งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การแสดงข้อมูล ง 30212 การเขียนโปรแกรม ด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ศูนย์คอมพิวเตอร์โรงเรียนปลวกแดงพิทยาคม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การแสดงข้อมูล ง 30212 การเขียนโปรแกรม ด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ศูนย์คอมพิวเตอร์โรงเรียนปลวกแดงพิทยาคม."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การแสดงข้อมูล ง 30212 การเขียนโปรแกรม ด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ศูนย์คอมพิวเตอร์โรงเรียนปลวกแดงพิทยาคม

2  %c ใช้กับข้อมูลประเภท ตัวอักขระ (character)  %d ใช้กับข้อมูลประเภท จำนวนเต็ม (integer) ฐานสิบเท่านั้น  %e ใช้กับข้อมูลประเภท จำนวนทศนิยม (float)  %f, %lf ใช้กับข้อมูลประเภท จำนวน ทศนิยม (float) และ จำนวน Double ตามลำดับ  %g ใช้กับข้อมูลประเภท จำนวนทศนิยม (float) รหัสรูปแบบข้อมูล

3  %h ใช้กับข้อมูลประเภท จำนวนเต็มแบบสั้น (short integer)  %l ใช้กับข้อมูลประเภท จำนวนเต็ม (integer) ทุกฐาน  %o ใช้กับข้อมูลประเภท จำนวนเต็ม (integer) ฐาน 8  %u ใช้กับข้อมูลประเภท จำนวนเต็มไม่มี เครื่องหมาย (unsigned integer)  %x ใช้กับข้อมูลประเภท จำนวนเต็ม (integer) ฐาน 16  %s ใช้กับข้อมูลประเภท แถวอักษร (string) รหัสรูปแบบข้อมูล ( ต่อ )

4  ฟังก์ชัน putchar()  ฟังก์ชัน puts()  ฟังก์ชัน printf()  ฟังก์ชัน gotoxy() ฟังก์ชันแสดง ผลลัพธ์

5  เป็นฟังก์ชันมาตรฐานในภาษาซีใช้ในการแสดงผล ลัพธ์ที่เป็นข้อมูลประเภทแถวอักขระออกทาง จอภาพ โดยสามารถจัดรูปแบบได้  มีรูปแบบคือ  printf (“format”,value);  โดยที่ format หมายถึง รหัสรูปแบบข้อมูล (format code) หรืออักขระควบคุมเพื่อควบคุมการ แสดงผล  value หมายถึง ค่าคงที่ ตัวแปร หรือนิพจน์ที่ ต้องการแสดงผล ถ้ามีมากกว่า 1 ตัวให้ใช้ เครื่องหมาย, (comma) คั่นระหว่างแต่ละตัว ฟังก์ชัน printf()

6  \b ลบอักขระตัวสุดท้ายออก 1 ตัว (backspace)  \f เว้นช่องว่างเป็นระยะ 1 หน้า (from feed)  \n ขึ้นบรรทัดใหม่ (new line)  \r กำหนด cursor ให้ไปอยู่ต้นบรรทัด (carriage return)  \t เว้นระยะช่องว่าง (horizontal tab)  \0 ศูนย์ (null) อักขระควบคุม

7  #include  int a1 = 100;  main()  {  printf(“ ค่าจำนวนคือ %d”,a1);  getchar();  } ตัวอย่างที่ 5.1 การใช้ฟังก์ชัน printf()

8 ผลที่ได้จากการ run ค่าจำนวนคือ 100

9  #include  int a1 = 100;  int a2 = 50;  int a3 = 20;  main()  {  printf(“%d”,a1);  printf(“%d \n”,a2);  printf(“%d”,a3);  getchar();  } ตัวอย่างที่ 5.1 การใช้ฟังก์ชัน printf()

10 ผลที่ได้จากการ run 100 50 20

11  เป็นฟังก์ชันมาตรฐานในภาษาซีใช้ในการแสดงผล ลัพธ์ที่เป็นข้อมูลประเภทตัวอักขระออกทาง จอภาพ โดยไม่มีการจัดรูปแบบ มีรูปแบบคือ  putchar(‘character’);  putchar(variable_name);  โดยที่ character คือ ข้อมูลตัวอักขระ  variable_name คือ ตัวแปรชนิดตัวอักขระ  ตัวอย่างเช่น putchar(‘m’);a = ‘W’;  putchar(a); ฟังก์ชัน putchar()

12  เป็นฟังก์ชันมาตรฐานในภาษาซีใช้ในการแสดงผล ลัพธ์ที่เป็นข้อมูลประเภทแถวอักขระออกทางจอภาพ โดยไม่มีการจัดรูปแบบ มีรูปแบบคือ  puts(“string”);  puts(variable_name);  โดยที่ character คือ ข้อมูลแถวอักขระ  variable_name คือ ตัวแปรชนิดแถว อักขระ  ตัวอย่างเช่น puts(“SAWASDEE”);  เป็นการแสดงข้อความ SAWASDEE  char s[] = “NEEHAO”;  puts(s);  เป็นการแสดงค่าในตัวแปร s ซึ่งมีค่าเป็น ข้อความ NEEHAO ฟังก์ชัน puts()


ดาวน์โหลด ppt การแสดงข้อมูล ง 30212 การเขียนโปรแกรม ด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ศูนย์คอมพิวเตอร์โรงเรียนปลวกแดงพิทยาคม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google