งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

แบบการตรวจสอบการบริหารการเงินบัญชี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "แบบการตรวจสอบการบริหารการเงินบัญชี"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 แบบการตรวจสอบการบริหารการเงินบัญชี
กำหนดประเด็นการตรวจสอบที่สำคัญไว้ 4 ประเด็นคือ 1. แผนการใช้จ่ายเงิน เพื่อตรวจสอบการจัดทำและการใช้จ่ายเงินเป็นไปตามแผน 2. ยอดเงินคงเหลือ เพื่อตรวจสอบยอดเงินที่ปรากฏตามบัญชี หรือรายงาน ณ เวลาใด เวลาหนึ่ง

2 3. การจัดทำบัญชี เพื่อตรวจสอบการจัดทำถูกต้องและตามหลักการบัญชีและน่าเชื่อถือ
4. รายงานการเงิน เพื่อตรวจสอบการจัดทำถูกต้อง ครบถ้วนตามที่ระเบียบกำหนดและทันเวลา สามารถนำไปใช้ประโยชน์อ้างอิงได้

3 วิธีการตรวจสอบการบริหารการเงินบัญชี
1. ประเด็นการตรวจสอบแผนการใช้จ่ายเงิน มีวิธีการตรวจสอบ คือ ขอดูแผนการใช้จ่ายเงินว่ามีการจัดทำหรือไม่ 2. ประเด็นการตรวจสอบการเงินเป็นการตรวจเพื่อดูความ ถูกต้องครบถ้วนเป็นปัจจุบัน และขั้นตอนการปฏิบัติงาน หลักฐานที่เกี่ยวข้องเป็นไปตามที่กฎหมายระเบียบกำหนด

4 กำหนดประเด็นการตรวจสอบการเงิน ไว้ 3 ประเด็น คือ
2.1 ยอดเงินคงเหลือ วิธีการตรวจสอบคือ (1) ตรวจนับเงินสดจริง (2) ยืนยันยอดเงินฝากธนาคาร 2.2 การจัดทำบัญชี ตรวจสอบหลักฐานทางบัญชี ประกอบกับหลักฐานอื่น ๆ

5 ยอดคงเหลือที่ปรากฏในบัญชีและรายงาน หากมีการ
2.3 การจัดทำรายงาน ตรวจสอบรายการบัญชีที่ปรากฏ ในรายงานการเงิน 3. นำข้อมูลที่ตรวจนับเงินสดและยืนยันยอดเงินฝากธนาคาร เงินฝากคลัง เงินฝากส่วนราชการมาเปรียบเทียบกับ ยอดคงเหลือที่ปรากฏในบัญชีและรายงาน หากมีการ จัดทำบัญชีและรายงานถูกต้อง ผลต้องตรงกัน


ดาวน์โหลด ppt แบบการตรวจสอบการบริหารการเงินบัญชี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google