งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การเขียนผัง งาน.  การเขียนผังงาน (Flowchart) คือ การ นำสัญลักษณ์ต่างๆที่ ได้มีการกำหนดไว้มา เขียนอธิบายการ ทำงานของ กระบวนการทำงาน ผังงานคืออะไร ?

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การเขียนผัง งาน.  การเขียนผังงาน (Flowchart) คือ การ นำสัญลักษณ์ต่างๆที่ ได้มีการกำหนดไว้มา เขียนอธิบายการ ทำงานของ กระบวนการทำงาน ผังงานคืออะไร ?"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การเขียนผัง งาน

2  การเขียนผังงาน (Flowchart) คือ การ นำสัญลักษณ์ต่างๆที่ ได้มีการกำหนดไว้มา เขียนอธิบายการ ทำงานของ กระบวนการทำงาน ผังงานคืออะไร ?

3  จุดเริ่มและ สิ้นสุดของการทำงาน แสดงถึงจุดเริ่มและ สิ้นสุดของการทำงาน ควรเขียนกำกับไว้ด้วย ว่าเป็นจุดเริ่มต้นหรือ สิ้นสุด สัญลักษณ์ของผัง งาน

4  กระบวนการ (process) ใช้แทนการ ดำเนินการต่างๆ เช่น การคำนวณ การ ประมวลผล การ กำหนดค่า ฯลฯ สัญลักษณ์ของผัง งาน ( ต่อ )

5  การตัดสินใจ (Decision) ใช้แทน ทางเลือกและการ ตัดสินใจ ลักษณะที่ สำคัญคือจะมีทางเข้า เพียงหนึ่งแต่จะมี ทางออก 2 ทาง สัญลักษณ์ของผัง งาน ( ต่อ )

6  การรับข้อมูล (input) ใช้แทนการ รับข้อมูลเพื่อ นำไปใช้ในการ ประมวลผล มักจะ เกี่ยวข้องกับตัวแปร สัญลักษณ์ของผัง งาน ( ต่อ )

7  การแสดงผล (output) ใช้แทนการ แสดงค่าต่างๆ ออก ทางหน้าจอ สัญลักษณ์ของผัง งาน ( ต่อ )

8  จุดเชื่อมต่อ (connection) ใช้แทนการเชื่อมต่อ การทำงานในกรณีที่ มีการรวมกันของ งาน สัญลักษณ์ของผัง งาน ( ต่อ )

9  ทิศทางการทำงาน (direction) ใช้แสดง ถึงลำดับก่อนหลังใน การทำงาน สัญลักษณ์ของผัง งาน ( ต่อ )

10  ใช้อธิบายการทำงาน ตามโครงสร้าง  แบบลำดับ  แบบเงื่อนไข  แบบทำซ้ำ ตัวอย่างการใช้ผัง งาน

11 แบบลำดับ BEGIN ตื่นนอน อาบน้ำ กินข้าว ไปโรงเรียน กลับบ้าน นอน END กิจวัตรประจำวันมี ดังนี้ ตื่นนอน, อาบน้ำ, กิน ข้าว, ไปโรงเรียน, กลับ บ้าน, นอน สามารถเขียนผังงาน ได้ดังนี้

12 แบบเงื่อนไข วันนี้ถ้าแม่ ให้เงินตั้งแต่ 200 ขึ้นไป จะพาน้องไป ดูหนัง ถ้าไม่ ถึงจะพาไป เลี้ยงไอติม BEGIN รับเงิน จากแม่ เงิน ถึง 200 ? เลี้ยงข้าวเลี้ยงหนัง END Y N

13 แบบเงื่อนไข 1 ทาง มีทางเลือก ทางเดียว ถ้า ตรงตาม เงื่อนไขก็ทำ ถ้าไม่ตรงก็ ไม่ต้องทำ BEGIN จับใบดำ ใบแดง ได้ ใบแดง ? เป็นทหาร END Y N

14 แบบเงื่อนไข 2 ทาง มีทางเลือก 2 ทาง ถ้า จริงก็ทำ อย่างหนึ่ง ถ้าเท็จก็ทำ อย่างหนึ่ง BEGIN สำรวจใน บ้าน บ้านมีหนู เลี้ยงแมว END Y N เลี้ยงหมา

15 แบบเงื่อนไขหลาย ทาง เลือกกระทำตามค่า ค่า X คำสั่ง 2 END X =1 คำสั่ง 1 คำสั่ง 4 คำสั่ง 3 X =2 X =3 X =4

16 แบบทำซ้ำโดยใช้ for ทำซ้ำตาม จำนวน ครั้งที่ กำหนด มักใช้ คำสั่ง for แสดง i For i = 1 to N

17 แบบทำซ้ำ จงแสดง ตัวเลข ตั้งแต่ 1 ถึง 10 BEGIN I = 1 I = I + 1 I < 10 แสดง I END Y N

18 แบบทำซ้ำหากยัง เป็นจริง ทำ ขณะที่ เป็นจริง มักใช้ คำสั่ง while แข่งขันต่อ ยังมี เวลา เหลือ END F T

19 แบบทำซ้ำจนเป็น จริง ทำจน เป็นจริง สอบซ่อม ใหม่ ซ่อม ผ่านแล้ว END T F


ดาวน์โหลด ppt การเขียนผัง งาน.  การเขียนผังงาน (Flowchart) คือ การ นำสัญลักษณ์ต่างๆที่ ได้มีการกำหนดไว้มา เขียนอธิบายการ ทำงานของ กระบวนการทำงาน ผังงานคืออะไร ?

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google