งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การบริหารงานการเงินของสถานศึกษา

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การบริหารงานการเงินของสถานศึกษา"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การบริหารงานการเงินของสถานศึกษา
โดย...นางนิภา เลือดสกุล

2 เงินที่สถานศึกษาได้รับ
มี 3 ประเภท 1. เงินงบประมาณ 2. เงินนอกงบประมาณ 3. เงินรายได้แผ่นดิน

3 1. เงินงบประมาณ รายจ่ายงบกลาง รายจ่ายของส่วนราชการ และรัฐวิสาหกิจ

4 2. เงินนอกงบประมาณ เงินรายได้สถานศึกษา เงินภาษีหัก ณ ที่จ่าย
2. เงินนอกงบประมาณ เงินรายได้สถานศึกษา เงินภาษีหัก ณ ที่จ่าย เงินบริจาคโดยมีวัตถุประสงค์ เงินประกันสัญญา เงินอุดหนุนทั่วไป (คชจ.รายหัว, เงินปัจจัยฯ)

5 3. เงินรายได้แผ่นดิน ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร ค่าขายของเบ็ดเตล็ด
ค่าธรรมเนียมเบ็ดเตล็ด ค่าปรับอื่น เงินรายได้เบ็ดเตล็ด เงินเหลือจ่ายปีเก่าส่งคืน

6 การดำเนินงานบริหารการเงิน มี 4 ขั้นตอน
1. การเบิก – รับ – จ่ายเงิน 2. การเก็บรักษา และนำฝากหรือนำส่ง 3. การบันทึกบัญชี และการรายงาน 4. การควบคุมและตรวจสอบ

7 1. การเบิก – รับ - จ่ายเงิน
1.1 การเบิก เงินที่สถานศึกษา ได้รับแจ้งวงเงินจัดสรร เงินที่สถานศึกษา ได้รับเป็นตัวเงิน เงินงบกลาง

8 1.2 การรับเงิน วิธีการรับเงิน หลักฐานการรับเงิน 1.3 การจ่ายเงิน วิธีการจ่ายเงิน หลักฐานการจ่ายเงิน การหักภาษี ณ ที่จ่าย

9 2. การเก็บรักษาเงินและการนำฝากหรือนำส่ง
2.1 การเก็บรักษาเงิน เงินสด เงินฝากธนาคาร เงินฝากคลัง การแต่งตั้งคณะกรรมการเก็บรักษาเงิน

10 2.2 การนำฝากเงิน ประเภทเงินที่นำฝาก วิธีปฏิบัติในการนำฝากเงิน 2.3 การนำส่งเงิน ประเภทเงินที่นำส่ง วิธีปฏิบัติในการนำส่ง

11 3. การบันทึกบัญชี และการรายงาน
3.1 การบันทึกบัญชี 1) ระบบบัญชี 2) เอกสารประกอบรายการ - ใบเสร็จรับเงิน (บร.) - ใบเบิกถอน (บถ.) - ใบนำฝาก (บฝ.)

12 - ใบเสร็จรับเงินของบุคคลภายนอก(บจ.)
- ใบสำคัญรับเงิน (บค.) - สมุดคู่ฝาก 3) ทะเบียนคุมต่างๆ - ทะเบียนคุมการรับและนำส่งเงินรายได้แผ่นดิน - ทะเบียนคุมเงินนอกงบประมาณ ประเภทเงินฝาก - ทะเบียนคุมเอกสารแทนตัวเงิน - ทะเบียนคุมหลักฐานการจ่าย - ทะเบียนคุมหลักฐานขอเบิก

13 4) การเริ่มต้นปฏิบัติตามระบบบัญชี
- สำรวจยอดเงินคงเหลือ - จัดเตรียมสมุดบัญชี, ทะเบียนคุมและเอกสารที่ ใช้ในการบันทึกบัญชี - จัดทำบันทึกการเปิดบัญชี - ลงรายการในทะเบียนต่างๆ

14 - รายงานเงินคงเหลือประจำวัน - รายงานเงินนอกงบประมาณ ทุกสิ้นเดือน
5) การบันทึกรายการ - เงินงบประมาณ - เงินนอกงบประมาณ - เงินรายได้แผ่นดิน 3.2 การรายงาน - รายงานเงินคงเหลือประจำวัน - รายงานเงินนอกงบประมาณ ทุกสิ้นเดือน - บันทึกการรับเงินเพื่อเก็บรักษา

15 4. การควบคุมและตรวจสอบ คณะกรรมการตรวจสอบการรับ – จ่าย ประจำวัน การตรวจสอบ ทุกสิ้นวัน การตรวจสอบ ทุกวันเดือน

16 จบการนำเสนอ


ดาวน์โหลด ppt การบริหารงานการเงินของสถานศึกษา

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google