งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ตัวแปรในภาษา GML ง 30216 การสร้างเกม คอมพิวเตอร์.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ตัวแปรในภาษา GML ง 30216 การสร้างเกม คอมพิวเตอร์."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ตัวแปรในภาษา GML ง 30216 การสร้างเกม คอมพิวเตอร์

2 ตัวแปรต่างๆใน GM  x Its x-position.  y Its y-position.  xprevious Its previous x-position.  yprevious Its previous y-position.  xstart Its starting x-position in the room.  ystart Its starting y-position in the room.

3 ตัวแปรต่างๆใน GM  hspeed Horizontal component of the speed.  vspeed Vertical component of the speed.  direction Its current direction (0-360, counter-clockwise, 0 = to the right).  speed Its current speed (pixels per step).  friction Current friction (pixels per step).

4 ฟังก์ชันที่ช่วยในการ เคลื่อนที่  place_free(x,y)  place_empty(x,y)  move_random(hsnap,vsnap)  move_towards_point(x,y,sp)  move_bounce_solid(adv)

5 ฟังก์ชันที่ช่วยในการ เคลื่อนที่  move_bounce_all(adv)  move_contact_solid(dir,maxdist)  move_contact_all(dir,maxdist)  move_outside_solid(dir,maxdist)  move_outside_all(dir,maxdist)

6 ฟังก์ชันที่ช่วยในการ เคลื่อนที่  distance_to_point(x,y)  distance_to_object(obj)  position_empty(x,y)  position_meeting(x,y,obj)

7 ฟังก์ชันเกี่ยวกับ instance  instance_find(obj,n)  instance_exists(obj)  instance_number(obj)  instance_position(x,y,obj)  instance_nearest(x,y,obj)  instance_furthest(x,y,obj)  instance_place(x,y,obj)

8 ฟังก์ชันเกี่ยวกับ instance  instance_create(x,y,obj)  instance_copy(performevent)  instance_destroy()  instance_change(obj,perf)  position_destroy(x,y)  position_change(x,y,obj,perf)

9 ฟังก์ชันเกี่ยวกับ room & score  {  if (room != room_last)  {  room_goto_next();  }  else  {  game_end();  }

10 ฟังก์ชันเกี่ยวกับ room & score  room_first* Index of the first room in the game.  room_last* Index of the last room in the game.  room_goto(numb) Goto the room with index numb.  room_goto_previous()Go to the previous room.  room_goto_next()Go to the next room.

11 ฟังก์ชันเกี่ยวกับ room & score  room_restart() Restart the current room.  room_previous(numb)Return the index of the room before numb (-1 = none)  but don't go there.  room_next(numb) Return the index of the room after numb (-1 = none).  game_end() End the game.  game_restart() Restart the game.

12 ฟังก์ชันเกี่ยวกับ room & score  room_width* Width of the room in pixels.  room_height* Height of the room in pixels.  room_caption Caption string for the room that is displayed in the caption of the  window.  room_persistent Whether the current room is persistent.

13 ฟังก์ชันเกี่ยวกับ game  game_save(string) Save the game to the file with name string.  game_load(string) Load the game from the file with name string.  score The current score.  lives Number of lives.  health The current health (0-100).

14 ฟังก์ชันเกี่ยวกับ game  show_score Whether to show the score in the window caption.  show_lives Whether to show the number of lives in the window caption.  show_health Whether to show the health in the window caption.  caption_score The caption used for the score.  caption_lives The caption used for the number of lives.  caption_health The caption used for the health.


ดาวน์โหลด ppt ตัวแปรในภาษา GML ง 30216 การสร้างเกม คอมพิวเตอร์.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google