งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ค31212 คณิตศาสตร์สำหรับ คอมพิวเตอร์ 2

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ค31212 คณิตศาสตร์สำหรับ คอมพิวเตอร์ 2"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ค31212 คณิตศาสตร์สำหรับ คอมพิวเตอร์ 2
ความสัมพันธ์สมมูล ค31212 คณิตศาสตร์สำหรับ คอมพิวเตอร์ 2

2 ความสัมพันธ์สมมูล ความสัมพันธ์สมมูล (equivalence relations) คือ ความสัมพันธ์ที่มีสมบัติสะท้อน สมบัติสมมาตร และสมบัติถ่ายทอด

3 ตัวอย่าง กำหนดให้ A = {a,b,c,d}
และ R = {(a,a),(a,b),(b,a),(b,b),(c,d),(c,c),(d,d)} R มีสมบัติสะท้อน เพราะ (a,a),(b,b),(c,c) และ (d,d) R มีสมบัติถ่ายทอด เพราะ (a,b),(b,a)->(a,a) และ (b,a),(a,b) -> (b,b) R ไม่มีสมบัติสมมาตร เพราะ มี (c,d) แต่ไม่มี (d,c)

4 ตัวอย่าง กำหนดให้ A = {1,2,3,4}
และ R = {(1,1),(1,2),(2,1),(2,2),(3,4),(4,3), (3,3),(4,4)} R มีสมบัติสะท้อน เพราะ (1,1),(2,2),(3,3) และ (4,4) R มีสมบัติสมมาตร เพราะ มี (1,2) -> (2,1) และ (3,4) -> (4,3) R มีสมบัติถ่ายทอด เพราะ (1,2),(2,1)->(1,1) (3,4),(4,3) -> (3,3) (2,1),(1,2) -> (2,2) (4,3),(3,4) -> (4,4)


ดาวน์โหลด ppt ค31212 คณิตศาสตร์สำหรับ คอมพิวเตอร์ 2

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google