งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เงินรายได้สถานศึกษา หมายความว่า บรรดารายได้ที่เกิดจาก - ผลประโยชน์ที่เกิดจากที่ราชพัสดุ - เบี้ยปรับที่เกิดจากการผิดสัญญาลาศึกษา - เบี้ยปรับที่เกิดจากการผิดสัญญา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เงินรายได้สถานศึกษา หมายความว่า บรรดารายได้ที่เกิดจาก - ผลประโยชน์ที่เกิดจากที่ราชพัสดุ - เบี้ยปรับที่เกิดจากการผิดสัญญาลาศึกษา - เบี้ยปรับที่เกิดจากการผิดสัญญา."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เงินรายได้สถานศึกษา หมายความว่า บรรดารายได้ที่เกิดจาก - ผลประโยชน์ที่เกิดจากที่ราชพัสดุ - เบี้ยปรับที่เกิดจากการผิดสัญญาลาศึกษา - เบี้ยปรับที่เกิดจากการผิดสัญญา การซื้อ ทรัพย์สินหรือจ้างทำของที่ ดำเนินการโดยใช้เงินงบประมาณ - เงินที่มีผู้มอบให้ - เงินหรือผลประโยชน์อื่นที่สถานศึกษาได้รับไว้ เป็นกรรมสิทธิ์ แต่ไม่รวมถึงเงินงบประมาณรายจ่าย

2 หลักการใช้จ่ายเงินรายได้ สถานศึกษา 1. เฉพาะเป็นค่าใช้จ่ายหรือก่อหนี้ผูกพันในการ จัดการศึกษา และที่เกี่ยวเนื่องกับการจัดการศึกษา - ตามหลักเกณฑ์ อัตรา และวิธีการที่ สพฐ. กำหนด 2. เงินรายได้ที่เป็นเงินบริจาคโดยมีวัตถุประสงค์ ชัดเจน ให้จ่ายหรือ ก่อหนี้ผูกพันได้ตาม วัตถุประสงค์ของผู้บริจาค 3. การอนุมัติการจ่ายเงิน และการก่อหนี้ผูกพัน - เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เลขาธิการ กพฐ. กำหนด

3 การใช้จ่ายเงินรายได้สถานศึกษา 1. รายจ่ายงบบุคลากร รายการค่าจ้างชั่วคราว 2. รายจ่ายงบดำเนินงาน ยกเว้นค่าใช้จ่ายเดินทาง ไปราชการต่างประเทศ 3. รายจ่ายงบเงินอุดหนุน สำหรับช่วยเหลือนักเรียน ที่ยากจนและขาดแคลน 4. รายจ่ายงบลงทุน - ค่าครุภัณฑ์ต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท - ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างต่อรายการต่ำกว่า 10 ล้านบาท 5. สมทบค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้างตาม ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ 6. การใช้จ่ายตามข้อ 1 ถึง 5 ให้เป็นไปตาม แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงินรายได้ สถานศึกษา

4 การยืมเงินรายได้สถานศึกษา 1. เพื่อใช้ทดรองจ่าย 2. เพื่อจัดหารายได้ของสถานศึกษา 3. เพื่อทดรองจ่ายสวัสดิการของ ข้าราชการและลูกจ้าง

5 อำนาจ การอนุมัติจ่ายเงิน การอนุมัติจ่ายเงินยืม การก่อหนี้ผูกพัน การสั่งซื้อสั่งจ้างและการดำเนินการทั้ง ปวงตามระเบียบ ว่าด้วยการพัสดุฯ พ. ศ.2535 1. ผอ. สถานศึกษา ครั้งละไม่เกิน 10 ล้าน 2. ผอ. สพท. ครั้งละไม่เกิน 12 ล้าน บาท 3. ผอ. สคส. ครั้งละไม่เกิน 12 ล้านบาท

6 อำนาจการอนุมัติจ่ายเงินฯลฯ ( ต่อ ) 4. ที่ปรึกษาฯที่คุม สคส. ครั้งละไม่ เกิน 20 ล้านบาท 5. ผู้ว่าราชการจังหวัด ครั้งละไม่เกิน 15 ล้านบาท 6. รองเลขาธิการที่คุม สคส. ครั้งละไม่ เกิน 25 ล้านบาท 7. ส่วนที่เกินเป็นอำนาจของเลขาธิการ กพฐ.

7 การระดมทรัพยากรเพื่อจัดการศึกษา ของสถานศึกษา ( ที่ ศธ 04006/462 ลว. 21 มี. ค. 49) 1. สามารถระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษาที่เป็น กิจกรรมเพิ่มเติมจากหลักสูตรการเรียนการสอน ตามปกติ 2. ต้องเป็นไปตามความสมัครใจ ตามความ เหมาะสมและความจำเป็น 3. ต้องเสนอเป็นโครงการขอความเห็นชอบต่อ คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 4. ต้องแจ้งให้ผู้ปกครองทราบถึง - ค่าใช้จ่ายที่ได้รับการสนับสนุนจากรัฐและ - ค่าใช้จ่ายแต่ละโครงการที่จะขอให้ผู้ปกครอง มีส่วนร่วมรับภาระ

8 การระดมทรัพยากรเพื่อจัดการศึกษา ของสถานศึกษา ( ที่ ศธ 04006/462 ลว. 21 มี. ค. 49)( ต่อ ) 5 การใช้จ่ายทรัพย์สินและทรัพยากรอื่นที่ ได้รับจะต้องสอดคล้องกับโครงการตามข้อ 3 6 รายงานผลการดำเนินงานตามโครงการ โดย - เสนอคณะกรรมการสถานศึกษาขั้น พื้นฐาน - ปิดประกาศโดยเปิดเผย

9 การระดมทรัพยากรเพื่อจัดการศึกษา ของสถานศึกษา ( ที่ ศธ 04006/462 ลว. 21 มี. ค. 49)( ต่อ ) 7. การรับบริจาคนอกเหนือจากโครงการให้รับ ได้ตามระเบียบกระทรวงการคลังโดยไม่ ต้องขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการ สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 8. ต้องประชาสัมพันธ์ให้ผู้บริจาคทราบว่า สามารถนำใบเสร็จรับเงินไปยกเว้นหรือ ลดหย่อนภาษีได้


ดาวน์โหลด ppt เงินรายได้สถานศึกษา หมายความว่า บรรดารายได้ที่เกิดจาก - ผลประโยชน์ที่เกิดจากที่ราชพัสดุ - เบี้ยปรับที่เกิดจากการผิดสัญญาลาศึกษา - เบี้ยปรับที่เกิดจากการผิดสัญญา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google