งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ค 31211 คณิตศาสตร์ สำหรับคอมพิวเตอร์ 1 การแปลงเลขฐาน ใดๆเป็นฐานใดๆ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ค 31211 คณิตศาสตร์ สำหรับคอมพิวเตอร์ 1 การแปลงเลขฐาน ใดๆเป็นฐานใดๆ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ค 31211 คณิตศาสตร์ สำหรับคอมพิวเตอร์ 1 การแปลงเลขฐาน ใดๆเป็นฐานใดๆ

2 ในการแปลงเลขฐานใดๆเป็นเลข ฐานใดแบ่งวิธีการหาค่าออกเป็น 3 กรณีหลักๆคือ 1. การแปลงเลขฐานสองเป็นฐาน ทวีคูณของสอง 2. การแปลงเลขฐานทวีคูณของ สองเป็นฐานสอง 3. การแปลงเลขฐานกรณีอื่นๆ เราสามารถหาค่าในแต่ละกรณี ดังนี้

3 กรณีที่ 1 การแปลงเลขฐานสอง เป็นฐานทวีคูณของสอง เลขฐานทวีคูณของสองก็คือเลข เป็นเท่าทวีคูณของสองก็คือ ฐาน ที่สองยกกำลังจำนวนเต็มแล้วได้ ฐานนั้น เช่น ฐานสี่มาจาก 2 2, ฐานแปดมา จาก 2 3, ฐานสิบหกมาจาก 2 4 เป็น ต้น

4 กรณีที่ 1 การแปลงเลขฐานสอง เป็นฐานทวีคูณของสอง ขั้นที่ 1 หาจำนวน n เมื่อ 2 n แล้ว ได้ฐานนั้น เช่น ฐานแปดจะได้ n=3 เพราะ 2 3 = 8 ขั้นที่ 2 จัดกลุ่มเลขฐานสองให้ ได้กลุ่มละ n ตัวโดยเริ่มจากหลัก ขวามือ ถ้ากลุ่มสุดท้ายได้เลขไม่ ครบ n ให้เติม 0 ด้านหน้าให้ครบ ขั้นที่ 3 เทียบค่าจากตารางแล้ว เปลี่ยนกลุ่มเลขฐานสองเป็นฐาน นั้น

5 ตารางเทียบค่าเลขฐานสอง ฐาน แปด ฐานสิบหก ฐานสองฐานแปดฐานสิบหก 00000 00111 01022 01133 10044 10155 11066 11177 10008 10019 1010A 1011B 1100C 1101D 1110E 1111F

6 ตัวอย่างกรณีที่ 1 จงแปลง 10110 2 เป็นฐานแปด ขั้นที่ 1 หาจำนวนกลุ่ม เนื่องจาก 2 3 = 8  ต้องจัดกลุ่มเลขฐานสองกลุ่มละ 3 ตัว ขั้นที่ 2 จัดกลุ่มเลขฐานสองกลุ่มละ 3 ตัวเริ่มจากหลักขวาสุดและเติม 0 ให้ครบ 3 หลักได้ดังนี้ 010 110 ขั้นที่ 3 เทียบค่าจากตาราง 010 คือ 2 และ 110 คือ 6  ผลที่ได้คือ 26 8

7 กรณีที่ 2 การแปลงเลขฐาน ทวีคูณของสองเป็นฐานสอง ขั้นที่ 1 หาจำนวน n เมื่อ 2 n แล้ว ได้ฐานนั้น เช่น ฐานแปดจะได้ n=3 เพราะ 2 3 = 8 ขั้นที่ 2 เทียบค่าจากตารางแล้ว เปลี่ยนเลขฐานทวีคูณของสอง เป็นฐานสอง โดยจะต้องเขียน เลขฐานสองให้ครบ n หลัก ยกเว้น เลขหลักซ้ายสุดที่ สามารถไม่เขียนเลข 0 ข้างหน้าก็ ได้

8 ตัวอย่างกรณีที่ 2 จงแปลง 3A 16 เป็นฐานสอง ขั้นที่ 1 หาจำนวนกลุ่ม เนื่องจาก 2 4 = 16  ต้องใช้เลขฐานสองในการแทน หลักละ 4 ตัว ขั้นที่ 2 เทียบค่าจากตาราง 3 คือ 0011 และ A คือ 1010  ผลที่ได้คือ 00111010 2 หรือจะเขียนแค่ 11 1010 2 ก็ได้

9 กรณีที่ 3 การแปลงเลขฐานกรณี อื่นๆ การแปลงเลขฐานในกรณีอื่นๆ นอกจากนี้ สามารถใช้วิธีการ แปลงจากฐานเริ่มต้นเป็นฐานสิบ ก่อน แล้วแปลงจากฐานสิบเป็น ฐานที่ต้องการต่อไป วิธีการนี้สามารถใช้กับการแปลง เลขฐานที่ผ่านมาแล้วทั้งหมดได้


ดาวน์โหลด ppt ค 31211 คณิตศาสตร์ สำหรับคอมพิวเตอร์ 1 การแปลงเลขฐาน ใดๆเป็นฐานใดๆ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google