งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ตัวดำเนินการใน ภาษาซี ง 30212 พื้นฐานการเขียนโปรแกรม ศูนย์คอมพิวเตอร์โรงเรียนปลวกแดงพิทยาคม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ตัวดำเนินการใน ภาษาซี ง 30212 พื้นฐานการเขียนโปรแกรม ศูนย์คอมพิวเตอร์โรงเรียนปลวกแดงพิทยาคม."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ตัวดำเนินการใน ภาษาซี ง 30212 พื้นฐานการเขียนโปรแกรม ศูนย์คอมพิวเตอร์โรงเรียนปลวกแดงพิทยาคม

2  ตัวดำเนินการคณิตศาสตร์ (Math operator)  ตัวดำเนินการเชิงตรรกะ (logical operator)  ตัวดำเนินการเชิงเปรียบเทียบ (Relational Operator)  ตัวดำเนินการเพิ่มค่าและลดค่า (Increment and Decrement Operator)  ตัวดำเนินการระดับบิต (Bitwise Operator) ประเภทของตัว ดำเนินการ

3  + บวก  - ลบ  * คูณ  / หาร  % เอาเศษมาเป็นคำตอบ ตัวดำเนินการคณิตศาสตร์ (Math operator)

4  #include  #include  int m = 80;  int n = 20;  intsum;  int sub;  main()  {  sum = m + m;  sub = m – n;  printf(“%d + %d = %d \n”, m,n,sum);  printf(“%d - %d = %d \n”, m,n,sub);  getchar();  } ตัวอย่าง 7.1 การใช้ตัว ดำเนินการทางคณิตศาสตร์

5 ผลการรัน ตัวอย่าง 7.1

6  #include  #include  floatf;  floatm;  float a;  main()  {  printf(“Enter mass : ”);  scanf(“%f”,&m);  printf(“Enter accelerator : ”);  scanf(“%f”,&a);  getchar();  f = m*a;  printf(“force = %.2f”,f);  getchar();  }  Access1 ตัวอย่าง 7.2 การใช้ตัว ดำเนินการทางคณิตศาสตร์

7 ผลการรัน ตัวอย่าง 7.2

8 ตัวอย่าง 7.2 การใช้ตัว ดำเนินการทางคณิตศาสตร์

9 ผลการรัน ตัวอย่าง 7.3

10 การลดรูปตัวดำเนินการ ทางคณิตศาสตร์ สัญลักษ ณ์ ตัวอย่างความหมาย += x += y; x = x+y; -= x -= y; x = x – y; *= x *= y; x = x * y; /= x /= y; x = x / y; %= x %= y; x = x % y;

11 ตัวดำเนินการเชิงตรรกะ (logical operator) สัญลักษณ์ตัวอย่างความหมาย && x && y; ( และ ) เป็นจริงเมื่อ x และ y จริง || x || y; ( หรือ ) เป็นเท็จเมื่อ x และ y เท็จ !!x; ( นิเสธ ) กลับจากจริง เป็นเท็จ เท็จเป็นจริง

12 ตัวดำเนินการเปรียบเทียบ (Relational Operator) สัญลักษณ์ความหมาย <มากกว่า >น้อยกว่า <=น้อยกว่าหรือเท่ากับ >=มากกว่าหรือเท่ากับ = = เท่ากับ !=ไม่เท่ากับ

13  เป็นตัวดำเนินการที่เพิ่มหรือลด ค่าลงครั้งละ 1 มีสัญลักษณ์การ ใช้งานดังนี้  ++ เพิ่มค่า  -- ลดค่า ตัวดำเนินการเพิ่มค่าและลดค่า (Increment and Decrement Operator)

14  เป็นการดำเนินการเพิ่มหรือลดค่า ให้กับตัวแปรครั้งละ 1 ก่อนนำไป ดำเนินการต่อ  ตัวอย่างเช่น  x = 5;  y = ++x ;  หมายถึงให้เพิ่มค่า x ก่อน แล้วค่อยนำไปเก็บไว้ใน y ในที่นี้ y จะมีค่า 6 x มีค่า 6 การเขียนแบบเติมหน้า

15  ให้ดำเนินการก่อนแล้วค่อยเพิ่มหรือ ลดค่าตัวแปร  ตัวอย่างเช่น  x = 5;  y = x++ ;  หมายถึงให้นำ x ไปเก็บไว้ ใน y ก่อนแล้วค่อยเพิ่มค่า x อีก 1 ในที่นี้ y จะมีค่า 5 x จะมีค่า 6 การเขียนแบบเติมหลัง

16 ลำดับในการ ดำเนินงาน ลำดับที่ตัวดำเนินการ 1() 2 !, ++, --, -x( เครื่องหมายลบหน้า ตัวเลข ) 3 *, /, % 4 +, - 5, >=, >= 6 = =, != 7&& 8|| 9 *=, /=, %=, +=, -=

17 ตัวอย่าง 7.3 การใช้ตัว ดำเนินการทางคณิตศาสตร์

18 ผลการรัน ตัวอย่าง 7.3


ดาวน์โหลด ppt ตัวดำเนินการใน ภาษาซี ง 30212 พื้นฐานการเขียนโปรแกรม ศูนย์คอมพิวเตอร์โรงเรียนปลวกแดงพิทยาคม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google