งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การเขียนเว็บเพจด้วยภาษา php ศูนย์คอมพิวเตอร์ โรงเรียนปลวกแดงพิทยาคม

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การเขียนเว็บเพจด้วยภาษา php ศูนย์คอมพิวเตอร์ โรงเรียนปลวกแดงพิทยาคม"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การเขียนเว็บเพจด้วยภาษา php ศูนย์คอมพิวเตอร์ โรงเรียนปลวกแดงพิทยาคม

2 การทำซ้ำ หมายถึงการควบคุมให้คำสั่งส่วนใดส่วนหนึ่งให้ทำงานซ้ำตามเงื่อนไขที่กำหนด ดังนั้นคำสั่งทำซ้ำจึงเป็นคำสั่งที่ใช้ในการควบคุม ไม่ใช่คำสั่งในการกระทำ

3 คำสั่งทำซ้ำใน php คล้ายกับคำสั่งทำซ้ำในภาษาซี for while do … while

4 รูปแบบของคำสั่ง for for (กำหนดค่าเริ่มต้น;เงื่อนไขที่ยังเป็นจริง;จำนวนการเพิ่ม) { ชุดคำสั่งที่ต้องการให้ทำซ้ำ; } ค่าเริ่มต้น คือการกำหนดจุดเริ่มต้นให้กับตัวนับ เงื่อนไขที่ยังเป็นจริง คือเงื่อนไขที่ถ้าเป็นจริงยังต้องทำอยู่ จำนวนการเพิ่มคือ ปริมาณการเพิ่มของตัวนับ

5 ตัวอย่างคำสั่ง for for ($i=1;$i<=6;$i++) {
printf(“<font size=$i>ข้อความที่ $i </font><br>”); } เป็นโปรแกรมที่แสดงข้อความ 6 ข้อความที่มีขนาดตั้ง 1 ถึง 6 โดยใช้ตัวแปร $i เป็นตัวนับเริ่มต้นที่ 1 ถึง 6

6 ผลที่ได้ ข้อความที่ 6 ข้อความที่ 5 ข้อความที่ 4 ข้อความที่ 3
ข้อความที่ 1 ข้อความที่ 2 ข้อความที่ 3 ข้อความที่ 4 ข้อความที่ 5 ข้อความที่ 6

7 รูปแบบของคำสั่ง while
{ ชุดคำสั่งที่ต้องการให้ทำซ้ำ; } เงื่อนไข คือเงื่อนไขที่ถ้าเป็นจริงยังต้องทำอยู่

8 ตัวอย่างคำสั่ง while while ($i <= 10) { printf(“$i<br>”); }

9 รูปแบบของคำสั่ง do … while
ชุดคำสั่งที่ต้องการให้ทำซ้ำ; } while (เงื่อนไข); เงื่อนไข คือเงื่อนไขที่ถ้าเป็นจริงยังต้องทำอยู่

10 ตัวอย่างคำสั่ง do … while
$t = date(); } while ($t < ’08:00:00’);

11 ตัวอย่างที่ 1

12 ตัวอย่างที่ 2


ดาวน์โหลด ppt การเขียนเว็บเพจด้วยภาษา php ศูนย์คอมพิวเตอร์ โรงเรียนปลวกแดงพิทยาคม

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google