งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การดำเนินการกลุ่มที่ 1 ง 30216 การสร้างเกม คอมพิวเตอร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การดำเนินการกลุ่มที่ 1 ง 30216 การสร้างเกม คอมพิวเตอร์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การดำเนินการกลุ่มที่ 1 ง 30216 การสร้างเกม คอมพิวเตอร์

2 Main1 Action  เป็นกลุ่มของ Action กลุ่มที่ 1

3 Create Instance  เป็นการสร้างตัวละครขึ้นใหม่ โดยต้อง กำหนดตำแหน่งและชื่อ object

4 Create Moving  เป็นการกำหนดการเคลื่อนที่ของวัตถุ โดยจะต้องระบุสิ่งต่อไปนี้  Object : วัตถุที่ต้องการให้เคลื่อนที่  x,y : หมายถึงตำแหน่งที่ต้องการไป  speed : ความเร็ว  Direction : ทิศทางที่ต้องการไป  Relative : คือเทียบกับตำแหน่งปัจจุบัน หรือไม่

5 Create Moving

6 Create Random  เป็นการสร้างวัตถุแบบสุ่มจะต้อง กำหนดวัตถุที่ต้องการสร้างและ ตำแหน่งที่ต้องการสร้าง

7 Change Instance  เป็นการเปลี่ยนวัตถุจากสิ่งหนึ่งไปอีก สิ่งหนึ่ง  จะต้องกำหนดวัตถุที่ต้องการเปลียน ไป เช่น เปลี่ยนจากบอลเป็นบาส เป็น ต้น

8 Destroy Instance  เป็นการลบวัตถุนั้นออกจากระบบ ทั้งหมด

9 Destroy at Position  เป็นการลบวัตถุที่อยู่ตำแหน่งนั้นๆ

10 Change Spite  เป็นการเปลี่ยน spite ของวัตถุ

11 Transform Spite  เป็นการเปลี่ยนคุณสมบัติของ spite เช่น  xscale : ขนาดในแกน x  yscale : ขนาดในแกน y  angle : มุมที่เปลี่ยน  mirror : เป็นการกำหนดให้เป็นภาพ สะท้อน

12 Color Spite  เป็นการเปลี่ยนสีของ spite โดย alpha คือความชัดของสี

13 Sound  เป็นการกำหนดเสียงให้กับเหตุการณ์ นั้นๆ โดย loop คือกำหนดว่าจะให้เล่น ซ้ำหรือไม่

14 No Sound  เป็นการกำหนดให้หยุดเล่นเสียงนั้นๆ

15 If Sound  เป็นการตรวจสอบว่าขณะนั้นมีเสียง ดังกล่าวอยู่หรือไม่

16 Previous Room  เป็นการย้อนกลับไปยัง room ที่ผ่าน มา โดย transition หมายถึง รูปแบบ ในการเปลี่ยนห้อง

17 Next Room  เป็นการย้อนกลับไปยัง room ถัดไปที่ เคยไปมาแล้ว โดย transition หมายถึง รูปแบบในการเปลี่ยนห้อง

18 Restart Room  เป็นการเริ่มเล่นในห้องนั้นใหม่ โดย transition หมายถึง รูปแบบในการ เปลี่ยนห้อง

19 Difference Room  เป็นการเปลี่ยนไปยังห้องใหม่ โดย transition หมายถึง รูปแบบในการ เปลี่ยนห้อง

20 Check Previous Room  ตรวจสอบว่ามีห้องที่ผ่านมาหรือไม่

21 Check Next Room  ตรวจสอบว่ามีห้องต่อไปหรือไม่


ดาวน์โหลด ppt การดำเนินการกลุ่มที่ 1 ง 30216 การสร้างเกม คอมพิวเตอร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google