งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โปรแกรมบริหารจัดการวัณโรค (DMIS - TB)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โปรแกรมบริหารจัดการวัณโรค (DMIS - TB)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โปรแกรมบริหารจัดการวัณโรค (DMIS - TB)
14 พฤศจิกายน 2551 สำนักบริหารสารสนเทศการประกัน สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 14/11/2551 DMIS for TB

2 การขอใช้งานโปรแกรม 14/11/2551 DMIS for TB

3 หน่วยงานที่สามารถขอใช้งานระบบ DMIS-TB
ร.พ. ที่ให้บริการ เพื่อกรอกบันทึกข้อมูลการให้บริการที่เกี่ยวข้องทั้งหมด เจ้าหน้าที่ห้อง Lab (ถ้าจะแยกจากเจ้าหน้าที่อื่น ๆ) เพื่อบันทึกการส่ง/การตรวจ/ผล Lab สปสช.เขต, สสจ., สคร., และศูนย์อนามัย เพื่อตรวจสอบรายงานในเขตพื้นที่รับผิดชอบ กรณี สคร. และ ศูนย์อนามัย สามารถมี user อยู่สองระดับคือ สำหรับผู้ให้บริการ ระดับหน่วยบริการ จะได้รับสิทธิ์เหมือนหน่วยบริการทั่วไป สำหรับนักวิชาการ ที่ต้องกำกับระดับเขต จะดูข้อมูลของหน่วยบริการอื่น ๆ ได้ แต่ ไม่สามารถเพิ่มหรือแก้ไขข้อมูลได้ 14/11/2551 DMIS for TB

4 ระบบการบริหารจัดการ User
TB coordinator ระดับหน่วยบริการ ระดับจังหวัด ระดับเขต สคร, สปสช. ระดับประเทศ คร., สปสช. เจ้าหน้าที่ห้อง Lab ระดับหน่วยงาน/หน่วยบริการ ระดับจัดการข้อมูลระบบ (user admin, basic data, …) ผู้บริหาร ระดับต่าง ๆ สำหรับดูรายงานเท่านั้น 14/11/2551 DMIS for TB

5 สรุปขั้นตอนการขอใช้โปรแกรม DMIS
โรงพยาบาล/หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง คัดเลือกและส่งรายชื่อพร้อมข้อมูลเกี่ยวกับ TB Manager / Coordinator หรือผู้ใช้ระดับอื่นๆ สปสช. ศูนย์บริหารจัดการเอดส์และวัณโรค หรือ สปสช. เขตพื้นที่ พิจารณาอนุมัติการสร้างรหัสผ่านให้กับ HIV และ/หรือ TB Manager / Coordinator ของโรงพยาบาล/หน่วยงาน ฝ่ายไอที (ส่วนกลางหรือเขต) สร้าง Username – Password ฝ่ายไอที แจ้ง Username – Password ให้กับ HIV, TB Manager / Coordinator ผ่านหน่วยงานต้นสังกัด 14/11/2551 DMIS for TB

6 แบบฟอร์มการขอรหัสผ่าน
รายละเอียดที่ต้องการ ชื่อ – สกุล เลขประจำตัวประชาชน โทรศัพท์ address ระบบแจ้งรหัสผ่านทาง สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือ บัตรข้าราชการ ลงนาม โดยผู้บังคับบัญชา ของหน่วยงาน บทบาทหน้าที่เกี่ยวกับงาน TB เช่น เจ้าหน้าที่/พยาบาลดูแลผู้ป่วย TB, TB coordinator (ได้สิทธิ์ทั้งหมด), เจ้าหน้าที่ห้อง Lab, แพทย์ผู้รักษา, ผู้บริหาร เพื่อดูรายงาน เป็นต้น 14/11/2551 DMIS for TB

7 ช่องทางการเรียกใช้โปรแกรม
14/11/2551 DMIS for TB

8 สำหรับผู้ให้บริการ > บริการออนไลน์
สำหรับผู้ให้บริการ > บริการออนไลน์ 14/11/2551 DMIS for TB

9 โครงการบริหารจัดการวัณโรค (DMIS-TB)
14/11/2551 DMIS for TB

10 หรือคลิกปุ่ม “DMIS-TB” 14/11/2551 DMIS for TB

11 การเปลี่ยนรหัสผ่าน บนหน้า Log in ของโปรแกรม คลิก “เปลี่ยนรหัสผ่าน”
กรอก ชื่อผู้ใช้ (Username), รหัสผ่านเดิม และ รหัสผ่านใหม่ ที่ต้องการ คลิก “ตกลง” เพื่อเปลี่ยนรหัสผ่านตามที่ระบุ 14/11/2551 DMIS for TB

12 เปลี่ยนรหัสผ่าน 14/11/2551 DMIS for TB

13 ระบุ ชื่อผู้ใช้, รหัสผ่านเดิม, และ รหัสผ่านใหม่ ที่ต้องการ
14/11/2551 DMIS for TB

14 กรณีผู้ใช้ในระบบ DMIS เดิม
ในการ Log in ครั้งแรก ระบบจะเชื่อมกับ username ใหม่อัตโนมัติ ให้จดบันทึก username และ password ใหม่ สำหรับใช้ในครั้งต่อไป เมื่อคลิก “ตกลง” จะเข้าสู่โปรแกรม และเป็นการยกเลิก username เก่า และเริ่มใช้ username ใหม่ทันที 14/11/2551 DMIS for TB

15 ถ้า Log in ไม่ผ่าน ระบบจะเตือน เช่น
รหัสผ่านหรือ ชื่อผู้ใช้ (username) ไม่ถูกต้อง ผู้ใช้ถูกยกเลิก มีสถานะ inactive มักเกิดจากการกรอกรหัสผ่านผิดหลายครั้ง รหัสผ่านหมดอายุ ระบบจะบังคับให้กรอกรหัสผ่านเดิม และ ใส่รหัสผ่านใหม่ (เหมือนเมื่อผู้ใช้คลิก “เปลี่ยนรหัสผ่าน” เอง) 14/11/2551 DMIS for TB

16 ภาพรวมระบบ DMIS - TB 14/11/2551 DMIS for TB

17 ภาพรวมของระบบ ปี หน่วยบริการใช้โปรแกรมแบบ offline ในการบันทึกข้อมูลบริการ เช่น Smart TB หรือ โปรแกรมอื่น ๆ หน่วยบริการ หรือ สสจ. ส่งข้อมูล export จากข้อ 1 ผ่านหน้าเวป สปสช. หน่วยบริการเบิกยาผ่านระบบ VMI ขององค์การเภสัชกรรม มีปัญหาเรื่อง การรวบรวมข้อมูล และ การออกรายงาน 14/11/2551 DMIS for TB

18 ภาพรวมของระบบ ปี 52 ช่วงแรกดำเนินการเหมือนปี 50 – 51
เปิดใช้งาน DMIS-TB ส่วน “การนำเข้าข้อมูล” และ“รายงาน” หน่วยบริการ หรือ สสจ. สามารถเลือกส่งข้อมูล export จาก offline ผ่านหน้าเวป สปสช. หรือ ผ่านโปรแกรม DMIS-TB ก็ได้ เปิดใช้งาน DMIS-TB ซึ่งหน่วยบริการสามารถเลือกกรอกผ่าน DMIS-TB ได้เลย ในอนาคตเมื่อพร้อมอาจจะเชื่อมโยงการจ่ายยาเข้าระบบ VMI ขององค์การเภสัชกรรม 14/11/2551 DMIS for TB

19 ตัวอย่าง HIV/Aids VMI Download Monitor On-line op NAP number
Registration On-line DMIS Induction & Follow up op Download interface Monitor NAP program ณ ร.พ. VMI NAP Offline การจ่ายชดเชย 14/11/2551 DMIS for TB

20 ช่องทางการส่ง/กระจายข้อมูล
ประเทศ ¦¡ . เขต รพ. สปสช. จังหวัด ผู้ใช้ทุกคนได้รับ username / password สำหรับ ส่งข้อมูล และเปิดดูรายงานในเขตพื้นที่รับผิดชอบ 14/11/2551 DMIS for TB

21 บริการตามสิทธิประโยชน์
ประชาชนผู้มีสิทธิ์ UC และลงทะเบียน DMIS-TB ณ หน่วยบริการประจำตามบัตร ได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นวัณโรคปอด และ/หรือ วัณโรคนอกปอด การจ่ายชดเชย จ่ายยาผ่านระบบ VMI จ่ายสนับสนุนค่าบริการเพิ่ม (On Top) จากบริการตามสิทธิประโยชน์ปกติ ตามแผนการรักษา CAT1, CAT2, CAT3, CAT4 14/11/2551 DMIS for TB

22 สรุปกระบวนการทำงานที่สำคัญ
กลุ่มเสี่ยง ตรวจ Lab, CXR TB ไม่เป็น TB ลงทะเบียน เบิกค่าตรวจตามระบบปกติของ UC จากงบเหมาจ่ายรายหัว บันทึก Lab, ยา, โรคร่วม, เยี่ยมบ้าน, และ คัดกรองผู้สัมผัสร่วม Follow-up หมายเหตุ: ผู้ป่วยลงทะเบียนได้หลายครั้ง แต่ ณ ช่วงเวลาใด ๆ มีลงทะเบียนรายการเดียว และต้อง “สรุปผลการรักษา” ครั้งก่อนแล้ว รักษาหาย? No Yes บันทึกสรุปผลการรักษา Report จบ 14/11/2551 DMIS for TB

23 14/11/2551 DMIS for TB

24 เมนูการทำงานหลักของโปรแกรม
การลงทะเบียนผู้ป่วย ประวัติการลงทะเบียน/รอลงทะเบียน การรักษาและติดตามผล การส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการ บันทึกผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการ การติดตามเยี่ยมบ้าน การตรวจคัดกรองผู้สัมผัสร่วม 14/11/2551 DMIS for TB

25 การจัดการข้อมูลระบบ ระบบมีเมนู “การจัดการข้อมูลระบบ” สำหรับให้ผู้ใช้ที่เกี่ยวข้องทำการจัดการข้อมูลพื้นฐานที่เกี่ยวของ เช่น หน่วยบริการ สามารถทำการบันทึกข้อมูลแพทย์ผู้ตรวจรักษาของหน่วยบริการ สำหรับเป็นค่าตั้งต้นสำหรับการค้นหาในโปรแกรม โดยไม่จำเป็นต้องพิมพ์ชื่อแพทย์ทุกครั้ง สามารถนำเข้าข้อมูล จากโปรแกรม Smart TB หรือ โปรแกรม offline อื่น ๆ ที่ รพ. ใช้ เข้าระบบ DMIS-TB ส่วนกลาง สามารถเพิ่มรายการ “ข้อมูลความรู้” 14/11/2551 DMIS for TB

26 เมนู “การจัดการข้อมูลระบบ”
เมนู “การจัดการข้อมูลระบบ” รายการ “ข้อมูลแพทย์ผู้ตรวจรักษา” 14/11/2551 DMIS for TB

27 หน่วยบริการจะคลิก “เพิ่ม” ข้อมูลแพทย์ผู้ตรวจรักษาของหน่วยงานตนเองได้
14/11/2551 DMIS for TB

28 ค้นหาชื่อแพทย์ จาก “เลขประจำตัวประชาชน”
ขอให้เพิ่มข้อมูลแพทย์ผู้ตรวจรักษา ก่อนที่จะเริ่มบันทึกข้อมูลส่วนอื่น ๆ 14/11/2551 DMIS for TB

29 หัวข้อ “ข้อมูลความรู้” ผ่านหน้าโปรแกรม DMIS-TB
14/11/2551 DMIS for TB

30 ข้อมูลที่ใช้ในการอ้างอิง
ข้อมูลสำคัญที่ใช้ เลขประจำตัวประชาชน วันที่ให้บริการ เช่น ลงทะเบียน, การรักษาและติดตามผล, การส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการ โปรแกรม DMIS-TB สามารถแสดงผล “สิทธิ” ย้อนหลังให้ได้ ดังนั้น “สิทธิการรักษาพยาบาล” ที่ปรากฏเป็นสิทธิ์ ณ วันที่รับบริการ (ที่ผู้ใช้ระบุในโปรแกรม) หากพบว่าสิทธิ “วันนี้” ไม่ตรงจริง ๆ ขอให้ ดำเนินการแจ้ง “ปลดสิทธิ์” ตามระเบียบงานทะเบียน สปสช. หรือติดต่อ 1330 เพื่อสอบถามเกี่ยวกับเอกสารที่ต้องใช้ประกอบแบบคำขอ 14/11/2551 DMIS for TB

31 หลักการทำงานทั่วไป เลือกเมนูหลักที่ต้องการทำงาน
คลิกปุ่ม “ค้นหา” เพื่อค้นหาตามเงื่อนไขที่เลือก คลิกปุ่ม “เพิ่ม” เพื่อเพิ่มข้อมูลของเมนูนั้น ๆ ในการ “เพิ่ม” จะเริ่มต้นจากการ “ค้นหา” ข้อมูลประชากร และ สิทธิการรักษา ณ วันที่ให้บริการทุกครั้ง โดยให้ระบุ “เลขประจำตัวประชาชน” และ “วันที่ให้บริการ” โปรแกรมทำการตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้นตามเงื่อนไขที่กำหนด และ แสดง “ข้อความเตือน” ที่เกี่ยวข้องให้ทราบ 14/11/2551 DMIS for TB

32 การลงทะเบียนผู้ป่วยวัณโรค
14/11/2551 DMIS for TB

33 จ่ายชดเชยตามประเภทผู้ป่วย
CAT1, CAT2, CAT3 มีผลตรวจเสมหะ 2 ชุด เมื่อสิ้นสุดการรักษา มีผล CXR อย่างน้อย 1 ครั้ง (กรณีวัณโรคในปอด) (ยกเว้นมีผลเสมหะ +ve 2 ครั้งขึ้นไป) สูตรยาตามแนวทางเวชปฏิบัติ มีตรวจเยี่ยมและติดตามการรักษาอย่างน้อย 2 ครั้ง และนัดผู้ป่วยตามเกณฑ์ เงื่อนไขเพิ่มเติม เช่น ผู้ป่วยขาดยา, การรักษาล้มเหลว, เสียชีวิตระหว่างการรักษา, การโอนย้ายผู้ป่วย, ไม่ใช้สูตรยาตามแนวทางฯ 14/11/2551 DMIS for TB

34 จ่ายชดเชยตามประเภทผู้ป่วย
CAT4 ลงทะเบียนที่ รพศ., รพท., รพ.มหาวิทยาลัย, สคร., หรือ ร.พ. อื่นๆ ที่มีความพร้อมและสมัครร่วมโครงการ มีผลตรวจเสมหะ ตามที่กำหนด สูตรยาตามแนวทางเวชปฏิบัติ มีตรวจเยี่ยมและติดตามการรักษาอย่างน้อยสัปดาห์ละครั้ง เงื่อนไขเพิ่มเติม เช่น ผู้ป่วยขาดยา, การรักษาล้มเหลว, เสียชีวิตระหว่างการรักษา, การโอนย้ายผู้ป่วย, ไม่ใช้สูตรยาตามแนวทางฯ 14/11/2551 DMIS for TB

35 ปัญหาที่พบ ได้รับการจ่ายชดเชยน้อย เนื่องจาก ข้อมูลส่วนใหญ่ไม่เข้าเกณฑ์การจ่ายชดเชย กำลังดำเนินการสรุปข้อมูลทั้งหมด ทั้งที่จ่ายชดเชยได้และไม่ได้ พร้อมเหตุผล เผยแพร่ให้หน่วยบริการทราบ ผ่าน สปสช. เขตพื้นที่ 14/11/2551 DMIS for TB

36 >> สามารถบันทึกได้ก่อนกรณีที่ยังไม่แน่
การลงทะเบียน >> สามารถบันทึกได้ก่อนกรณีที่ยังไม่แน่ โดยเลือกเป็นลงทะเบียนผู้ป่วยกรณี “รอลงทะเบียน” >>หากผู้ป่วยมีการลงทะเบียนใน tb03 แล้วให้เลือก ลงทะเบียนเป็นกรณี “ลงทะเบียน” 14/11/2551 DMIS for TB

37 ข้อเสนอปรับปรุง ส่วน “การลงทะเบียน”
ข้อเสนอปรับปรุง ส่วน “การลงทะเบียน” พิจารณารวมเมนู “ค้นหา...” และ “บันทึก...” หารือยกเลิกเมนู “รอลงทะเบียน” … ยังจำเป็น? 14/11/2551 DMIS for TB

38 ค้นหาข้อมูลทะเบียน “ลงทะเบียนใหม่” กรณีเคยลงทะเบียน และเป็นวัณโรคซ้ำ
14/11/2551 DMIS for TB

39 บันทึกข้อมูลการลงทะเบียน (รายใหม่)
บันทึกข้อมูลการลงทะเบียน (รายใหม่) ระบุ “เลขประจำตัวประชาชน” และ “วันที่ลงทะเบียน” หรือค้นหาจาก “ชื่อ-สกุล” 14/11/2551 DMIS for TB

40 โปรแกรมแสดงข้อมูลพื้นฐานให้อัตโนมัติ
ผู้ใช้กรอกข้อมูลที่จำเป็น 14/11/2551 DMIS for TB

41 14/11/2551 DMIS for TB

42 ข้อความเตือนก่อน “บันทึก”
14/11/2551 DMIS for TB

43 แสดงข้อมูลให้ตรวจสอบก่อน “ยืนยัน”
14/11/2551 DMIS for TB

44 แจ้ง “บันทึกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว” หลังบันทึกและยืนยัน
และสามารถคลิก “กรอกข้อมูลการรักษาและติดตามผล” เพื่อบันทึกการรักษาและติดตามผลต่อได้เลย 14/11/2551 DMIS for TB

45 ไม่อนุญาตให้ลงทะเบียนซ้ำ ถ้ายังไม่ได้ “สรุปผลการรักษา”
ไม่อนุญาตให้ลงทะเบียนซ้ำ ถ้ายังไม่ได้ “สรุปผลการรักษา” 14/11/2551 DMIS for TB

46 บันทึกการรักษาและติดตามผล (Follow up)
14/11/2551 DMIS for TB

47 บันทึกการรักษาและติดตามผล (Follow up)
สามารถเรียกทำการบันทึกการรักษาและติดตามผล ได้ผ่าน 2 ช่องทาง คลิกเมนู “การรักษาและติดตามผล” เลือกเมนู “บันทึกกิจกรรมรักษา” หรือ สามารถคลิก “กรอกข้อมูลการรักษาและติดตามผล” ต่อจากการบันทึกลงทะเบียนได้เลย 14/11/2551 DMIS for TB

48 การรักษาและติดตามผล >> บันทึกกิจกรรมการรักษา
การรักษาและติดตามผล >> บันทึกกิจกรรมการรักษา 14/11/2551 DMIS for TB

49 การนัดหมายครั้งต่อไป สรุปการรักษา
ข้อมูลการตรวจติดตาม ข้อมูลการรักษา ข้อมูลโรคร่วมอื่น ๆ การนัดหมายครั้งต่อไป สรุปการรักษา 14/11/2551 DMIS for TB

50 ข้อเสนอปรับปรุง ส่วน “การรักษาและติดตามผล”
ข้อเสนอปรับปรุง ส่วน “การรักษาและติดตามผล” ปัญหามีปุ่มรายการย่อยหลายรายการ ข้อมูลการตรวจติดตาม ข้อมูลการรักษา ข้อมูลโรคร่วมอื่น ๆ การนัดหมายครั้งต่อไป สรุปการรักษา ทำให้ต้องเลือกและบันทึกข้อมูล “วันที่” ในแต่ละรายการที่ไม่ได้ตรวจสอบอะไร เพื่อความสะดวกในการใช้งาน และลดข้อมูลที่ผิดพลาด อาจจะพิจารณารวมหรือลดปุ่มรายการย่อยเหล่านี้ อาจจะเพิ่มเงื่อนไขในการตรวจสอบข้อมูลบางรายการที่จำเป็น และเชื่อมโยงข้อมูลกับ NAP ให้เหมาะสม 14/11/2551 DMIS for TB

51 หน้าแรก “บันทึกกิจกรรมการรักษา” แสดงประวัติ “ลงทะเบียนครั้งนี้”
14/11/2551 DMIS for TB

52 “ข้อมูลการตรวจติดตาม” คลิก “เพิ่ม” เพื่อเพิ่มรายการใหม่
14/11/2551 DMIS for TB

53 รายการ “ข้อมูลการตรวจติดตาม” เมื่อคลิก “เพิ่ม” รายการใหม่
14/11/2551 DMIS for TB

54 คลิก “เพิ่ม” เพื่อเพิ่มรายการใหม่
“ข้อมูลการรักษา” คลิก “เพิ่ม” เพื่อเพิ่มรายการใหม่ 14/11/2551 DMIS for TB

55 รายการ “ข้อมูลการรักษา” เมื่อคลิก “เพิ่ม” รายการใหม่
14/11/2551 DMIS for TB

56 ถ้าค้นหาไม่พบ “ขอให้เพิ่มข้อมูลแพทย์ ในเมนู “การจัดการข้อมูลระบบ”
ถ้าค้นหาไม่พบ “ขอให้เพิ่มข้อมูลแพทย์ ในเมนู “การจัดการข้อมูลระบบ” 14/11/2551 DMIS for TB

57 เลือก ยามาตรฐาน (CAT Standard)
14/11/2551 DMIS for TB

58 โปรแกรมแสดงรายการยาให้อัตโนมัติ
ผู้ใช้ปรับขนาดยาได้ 14/11/2551 DMIS for TB

59 ข้อมูลการรักษาทั้งหมดของผู้ป่วย
14/11/2551 DMIS for TB

60 คลิก “เพิ่ม” เพื่อเพิ่มรายการใหม่
“ข้อมูลโรคอื่น ๆ” คลิก “เพิ่ม” เพื่อเพิ่มรายการใหม่ 14/11/2551 DMIS for TB

61 รายการ “ข้อมูลโรคอื่นๆ” เมื่อคลิก “เพิ่ม” รายการใหม่
รายการ “ข้อมูลโรคอื่นๆ” เมื่อคลิก “เพิ่ม” รายการใหม่ 14/11/2551 DMIS for TB

62 ค้นหาข้อมูลโรค ตาม “รหัสโรค (ICD-10) หรือ “ชื่อโรค”
14/11/2551 DMIS for TB

63 กรณีเป็น HIV และระบุ NAP number ได้ถูกต้อง และ
โปรแกรมสามารถดึงข้อมูล ที่เกี่ยวข้องมาแสดงให้ได้อัตโนมัติ 14/11/2551 DMIS for TB

64 กรณีเป็นผู้ป่วย HIV/AIDS แต่ระบุ NAP number ไม่ถูกต้อง โปรแกรมไม่อนุญาตให้บันทึก
14/11/2551 DMIS for TB

65 คลิก “เพิ่ม” เพื่อเพิ่มรายการใหม่
“ข้อมูลการนัดหมาย” คลิก “เพิ่ม” เพื่อเพิ่มรายการใหม่ 14/11/2551 DMIS for TB

66 รายการ “ข้อมูลนัดหมาย” เมื่อคลิก “เพิ่ม” รายการใหม่
รายการ “ข้อมูลนัดหมาย” เมื่อคลิก “เพิ่ม” รายการใหม่ 14/11/2551 DMIS for TB

67 14/11/2551 DMIS for TB

68 “ข้อมูลสรุปผลการรักษา”
14/11/2551 DMIS for TB

69 ระบุ “ผลการรักษา” “สรุปผลการรักษา” ได้ก็ต่อเมื่อมี “ข้อมูลการรักษา” และ “การตรวจติดตาม” อย่างน้อย 1 ครั้ง 14/11/2551 DMIS for TB

70 การตรวจทางห้องปฏิบัติการ
14/11/2551 DMIS for TB

71 ข้อเสนอปรับปรุง ส่วน “การตรวจทางห้องปฏิบัติการ”
ข้อเสนอปรับปรุง ส่วน “การตรวจทางห้องปฏิบัติการ” ปรับปรุงเมนู “บันทึกผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการ” ให้สามารถทำการบันทึกได้สะดวกและง่ายยิ่งขึ้น 14/11/2551 DMIS for TB

72 “การส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการ” คลิก “ค้นหา” เพื่อค้นหารายงานส่งตรวจฯ
คลิก “เพิ่ม” เพื่อเพิ่มรายการส่งตรวจฯ ใหม่ 14/11/2551 DMIS for TB

73 ระบุ “เลขประจำตัวประชาชน” และ “วันที่ส่งตรวจ Culture”
14/11/2551 DMIS for TB

74 โปรแกรมแสดงข้อมูลลงทะเบียนครั้งนี้
เลือก “ประเภทการส่งตรวจ” และ “หน่วยบริการที่ตรวจ” (ห้อง Lab) สามารถล็อครายชื่อห้อง Lab ได้ 14/11/2551 DMIS for TB

75 บันทึกการทำผล culture จะอยู่ในเมนู
“บันทึกผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการ” โดย กรณีผู้บันทึกขอส่ง culture ไปทำที่รพ.อื่น แล้วผู้บันทึกต้องการบันทึกผล culture เองให้เลือกเมนู “บันทึกผลจากหน่วยบริการที่ส่งตรวจ” กรณีผู้บันทึกขอส่ง culture ไปทำที่รพ.อื่น แล้วรพ.ผู้ทำ culture บันทึกเอง “บันทึกผลจากหน่วยบริการที่ตรวจ” 14/11/2551 DMIS for TB

76 บันทึกผลตรวจ Lab “ค้นหา” รายการตรวจทางห้องปฏิบัติการ ตาม “หน่วยบริการที่ส่งฯ” หรือ “หน่วยบริการที่ตรวจฯ” ก็ได้ 14/11/2551 DMIS for TB

77 ระบุผล Cultuer “Culture No”, “วันที่ตรวจ” และ “ผลการตรวจ”
ระบุผล Identify 14/11/2551 DMIS for TB

78 การติดตามเยี่ยมบ้าน และ การตรวจคัดกรองผู้สัมผัสร่วม
14/11/2551 DMIS for TB

79 “ค้นหา” ข้อมูลติดตามการเยี่ยมบ้าน”
14/11/2551 DMIS for TB

80 คลิกปุ่ม “เลือก” หน้ารายการที่ต้องการ “เพิ่ม” การติดตามเยี่ยมบ้าน
14/11/2551 DMIS for TB

81 แสดงประวัติลงทะเบียนครั้งนี้
คลิก “เพิ่ม” เพื่อเพิ่มข้อมูลติดตามเยี่ยมบ้าน 14/11/2551 DMIS for TB

82 แสดงรายการข้อมูล “ติดตามเยี่ยมบ้าน”
14/11/2551 DMIS for TB

83 14/11/2551 DMIS for TB

84 14/11/2551 DMIS for TB

85 แสดงรายการ “ติดตามเยี่ยมบ้าน” ที่ได้บันทึกแล้ว
แสดงรายการ “ติดตามเยี่ยมบ้าน” ที่ได้บันทึกแล้ว 14/11/2551 DMIS for TB

86 “ค้นหา” รายการ “ข้อมูลการคัดกรองผู้สัมผัสร่วม”
14/11/2551 DMIS for TB

87 คลิกปุ่ม “เลือก” หน้ารายการที่ต้องการ “เพิ่ม” การคัดกรองผู้สัมผัสร่วม
14/11/2551 DMIS for TB

88 แสดงรายการข้อมูล “การคัดกรองผู้สัมผัสร่วม”
แสดงรายการข้อมูล “การคัดกรองผู้สัมผัสร่วม” 14/11/2551 DMIS for TB

89 14/11/2551 DMIS for TB

90 แสดงรายการ “คัดกรองผู้สัมผัสร่วม” ที่ได้บันทึกแล้ว
แสดงรายการ “คัดกรองผู้สัมผัสร่วม” ที่ได้บันทึกแล้ว 14/11/2551 DMIS for TB

91 การนำเข้าข้อมูล 14/11/2551 DMIS for TB

92 ตรวจสอบผลการนำเข้าข้อมูล
อัพโหลดไฟล์นำเข้า ตรวจสอบผลการนำเข้าข้อมูล 14/11/2551 DMIS for TB

93 คลิก “Browse” เพื่อเลือกไฟล์ที่ต้องการอัพโหลด
คลิก “Import” เพื่อให้ทำการอัพโหลด 14/11/2551 DMIS for TB

94 ตรวจสอบสถานะของการนำเข้าข้อมูล
ระบุ “วันที่นำเข้าข้อมูล” และหรือ “สถานการณ์นำเข้าข้อมูล” 14/11/2551 DMIS for TB

95 โปรแกรมแสดงรายการข้อมูล “นำเข้า” ที่ค้นหา
14/11/2551 DMIS for TB

96 ผู้ใช้สามารถคลิก “Download” ข้างรายการนำเข้าที่ปรากฏเพื่อเลือก download ผลการนำเข้าได้
14/11/2551 DMIS for TB

97 หรือเลือก “Open” เพื่อเปิดดูผลการนำเข้าข้อมูล
14/11/2551 DMIS for TB

98 14/11/2551 DMIS for TB

99 14/11/2551 DMIS for TB

100 14/11/2551 DMIS for TB

101 14/11/2551 DMIS for TB

102 รายงาน 14/11/2551 DMIS for TB

103 รายงาน มีพร้อมใช้แล้ว 5 รายงาน รอพัฒนาเพิ่มในปีนี้
ให้สิทธิผู้ใช้เรียกดูรายงานในเขตพื้นที่รับผิดชอบได้ทันทีผ่านโปรแกรม ผู้ใช้สามารถเลือกบันทึกรายงานเก็บไว้ในรูปแบบไฟล์ Excel ได้ 14/11/2551 DMIS for TB

104 เลือกเมนู “การออกรายงานและแบบฟอร์มต่างๆ”
เลือกหัวข้อเรื่องที่ต้องการ เช่น “รายงานติดตามผู้ป่วย” เลือกชื่อรายงานที่ต้องการ เช่น รายงานแจ้งพื้นที่ 14/11/2551 DMIS for TB

105 คลิกเลือก “ขอบเขตข้อมูล” ตามพื้นที่รับผิดชอบ
คลิกเลือกเงื่อนไขอื่น ๆ ที่ต้องการ เช่น รหัสหน่วยบริการ, ช่วงเวลาที่ต้องการ 14/11/2551 DMIS for TB

106 14/11/2551 DMIS for TB

107 ถ้า Browser ที่ใช้เช่น Internet Explorer ได้ตั้งค่า Block pop-up อาจจะทำให้เปิดรายงานไม่ได้
ให้คลิกบนข้อความความเตือนที่ปรากฏ แล้วเลือก “Download File…” เพื่อทำการ download รายงานที่เปิดนี้ 14/11/2551 DMIS for TB

108 ปรากฏข้อความเตือน หรือ สอบถามให้ผู้ใช้เลือกปุ่มตามที่ต้องการ เช่น Open, Save, Cancel
14/11/2551 DMIS for TB

109 ตัวอย่างรายงานที่เปิดจากโปรแกรม ซึ่งสามารถบันทึกไฟล์ในรูปแบบ Excel ได้
14/11/2551 DMIS for TB

110 ตัวอย่างรายงาน TB03 14/11/2551 DMIS for TB

111 ตัวอย่างรายงาน TB03 14/11/2551 DMIS for TB

112 การแจ้งปัญหา / ข้อเสนอแนะ
ปัญหาเกี่ยวกับโปรแกรม เช่น พบ error message สามารถติดต่อ IT Helpdesk โทร ต่อ 2500 หรือสายตรง address : ปัญหาเกี่ยวกับการแก้ไขข้อมูล, แนวทางในการปฏิบัติ และอื่น ๆ ติดต่อ TB Coordinator ของ ร.พ. หรือ ทีมเอดส์ สปสช. โทร ต่อ address: 14/11/2551 DMIS for TB

113 ปัญหา-อุปสรรค smart TB
สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 14/11/2551 DMIS for TB

114 หัวข้อสำคัญที่มีผลต่อการกรอกข้อมูล
ลำดับที่ หัวข้อสำคัญในการกรอกข้อมูล เพื่อลงทะเบียนครั้งแรก เพื่อติดตามกำกับ 1 เวชระเบียน + - 2 ลงทะเบียน – รักษา 2.3 วินิจฉัย / ตรวจติดตาม 2.4 ตรวจ culture / DST +- 2.5 ข้อมูลการรักษา 2.6 ข้อมูลการเยี่ยมบ้าน 2.7 ข้อมูลโรคอื่น ๆ 2.8 ข้อมูลการคัดกรอกผู้สัมผัสร่วมบ้าน 2.9 ข้อมูลการนัด หัวข้อสำคัญในที่มีผลต่อการจ่ายเงินชดเชย ได้แก่สีเขียวและสีแดง 14/11/2551 DMIS for TB

115 เพิ่มข้อมูลการกิจกรรมเมื่อลงทะเบียนครั้งแรก
สิ่งสำคัญในการกรอกข้อมูลเพื่อเบิกเงินชดเชย >> ต้องกรอกเดือนที่วินิจฉัย เดือนที่0 V สามรถดูได้มี ”รายงานข้อมูลที่ไม่มีการวินิจฉัย” >> ต้องเลือกชนิดวัณโรค (ไม่ควรเลือก 0=ไม่ทราบ) >> ต้องระบุผลการรักษาระยะเข้มข้น >> ต้องระบุผลการรักษาเมื่อสิ้นสุดการรักษา 14/11/2551 DMIS for TB

116 เพิ่มข้อมูล “การรักษา” (alt+s) เมื่อลงทะเบียนครั้งแรก
มักลืมกรอกการให้สูตรยา >> ระบบ หากลืมบันทึก จะเตือนให้กรอก 1. กรอกข้อมูลการตรวจติดตาม 2.กรอกข้อมูลการจ่ายยา 3.กรณีที่ต้องการปรับขนานยา และความแรงได้ตามความต้องการ 4.บันทึก การจ่ายยา 5.บันทึกข้อมูลทั้งหมด 14/11/2551 DMIS for TB

117 DMIS-TB – Online URL for training
ใช้ username / password รวมทั้ง “เลขประจำตัวประชาชน” สำหรับทดสอบ ตามเอกสารที่แจกให้ 14/11/2551 DMIS for TB


ดาวน์โหลด ppt โปรแกรมบริหารจัดการวัณโรค (DMIS - TB)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google