งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

14/11/2551DMIS for TB1 โปรแกรมบริหารจัดการวัณโรค (DMIS - TB) 14 พฤศจิกายน 2551 สำนักบริหารสารสนเทศการประกัน สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "14/11/2551DMIS for TB1 โปรแกรมบริหารจัดการวัณโรค (DMIS - TB) 14 พฤศจิกายน 2551 สำนักบริหารสารสนเทศการประกัน สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 14/11/2551DMIS for TB1 โปรแกรมบริหารจัดการวัณโรค (DMIS - TB) 14 พฤศจิกายน 2551 สำนักบริหารสารสนเทศการประกัน สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

2 14/11/2551DMIS for TB2 การขอใช้งานโปรแกรม

3 14/11/2551DMIS for TB3 หน่วยงานที่สามารถขอใช้งาน ระบบ DMIS-TB ร. พ. ที่ให้บริการ – เพื่อกรอกบันทึกข้อมูลการให้บริการที่เกี่ยวข้องทั้งหมด เจ้าหน้าที่ห้อง Lab ( ถ้าจะแยกจากเจ้าหน้าที่อื่น ๆ ) – เพื่อบันทึกการส่ง / การตรวจ / ผล Lab สปสช. เขต, สสจ., สคร., และศูนย์อนามัย – เพื่อตรวจสอบรายงานในเขตพื้นที่รับผิดชอบ กรณี สคร. และ ศูนย์อนามัย สามารถมี user อยู่สอง ระดับคือ – สำหรับผู้ให้บริการ ระดับหน่วยบริการ จะได้รับสิทธิ์เหมือน หน่วยบริการทั่วไป – สำหรับนักวิชาการ ที่ต้องกำกับระดับเขต จะดูข้อมูลของหน่วย บริการอื่น ๆ ได้ แต่ ไม่สามารถเพิ่มหรือแก้ไขข้อมูลได้

4 14/11/2551DMIS for TB4 ระบบการบริหารจัดการ User ลิงค์ User ระดับหน่วยบริการ จากระยะนำร่องให้ อัตโนมัติ กำหนด “ บทบาท ” สำหรับ user แต่ละกลุ่ม เช่น 1.TB coordinator – ระดับหน่วยบริการ – ระดับจังหวัด – ระดับเขต สคร, สปสช. – ระดับประเทศ คร., สปสช. 2. เจ้าหน้าที่ห้อง Lab ระดับหน่วยงาน / หน่วยบริการ 3. ระดับจัดการข้อมูลระบบ (user admin, basic data, …) 4. ผู้บริหาร ระดับต่าง ๆ สำหรับดูรายงานเท่านั้น

5 14/11/2551DMIS for TB5 สรุปขั้นตอนการขอใช้โปรแกรม DMIS โรงพยาบาล / หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง คัดเลือกและส่งรายชื่อพร้อม ข้อมูลเกี่ยวกับ TB Manager / Coordinator หรือผู้ใช้ระดับอื่นๆ ฝ่ายไอที ( ส่วนกลางหรือเขต ) สร้าง Username – Password สปสช. ศูนย์บริหารจัดการเอดส์และวัณโรค หรือ สปสช. เขตพื้นที่ พิจารณาอนุมัติการสร้างรหัสผ่านให้กับ HIV และ / หรือ TB Manager / Coordinator ของโรงพยาบาล / หน่วยงาน ฝ่ายไอที แจ้ง Username – Password ให้กับ HIV, TB Manager / Coordinator ผ่านหน่วยงานต้นสังกัด

6 14/11/2551DMIS for TB6 แบบฟอร์มการขอรหัสผ่าน รายละเอียดที่ต้องการ – ชื่อ – สกุล – เลขประจำตัวประชาชน – โทรศัพท์ ระบบแจ้งรหัสผ่านทาง Email –Email address ระบบแจ้งรหัสผ่านทาง Email – สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือ บัตรข้าราชการ – ลงนาม โดยผู้บังคับบัญชา ของหน่วยงาน – บทบาทหน้าที่เกี่ยวกับงาน TB เช่น เจ้าหน้าที่ / พยาบาลดูแลผู้ป่วย TB, TB coordinator ( ได้สิทธิ์ ทั้งหมด ), เจ้าหน้าที่ห้อง Lab, แพทย์ผู้รักษา, ผู้บริหาร เพื่อดูรายงาน เป็นต้น

7 14/11/2551DMIS for TB7 ช่องทางการเรียกใช้โปรแกรม

8 14/11/2551DMIS for TB8 http://www.nhso.go.th สำหรับผู้ให้บริการ > บริการออนไลน์

9 14/11/2551DMIS for TB9 โครงการบริหารจัดการวัณโรค (DMIS-TB)

10 14/11/2551DMIS for TB10 หรือคลิกปุ่ม “DMIS-TB”

11 14/11/2551DMIS for TB11 การเปลี่ยนรหัสผ่าน บนหน้า Log in ของโปรแกรม คลิก “ เปลี่ยนรหัสผ่าน ” กรอก ชื่อผู้ใช้ (Username), รหัสผ่านเดิม และ รหัสผ่านใหม่ ที่ต้องการ คลิก “ ตกลง ” เพื่อเปลี่ยนรหัสผ่านตามที่ระบุ

12 14/11/2551DMIS for TB12 เปลี่ยนรหัสผ่าน

13 14/11/2551DMIS for TB13 ระบุ ชื่อผู้ใช้, รหัสผ่านเดิม, และ รหัสผ่านใหม่ ที่ต้องการ

14 14/11/2551DMIS for TB14 กรณีผู้ใช้ในระบบ DMIS เดิม เมื่อคลิก “ ตกลง ” จะเข้าสู่โปรแกรม และเป็นการยกเลิก username เก่า และ เริ่มใช้ username ใหม่ทันที ให้จดบันทึก username และ password ใหม่ สำหรับใช้ใน ครั้งต่อไป ในการ Log in ครั้งแรก ระบบจะเชื่อมกับ username ใหม่อัตโนมัติ

15 14/11/2551DMIS for TB15 ถ้า Log in ไม่ผ่าน ระบบจะเตือน เช่น รหัสผ่านหรือ ชื่อผู้ใช้ (username) ไม่ถูกต้อง ผู้ใช้ถูกยกเลิก มีสถานะ inactive มักเกิดจากการกรอกรหัสผ่านผิดหลายครั้ง รหัสผ่านหมดอายุ ระบบจะบังคับให้กรอกรหัสผ่านเดิม และ ใส่รหัสผ่านใหม่ ( เหมือนเมื่อผู้ใช้คลิก “ เปลี่ยนรหัสผ่าน ” เอง )

16 14/11/2551DMIS for TB16 ภาพรวมระบบ DMIS - TB

17 14/11/2551DMIS for TB17 ภาพรวมของระบบ ปี 50 - 51 1. หน่วยบริการใช้โปรแกรมแบบ offline ในการ บันทึกข้อมูลบริการ เช่น Smart TB หรือ โปรแกรมอื่น ๆ 2. หน่วยบริการ หรือ สสจ. ส่งข้อมูล export จาก ข้อ 1 ผ่านหน้าเวป สปสช. 3. หน่วยบริการเบิกยาผ่านระบบ VMI ขององค์การ เภสัชกรรม 4. มีปัญหาเรื่อง การรวบรวมข้อมูล และ การออก รายงาน

18 14/11/2551DMIS for TB18 ภาพรวมของระบบ ปี 52 1. ช่วงแรกดำเนินการเหมือนปี 50 – 51 2. เปิดใช้งาน DMIS-TB ส่วน “ การนำเข้าข้อมูล ” และ “ รายงาน ” 3. หน่วยบริการ หรือ สสจ. สามารถเลือกส่งข้อมูล export จาก offline ผ่านหน้าเวป สปสช. หรือ ผ่าน โปรแกรม DMIS-TB ก็ได้ 4. เปิดใช้งาน DMIS-TB ซึ่งหน่วยบริการสามารถเลือก กรอกผ่าน DMIS-TB ได้เลย 5. ในอนาคตเมื่อพร้อมอาจจะเชื่อมโยงการจ่ายยาเข้า ระบบ VMI ขององค์การเภสัชกรรม

19 14/11/2551DMIS for TB19 ตัวอย่าง HIV/Aids Induction & Follow up NAP Offline Download Monitor DMIS On-line Registration interface NAP number op NAP program ณ ร.พ. ณ ร.พ. การจ่ายชดเชย

20 14/11/2551DMIS for TB20 ช่องทางการส่ง / กระจายข้อมูล รพ. สปสช. จังหวัด เขต ประเทศ ผู้ใช้ทุกคนได้รับ username / password สำหรับ ส่งข้อมูล และเปิดดูรายงานในเขตพื้นที่รับผิดชอบ

21 14/11/2551DMIS for TB21 บริการตามสิทธิประโยชน์ 1. ประชาชนผู้มีสิทธิ์ UC และลงทะเบียน DMIS-TB ณ หน่วยบริการ ประจำตามบัตร ได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นวัณโรคปอด และ / หรือ วัณ โรคนอกปอด 2. การจ่ายชดเชย จ่ายยาผ่านระบบ VMI จ่ายสนับสนุนค่าบริการเพิ่ม (On Top) จากบริการ ตามสิทธิประโยชน์ปกติ ตามแผนการรักษา CAT1, CAT2, CAT3, CAT4

22 14/11/2551DMIS for TB22 สรุปกระบวนการทำงานที่สำคัญ ตรวจ Lab, CXR Follow-up กลุ่มเสี่ยง TB เบิกค่าตรวจตามระบบ ปกติของ UC จากงบเหมา จ่ายรายหัว ไม่เป็น TB ลงทะเบียน Report บันทึกสรุปผลการรักษา รักษาหาย ? No Yes หมายเหตุ : ผู้ป่วยลงทะเบียนได้หลายครั้ง แต่ ณ ช่วงเวลาใด ๆ มีลงทะเบียนรายการ เดียว และต้อง “ สรุปผลการรักษา ” ครั้ง ก่อนแล้ว บันทึก Lab, ยา, โรคร่วม, เยี่ยมบ้าน, และ คัดกรองผู้สัมผัสร่วม จบ

23 14/11/2551DMIS for TB23

24 14/11/2551DMIS for TB24 เมนูการทำงานหลักของโปรแกรม การลงทะเบียนผู้ป่วย ประวัติการลงทะเบียน/รอลงทะเบียน การรักษาและติดตามผล การส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการ บันทึกผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการ การติดตามเยี่ยมบ้าน การตรวจคัดกรองผู้สัมผัสร่วม

25 14/11/2551DMIS for TB25 การจัดการข้อมูลระบบ ระบบมีเมนู “ การจัดการข้อมูลระบบ ” สำหรับ ให้ผู้ใช้ที่เกี่ยวข้องทำการจัดการข้อมูลพื้นฐานที่ เกี่ยวของ เช่น – หน่วยบริการ สามารถทำการบันทึกข้อมูลแพทย์ผู้ตรวจรักษาของ หน่วยบริการ สำหรับเป็นค่าตั้งต้นสำหรับการค้นหาใน โปรแกรม โดยไม่จำเป็นต้องพิมพ์ชื่อแพทย์ทุกครั้ง สามารถนำเข้าข้อมูล จากโปรแกรม Smart TB หรือ โปรแกรม offline อื่น ๆ ที่ รพ. ใช้ เข้าระบบ DMIS-TB – ส่วนกลาง สามารถเพิ่มรายการ “ ข้อมูลความรู้ ”

26 14/11/2551DMIS for TB26 เมนู “ การจัดการข้อมูลระบบ ” รายการ “ ข้อมูลแพทย์ผู้ตรวจรักษา ”

27 14/11/2551DMIS for TB27 หน่วยบริการจะคลิก “ เพิ่ม ” ข้อมูลแพทย์ผู้ตรวจ รักษาของหน่วยงานตนเองได้

28 14/11/2551DMIS for TB28 ค้นหาชื่อแพทย์ จาก “ เลขประจำตัวประชาชน ” ขอให้เพิ่มข้อมูลแพทย์ผู้ตรวจรักษา ก่อนที่จะเริ่มบันทึกข้อมูล ส่วนอื่น ๆ

29 14/11/2551DMIS for TB29 หัวข้อ “ ข้อมูลความรู้ ” ผ่านหน้าโปรแกรม DMIS-TB

30 14/11/2551DMIS for TB30 ข้อมูลที่ใช้ในการอ้างอิง ข้อมูลสำคัญที่ใช้ – เลขประจำตัวประชาชน – วันที่ให้บริการ เช่น ลงทะเบียน, การรักษาและติดตามผล, การส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการ โปรแกรม DMIS-TB สามารถแสดงผล “ สิทธิ ” ย้อนหลังให้ได้ ดังนั้น “สิทธิการรักษาพยาบาล” ที่ ปรากฏเป็นสิทธิ์ ณ วันที่รับบริการ (ที่ผู้ใช้ระบุใน โปรแกรม) หากพบว่าสิทธิ “ วันนี้ ” ไม่ตรงจริง ๆ ขอให้ ดำเนินการ แจ้ง “ ปลดสิทธิ์ ” ตามระเบียบงานทะเบียน สปสช. หรือ ติดต่อ 1330 เพื่อสอบถามเกี่ยวกับเอกสารที่ต้องใช้ ประกอบแบบคำขอ

31 14/11/2551DMIS for TB31 หลักการทำงานทั่วไป เลือกเมนูหลักที่ต้องการทำงาน คลิกปุ่ม “ ค้นหา ” เพื่อค้นหาตามเงื่อนไขที่เลือก คลิกปุ่ม “ เพิ่ม ” เพื่อเพิ่มข้อมูลของเมนูนั้น ๆ ในการ “ เพิ่ม ” จะเริ่มต้นจากการ “ ค้นหา ” ข้อมูลประชากร และ สิทธิการรักษา ณ วันที่ให้บริการทุกครั้ง โดยให้ระบุ “ เลขประจำตัวประชาชน ” และ “ วันที่ ให้บริการ ” โปรแกรมทำการตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้นตามเงื่อนไขที่ กำหนด และ แสดง “ ข้อความเตือน ” ที่เกี่ยวข้องให้ทราบ

32 14/11/2551DMIS for TB32 การลงทะเบียนผู้ป่วยวัณโรค

33 14/11/2551DMIS for TB33 จ่ายชดเชยตามประเภทผู้ป่วย CAT1, CAT2, CAT3 1. มีผลตรวจเสมหะ 2 ชุด เมื่อสิ้นสุดการรักษา 2. มีผล CXR อย่างน้อย 1 ครั้ง ( กรณีวัณโรคใน ปอด ) ( ยกเว้นมีผลเสมหะ +ve 2 ครั้งขึ้นไป ) 3. สูตรยาตามแนวทางเวชปฏิบัติ 4. มีตรวจเยี่ยมและติดตามการรักษาอย่างน้อย 2 ครั้ง และนัดผู้ป่วยตามเกณฑ์ 5. เงื่อนไขเพิ่มเติม เช่น ผู้ป่วยขาดยา, การรักษา ล้มเหลว, เสียชีวิตระหว่างการรักษา, การโอนย้าย ผู้ป่วย, ไม่ใช้สูตรยาตามแนวทางฯ

34 14/11/2551DMIS for TB34 จ่ายชดเชยตามประเภทผู้ป่วย CAT4 1. ลงทะเบียนที่ รพศ., รพท., รพ. มหาวิทยาลัย, สคร., หรือ ร. พ. อื่นๆ ที่มีความพร้อมและสมัครร่วมโครงการ 2. มีผลตรวจเสมหะ ตามที่กำหนด 3. สูตรยาตามแนวทางเวชปฏิบัติ 4. มีตรวจเยี่ยมและติดตามการรักษาอย่างน้อยสัปดาห์ละครั้ง 5. เงื่อนไขเพิ่มเติม เช่น ผู้ป่วยขาดยา, การรักษาล้มเหลว, เสียชีวิตระหว่างการรักษา, การโอนย้ายผู้ป่วย, ไม่ใช้สูตร ยาตามแนวทางฯ

35 14/11/2551DMIS for TB35 ปัญหาที่พบ ได้รับการจ่ายชดเชยน้อย เนื่องจาก ข้อมูลส่วน ใหญ่ไม่เข้าเกณฑ์การจ่ายชดเชย กำลังดำเนินการสรุปข้อมูลทั้งหมด ทั้งที่จ่าย ชดเชยได้และไม่ได้ พร้อมเหตุผล เผยแพร่ให้ หน่วยบริการทราบ ผ่าน สปสช. เขตพื้นที่

36 14/11/2551DMIS for TB36 การลงทะเบียน >> สามารถบันทึกได้ก่อนกรณีที่ยังไม่แน่ โดยเลือกเป็นลงทะเบียนผู้ป่วยกรณี “ รอลงทะเบียน ” >> หากผู้ป่วยมีการลงทะเบียนใน tb03 แล้วให้เลือก ลงทะเบียนเป็นกรณี “ ลงทะเบียน ”

37 14/11/2551DMIS for TB37 ข้อเสนอปรับปรุง ส่วน “ การลงทะเบียน ” พิจารณารวมเมนู “ ค้นหา...” และ “ บันทึก...” หารือยกเลิกเมนู “ รอลงทะเบียน ” … ยังจำเป็น ?

38 14/11/2551DMIS for TB38 ค้นหาข้อมูลทะเบียน “ ลงทะเบียนใหม่ ” กรณีเคยลงทะเบียน และเป็นวัณโรคซ้ำ

39 14/11/2551DMIS for TB39 บันทึกข้อมูลการลงทะเบียน ( รายใหม่ ) ระบุ “ เลขประจำตัวประชาชน ” และ “ วันที่ลงทะเบียน ” หรือค้นหาจาก “ ชื่อ - สกุล ”

40 14/11/2551DMIS for TB40 โปรแกรม แสดง ข้อมูล พื้นฐานให้ อัตโนมัติ ผู้ใช้กรอก ข้อมูลที่ จำเป็น

41 14/11/2551DMIS for TB41

42 14/11/2551DMIS for TB42 ข้อความเตือนก่อน “ บันทึก ”

43 14/11/2551DMIS for TB43 แสดงข้อมูลให้ตรวจสอบก่อน “ ยืนยัน ”

44 14/11/2551DMIS for TB44 แจ้ง “ บันทึกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว ” หลังบันทึกและยืนยัน และสามารถคลิก “ กรอกข้อมูลการรักษาและติดตามผล ” เพื่อบันทึกการรักษาและติดตามผลต่อได้เลย

45 14/11/2551DMIS for TB45 ไม่อนุญาตให้ลงทะเบียนซ้ำ ถ้ายังไม่ได้ “ สรุปผลการรักษา ”

46 14/11/2551DMIS for TB46 บันทึกการรักษาและติดตามผล (Follow up)

47 14/11/2551DMIS for TB47 บันทึกการรักษาและติดตามผล (Follow up) สามารถเรียกทำการบันทึกการรักษาและ ติดตามผล ได้ผ่าน 2 ช่องทาง 1. คลิกเมนู “ การรักษาและติดตามผล ” เลือกเมนู “ บันทึกกิจกรรมรักษา ” 2. หรือ สามารถคลิก “ กรอกข้อมูลการรักษาและ ติดตามผล ” ต่อจากการบันทึกลงทะเบียนได้เลย

48 14/11/2551DMIS for TB48 การรักษาและติดตามผล >> บันทึกกิจกรรมการรักษา

49 14/11/2551DMIS for TB49 ข้อมูลการตรวจติดตาม ข้อมูลการรักษา ข้อมูลโรคร่วมอื่น ๆ การนัดหมายครั้งต่อไป สรุปการรักษา

50 14/11/2551DMIS for TB50 ข้อเสนอปรับปรุง ส่วน “ การรักษาและติดตามผล ” ปัญหามีปุ่มรายการย่อยหลายรายการ – ข้อมูลการตรวจติดตาม – ข้อมูลการรักษา – ข้อมูลโรคร่วมอื่น ๆ – การนัดหมายครั้งต่อไป – สรุปการรักษา ทำให้ต้องเลือกและบันทึกข้อมูล “ วันที่ ” ในแต่ละรายการ ที่ไม่ได้ตรวจสอบอะไร เพื่อความสะดวกในการใช้งาน และลดข้อมูลที่ผิดพลาด อาจจะพิจารณารวมหรือลดปุ่มรายการย่อยเหล่านี้ อาจจะเพิ่มเงื่อนไขในการตรวจสอบข้อมูลบางรายการที่ จำเป็น และเชื่อมโยงข้อมูลกับ NAP ให้เหมาะสม

51 14/11/2551DMIS for TB51 หน้าแรก “ บันทึกกิจกรรมการรักษา ” แสดงประวัติ “ ลงทะเบียนครั้งนี้ ”

52 14/11/2551DMIS for TB52 “ ข้อมูลการตรวจติดตาม ” คลิก “ เพิ่ม ” เพื่อเพิ่มรายการใหม่

53 14/11/2551DMIS for TB53 รายการ “ ข้อมูลการตรวจ ติดตาม ” เมื่อคลิก “ เพิ่ม ” รายการใหม่

54 14/11/2551DMIS for TB54 “ ข้อมูลการรักษา ” คลิก “ เพิ่ม ” เพื่อเพิ่มรายการใหม่

55 14/11/2551DMIS for TB55 รายการ “ ข้อมูล การ รักษา ” เมื่อคลิก “ เพิ่ม ” รายการ ใหม่

56 14/11/2551DMIS for TB56 ถ้าค้นหาไม่พบ “ ขอให้เพิ่มข้อมูลแพทย์ ในเมนู “ การจัดการข้อมูลระบบ ”

57 14/11/2551DMIS for TB57 เลือก ยามาตรฐาน ( CAT Standard)

58 14/11/2551DMIS for TB58 โปรแกรม แสดง รายการ ยาให้ อัตโนมัติ ผู้ใช้ปรับ ขนาดยา ได้

59 14/11/2551DMIS for TB59 ข้อมูลการรักษาทั้งหมดของผู้ป่วย

60 14/11/2551DMIS for TB60 “ ข้อมูลโรคอื่น ๆ ” คลิก “ เพิ่ม ” เพื่อเพิ่มรายการใหม่

61 14/11/2551DMIS for TB61 รายการ “ ข้อมูลโรคอื่นๆ ” เมื่อคลิก “ เพิ่ม ” รายการ ใหม่

62 14/11/2551DMIS for TB62 ค้นหาข้อมูลโรค ตาม “ รหัสโรค (ICD-10) หรือ “ ชื่อโรค ”

63 14/11/2551DMIS for TB63 กรณีเป็น HIV และระบุ NAP number ได้ถูกต้อง และ ผู้ใช้สิทธิเข้าใช้โปรแกรม NAP ด้วย โปรแกรมสามารถดึงข้อมูล ที่เกี่ยวข้องมาแสดงให้ได้อัตโนมัติ

64 14/11/2551DMIS for TB64 กรณีเป็นผู้ป่วย HIV/AIDS แต่ระบุ NAP number ไม่ถูกต้อง โปรแกรมไม่อนุญาตให้ บันทึก

65 14/11/2551DMIS for TB65 “ ข้อมูลการนัดหมาย ” คลิก “ เพิ่ม ” เพื่อเพิ่มรายการใหม่

66 14/11/2551DMIS for TB66 รายการ “ ข้อมูลนัด หมาย ” เมื่อคลิก “ เพิ่ม ” รายการ ใหม่

67 14/11/2551DMIS for TB67

68 14/11/2551DMIS for TB68 “ ข้อมูลสรุปผลการรักษา ”

69 14/11/2551DMIS for TB69 ระบุ “ ผลการรักษา ” “ สรุปผลการรักษา ” ได้ก็ต่อเมื่อมี “ ข้อมูลการรักษา ” และ “ การตรวจติดตาม ” อย่างน้อย 1 ครั้ง

70 14/11/2551DMIS for TB70 การตรวจทางห้องปฏิบัติการ

71 14/11/2551DMIS for TB71 ข้อเสนอปรับปรุง ส่วน “ การตรวจทางห้องปฏิบัติการ ” ปรับปรุงเมนู “ บันทึกผลการตรวจทาง ห้องปฏิบัติการ ” ให้สามารถทำการบันทึกได้ สะดวกและง่ายยิ่งขึ้น

72 14/11/2551DMIS for TB72 “ การส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการ ” คลิก “ ค้นหา ” เพื่อค้นหารายงานส่งตรวจฯ คลิก “ เพิ่ม ” เพื่อเพิ่มรายการส่งตรวจฯ ใหม่

73 14/11/2551DMIS for TB73 ระบุ “ เลขประจำตัวประชาชน ” และ “ วันที่ส่งตรวจ Culture”

74 14/11/2551DMIS for TB74 โปรแกรมแสดงข้อมูลลงทะเบียน ครั้งนี้ เลือก “ ประเภทการส่งตรวจ ” และ “ หน่วยบริการที่ตรวจ ” ( ห้อง Lab) สามารถล็อครายชื่อห้อง Lab ได้

75 14/11/2551DMIS for TB75 บันทึกการทำผล culture จะอยู่ในเมนู “บันทึกผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการ” โดย 1.กรณีผู้บันทึกขอส่ง culture ไปทำที่รพ.อื่น แล้วผู้บันทึกต้องการบันทึกผล culture เอง ให้เลือกเมนู “บันทึกผลจากหน่วยบริการที่ส่งตรวจ” 2.กรณีผู้บันทึกขอส่ง culture ไปทำที่รพ.อื่น แล้วรพ.ผู้ทำ culture บันทึกเอง “บันทึกผลจากหน่วยบริการที่ตรวจ”

76 14/11/2551DMIS for TB76 “ ค้นหา ” รายการตรวจทางห้องปฏิบัติการ ตาม “ หน่วยบริการที่ส่งฯ ” หรือ “ หน่วยบริการที่ตรวจฯ ” ก็ได้ บันทึกผลตรวจ Lab

77 14/11/2551DMIS for TB77 ระบุผล Cultuer “Culture No”, “ วันที่ตรวจ ” และ “ ผลการตรวจ ” ระบุผล Identify

78 14/11/2551DMIS for TB78 การติดตามเยี่ยมบ้าน และ การตรวจคัดกรองผู้สัมผัสร่วม

79 14/11/2551DMIS for TB79 “ ค้นหา ” ข้อมูลติดตามการเยี่ยมบ้าน ”

80 14/11/2551DMIS for TB80 คลิกปุ่ม “ เลือก ” หน้ารายการที่ต้องการ “ เพิ่ม ” การติดตามเยี่ยมบ้าน

81 14/11/2551DMIS for TB81 แสดงประวัติลงทะเบียน ครั้งนี้ คลิก “ เพิ่ม ” เพื่อเพิ่ม ข้อมูลติดตามเยี่ยมบ้าน

82 14/11/2551DMIS for TB82 แสดงรายการข้อมูล “ ติดตามเยี่ยมบ้าน ”

83 14/11/2551DMIS for TB83

84 14/11/2551DMIS for TB84

85 14/11/2551DMIS for TB85 แสดงรายการ “ ติดตามเยี่ยมบ้าน ” ที่ ได้บันทึกแล้ว

86 14/11/2551DMIS for TB86 “ ค้นหา ” รายการ “ ข้อมูลการคัดกรองผู้สัมผัส ร่วม ”

87 14/11/2551DMIS for TB87 คลิกปุ่ม “ เลือก ” หน้ารายการที่ต้องการ “ เพิ่ม ” การคัดกรองผู้สัมผัสร่วม

88 14/11/2551DMIS for TB88 แสดงรายการข้อมูล “ การคัดกรองผู้สัมผัสร่วม ”

89 14/11/2551DMIS for TB89

90 14/11/2551DMIS for TB90 แสดงรายการ “ คัดกรองผู้สัมผัสร่วม ” ที่ได้บันทึกแล้ว

91 14/11/2551DMIS for TB91 การนำเข้าข้อมูล

92 14/11/2551DMIS for TB92 อัพโหลดไฟล์นำเข้า ตรวจสอบผลการนำเข้าข้อมูล

93 14/11/2551DMIS for TB93 คลิก “Browse” เพื่อเลือกไฟล์ที่ต้องการอัพโหลด คลิก “Import” เพื่อให้ทำการอัพโหลด

94 14/11/2551DMIS for TB94 ตรวจสอบสถานะของการนำเข้าข้อมูล ระบุ “ วันที่นำเข้าข้อมูล ” และหรือ “ สถานการณ์ นำเข้าข้อมูล ”

95 14/11/2551DMIS for TB95 โปรแกรมแสดงรายการข้อมูล “ นำเข้า ” ที่ค้นหา

96 14/11/2551DMIS for TB96 ผู้ใช้สามารถคลิก “Download” ข้างรายการนำเข้า ที่ปรากฏเพื่อเลือก download ผลการนำเข้าได้

97 14/11/2551DMIS for TB97 หรือเลือก “Open” เพื่อเปิดดูผลการนำเข้าข้อมูล

98 14/11/2551DMIS for TB98

99 14/11/2551DMIS for TB99

100 14/11/2551DMIS for TB100

101 14/11/2551DMIS for TB101

102 14/11/2551DMIS for TB102 รายงาน

103 14/11/2551DMIS for TB103 รายงาน มีพร้อมใช้แล้ว 5 รายงาน รอพัฒนาเพิ่มในปีนี้ ให้สิทธิผู้ใช้เรียกดูรายงานในเขตพื้นที่ รับผิดชอบได้ทันทีผ่านโปรแกรม ผู้ใช้สามารถเลือกบันทึกรายงานเก็บไว้ใน รูปแบบไฟล์ Excel ได้

104 14/11/2551DMIS for TB104 เลือกเมนู “ การออกรายงานและแบบฟอร์ม ต่างๆ ” เลือกหัวข้อเรื่องที่ต้องการ เช่น “ รายงานติดตาม ผู้ป่วย ” เลือกชื่อรายงานที่ต้องการ เช่น รายงานแจ้ง พื้นที่

105 14/11/2551DMIS for TB105 คลิกเลือก “ ขอบเขตข้อมูล ” ตามพื้นที่ รับผิดชอบ คลิกเลือกเงื่อนไขอื่น ๆ ที่ต้องการ เช่น รหัส หน่วยบริการ, ช่วงเวลาที่ต้องการ

106 14/11/2551DMIS for TB106

107 14/11/2551DMIS for TB107 ถ้า Browser ที่ใช้เช่น Internet Explorer ได้ ตั้งค่า Block pop-up อาจจะทำให้เปิด รายงานไม่ได้ ให้คลิกบนข้อความความเตือนที่ปรากฏ แล้ว เลือก “Download File…” เพื่อทำการ download รายงานที่เปิดนี้

108 14/11/2551DMIS for TB108 ปรากฏข้อความเตือน หรือ สอบถามให้ผู้ใช้ เลือกปุ่มตามที่ ต้องการ เช่น Open, Save, Cancel

109 14/11/2551DMIS for TB109 ตัวอย่างรายงานที่เปิดจากโปรแกรม ซึ่งสามารถ บันทึกไฟล์ในรูปแบบ Excel ได้

110 14/11/2551DMIS for TB110 ตัวอย่างรายงาน TB03

111 14/11/2551DMIS for TB111 ตัวอย่างรายงาน TB03

112 14/11/2551DMIS for TB112 การแจ้งปัญหา / ข้อเสนอแนะ ปัญหาเกี่ยวกับโปรแกรม เช่น พบ error message สามารถติดต่อ IT Helpdesk โทร. 0 2831 4000 ต่อ 2500 หรือสายตรง 0 2831 4040 Email address : ithelpdesk@nhso.go.th ปัญหาเกี่ยวกับการแก้ไขข้อมูล, แนวทางในการปฏิบัติ และอื่น ๆ ติดต่อ TB Coordinator ของ ร.พ. หรือ ทีมเอดส์ สปสช. โทร. 0 2831 4000 ต่อ 8140 Email address: aidscare@nhso.go.th

113 14/11/2551DMIS for TB113 ปัญหา - อุปสรรค smart TB สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

114 14/11/2551DMIS for TB114 หัวข้อสำคัญที่มีผลต่อการกรอกข้อมูล ลำดับที่หัวข้อสำคัญในการกรอกข้อมูลเพื่อลงทะเบียน ครั้งแรก เพื่อติดตาม กำกับ 1 เวชระเบียน +- 2 ลงทะเบียน – รักษา +- 2.3 วินิจฉัย / ตรวจติดตาม ++ 2.4 ตรวจ culture / DST +-+-+- 2.5 ข้อมูลการรักษา ++ 2.6 ข้อมูลการเยี่ยมบ้าน ++ 2.7 ข้อมูลโรคอื่น ๆ +-+-+- 2.8 ข้อมูลการคัดกรอกผู้สัมผัสร่วมบ้าน ++- 2.9 ข้อมูลการนัด +-+-+- หัวข้อสำคัญในที่มีผลต่อการจ่ายเงินชดเชย ได้แก่สีเขียวและสีแดง

115 14/11/2551DMIS for TB115 เพิ่มข้อมูลการกิจกรรมเมื่อลงทะเบียนครั้ง แรก สิ่งสำคัญในการกรอกข้อมูลเพื่อเบิกเงินชดเชย >> ต้องกรอกเดือนที่วินิจฉัย เดือนที่0 V 6.0.2.10 สามรถดูได้มี ”รายงานข้อมูลที่ไม่มีการวินิจฉัย” >> ต้องเลือกชนิดวัณโรค (ไม่ควรเลือก 0=ไม่ทราบ) >> ต้องระบุผลการรักษาระยะเข้มข้น >> ต้องระบุผลการรักษาเมื่อสิ้นสุดการรักษา

116 14/11/2551DMIS for TB116 เพิ่มข้อมูล “ การรักษา ” (alt+s) เมื่อลงทะเบียนครั้ง แรก 1. กรอกข้อมูลการตรวจติดตาม 5.บันทึกข้อมูล ทั้งหมด 4.บันทึก การจ่ายยา 2.กรอกข้อมูลการจ่ายยา 3.กรณีที่ต้องการปรับ ขนานยา และความแรง ได้ตามความต้องการ มักลืมกรอกการให้สูตรยา >> ระบบ 6.0.2.10 หากลืมบันทึก จะเตือนให้กรอก

117 14/11/2551DMIS for TB117 DMIS-TB – Online URL for training http://webtraining.nhso.go.th/TBWebApp ใช้ username / password รวมทั้ง “ เลขประจำตัวประชาชน ” สำหรับทดสอบ ตามเอกสารที่แจกให้


ดาวน์โหลด ppt 14/11/2551DMIS for TB1 โปรแกรมบริหารจัดการวัณโรค (DMIS - TB) 14 พฤศจิกายน 2551 สำนักบริหารสารสนเทศการประกัน สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google