งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เงินนอกงบประมาณโดย นางชูใจ บุญสุยา. การบริหารงานการเงิน ในสถานศึกษา 1. เงินงบประมาณ 2. เงินนอกงบประมาณ 3. เงินรายได้แผ่นดิน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เงินนอกงบประมาณโดย นางชูใจ บุญสุยา. การบริหารงานการเงิน ในสถานศึกษา 1. เงินงบประมาณ 2. เงินนอกงบประมาณ 3. เงินรายได้แผ่นดิน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เงินนอกงบประมาณโดย นางชูใจ บุญสุยา

2 การบริหารงานการเงิน ในสถานศึกษา 1. เงินงบประมาณ 2. เงินนอกงบประมาณ 3. เงินรายได้แผ่นดิน

3 เงินนอกงบประมาณ  เงินรายได้สถานศึกษา  เงินภาษีหัก ณ ที่จ่าย  เงินบริจาคโดยมีวัตถุประสงค์  เงินประกันสัญญา  เงินอุดหนุนทั่วไป ( คชจ. ราย หัว, เงินปัจจัยฯ )

4 3. เงินรายได้ แผ่นดิน  ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร  ค่าขายของเบ็ดเตล็ด  ค่าธรรมเนียมเบ็ดเตล็ด  ค่าปรับอื่น  เงินรายได้เบ็ดเตล็ด  เงินเหลือจ่ายปีเก่าส่งคืน

5 อัตราเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายรายหัวที่ทยอยปรับเพิ่มภายใน 3 ปี ระดับ สถานศึ กษา อัตรา เดิม ( ต่อ คน / ภาค ) ปีการศึกษา ( ต่อคน / ต่อ ภาค ) 255025512552 ก่อน ประถม 300483666850 ประถมศึ กษา 550683816950 ม. ต้น 9001,1831,4661,750 ม. ปลาย 1,3501,5331,7161,900เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายรายหัว และจัดสรรเพิ่มเติมให้อีกสำหรับ ร. ร. ขนาดเล็ก จำนวน นร. < = 120 คน  ระดับประถมศึกษา คนละ 250 คน  ระดับมัธยมศึกษา คนละ 500 คน

6 การดำเนินงานบริหารการเงิน มี 4 ขั้นตอน 1. การเบิก – รับ – จ่ายเงิน 2. การเก็บรักษา และนำฝากหรือ นำส่ง 3. การบันทึกบัญชี และการ รายงาน 4. การควบคุมและตรวจสอบ

7 1. การเบิก – รับ - จ่ายเงิน 1.1 การเบิก  เงินที่สถานศึกษา ได้รับแจ้ง วงเงินจัดสรร  เงินที่สถานศึกษา ได้รับเป็นตัว เงิน  เงินงบกลาง

8 1.2 การรับเงิน  วิธีการรับเงิน  หลักฐานการรับเงิน 1.3 การจ่ายเงิน  วิธีการจ่ายเงิน  หลักฐานการจ่ายเงิน  การหักภาษี ณ ที่จ่าย

9 2. การเก็บรักษาเงินและการนำ ฝากหรือนำส่ง 2.1 การเก็บรักษาเงิน  เงินสด  เงินฝากธนาคาร  เงินฝากคลัง  การแต่งตั้งคณะกรรมการเก็บ รักษาเงิน

10 2.2 การนำฝากเงิน  ประเภทเงินที่นำฝาก  วิธีปฏิบัติในการนำฝากเงิน 2.3 การนำส่งเงิน  ประเภทเงินที่นำส่ง  วิธีปฏิบัติในการนำส่ง

11 3. การบันทึกบัญชี และการ รายงาน 3.1 การบันทึกบัญชี 1) ระบบบัญชี 2) เอกสารประกอบรายการ - ใบเสร็จรับเงิน ( บร.) - ใบเสร็จรับเงิน ( บร.) - ใบเบิกถอน ( บถ.) - ใบนำฝาก ( บฝ.)

12 - ใบเสร็จรับเงินของ บุคคลภายนอก ( บจ.) - ใบสำคัญรับเงิน ( บค.) - ใบสำคัญรับเงิน ( บค.) - สมุดคู่ฝาก 3) ทะเบียนคุมต่างๆ - ทะเบียนคุมการรับและนำส่งเงิน รายได้แผ่นดิน - ทะเบียนคุมเงินนอกงบประมาณ ประเภทเงินฝาก - ทะเบียนคุมเอกสารแทนตัวเงิน - ทะเบียนคุมหลักฐานการจ่าย - ทะเบียนคุมหลักฐานขอเบิก

13 4) การเริ่มต้นปฏิบัติตามระบบ บัญชี - สำรวจยอดเงินคงเหลือ - จัดเตรียมสมุดบัญชี, ทะเบียนคุมและเอกสารที่ ใช้ในการบันทึกบัญชี - จัดทำบันทึกการเปิดบัญชี - ลงรายการในทะเบียนต่างๆ

14 5) การบันทึกรายการ - เงินงบประมาณ - เงินนอกงบประมาณ - เงินรายได้แผ่นดิน - เงินรายได้แผ่นดิน 3.2 การรายงาน - รายงานเงินคงเหลือ ประจำวัน - รายงานเงินนอกงบประมาณ ทุกสิ้นเดือน - บันทึกการรับเงินเพื่อเก็บ รักษา

15 4. การควบคุมและตรวจสอบ  คณะกรรมการตรวจสอบการ รับ – จ่าย ประจำวัน ประจำวัน  การตรวจสอบ ทุกสิ้นวัน  การตรวจสอบ ทุกวันเดือน


ดาวน์โหลด ppt เงินนอกงบประมาณโดย นางชูใจ บุญสุยา. การบริหารงานการเงิน ในสถานศึกษา 1. เงินงบประมาณ 2. เงินนอกงบประมาณ 3. เงินรายได้แผ่นดิน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google