งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

HIVQUAL-T (Thai) Version 5.0 Nov 18, 2008 สุชิน จันทร์วิเมลือง ศูนย์ความร่วมมือด้านสาธารณสุขไทย - สหรัฐ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "HIVQUAL-T (Thai) Version 5.0 Nov 18, 2008 สุชิน จันทร์วิเมลือง ศูนย์ความร่วมมือด้านสาธารณสุขไทย - สหรัฐ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 HIVQUAL-T (Thai) Version 5.0 Nov 18, 2008 สุชิน จันทร์วิเมลือง ศูนย์ความร่วมมือด้านสาธารณสุขไทย - สหรัฐ

3 HIVQUAL – T วัตถุประสงค์  แนะนำเกี่ยวกับซอฟท์แวร์  การติดตั้งซอฟท์แวร์  การบันทึกรายชื่อผู้ป่วย แบบทีละราย แบบโอนรายชื่อด้วย Excel file  การเลือกผู้ป่วย วิธีอัตโนมัติ ( สุ่มตัวอย่าง ) วิธีจัดการเอง  การบันทึกตัวชี้วัดหรือแบบสอบถาม การกำหนดตัวชี้วัด การตรวจสอบความถูกต้อง  การออกรายงานต่างๆ  การโอนข้อมูลออกและโอนข้อมูลเข้า  การโอนข้อมูลเข้าจาก NAP

4 HIVQUAL – T แนะนำ  HIVQUAL-T คืออะไร ? โปรแกรมที่พัฒนาด้วยโปรแกรม Ms. Access  HIVQUAL-T ทำอะไร ? เป็นเครื่องมือวัดผลการปฏิบัติงานด้าน คลินิก (Performance measurement tool for clinical services) ออกรายงานได้อย่างทันที เพื่อใช้ในการ พัฒนาคุณภาพการดูแลผู้ติดเชื้อ / เอดส์  HIVQUAL-T เพื่ออะไร ? ไม่ได้ถูกออกแบบสำหรับจัดเก็บเพื่อเป็น ฐานข้อมูลผู้ติดเชื้อ / เอดส์โรงพยาบาล แต่ เพื่อเป็นเครื่องมือที่ใช้สำหรับงาน PM & QI

5 HIVQUAL – T ความเป็นมาและการพัฒนา  ต้นแบบ HIVQUAL สถาบันเอดส์แห่งรัฐนิวยอร์ก ประเทศ อเมริกา Dr. Bruce A. Gins, Robert N. Gass  นำต้นแบบมาปรับปรุงแก้ไข ให้เหมาะกับ ประเทศไทย  HIVQUAL-T (Thailand), Dr. William Lavine (Bill) version 1, 1.2, 1.5 (Pilot) version 2.0, 2.1, 2.2, 2.3, 2.5, 2.7, 3.0, 3.5 ปัจจุบัน ล่าสุด version 4.0  Version 5.0 ปี 2552

6 HIVQUAL – T HIVQUAL มีอะไรบ้าง การติดตั้งอัตโนมัติ (Setup wizard of installation) ภาษา Thai/English การสุ่มตัวอย่าง (Random -> Sample size) 7 ตัวชี้วัด ( ตัวชี้วัดหลักและตัวชี้วัดเสริม ) –Monitoring, OI, ART, TB, Positive Prevention, STIs screen and Cervical cancer screening 3 ตัวชี้วัดแบบกำหนดเอง (Custom indicators) รายงานต่างๆ ( กราฟวงกลม / ตางราง, Excel file) การส่งข้อมูลออกและการนำเข้าข้อมูล (Export/Import) การติดตั้ง / กำหนดค่าต่างๆ เช่น Indicators, Organization, Drug เอกสารต่างๆ เช่น คู่มือโปรแกรม, แบบสอบถาม,.ppt อื่นๆ

7 HIVQUAL – T การติดตั้งต้องการอะไรบ้าง Ms. Access 97, 2000, XP (Optional) Standard PC/Compatible PC - CPU 1 Gb. - Memory (Ram) 64 Mb. Operating System Ms. Windows (95, 98, Me, 2000, XP) Hard Disk Space ~ 15 MB. For Full complete installation (With Ms. Access Runtime) : Additional ~ 50 MB * HIVQUAL-T Version 4.0 (latest)

8 HIVQUAL – T HIVQUAL-T … สรุปขั้นตอน การติดตั้งซอฟท์แวร์ Setup.exe กำหนดชื่อหน่วยงาน ช่วงระยะการประเมิน บันทึกรายชื่อผู้ป่วย เลือกผู้ป่วย ( สุ่มตัวอย่าง ) บันทึกข้อมูลตัวชี้วัดต่างๆ ออกรายงานต่างๆ - แบบทีละราย - แบบโอน (Excel file) - แบบอัตโนมัติ ( สุ่มตัวอย่าง ) - แบบกำหนดเอง ส่งข้อมูลออก นำข้อมูลเข้า HIV Age ≥ 15, 2 visit ( HN, Sex ) - Mininum Standard 97 - Minimum Latest 2000 or XP - Full Complete (With Ms. Access Runtime Component) - กำหนดตัวชี้วัดต่างๆ - ตรวจสอบความถุกต้อง - นำเข้าข้อมูล NAP

9 HIVQUAL – T การติดตั้งซอฟท์แวร์ I

10 HIVQUAL – T การติดตั้งซอฟท์แวร์ II

11 HIVQUAL – T การติดตั้งซอฟท์แวร์ III Desktop Start menu

12 HIVQUAL – T Login รหัสผ่าน = 12345

13 HIVQUAL – T เมนูหลัก

14 HIVQUAL – T กำหนดชื่อหน่วยงาน ( โรงพยาบาล )

15 HIVQUAL – T กำหนดช่วงระยะเวลาประเมิน

16 HIVQUAL – T การนำเข้าข้อมูล NAP

17 HIVQUAL – T แฟ้มข้อมูล NAP 1. การติดตามผล CD4, VL 2. โรคฉวยโอกาส 3. ยาต้านไวรัส 4. วัณโรค ( ใน NAP มีแค่ มีหรือไม่ แต่ปี 52 กำลังจะ เชื่อมกับ DMIS-TB ซึ่งจะมีผล culture และ CXR) 5. โรคซิฟิลิส ( ใน NAP ไม่มีข้อมูล ) 6. การดูแลหญิงติดเชื้อ Pap smear ( ใน NAP ไม่มีข้อมูล ) Gonorrhea ( ใน NAP ไม่มีข้อมูล ) PMTCT ( เพิ่งเริ่มใน NAP ปี 52)

18 HIVQUAL – T บันทึกข้อมูลรายชื่อผู้ป่วย - แบบทีละราย

19 HIVQUAL – T บันทึกข้อมูลรายชื่อผู้ป่วย - แบบโอนข้อมูล

20 HIVQUAL – T เลือกผู้ป่วย 1. Automatic 2. Manual รายงา น

21 HIVQUAL – T กำหนดตัวชี้วัดต่างๆ กำหนด ตัวชี้วัด

22 HIVQUAL – T การบันทึกข้อมูลตัวชี้วัด

23 HIVQUAL – T

24

25

26

27

28

29

30 รายงานแบบเต็ม

31 HIVQUAL – T รายงานแบบย่อ

32 HIVQUAL – T รายงานต่างๆ

33 HIVQUAL – T ตัวอย่างรายงาน I

34 HIVQUAL – T ตัวอย่างรายงาน II

35 HIVQUAL – T ตัวอย่างรายงาน III

36 HIVQUAL – T การส่งข้อมูลออกและนำข้อมูล เข้า

37 คำถาม ?


ดาวน์โหลด ppt HIVQUAL-T (Thai) Version 5.0 Nov 18, 2008 สุชิน จันทร์วิเมลือง ศูนย์ความร่วมมือด้านสาธารณสุขไทย - สหรัฐ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google