งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การบริหารงานการเงิน ของสถานศึกษา โดย... นางนิภา เลือดสกุล.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การบริหารงานการเงิน ของสถานศึกษา โดย... นางนิภา เลือดสกุล."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การบริหารงานการเงิน ของสถานศึกษา โดย... นางนิภา เลือดสกุล

2 เงินที่สถานศึกษาได้รับ มี 3 ประเภท 1. เงินงบประมาณ 2. เงินนอกงบประมาณ 3. เงินรายได้แผ่นดิน

3 1. เงินงบประมาณ  รายจ่ายงบกลาง  รายจ่ายของส่วนราชการ และรัฐวิสาหกิจ และรัฐวิสาหกิจ

4 2. เงินนอกงบประมาณ  เงินรายได้สถานศึกษา  เงินภาษีหัก ณ ที่จ่าย  เงินบริจาคโดยมีวัตถุประสงค์  เงินประกันสัญญา  เงินอุดหนุนทั่วไป ( คชจ. ราย หัว, เงินปัจจัยฯ )

5 3. เงินรายได้ แผ่นดิน  ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร  ค่าขายของเบ็ดเตล็ด  ค่าธรรมเนียมเบ็ดเตล็ด  ค่าปรับอื่น  เงินรายได้เบ็ดเตล็ด  เงินเหลือจ่ายปีเก่าส่งคืน

6 การดำเนินงานบริหารการเงิน มี 4 ขั้นตอน 1. การเบิก – รับ – จ่ายเงิน 2. การเก็บรักษา และนำฝากหรือ นำส่ง 3. การบันทึกบัญชี และการ รายงาน 4. การควบคุมและตรวจสอบ

7 1. การเบิก – รับ - จ่ายเงิน 1.1 การเบิก  เงินที่สถานศึกษา ได้รับแจ้ง วงเงินจัดสรร  เงินที่สถานศึกษา ได้รับเป็นตัว เงิน  เงินงบกลาง

8 1.2 การรับเงิน  วิธีการรับเงิน  หลักฐานการรับเงิน 1.3 การจ่ายเงิน  วิธีการจ่ายเงิน  หลักฐานการจ่ายเงิน  การหักภาษี ณ ที่จ่าย

9 2. การเก็บรักษาเงินและการนำ ฝากหรือนำส่ง 2.1 การเก็บรักษาเงิน  เงินสด  เงินฝากธนาคาร  เงินฝากคลัง  การแต่งตั้งคณะกรรมการเก็บ รักษาเงิน

10 2.2 การนำฝากเงิน  ประเภทเงินที่นำฝาก  วิธีปฏิบัติในการนำฝากเงิน 2.3 การนำส่งเงิน  ประเภทเงินที่นำส่ง  วิธีปฏิบัติในการนำส่ง

11 3. การบันทึกบัญชี และการ รายงาน 3.1 การบันทึกบัญชี 1) ระบบบัญชี 2) เอกสารประกอบรายการ - ใบเสร็จรับเงิน ( บร.) - ใบเสร็จรับเงิน ( บร.) - ใบเบิกถอน ( บถ.) - ใบนำฝาก ( บฝ.)

12 - ใบเสร็จรับเงินของ บุคคลภายนอก ( บจ.) - ใบสำคัญรับเงิน ( บค.) - ใบสำคัญรับเงิน ( บค.) - สมุดคู่ฝาก 3) ทะเบียนคุมต่างๆ - ทะเบียนคุมการรับและนำส่งเงิน รายได้แผ่นดิน - ทะเบียนคุมเงินนอกงบประมาณ ประเภทเงินฝาก - ทะเบียนคุมเอกสารแทนตัวเงิน - ทะเบียนคุมหลักฐานการจ่าย - ทะเบียนคุมหลักฐานขอเบิก

13 4) การเริ่มต้นปฏิบัติตามระบบ บัญชี - สำรวจยอดเงินคงเหลือ - จัดเตรียมสมุดบัญชี, ทะเบียนคุมและเอกสารที่ ใช้ในการบันทึกบัญชี - จัดทำบันทึกการเปิดบัญชี - ลงรายการในทะเบียนต่างๆ

14 5) การบันทึกรายการ - เงินงบประมาณ - เงินนอกงบประมาณ - เงินรายได้แผ่นดิน - เงินรายได้แผ่นดิน 3.2 การรายงาน - รายงานเงินคงเหลือ ประจำวัน - รายงานเงินนอกงบประมาณ ทุกสิ้นเดือน - บันทึกการรับเงินเพื่อเก็บ รักษา

15 4. การควบคุมและตรวจสอบ  คณะกรรมการตรวจสอบการ รับ – จ่าย ประจำวัน ประจำวัน  การตรวจสอบ ทุกสิ้นวัน  การตรวจสอบ ทุกวันเดือน

16


ดาวน์โหลด ppt การบริหารงานการเงิน ของสถานศึกษา โดย... นางนิภา เลือดสกุล.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google