งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

แบบการตรวจสอบการ บริหารการเงินบัญชี กำหนดประเด็นการตรวจสอบ ที่สำคัญไว้ 4 ประเด็นคือ 4 ประเด็นคือ 1. แผนการใช้จ่ายเงิน เพื่อ ตรวจสอบการจัดทำและ การใช้จ่ายเงินเป็นไปตาม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "แบบการตรวจสอบการ บริหารการเงินบัญชี กำหนดประเด็นการตรวจสอบ ที่สำคัญไว้ 4 ประเด็นคือ 4 ประเด็นคือ 1. แผนการใช้จ่ายเงิน เพื่อ ตรวจสอบการจัดทำและ การใช้จ่ายเงินเป็นไปตาม."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 แบบการตรวจสอบการ บริหารการเงินบัญชี กำหนดประเด็นการตรวจสอบ ที่สำคัญไว้ 4 ประเด็นคือ 4 ประเด็นคือ 1. แผนการใช้จ่ายเงิน เพื่อ ตรวจสอบการจัดทำและ การใช้จ่ายเงินเป็นไปตาม แผน 2. ยอดเงินคงเหลือ เพื่อ ตรวจสอบยอดเงินที่ปรากฏ ตามบัญชี หรือรายงาน ณ เวลาใด เวลาหนึ่ง

2 3. การจัดทำบัญชี เพื่อตรวจสอบ การจัดทำถูกต้องและตาม หลักการบัญชีและน่าเชื่อถือ 4. รายงานการเงิน เพื่อตรวจสอบ การจัดทำถูกต้อง ครบถ้วนตามที่ ระเบียบกำหนดและทันเวลา สามารถนำไปใช้ประโยชน์อ้างอิง ได้

3 วิธีการตรวจสอบการ บริหารการเงินบัญชี 1. ประเด็นการตรวจสอบแผนการใช้ จ่ายเงิน มีวิธีการตรวจสอบ คือ ขอดูแผนการใช้จ่ายเงินว่ามีการ จัดทำหรือไม่ 2. ประเด็นการตรวจสอบการเงินเป็น การตรวจเพื่อดูความ ถูกต้องครบถ้วนเป็นปัจจุบัน และ ขั้นตอนการปฏิบัติงาน หลักฐาน ที่เกี่ยวข้องเป็นไปตามที่กฎหมาย ระเบียบกำหนด ถูกต้องครบถ้วนเป็นปัจจุบัน และ ขั้นตอนการปฏิบัติงาน หลักฐาน ที่เกี่ยวข้องเป็นไปตามที่กฎหมาย ระเบียบกำหนด

4 กำหนดประเด็นการตรวจสอบ การเงิน ไว้ 3 ประเด็น คือ 2.1 ยอดเงินคงเหลือ วิธีการ ตรวจสอบคือ (1) ตรวจนับเงินสดจริง (1) ตรวจนับเงินสดจริง (2) ยืนยันยอดเงินฝากธนาคาร (2) ยืนยันยอดเงินฝากธนาคาร 2.2 การจัดทำบัญชี ตรวจสอบ หลักฐานทางบัญชี ประกอบกับหลักฐานอื่น ๆ ประกอบกับหลักฐานอื่น ๆ

5 2.3 การจัดทำรายงาน ตรวจสอบ รายการบัญชีที่ปรากฏ 2.3 การจัดทำรายงาน ตรวจสอบ รายการบัญชีที่ปรากฏ ในรายงานการเงิน ในรายงานการเงิน 3. นำข้อมูลที่ตรวจนับเงินสดและ ยืนยันยอดเงินฝากธนาคาร เงิน ฝากคลัง เงินฝากส่วนราชการมา เปรียบเทียบกับ ยอดคงเหลือที่ปรากฏในบัญชีและ รายงาน หากมีการ ยอดคงเหลือที่ปรากฏในบัญชีและ รายงาน หากมีการ จัดทำบัญชีและรายงานถูกต้อง ผลต้องตรงกัน จัดทำบัญชีและรายงานถูกต้อง ผลต้องตรงกัน


ดาวน์โหลด ppt แบบการตรวจสอบการ บริหารการเงินบัญชี กำหนดประเด็นการตรวจสอบ ที่สำคัญไว้ 4 ประเด็นคือ 4 ประเด็นคือ 1. แผนการใช้จ่ายเงิน เพื่อ ตรวจสอบการจัดทำและ การใช้จ่ายเงินเป็นไปตาม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google