งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ค 31211 คณิตศาสตร์ สำหรับคอมพิวเตอร์ 1 เซต. ความหมายของเซต เซต หมายถึง กลุ่มของสิ่งต่างๆที่ มีลักษณะร่วมกันอย่างใดอย่าง หนึ่ง เรียกสิ่งต่างๆที่อยู่ในเซตว่า.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ค 31211 คณิตศาสตร์ สำหรับคอมพิวเตอร์ 1 เซต. ความหมายของเซต เซต หมายถึง กลุ่มของสิ่งต่างๆที่ มีลักษณะร่วมกันอย่างใดอย่าง หนึ่ง เรียกสิ่งต่างๆที่อยู่ในเซตว่า."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ค 31211 คณิตศาสตร์ สำหรับคอมพิวเตอร์ 1 เซต

2 ความหมายของเซต เซต หมายถึง กลุ่มของสิ่งต่างๆที่ มีลักษณะร่วมกันอย่างใดอย่าง หนึ่ง เรียกสิ่งต่างๆที่อยู่ในเซตว่า “ สมาชิก ” ของเซต ถ้ากำหนดให้ x เป็นสมาชิกของ เซต S เขียนแทนด้วย x  S และถ้า x ไม่เป็นสมาชิกของเซต S เขียนแทนด้วย x  S

3 ตัวอย่างของเซต ( ก ) เซตของจำนวนเต็มบวกที่น้อย กว่า 5 ได้แก่ เซตที่มีสมาชิกคือ 1,2,3 และ 4 ( ข ) เซตของตัวเลขในฐานสิบคือ 0,1,2,3,4,5,6,7,8 และ 9 ( ค ) เซตของจำนวนเต็มคู่ที่ มากกว่า 0 คือ 2,4,6,… ( ง ) เซตของจำนวนเต็มที่น้อยกว่า 2 คือ 1,0,-1,-2,…

4 เซตจำกัดและเซตอนันต์ จากตัวอย่างเราสังเกตเห็นว่า เมื่อ พิจารณาจากจำนวนสมาชิกภายใน เซตเราสามารถแบ่งเซตออกเป็น 2 ประเภทคือ เซตจำกัด (finite set) และ เซตอนันต์ (infinite set)

5 เซตจำกัด เซตจำกัดหมายถึง เซตที่สามารถ แจกแจงจำนวนสมาชิกของเซตได้ ทั้งหมด อย่างชัดเจน ตัวอย่างเช่น ( ก ) เซตของจำนวนเต็มบวกที่น้อย กว่า 5 ได้แก่ เซตที่มีสมาชิกคือ 1,2,3 และ 4 ( ข ) เซตของตัวเลขในฐานสิบคือ 0,1,2,3,4,5,6,7,8 และ 9

6 เซตอนันต์ เซตอนันต์หมายถึง เซตที่ไม่ใช่ เซตจำกัด ไม่สามารถแจกแจง จำนวนสมาชิกของเซตได้ทั้งหมด ตัวอย่างเช่น ( ค ) เซตของจำนวนเต็มคู่ที่ มากกว่า 0 คือ 2,4,6,… ( ง ) เซตของจำนวนเต็มที่น้อยกว่า 2 คือ 1,0,-1,-2,…


ดาวน์โหลด ppt ค 31211 คณิตศาสตร์ สำหรับคอมพิวเตอร์ 1 เซต. ความหมายของเซต เซต หมายถึง กลุ่มของสิ่งต่างๆที่ มีลักษณะร่วมกันอย่างใดอย่าง หนึ่ง เรียกสิ่งต่างๆที่อยู่ในเซตว่า.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google