งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ง 30220 การวิเคราะห์และออกแบบระบบ การออกแบบและการ วิเคราะห์อัลกอริทึม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ง 30220 การวิเคราะห์และออกแบบระบบ การออกแบบและการ วิเคราะห์อัลกอริทึม."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ง 30220 การวิเคราะห์และออกแบบระบบ การออกแบบและการ วิเคราะห์อัลกอริทึม

2 จากปัญหาไปสู่โปรแกรม ต้องรู้ว่าปัญหานั้นคืออะไร แก้ได้ ด้วยโปรแกรมหรือไม่ ควรกำหนดปัญหาโดยใช้รูปแบบ สัญลักษณ์ที่แน่นอน สามารถนำวิธีการทางคณิตศาสตร์ หรือ วิทยาศาสตร์มาช่วยในการหา คำตอบได้

3 อัลกอริทึม เป็นกระบวนการแก้ปัญหาที่อยู่ใน รูปแบบของลำดับคำสั่งที่ชัดเจน เช่น ปัญหาการหารูปแบบการให้ สัญญาณไฟไม่ให้รถชนกัน การหาคำตอบโดยใช้ทุกวิธีการที่ เป็นไปได้จะได้คำตอบที่ดีที่สุด แต่ จะเป็นวิธีที่เสียเวลามาก การหาคำตอบที่ดีในเวลาอันรวดเร็ว แต่ไม่จำเป็นต้องเป็นคำตอบที่ดี ที่สุดเรียกว่า ฮิวริสติก (Heuristic)

4 อัลกอริทึมแบบละโมบ วิธีการแบบฮิวริสติกแบบหนึ่งเรียกว่า วิธีการแบบละโมบ (greedy algorithm) จะใช้หลักการเลือกคำตอบที่ดีที่สุด ในขณะนั้นโดยไม่สนผลกระทบที่ ตามมา เมื่อทำจนครบอาจไม่ได้คำตอบที่ดี ที่สุด

5 ข้อมูลนามธรรม ข้อมูลนามธรรม (Abstract Data Type : ADT) เป็นการจำลองโมเดลทาง คณิตศาสตร์และมีการรวบรวมหรือ กำหนดวิธีการต่างๆไว้ในโมเดลนั้น ด้วย

6 การเลือกอัลกอริทึม แนวคิดในการเลือกอัลกอริทึมจะมี 2 วิธีที่ขัดแย้งกันคือ 1. ต้องการอัลกอริทึมที่เข้าใจง่าย 2. ต้องการอัลกอริทึมที่มี ประสิทธิภาพสูงสุด ทั้งสองข้อจะขัดแย้งกันเอง เพราะ อัลกอริทึมที่มีประสิทธิภาพสูงจะ เข้าใจยาก

7 การวัดความเร็วของ โปรแกรม ความเร็วของโปรแกรมมักขึ้นอยู่กับ ปัจจัยดังต่อไปนี้ 1. input 2. ประสิทธิภาพของคำสั่ง 3. ความเร็วของคำสั่ง 4. อัลกอริทึมที่ใช้เขียนโปรแกรมนั้น

8 กฎในการวัดความเร็ว ของข้อมูล 1. ในการทำงานเกี่ยวกับกระบวน ความ กำหนดค่า อ่านข้อมูล รับ ข้อมูล เขียนข้อมูล จะใช้เวลา O(1) 2. เวลาที่ใช้ในคำสั่งที่เรียง ตามลำดับกันจะมีค่าเท่ากับคำสั่งที่ ใช้เวลามากที่สุด 3. เวลาของ loop จะมีค่าเท่ากับ จำนวนความซับซ้อนของลูป ถ้าลูป เดียวจะมีค่าเท่ากับ O(n) สองลูปเป็น O(n 2 ) เป็นต้น


ดาวน์โหลด ppt ง 30220 การวิเคราะห์และออกแบบระบบ การออกแบบและการ วิเคราะห์อัลกอริทึม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google