งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

แผนภาพ KEY PROCESS หน่วยงาน. ยุทธศาสตร์ที่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "แผนภาพ KEY PROCESS หน่วยงาน. ยุทธศาสตร์ที่"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 แผนภาพ KEY PROCESS หน่วยงาน. ยุทธศาสตร์ที่
KU-ERM 1 2. 3. 1. 4. 8. 5. 7. 6. วันที่ประเมิน

2 แผนภาพ OBJECTIVES หน่วยงาน. ยุทธศาสตร์ที่
KU-ERM 2 2. 3. 1. 4. 8. 5. 7. 6. วันที่ประเมิน

3 แผนภาพ RISK หน่วยงาน. ยุทธศาสตร์ที่. โครงการ / กิจกรรม / กระบวนการ
KU-ERM 3 2. 3. 1. 4. 8. 5. 7. 6. วันที่ประเมิน

4 เกณฑ์มาตรฐานระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง
KU-ERM 4 ระดับ โอกาสที่จะเกิด คำอธิบาย 5 4 3 2 1 สูงมาก สูง ปานกลาง น้อย น้อยมาก เกณฑ์มาตรฐานการกำหนดค่าประเมินผลกระทบ ระดับ ผลกระทบ คำอธิบาย 5 4 3 2 1 รุนแรงที่สุด ค่อนข้างรุนแรง ปานกลาง น้อย น้อยมาก หน่วยงาน โครงการ / กิจกรรม / กระบวนการ วันที่ประเมิน

5 เกณฑ์มาตรฐานระดับของความเสี่ยง (Degree of Risk / Risk Matrix)
KU-ERM 5 เกณฑ์มาตรฐานระดับของความเสี่ยง (Degree of Risk / Risk Matrix) 5 สูงมาก 4 สูง 3 ผลกระทบของความเสี่ยง ปานกลาง 2 น้อย 1 1 2 3 4 5 โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง หน่วยงาน โครงการ / กิจกรรม / กระบวนการ วันที่ประเมิน

6 แผนภูมิความเสี่ยง ( Risk Map)
KU-ERM 5 (1) 5 สูงมาก 4 สูง 3 ผลกระทบของความเสี่ยง ปานกลาง 2 น้อย 1 1 2 3 4 5 โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง หน่วยงาน โครงการ / กิจกรรม / กระบวนการ วันที่ประเมิน


ดาวน์โหลด ppt แผนภาพ KEY PROCESS หน่วยงาน. ยุทธศาสตร์ที่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google