งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ค31211 คณิตศาสตร์สำหรับ คอมพิวเตอร์ 1

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ค31211 คณิตศาสตร์สำหรับ คอมพิวเตอร์ 1"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ค31211 คณิตศาสตร์สำหรับ คอมพิวเตอร์ 1
การรวมเข้า-แยกออก ค31211 คณิตศาสตร์สำหรับ คอมพิวเตอร์ 1

2 ที่มา โจทย์ปัญหาอย่างหนึ่งที่ชอบถามคือ มีนักเรียน ทั้งหมด 64 คนนักเรียนชอบทานราดหน้า 32 คน ชอบทานก๋วยเตี๋ยว 24 คนถามว่ามีนักเรียนที่ชบ ทานทั้งราดหน้าและก๋วยเตี๋ยวกี่คน

3 หลักการรวมเข้า-แยกออก
ถ้า A และ B เป็นเซตจำกัดแล้วจำนวนสมาชิกของ เซต A  B กำหนดโดย n(A B) = n(A) + n(B) – n(AB) เมื่อทราบค่าของ 3 ส่วนก็จะสามารถหาค่าของส่วน ที่เหลือได้

4 ความหมายของสัญลักษณ์
n(A B) คือ จำนวนสมาชิกที่เป็นสมาชิกของ A หรือ B n(A) คือ จำนวนสมาชิกของ A n(B) คือ จำนวนสมาชิกของ B n(AB) คือ จำนวนสมาชิกที่เป็นสมาชิกของ A และ B

5 ตัวอย่าง นักเรียนที่เรียนวิชาคณิตศาสตร์และคอมพิวเตอร์มี ทั้งหมด 205 คน ชอบเรียนคอมพิวเตอร์ 176 คน ชอบเรียนคณิตศาสตร์ 139 คน ถามว่ามี นักเรียนกี่คนที่ชอบเรียนทั้งสองวิชา

6 วิธีทำ ให้ A และ B แทนเซตของนักเรียนที่ชอบเรียน คอมพิวเตอร์และเซตของนักเรียนที่ชอบเรียน คณิตศาสตร์ ตามลำดับ จากโจทย์จะได้ว่า n(A) = 176 n(B) = 139 n(AB) = 205

7 วิธีทำ เนื่องจาก n(AB)=n(A)+n(B)– n(AB) 205 = 176 + 139 – n(AB)
ดังนั้น มีนักเรียนที่ชอบเรียนทั้งคอมพิวเตอร์และ คณิตศาสตร์ทั้งหมด 110 คน


ดาวน์โหลด ppt ค31211 คณิตศาสตร์สำหรับ คอมพิวเตอร์ 1

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google