งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

KU- ERM 1 วันที่ประเมิน......................................... 1.1. 2.2. 4.4. 3.3. 5.5. 6.6. 7. 8.8. แผนภาพ KEY PROCESS ห แผนภาพ KEY PROCESS หน่วยงาน...............................................

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "KU- ERM 1 วันที่ประเมิน......................................... 1.1. 2.2. 4.4. 3.3. 5.5. 6.6. 7. 8.8. แผนภาพ KEY PROCESS ห แผนภาพ KEY PROCESS หน่วยงาน..............................................."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 KU- ERM 1 วันที่ประเมิน......................................... 1.1. 2.2. 4.4. 3.3. 5.5. 6.6. 7. 8.8. แผนภาพ KEY PROCESS ห แผนภาพ KEY PROCESS หน่วยงาน............................................... ยุทธศาสตร์ที่........................................................................... โครงการ / กิจกรรม / กระบวนการ................................ วัตถุประสงค์.................................................................

2 KU-ERM 2 วันที่ประเมิน......................................... 1.1. 2.2. 3.3. 4.4. 5.5. 6.6. 7. 8.8. แผนภาพ OBJECTIVES แผนภาพ OBJECTIVES หน่วยงาน.................................................... ยุทธศาสตร์ที่................................................... โครงการ / กิจกรรม / กระบวนการ..................................... วัตถุประสงค์................................................................

3 KU-ERM 3 วันที่ประเมิน......................................... 1.1. 2.2. 3.3. 4.4. 5.5. 6.6. 7. 8.8. แผนภาพ RISK แผนภาพ RISK หน่วยงาน.................................................... ยุทธศาสตร์ที่................................................... โครงการ / กิจกรรม / กระบวนการ..................................... วัตถุประสงค์................................................................

4 เกณฑ์มาตรฐานระดับโอกาสที่จะ เกิดความเสี่ยง ระดับโอกาสที่จะ เกิด คำอธิบาย 5432154321 สูงมาก สูง ปานกลาง น้อย น้อยมาก เกณฑ์มาตรฐานการกำหนดค่า ประเมินผลกระทบ ระดับผลกระทบคำอธิบาย 5432154321 รุนแรงที่สุด ค่อนข้าง รุนแรง ปานกลาง น้อย น้อยมาก KU-ERM 4 วันที่ประเมิน......................................... หน่วยงาน........................................ โครงการ / กิจกรรม / กระบวนการ......................................

5 โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง ผลกระทบของความเสี่ยง เกณฑ์มาตรฐานระดับของความเสี่ยง (Degree of Risk / Risk Matrix) น้อ ย ปาน กลาง สูง สูงมาก 1 1 2345 2 3 4 5 KU-ERM 5 วันที่ประเมิน......................................... หน่วยงาน........................................ โครงการ / กิจกรรม / กระบวนการ......................................

6 โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง ผลกระทบของความเสี่ยง น้อ ย ปาน กลาง สูง สูงมาก 1 1 2345 2 3 4 5 KU-ERM 5 (1) วันที่ประเมิน......................................... หน่วยงาน........................................ โครงการ / กิจกรรม / กระบวนการ...................................... แผนภูมิความเสี่ยง ( Risk Map)


ดาวน์โหลด ppt KU- ERM 1 วันที่ประเมิน......................................... 1.1. 2.2. 4.4. 3.3. 5.5. 6.6. 7. 8.8. แผนภาพ KEY PROCESS ห แผนภาพ KEY PROCESS หน่วยงาน...............................................

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google