ารับการอบรมมีระบบในการส่งต่อผู้ป่วยกรณีผลเลือด เป็นบวกให้ได้รับการรักษาและการดูแลด้านสังคม จิตใจ 3 มีระบบการบันทึกและรายงานข้อมูลการให้บริการปรึกษาที่ ชัดเจน

39 Quality improvement plan/activity (FY 2007-FY 2008) ตัวชี้วัด 1. ประเมินผลจาก ผลคะแนนก่อนและหลัง การฝึกอบรม 2. ร้อยละความสมบูรณ์ของเวชระเบียน ประเมินผล 1. คะแนนความรู้หลังอบรมเพิ่มขึ้นอย่างมี นัยสำคัญทางสถิติ 2. ความสมบูรณ์ของเวชระเบียน (กำลังดำเนินการเก็บข้อมูล)

40 Lesson Learned การนำระบบ IT มาพัฒนาระบบงาน การประสานงานและระบบส่งต่อที่ดี การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ การทำBENCHMARKทำให้เกิดการ พัฒนา การนำจุดเด่นมาขยาย และการนำจุด ด้อยมาหาโอกาสพัฒนา การทำงานเป็นทีม

41 Challenge ปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงาน - งานให้การปรึกษายังไม่มีโครงสร้างที่ ชัดเจนจึงขาดการจัดสรรอัตรากำลังที่ เหมาะสมทำให้ไม่สามารถพัฒนางาน ได้เต็มที่ - สถานที่ไม่เอื้ออำนวย ไม่สามารถ พิทักษ์สิทธิ์ผู้รับบริการ ไม่อาจ ให้บริการได้ตามความคาดหวัง

42 Recommendation ข้อเสนอแนะ - พัฒนางานให้การปรึกษาให้มีโครงสร้างที่ ชัดเจนและเหมาะสม - ขยายอัตรากำลังผู้ให้การปรึกษา เพื่อให้ สามารถรองรับความต้องการการปรึกษา เพื่อการป้องกันโรคและภาวะเจ็บป่วย (เชิง รุก)

43 Recommendation ข้อเสนอแนะ (ต่อ) - จัดสถานที่ที่เหมาะสม เป็นสัดส่วนเพื่อ พิทักษ์สิทธ์และรักษาความลับของ ผู้ใช้บริการ,ป้องกันการฟ้องร้อง - ขยายการใช้ VCT HIPQUAL-T ให้ กว้างขวาง เพื่อให้เป็นมาตรฐานเดียวกันทั่ว ประเทศ

44 Quality improvement plan/activity (FY 2009) 1. การให้ข้อมูล/ความรู้เรื่องการติดเชื้อเอชไอ วีและการ สนับสนุนการตรวจเลือดหาเชื้อ เอชไอวีด้วยความสมัครใจในกลุ่มผู้ใช้บริการ แผนกต่างๆ ของโรงพยาบาลกลาง 2.ปรับปรุงแนวทางปฏิบัติด้าน VCT เชิงรุก 3.การทำ R To R เพื่อพัฒนางานบริการ ปรึกษา

45 ขอบคุณ TUC สำนัก การแพทย์ กทม.

46


ดาวน์โหลด ppt การใช้ VCT HIVQUAL-T ในการพัฒนาคุณภาพบริการ ธิดารัตน์ พุ่มอินทร์ โรงพยาบาลกลาง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google