งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ค 31211 คณิตศาสตร์ สำหรับคอมพิวเตอร์ 1 การรวมเข้า - แยกออก.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ค 31211 คณิตศาสตร์ สำหรับคอมพิวเตอร์ 1 การรวมเข้า - แยกออก."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ค 31211 คณิตศาสตร์ สำหรับคอมพิวเตอร์ 1 การรวมเข้า - แยกออก

2 ที่มา โจทย์ปัญหาอย่างหนึ่งที่ชอบถาม คือ มีนักเรียนทั้งหมด 64 คน นักเรียนชอบทานราดหน้า 32 คน ชอบทานก๋วยเตี๋ยว 24 คนถามว่ามี นักเรียนที่ชบทานทั้งราดหน้าและ ก๋วยเตี๋ยวกี่คน

3 หลักการรวมเข้า - แยก ออก ถ้า A และ B เป็นเซตจำกัดแล้ว จำนวนสมาชิกของเซต A  B กำหนดโดย n(A  B) = n(A) + n(B) – n(A  B) เมื่อทราบค่าของ 3 ส่วนก็จะ สามารถหาค่าของส่วนที่เหลือได้

4 ความหมายของ สัญลักษณ์ n(A  B) คือ จำนวนสมาชิกที่เป็น สมาชิกของ A หรือ B n(A) คือ จำนวนสมาชิกของ A n(B) คือ จำนวนสมาชิกของ B n(A  B) คือ จำนวนสมาชิกที่เป็น สมาชิกของ A และ B

5 ตัวอย่าง นักเรียนที่เรียนวิชาคณิตศาสตร์ และคอมพิวเตอร์มีทั้งหมด 205 คน ชอบเรียนคอมพิวเตอร์ 176 คน ชอบเรียนคณิตศาสตร์ 139 คน ถามว่ามีนักเรียนกี่คนที่ชอบเรียน ทั้งสองวิชา

6 วิธีทำ ให้ A และ B แทนเซตของนักเรียน ที่ชอบเรียนคอมพิวเตอร์และเซต ของนักเรียนที่ชอบเรียน คณิตศาสตร์ ตามลำดับ จากโจทย์จะได้ว่า n(A) =176 n(B) = 139 n(A  B) = 205

7 วิธีทำ เนื่องจาก n(A  B)=n(A)+n(B)– n(A  B) 205 = 176 + 139 – n(A  B) n(A  B) = 176 + 139 – 205 n(A  B) = 110 ดังนั้น มีนักเรียนที่ชอบเรียนทั้ง คอมพิวเตอร์และคณิตศาสตร์ ทั้งหมด 110 คน


ดาวน์โหลด ppt ค 31211 คณิตศาสตร์ สำหรับคอมพิวเตอร์ 1 การรวมเข้า - แยกออก.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google